• Rezultati Niso Bili Najdeni

- expand knowledge of chemistry and associated studies;

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "- expand knowledge of chemistry and associated studies;"

Copied!
184
0
0

Celotno besedilo

(1)

Letno poročiLo AnnuAl RepoRt

2015

(2)

Poslanstvo Kemijskega inštituta

- expand knowledge of chemistry and associated studies;

- apply newly acquired knowledge in industry;

- transfer knowledge to younger generations.

Mission

- pridobivanje novih znanj s področja kemije in sorodnih ved;

- prenos pridobljenega znanja v industrijo;

- prenos pridobljenega znanja na mlajše generacije.

(3)

Kazalo / Index

Uvodna beseda direktorja / Director’s Introduction 4

Vodstvo inštituta / Institute Management 6

Pregled poslovanja inštituta / Overview of the Institute’s Business Operation 8

Mednarodno sodelovanje 2015 / International Cooperation 2015 14

Zaposleni in izobraževanje / Employees and education 16

Doktorati, magisteriji in diplome v letu 2015 / Doctoral, Master’s and Graduate Theses in 2015 18

Objave in citiranost v letu 2015 / Publications and Citations in 2015 19

Uspehi, nagrade in priznanja v letu 2015 / Achievements, awards and recognitions in 2015 24

Prenos znanja v gospodarstvo / Knowledge Transfer into the Economy 29

Zaposleni v splošnem sektorju / General sector – employees 34

Laboratorij za računalniške bioznanosti in bioinformatiko / Laboratory for Biocomputing and Bioinformatics 36

Laboratorij za kemometrijo / Laboratory of Chemometrics 42

Laboratorij za analizno kemijo / Analytical Chemistry Laboratory 50

Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo / Laboratory for Environmental Sciences and Engineering 58

Laboratorij za prehrambeno kemijo / Laboratory for Food Chemistry 64

Laboratorij za polimerno kemijo in tehnologijo / Laboratory for Polymer Chemistry and Technology 70 Laboratorij za anorgansko kemijo in tehnologijo / Laboratory for Inorganic Chemistry and Technology 78

Laboratorij za kemijo materialov / Laboratory for Materials Chemistry 84

Laboratorij za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo /

Laboratory for Molecular Biology and Nanobiotechnology 92

Laboratorij za biotehnologijo / Laboratory of Biotechnology 100

Laboratorij za katalizo in reakcijsko inženirstvo /

Laboratory for Catalysis and Chemical Reaction Engineering 108

Laboratorij za strukturo biomolekul / Laboratory of Biomolecular Structure 116 (NMR) Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti / Slovenian NMR Centre 122 (CVTA) Center za validacijske tehnologije in analitiko / Center for Validation Technologies and Analytics 132 Laboratorij za molekularno modeliranje / Laboratory for Molecular Modeling 138

Bibliograija / Bibliography 146

(4)

S svojimi raziskavami skrbimo za izobraževanje in strokovni razvoj mladih intelektualcev. Še posebej smo ponosni na izobraževalno aktivnost, ki jo iz- kazujemo z velikim številom mladih doktorandov, ki v naših laboratorijih ustvarjajo novo znanje.

Takšnih je bilo v letu 2015 kar 71, več kot petina vseh zaposlenih. Na ta način pomembno izkazuje- mo poslanstvo inštituta, tj. prenašanje znanja na mlajše generacije, in dokazujemo, da smo pomem- bna slovenska akademska ustanova na področju doktorskega izobraževanja in usposabljanja.

Najpomembnejše poslanstvo inštituta je prido- bivanje novega znanja s področja kemije in sorodnih ved. To našo znanstveno odličnost smo izkazali s številnimi objavami v prestižnih revijah, pri čemer je treba izpostaviti članek na področju raziskav novih materialov za sodobne baterijske sisteme v reviji Science, ki je nastal v sodelovanju s francoskim inštitutom College de France. Članek z naslovom »Vizualizacija O-O peroksidnih dimerov v katodnih materialih z visoko energijsko gostoto«

je prva objava Kemijskega inštituta v tej prestižni reviji, eni izmed dveh najpomembnejših znan- stvenih revij na svetu, in potrjuje vodilno vlogo Odseka za kemijo materialov na tem področju. Z uporabo različnih metod smo pokazali, da lahko v določenih primerih v elektrokemijsko reakci- jo reverzibilno vstopa tudi kisikova podmreža v kristalni strukturi. S tem se znatno poveča celotna speciična kapaciteta oziroma reverzibilno shran- jena energija. Rezultati predstavljajo pomem- ben korak k prehodu v družbo, ki bo neodvisna od fosilnih goriv, in so v skladu s smernicami o zmanjševanju toplogrednih plinov. Pomembnost in širina raziskav na tem področju sta podkreplje- ni še s člankoma v revijah JACS in Chemistry of Materials.

Poleg tega smo znanstveno odličnost potrdili tudi s številnimi objavami v drugih uglednih mednarod-

Our research is aimed at the education and pro- fessional development of young intellectuals. We are particularly proud of our education activity, which is notable for the high number of young PhD students who are generating new knowledge in our laboratories. There were as many as 71 such students in 2015, or more then one ifth of our employees. This is an important demonstration of the Institute’s mission – to transfer knowledge to younger generations. It also proves that we are a major Slovenian academic institution for doctoral education and training.

The Institute’s main mission is to acquire new knowledge in chemistry and related sciences. We have proven our scientiic excellence with numer- ous articles published in prestigious magazines, most notably the article written in collaboration with College de France on research into new materials for modern battery systems published in Science magazine. The article entitled “Visual- ization of O-O peroxo-like dimers in high-capac- ity layered oxides for Li-ion batteries” is the irst publication of the National Institute of Chemistry in this prestigious magazine, which is one of the top two scientiic magazines in the world and as such conirms the leading role of the Department for Materials Chemistry in this ield. Using various methods, we have proven that in speciic cases the oxygen sublattice in a crystal structure can revers- ibly enter the electrochemical reaction. This con- siderably increases the overall speciic capacity or the reversibly stored energy. These results are an important step towards the transition to a society that is independent of fossil fuels and are compli- ant with guidelines on the reduction of greenhouse gas emissions. The importance and the breadth of research in this ield are further supported with the articles published in JACS and Chemistry of Materials.

Kemijski inštitut je ena od najpomembnejših slovenskih akademskih inštitucij. Njegovi sodelavci že leta odkrivamo neznano na področju kemije in sorodnih ved.

The National Institute of Chemistry is one of the most important Slovenian academic institutions. Its employees have been discovering the unknown in chemistry and related sciences for many years.

Uvodna beseda direktorja

Director’s Introduction

(5)

nih publikacijah. Sodelavec Odseka za sintezno biologijo in imunologijo je sodeloval v raziska- vah, ki so bile objavljene v reviji Cell Metabolism.

Izpostaviti je treba še tri članke v Angewandte Chemie, ki pokrivajo ostala področja, na katerih delujejo raziskovalni odseki na Kemijskem inšti- tutu. Tako so sodelavci Odseka za analizno kemijo sodelovali pri razvoju novega antibiotika proti najodpornejšim patogenim sevom, sodelavci Odse- ka za anorgansko kemijo in tehnologijo so razvili novo metodo, s katero lahko določujejo prostorsko porazdelitev različnih organskih molekul, ki tvorijo ogrodja v kovinsko-organskih materialih, sodelav- ci NMR-centra pa so na osnovi NMR-eksperimen- tov pokazali, da ima zaporedje z gvanini bogatega segmenta DNA zelo velik vpliv na polimorfno naravo tvorjenih G-kvadrupleksov in s tem na nji- hove morebitne iziološke vloge. Objavljenih je bilo tudi več preglednih člankov, med katerimi je treba izpostaviti članek Odseka za analizno kemijo v Chemical Reviews na temo identiikacije organskih spojin v atmosferi in članek Odseka za molekular- no biologijo in nanobiotehnologijo v Accounts of Chemical Research na temo vpliva lipidnih mem- bran na delovanje proteinov. Obe reviji sta med najbolj uglednimi znanstvenimi revijami s področ- ja kemije in sorodnih ved.

Tretje pomembno poslanstvo inštituta je prenos znanja v industrijsko okolje. Naše ekspertize vkl- jučujejo v svoje raziskave slovenska in tuja podjet- ja. Še posebej veseli dejstvo, da se je obseg sodelo- vanja z domačo, predvsem pa tujo industrijo v letu 2015 povečal. Sodelujemo z nekaterimi najpomem- bnejšimi tujimi podjetji, med drugim s področja avtomobilske in nanobiotehnološke industrije.

Uspešno izvedene raziskave in zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev sta pomembna kazalnika, da smo na pravi poti. S pogovori z industrijskimi partnerji pa načrtujemo izboljšanje tovrstnega sodelovanja v prihodnje.

Verjamemo, da je znanost tisto področje delovanja slovenske družbe, ki bo našo državo v svetu naredi- lo prepoznavno kot odlično in zanesljivo partnerico v mednarodnih projektih. Na Kemijskem inštitutu se bomo še naprej trudili, da bomo v prvih vrstah kot nosilci razvoja, napredka in blaginje naše družbe.

We also demonstrated our scientiic excellence with numerous contributions published in other repu- table international journals. An employee of the Department for Synthetic Biology and Immunolo- gy participated in research that was published in Cell Metabolism. In addition, Angewandte Chemie published three articles that cover other ields in which the Institute’s research departments are ac- tive. The Department for Analytical Chemistry col- laborated on the development of a new antibiotic for the most resistant pathogenic strains, while the Department for Inorganic Chemistry and Technol- ogy developed a new method for determining the spatial distribution of various organic molecules that form frameworks in metal-organic materi- als. Through NMR experiments, the NMR Centre showed that a sequence of a guanine-rich DNA segment can have a major impact on the polymor- phic nature of the G-quadruplexes formed and thus their potential physiological roles. Several review articles were published, among them the Depart- ment for Analytical Chemistry’s article in Chemical Reviews on identiication of organic compounds in the atmosphere and the Department for Molecular Biology and Nanobiotechnology’s article in Ac- counts of Chemical Research on the impact of lipid membranes on the functioning of proteins. These journals are among the top most reputable scien- tiic journals in the ield of chemistry and related sciences.

The third important mission of the Institute is the transfer of knowledge into an industrial environ- ment. Slovenian and foreign companies rely on our scientiic reports for their own research. We are particularly pleased by the increase in the extent of cooperation with domestic and especially foreign industry in 2015. We work with some of the most important foreign companies in the automotive and nanobiotechnological industries, among oth- ers. The successfully completed research projects and the satisfaction of our business partners are important indicators that we are on the right track. We are planning to further strengthen this kind of collaboration in the future through discus- sions with industrial partners.

In terms of Slovenian society’s output, we believe science is what will make our country globally

(6)

Raziskovalni sektor Sektor skupnih družb

Področje za splošne zadeve Področje za ekonomsko

inančne zadeve Sistem kakovosti

Znanstveni svet Direktor Direktorjeva pisarna

UpRavni oDboR

Organizacijska shema / Organizational scheme

L10 | Laboratorij za kemijo materialov

L11 | Laboratorij za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo L12 | Laboratorij za biotehnologijo

L13 | Laboratorij za katalizo in reakcijsko inženirstvo

L14 | Laboratorij za strukturo biomolekul

L15 | (nMR) nacionalni center za nMR spektroskopijo visoke ločljivosti

L16 | (CvTa) Center za validacijske tehnologije in analitiko

L17 | Laboratorij za molekularno modeliranje

L01 | Laboratorij za računalniške bioznanosti in bioinformatiko L03 | Laboratorij za kemometrijo

L04 | Laboratorij za analizno kemijo

L05 | Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo

L06 | Laboratorij za prehrambeno kemijo

L07 | Laboratorij za polimerno kemijo in tehnologijo

L09 | Laboratorij za anorgansko kemijo in tehnologijo

VODSTVO / MANAGEMENT

Direktor / Director

akademik prof. dr. Janez LEvEC (v. d. direktorja / Acting Director, do/until 4. 11. 2015)

prof. dr. Gregor anDERLUH (od/from 5. 11. 2015) Pomočniki direktorja / Assistant directors Urška MIHELJAK ŽABOT (odsotna/absent) Mitja ČERMELJ

Urša JERŠE (v. d. pomočnice direktorja / Acting Assistant Director, do/until 2. 3. 2015)

Tanja ŠaRabon (v. d. pomočnice direktorja / Acting Assistant Director, od/from 3. 3. 2015)

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA / BOARD OF GOVERNORS

dr. Aleš Mihelič, predsednik/ president

dr. Marta Svoljšak Jerman, podpredsednica / vice- president (do/until 1. 7. 2015)

dr. Gorazd Hribar, podpredsednik/ vice-president (od/

from 18. 9. 2015) prof. dr. Janvit Golob

prof. dr. Slobodan Žumer (od/from 9. 2. 2015) dr. andrej Horvat (od/from 2. 9. 2015)

