• Rezultati Niso Bili Najdeni

Zahteva za prenosljivost podatkov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zahteva za prenosljivost podatkov"

Copied!
3
0
0
Prikaži več ( Strani)

Celotno besedilo

(1)

Obrazec – prenosljivost podatkov Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Lackova cesta 4 2000 Maribor

………..

Zahteva za prenosljivost podatkov

Opomba: Vlagatelju zahteve in zavezancu se priporoča seznanitev s smernicami glede pravice do prenosljivosti podatkov Evropskega odbora za varstvo podatkov: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233 in s pojasnili na koncu tega obrazca.

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek): ...

(naslov prebivališča): ...

(drugi kontaktni podatki – po potrebi): ...

(rojstni datum ali drugi identifikacijski podatki, na podlagi katerih lahko upravljavec v svojih zbirkah najde vaše osebne podatke, ki jih zahtevate): ...

vlagam na podlagi člena 20 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov zahtevo za:

Prejem lastnih osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki;

in/ali

Neposredni prenos lastnih osebnih podatkov, ki sem vam jih posredoval, drugemu upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Naziv in naslov drugega upravljavca:

………..

Način prejema oziroma neposrednega prenosa:

 Posredovanje lastnih osebnih podatkov po elektronski pošti na elektronski naslov:

………

 Posredovanje lastnih osebnih podatkov po običajni pošti na naslov:

...………

Prosim za posredovanje lastnih osebnih podatkov v naslednjem formatu:

 .txt;

 .csv;

 .html;

 .xml;

1

(2)

Obrazec – prenosljivost podatkov

 drugo: ………..

Podrobnejši opis zahtevanih osebnih podatkov:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Opombe (npr. priloge): ………

Datum: ... Podpis: ...

*DODATNO POJASNILO:

Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov pride v poštev, če:

- obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6(1) Splošne uredbe, in

- se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov ne pride v poštev:

- če upravljavec obdeluje osebne podatke posameznika na podlagi zakona;

- če se osebni podatki pri upravljavcu ne obdelujejo na podlagi privolitve v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) ali pogodbe v skladu s točko (b) člena 6(1) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov;

- če se obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;

- če pri zahtevi za neposredni prenos podatkov k drugemu upravljavcu, ta prenos ni tehnično izvedljiv;

- če se osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

2

(3)

Obrazec – prenosljivost podatkov - če bi izvrševanje pravice negativno vplivalo na pravice in svoboščine drugih posameznikov ali če so v

posebni zakonodaji določene omejitve te pravice.

3

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Pri preučevanju problemov zaščite in varovanja osebnih podatkov in zagotavljanja informacijske za- sebnosti v zdravstvu se kažejo različni problemi in etične dileme, ki jih bo

V Zakonu o varstvu osebnih podatkov imajo upravljavci osebnih podatkov podlago za obdelavo osebnih podatkov na področju videonadzora, biometrije, neposrednega trženja,

Tako kot opis drugega arhivskega gradiva, tudi opisovanje fotografij zahteva navedbo nabavnih podatkov: izročitelja, način pridobitve, datum in akcesijsko številko, kar sistem

Zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke, morajo biti seznanjeni s katalogom zbirk osebnih podatkov, vpogled v katalog zbirk osebnih podatkov pa je potrebno omogočiti tudi

Kadar se osebni podatki v zvezi s posameznikom pridobUo neposredno od posameznika ali iz drugih virov, mora upravl.javec zadevnemu posamezniku takrat, ko pridobi

Frekvenca ure pri sinhronem na č inu prenosa mora biti izbrana tako, da lahko izvedejo prenos tudi najpo č asnejše naprave na vodilu.... Sinhroni na

•omrežna kartica PCI, ki na zadnji strani nima običajne vtičnice RJ-45, temveč iz nje vodi električni kabel, ki se konča z..

Zlasti je pomembno, da navedete, zakaj menite, da je prišlo do kršitve, način storitve, katera oseba je to storila, kateri osebni podatki so bili nezakonito

- upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave temveč jih potrebujem sam za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.. - vložil sem ugovor v zvezi

(rojstni datum ali drugi identifikacijski podatki, na podlagi katerih lahko upravljavec v svojih zbirkah najde vaše osebne podatke, ki jih zahtevate): ... vlagam na podlagi člena

 posredujete informacije o obstoju pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ali obstoju pravice

Načelo sorazmernosti je najpomembnejše načelo na področju varstva osebnih podatkov, saj morajo biti v šolah in vrtcih pozorni, da od otrok zbirajo le tiste

- Windows storitev, ki periodično kliče spletne storitve informacijskega sistema DEVS, - Microsoft SQL Server 2008, ki hrani podatke o uporabnikih polnilne infrastrukture,

 Dual SPI - pošiljanje podatkov je izvedeno kot izmenični prenos (ang. half duplex) dveh bitov tako, da je MOSI definiran kot IO0, in MISO pa IO1.  QUAD SPI – dodani sta še

Slika 5.15: Natanˇ cnost prenosa vseh treh STMF metod pri 30 dB SPL poˇ casnejˇse poˇsiljanje kot v binarnem primeru. Kasneje smo opazili tudi to, da se pri poskusu

Asinhronsko (ang..  Preko več paralelnih povezav se istočasno prenaša več bitov.  Primer: Prenos 32-bitnega podatka iz pomnilnika v procesor poteka po 32-povezavah... Oddaja

Telemedicinski sistemi se nanašajo na prenos podatkov o glikemiji iz glukometrov oziroma sistemov za stalno spremljanje glukoze in inzulinskih črpalk, prenos podatkov o krvnem tlaku

Varnost osebnih podatkov je torej ključna, da dosežemo zaupanje pacientov v prenos medicinskih podatkov preko računalniških omrežij, s tem zmanjšamo stroške v zdravstvu in

Varnost osebnih podatkov je torej ključna, da dosežemo zaupanje pacientov v prenos medicinskih podatkov preko računalniških omrežij, s tem zmanjšamo stroške v zdravstvu in

Takoj po sprejemu pacienta in vnosu njegovih podatkov v bolnišnični informacijski sistem imajo pooblaščene osebe na bolnišničnem oddelku in informacijska služba KC Ljubljana

Marc Reig Escalé razvil čip, ki v pionirskem svetlob- nem vezju v miniaturni obliki omogoča hiter prenos podatkov in bi lahko imel bistveno vlogo v prihodnosti 5G in

Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec osebnih podatkov brez nepotrebnega

člen „(1)osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov