• Rezultati Niso Bili Najdeni

Izjava zaposlenega s seznanitvijo z zakonskimi podlagami in varovanju osebnih podatkov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Izjava zaposlenega s seznanitvijo z zakonskimi podlagami in varovanju osebnih podatkov"

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

ŠOLA LOGO

IZJAVA ZAPOSLENE/GA S SEZNANITVIJO Z ZAKONSKIMI PODLAGAMI IN VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Podpisani/a _________________________________________________________ (ime in priimek) stanujoč/a na naslovu ______________________________________________________________

sem s šolo _________________________________________________________________________ (naziv šole)

prosimo, obkrožite:

a) v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi b) v pogodbenem razmerju preko študentske napotnice

c) v pogodbenem razmerju, kjer delam preko kadrovske agencije d) v drugem pogodbenem razmerju, po katerem opravljam delo za šolo

Seznanjen/a sem z vsebino Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov na mojem delovnem področju.

Posebej izjavljam, da sem seznanjen/a s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in z drugimi internimi akti šole, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter da poznam svoje pravice in obveznosti, ki iz tega izhajajo.

Seznanjen/a sem, do katerih osebnih podatkov pri opravljanju dela dostopam in jih obdelujem ter z načinom obdelave. Zavedam se, da moram pri morebitnem delu s posebnimi vrstami osebnih podatkov (npr. podatki v zvezi z zdravjem, članstvu v sindikatu) ravnati še posebej skrbno. Redno bom izvajal/a vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečitev kršitve varstva osebnih podatkov, osebnih podatkov ne bom zlorabljal/a, ampak jih bom varoval/a kot poklicno in poslovno skrivnost. Ta obveza ne preneha po prenehanju delovnega ali drugega razmerja s šolo.

Zavedam se, da kršitev varstva osebnih podatkov lahko pomeni morebitno odškodninsko odgovornost, disciplinsko odgovornost, prekršek ali kaznivo dejanje. V primeru hujše kršitve je kršitev lahko osnova za prenehanje mojega delovnega ali drugega razmerja s šolo.

Kraj in datum: __________________________

Podpis: ________________________

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Takoj po sprejemu pacienta in vnosu njego- vih podatkov v bolnišnični informacijski sistem ima- jo pooblaščene osebe na bolnišničnem oddelku in služba informacij KC Ljubljana

Evropska splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki je zaˇ cela veljati maja 2018, obvezuje podjetja in s tem tudi visokošolske ustanove, da (ponovno) ocenijo svoje

Uredba o izvajanju direktive INSPIRE glede medopravilnosti podatkov in z njimi povezanih storitev (Uredba Komisije (EU) št. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES

Tabela 7: Odstotki uporabnikov tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, kadarkoli v življenju, tistih, ki jih niso nikoli uporabili in tistih, ki za te izdelke še niso

V Zakonu o varstvu osebnih podatkov imajo upravljavci osebnih podatkov podlago za obdelavo osebnih podatkov na področju videonadzora, biometrije, neposrednega trženja,

zlasti kadar je nezakonita ali vključuje nepravilne ali nepopolne podatke, Splošna uredba o varstvu podatkov določa različne pravice posameznikov, te pa so: pravica

Detektiv lahko stori pre kršek tudi tako, da krši določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07), ki varuje posameznika, na katerega se

Darinka Klemenc, Peter Požun in Jelena Milić v članku Varovanje pacientovih osebnih podatkov in podatkov o njegovem zdravstvenem stanju v Kliničnem centru Ljubljana opisujejo