• Rezultati Niso Bili Najdeni

Izračunaj računa in napravi preizkus:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Izračunaj računa in napravi preizkus: "

Copied!
4
0
0

Celotno besedilo

(1)

2. teden – ČETRTEK: 26. 3. 2020: IME IN PRIIMEK UČENCA/KE: _____________________________________

ČE TRTEK, 26. 3. 2020

PREDMET UČNA SNOV

NARIŠI OBRAZEK, KI SPOROČA KAKO TI GRE :

☺

MAT

a) Preveri rešitve včerajšnje naloge za MAT (ponavljanje in utrjevanje = Lastnosti geometrijskih teles), če še nisi (rešitve najdeš pod včerajšnjo preglednico)/ponovi (znanje o geom.

likih/telesih).

b) V zvezek napiši PONOVIMO in prepiši matematične primere, ki jih najdeš pod današnjo preglednico, in jih reši. Šele ko sam izračunaš, preveri svoje rešitve z Rešitvami učiteljice.

c) Nato lahko pogledaš v programu Radovednih pet 4 (Napredna oblika) – poglej vsebino pod naslovom Skladnost likov.

č) Lahko pogledaš tudi na: youtube.com/watch?v=7HIVJmCQcOQ

d) Odpri SDZ, str. 59 in v zvezek za geometrijo prepiši naslov te učne enote – Skladnost likov.

e) Prepiši besedilo iz rumenega polja. Zelo dobro si oglej (preberi) vse, kar je v sivem polju.

f) V SDZ reši naloge od str. 59 do vključno str. 61 (pri ugotavljanju skladnosti si pomagaj s prosojnim papirjem, če ga imaš).

g) Ko boš reševal(a) nal. 5, 6 in 7 v SDZ (str. 60, 61), bodi zelo pozoren na natančno (lično) načrtovanje kvadratov/pravokotnikov (to nal. lahko narišeš v zv. za geometrijo, kjer je več prostora) – bodi pozoren/na na:

- lične črte,

- dolžine stranic (riši do milimetra natančno),

- natančno načrtovanje pravokotnosti (sosednji stranici) in vzporednosti (nasprotni stranici),

- označevanje (poimenovanje) stranic (a, b),

- označevanje (poimenovanje) oglišč (=velike tiskane črke brez črk s strešicami; 4 zaporedne črke iz slov. abecede; ob ogliščih pravokotnika morajo biti razporejene v smeri, ki je nasprotna smeri gibanja kazalcev na uri).

TJA Poglej na šolsko spletno stran.

SLJ

a) Reši v SDZ za SLJ na str. 48 nalogi 7 in 8. Pri 8. nal. se ves čas vračaj k nal. 4 (str.47) - k izhodiščnemu besedilu (Opis poklica pilota), od koder izpisuj bistvene podatke, ki jih vpiši v

(2)

miselni vzorec – to opravi zares skrbno (izpiši čim več podatkov; 8. nal. lahko narediš v zv., kjer je več prostora); POZOR: v miselni vzorec NE piši povedi.

b) Ko je miselni vzorec izpolnjen, pojdi k 9. nalogi in jo izvedi ustno (ves čas gledaš na svoj miselni vzorec iz 8. nal. in tvoriš povedi, povezane v besedilo, ki je opis poklica pilota).

Namesto pred razredom »mini govorni nastop« izvedi pred katerim od družinskih članov.

LUM

Ustvarjamo z barvami – pomladne metulje (navodila v priponki el. sporočila)

LUM

Ustvarjamo z barvami – pomladne metulje

Ponovimo/utrdimo – MAT:

1. Pisno seštevanje in odštevanje

Izračunaj računa in napravi preizkus:

1 5 7 9 PR:: 1 0 1 0 9

+ 3 6 9 8 - 2 3 9 9

______ _______

(3)

2. Deli celote:

ena četrtina od 28 = → zapiši račun z ulomkom, vmesne korake in izračunaj:

ena sedmina od ____ = 6 → zapiši račun z ulomkom, vmesne korake in izračunaj:

3. Številski izrazi (zapiši tudi vmesne korake do rešitve):

16 + 9 + 4 + 1 =

72 – 5 – 14 – 9 =

56 – 8 + 12 – 5 =

5 ∙ 9 ∙ 2 ∙ 0 =

56 : 7 : 4 : 2 =

3 ∙ 8 : 4 ∙ 6 =

5 + 15 : 5 - 4 =

10 + (12 – 4) ∙ 2 =

(4)

PONOVIMO, UTRDIMO- MAT - REŠITVE

1) Pisno seštevanje, odštevanje- izračunaj računa in napravi preizkus:

