• Rezultati Niso Bili Najdeni

1 – UTRJEVANJE – 2, raven ENAČBE., IZRAZI besedilne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 – UTRJEVANJE – 2, raven ENAČBE., IZRAZI besedilne"

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)

PONAVLJANJE – IZRAZI, ENAČBE IN BESEDILNE NALOGE - 2, 3. raven 1. Izračunaj po pravilih!

(a – 5)2 = ( x + 3)2 = (3c – 7)2=

(5a – 6b)2 = (a + 4)(a - 4) = ( 4d – 7)(4d + 7)=

2. Zapiši izraz in mu izračunaj njegovo vrednost!

Zapiši produkt vsote in razlike števila 4a in 5c in ga izračunaj!

3. Izračunaj vrednost izraza!

a) ( x +3)2 + (x+ 2)2=

b) (3a + 2) (3a – 2) - ( a - 4)2= Izračunaj vrednost izraza, če je a = - 2.

4 . Zapiši kot produkt: 12x3y2 -16 x2y4 = x2 – 49 = 25a2 – 9 = x2 – x - 6 5. Reši enačbe in pri a naredi preizkus!

a) 2(x - 4) -1 = x – 3(x – 7) b) (x - 1)(x + 2) -3 = (x - 3)2 c) y31

y42

 2

6. Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu trikratniku prištejemo 10.

Za katero število to velja?

7. Obseg trikotnika je 102 dm. Druga stranica je dvakrat daljša od prve, tretja pa za 10 dm daljša od prve.

Izračunaj dolžino stranic !

*8. Širina pravokotnika je za 5 cm manjša od dolžine. Če dolžino povečamo za 1 cm, širino pa zmanjšamo za 3 cm, se mu ploščina zmanjša za 38 cm2. Določi stranice obeh pravokotnikov.

**9. Obravnavaj enačbe!

a) ym + y – m2 = - 1 b) x – ax + x – 4 = - a2 c) ya – 5a = 4(5 – y)

PONAVLJANJE – IZRAZI, ENAČBE IN BESEDILNE NALOGE - 2, 3. raven 1. Izračunaj po pravilih!

(a – 5)2 = ( x + 3)2 = (3c – 7)2=

(5a – 6b)2 = (a + 4)(a - 4) = ( 4d – 7)(4d + 7)=

2. Zapiši izraz in mu izračunaj njegovo vrednost!

Zapiši produkt vsote in razlike števila 4a in 5c in ga izračunaj!

3. Izračunaj vrednost izraza!

a) ( x +3)2 + (x+ 2)2=

b) (3a + 2) (3a – 2) - ( a - 4)2= Izračunaj vrednost izraza, če je a = - 2.

4 . Zapiši kot produkt: 12x3y2 -16 x2y4 = x2 – 49 = 25a2 – 9 = x2 – x - 6 = 5. Reši enačbe in pri a naredi preizkus!

a) 2(x - 4) -1 = x – 3(x – 7) b) (x - 1)(x + 2) -3 = (x - 3)2 c) y31

y42

 2

6. Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu trikratniku prištejemo 10.

Za katero število to velja?

7. Obseg trikotnika je 102 dm. Druga stranica je dvakrat daljša od prve, tretja pa za 10 dm daljša od prve.

Izračunaj dolžino stranic !

*8. Širina pravokotnika je za 5 cm manjša od dolžine. Če dolžino povečamo za 1 cm, širino pa zmanjšamo za 3 cm, se mu ploščina zmanjša za 38 cm2. Določi stranice obeh pravokotnikov.

**9. Obravnavaj enačbe!

a) ym + y – m2 = - 1 b) x – ax + x – 4 = - a2 c) ya – 5a = 4(5 – y)

(2)

PONAVLJANJE – IZRAZI, ENAČBE IN BESEDILNE NALOGE - 2, 3. raven REŠITVE

1. Izračunaj po pravilih!

(a – 5)2 = a2 – 10a + 25 (3c – 7)2 = 9c2 - 42c + 49 ( x + 3)2 = x2 + 6x + 9 (5a – 6b)2 = 25a2 - 60ab + 36b2

(a + 4)(a - 4) = a2 -16 (4d – 7)(4d + 7) = 16 d2 - 49 2. Zapiši izraz in mu izračunaj njegovo vrednost!

Zapiši produkt vsote in razlike števila 4a in 5c in ga izračunaj!

(4a + 5c)(4a - 5c)= 16a2 – 25 c2

3. Izračunaj vrednost izraza!

a) ( x +3)2 + (x+ 2)2=

= 1x2 + 6x + 9 + 1x2 + 4x + 4=

= 2x2 + 10x + 13

b) (3a + 2) (3a – 2) - ( a - 4)2= Izračunaj vrednost izraza, če je a = - 2.

= 9a2 - 4 - ( a2 – 8a +16 ) =

= 9a2 - 4 - a2 + 8a -16 =

= 8a2 + 8a - 20 =

= 8·(-2)2 + 8·(-2) - 20=

= 8·4 - 16 - 20=

= 32 – 36 = - 4

4 . Zapiši kot produkt: 12x3y2 - 16 x2y4 = 4x2y2 (3x – 4y2) x2 – 49 = ( x – 7)(x + 7)

25a2 – 9 = (5a + 3)(5a - 3) x2 – x - 6 = (x - 3)(x + 2) 5. Reši enačbe in pri a naredi preizkus!

a) 2(x - 4) -1 = x – 3(x – 7) b) (x - 1)(x + 2) - 3 = (x - 3)2 *c) y31

y42

 2 / ∙12

x = 7,5 x = 2 y = - 34 L = D = 6

6. Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu trikratniku prištejemo 10.

Za katero število to velja?

6x – 5 = 3x +10 x = 5

(Število 5.)

7. Obseg trikotnika je 102 dm. Druga stranica je dvakrat daljša od prve, tretja pa za 10 dm daljša od prve.

Izračunaj dolžino stranic !

a=x x + 2x + x +10 = 102 b=2x 4x = 102 -10 c= x +10 x = 23

(23 dm, 46 dm in 33 dm)

*8. Širina pravokotnika je za 5 cm manjša od dolžine. Če dolžino povečamo za 1 cm, širino pa zmanjšamo za 3 cm, se mu ploščina zmanjša za 38 cm2. Določi stranice obeh pravokotnikov.

a= x a1 = x +1 b= x -5 b1 = x - 5 - 3= x - 8

x (x -5) - 38 = (x+1)(x -8) x = 15

(prvi: 15 cm in 10 cm, drugi: 16 cm in 7 cm)

(3)

**9. Obravnavaj enačbe!

a) ym + y – m2 = - 1 b) x – ax + x – 4 = - a2 c) ya – 5a = 4(5 – y)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

kilogramov. Če to obrnemo na dvojiška števila, bi z ustreznim seštevkom preostalih števil morali dobiti vrednost 64. A če seštejemo vsa preostala števila, dobimo 63, oz. 64) na

Izbrano število naj bo x. Med računanjem najprej 15 prištejemo in nato odštejemo, zato ne vpliva na rezultat. Izberite štirimestno naravno število in ga zapišite na list

V trgovini so imeli na zalogi 19 zabojev, v vsakem zaboju je bilo 20 kladiv... Če povečamo kvadrat nekega števila za 4,

Logaritemske enačbe so tiste enačbe, kjer neznanka nastopa kot argument logaritma ali kot osnova logaritma.. Če neznanka nastopa v

Drugi pogoj za nihanje dobimo, če pogledamo realno komponento izraza 1: Re{I}= Izhodna napetost proti vhodni napetosti odprte zanke mora biti večja ali enaka 1 glej sliko 4 in

To pomeni, da sicer za vsako od rešitev karakteristične enačbe dobimo linearno neodvisno rešitev dane diferencialne enačbe, vendar pa moramo rešitev za nižji eksponent izvajati

Reši naslednje enačbe.. Dve petini nekega števila

Zapiši izraz po besedilu in ga izračunaj. Izračunaj naslednje izraze.. Hlače so stale pred pocenitvijo 90 €. Koliko so stale?.. b) V mesecu februarju so se še enkrat pocenile za

Koliko tehtajo vsi trije

Izpostavi skupni faktor (zapiši

Mama je iz prihranjenega denarja kupila novo kuhinjo za 2190 evrov.. Po nakupu ji je ostalo 1510 evrov za

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik4. Katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo enako, kot če njegovemu trikratniku prištejemo

Če od sedemkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 13.. Katero število

Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10.. Za katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če so okoli danega števila razporejena manjša in večja števila, pri čemer je število manjših števil enako številu večjih števil in če vsako večje število presega dano

Za števila od 1 do 9 so Egipčani zapisali ustrezno število znakov | , za 10-kratnike teh števil ustrezno število znakov 2 in tako naprej.. To ne pomeni, da so bili Egipčani slabi

Za števila od 1 do 9 so Egipčani zapisali ustrezno število znakov | , za 10-kratnike teh števil ustrezno število znakov 2 in tako naprej.. To ne pomeni, da so bili Egipčani slabi

Da dobimo število π izračunano na 60 decimalnih mest natančno, pa moramo sešteti prvih 200 členov... Če seštejemo prvih 5 členov vrste, dobimo število π izračunano na 4

9 GLSORPVNL QDORJL VPR SUHXþLOL SRGMHWQLãWYR QD SRGHåHOMX LQ DQDOL]LUDOL GHORYDQMH L]EUDQH WXULVWLþQH NPHWLMH QD SRGHåHOMX VORYHQVNH ,VWUH 0HQLPR GD VH WD REOLND SRGMHWQLãWYD