1579 10109 Preizkusa: 4565 7420 + 2986 - 2689 - 2986 + 2689 4565 7420 1579 10109

2) Deli celote

1

4

od 28= 7, ker je 28 : 4 = 7

1

7

od 42 = 6, ker je 6 ∙ 7 = 42

3) Številski izrazi, zapiši tudi vmesne korake 16 + 9 + 4 + 1 = 20 + 10 = 30

72 – 5 – 14 – 0 = 67 – 14 = 53

56 – 8 + 12 – 5 = 48 +12 – 5 = 60 – 5= 55 5 ∙ 9 ∙ 2 ∙ 0 = 45 ∙ 2 ∙ 0 = 90 ∙ 0= 0

56 : 7 : 4 : 2 = 8 : 4 : 2 = 2 : 2 = 1 3 ∙ 8 : 4 ∙ 6 = 24 : 4 ∙ 6 = 6 ∙ 6 = 36 5 + 15 : 5 – 4 = 5 + 3 -4 = 8 – 4 = 4

10 + (12 – 4) ∙ 2 =10 + 8 ∙ 2 = 10 + 16 = 26

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Če želi astronavt z Venere priti na Saturn , lahko to naredi tako, da najprej poleti na Jupiter - lahko izbere, ali bo tja letel z raketo ali vesoljsko ladjo, nato z

Mačka sicer lahko zelo hitro skoči na kamen (tako hitro, da za to ne porabi nič časa), vendar pa je po skoku povsem izčrpana in mora počivati vsaj eno minuto, preden lahko

Tako lahko isti graf narišemo na več načinov, kot smo to naredili tudi v rešitvi naše naloge: tako odgovor A kot zadnja slika v razlagi sta pravilna diagrama podane šahovnice

Tako bi na primer na prehojeni poti najprej na vzhod, nato na sever ter še dvakrat na vzhod (V-S-V-V), Srečko našel 35 zlatnikov, Zlatko pa bi lahko pobral le 31 zlatnikov, saj

Prav tako lahko s tega otoka pridemo do otoka na desni z 11 + 3 = 14 hlodi, vendar že vemo, da lahko ta otok z enaki številom hlodov dosežemo od zgoraj.. Med otoki označenimi s

Nalogo lahko rešujemo tako, da si predstavljamo, kako se vrti trak in delavec polaga kovčke nanj.. Rezultat je enak rešitvi B, le trak je

Učenec si pogleda prispevek na YouTube, nato pa v zvezek prepiše vprašanja - izbere si pomladno cvetlico - ustno oblikuje odgovore - zapiše odgovore - pazi na pravopis in na

a) Preveri rešitve z UL Lastnosti geometrijskih teles (list je priložen pod preglednico). b) V zvezek napiši naslov Ponovimo, prepiši matematične primere pod današnjo preglednico in

b) Nato si lahko v istem programu (napredna oblika) ogledaš nove učne enote Lastnosti geometrijskih teles, Oglata telesa, Okrogla telesa, Kocka in kvader, Lastnosti geom.

a) Pod preglednico poišči REŠITVE UL »Prilagoditve živih bitij na okolje, v katerem živijo« in jih primerjaj s svojimi rešitvami. c) Ponovno natančno preberi besedilo na

Ta teden poskrbi, da pošlješ izdelke, ki bi jih moral v prejšnjih dveh tednih, če jih še nisi: DRUŽBA: miselni vzorec o Sloveniji in rešeno utrjevanje o

znam MAT Preveri rešitve nalog iz prejšnjega tedna.. Oglej si

- V zvezek pod naslov PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA zapišem odgovore na vprašanja na str.. - Preverim in utrdim svoje znanje o temi Slovenija in

- V zvezek pod naslov PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA zapišem odgovore na vprašanja na str.. - Preverim in utrdim svoje znanje o temi Slovenija in

3. V Južni Ameriki so: Amazonka, Urugvaj, Orinoko, Parana. A) vroči, južni subtropski, južni zmernotopli, južni subpolarni B) geografska lega, nadmorska višina, morski tokovi.. C)

Danes ti spodaj posredujem rešitve nalog iz SDZ-ja, ki si jih moral rešiti prejšnji teden. Preveri in po potrebi dopolni. Pod naslov PREDALPSKE POKRAJINE, s pomočjo SDZ-ja in

Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik4. Katero število

6 učencev je izbralo jagodni sladoled, tretjina vseh učencev je izbrala vanilijev.. sladoled, četrtina vseh učencev je izbrala limonin sladoled in šestina vseh

Likovne rešitve sem pregledala na podlagi teorije o merilih za neustvarjalne likovne rešitve, o katerih piše Tacolova (1999), in rešenih likovnih izdelkov in

Zanima nas, koliko je različnih konfiguracij, kjer lahko izberemo poljubno množico strežnikov (ta je lahko tudi prazna) tako, da noben par strežnikov iz te množice ni sosednji.

Tudi na tej sliki so rdeče obarvani kvadrati tisti, kjer se robot lahko ustavi..

Ob vsaki razlagi rešitev smo vsaj namignili tudi na računalniško ozadje naloge, da bo bralec vedel, da je tudi pravo računalništvo vsaj tako zanimivo kot naloge iz sveta bobrov..

Tako v primeru, ko so vse svetilke ugasnjene in pritisnemo na gumb 1, zasvetijo svetilke 1, 3, 4, 5 in 6 (stanje prikazuje zgornja slika). Na začetku so vse svetilke ugasnjene.