Vodstvo inštituta / Institute Management

(7)

L10 | Laboratory for Materials Chemistry

L11 | Laboratory for Molecular biology and nanobiotechnology L12 | Laboratory of biotechnology

L13 | Laboratory for Catalysis and Chemical Reaction Engineering

L14 | Laboratory of biomolecular Structure

L15 | Slovenian nMR Centre L01 | Laboratory for biocomputing

and bioinformatics

L03 | Laboratory of Chemometrics

L04 | analytical Chemistry Laboratory

L05 | Laboratory for Environmental Sciences and Engineering L06 | Laboratory for Food Chemistry L07 | Laboratory for polymer

ČLANI ZNANSTVENEGA SVETA / SCIENTIFIC COUNCIL

prof. dr. Simona Golič Grdadolnik, predsednica / president

doc. dr. Robert Dominko, podpredsednik / vice- president

akademik prof. dr. Janez Levec (član po funkciji do / Member by function until 4. 11. 2015)

prof. dr. Gregor anderluh (od 4. 11. 2015 član po funkciji/from 4. 11. 2015 Member by function) prof. dr. Miran Gaberšček

prof. dr. Roman Jerala prof. dr. Janez Mavri

doc. dr. Franci Merzel (od /from 15. 12. 2015) prof. dr. Janez plavec

prof. dr. nataša Zabukovec Logar dr. Ema Žagar

ČASTNI ČLANI / HONORARY MEMBERS

prof. dr. Tihomir NOVAKOV, od / from 19. 12. 1986 prof. dr. Walter STEINER, od / from 15. 6. 1994 prof. dr. John R. HELLIWELL, od / from 21. 10. 1996 prof. dr. Joachim MAIER, od / from 17. 4. 1996

akademik prof. dr. Dušan HADŽI, od / from 9. 10. 2001 prof. dr. Joseph WANG, od / from 15. 6. 2007

prof. dr. Milan RANDIĆ, od / from 27. 9. 2007

Zaslužni raziskovalci Kemijskega inštituta / Researcher Emeritus of the Institute of Chemistry

akad. prof. dr. Dušan Hadži (20. 6. 2011) prof. dr. Jure Zupan (20. 6. 2011) dr. Božidar Ogorevc (19. 12. 2012) prof. dr. Venčeslav Kaučič (26. 2. 2014) prof. dr. boris orel (28. 5. 2014)

Raziskovalni sektor General Sector

General and Legal Matters

Finance and accounting Quality System

Scientiic Council Director Director’s Oice

boaRD oF GovERnoRS

(8)

Pregled poslovanja inštituta

v letu 2015 se je nadaljevalo zmanjševanje obsega javnih sredstev, namenjenih za raziskovalno dejavnost, kar je nadalje

zaznamovalo poslovanje Kemijskega inštituta. v tem letu je Kemijski inštitut okrepil sodelovanje z industrijo in pridobil več projektov EU, kar je povečalo obseg sredstev, pridobljenih na trgu.

na inštitutu se vseskozi prilagajamo trendu zmanjševanja obsega javnih sredstev, počasi rastočemu obsegu opravljenih raziskovalnih storitev za domače naročnike z omejevanjem rasti stroškov ter planiranemu zniževanju stroškov tudi v prihodnjem letu. prav zaradi tega smo tudi v letu 2015 še naprej uspešno pridobivali projekte, inancirane s strani Evropske unije, in sodelovali z domačimi ter tujimi industrijskimi partnerji.

Inštitut je leto 2015 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki po davkih v višini 3.088

€, upoštevajoč presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega

obdobja, ki so znašali 140.691 €. Dosežen poslovni rezultat inštituta je predvsem posledica presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je znašal 2.476 €, z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb. inštitut je v letu 2015 realiziral celotne prihodke v višini 14.505.249 €, brez upoštevanja presežka prihodkov iz prejšnjih let, namenjenih pokritju odhodkov obračunskega obdobja, kar predstavlja nominalno

1,6-odstotno zmanjšanje glede na leto 2014, predvsem na račun zaključevanja programov in projektov konec leta 2014. inštitut je v letu 2015 realiziral celotne odhodke v višini 14.633.474

€, kar v primerjavi z letom 2014 predstavlja 0,6-odstotno zmanjšanje. Gibanje stroškov sledi realiziranim prihodkom.

pRiHoDKi v € 2015 2014

Struktura 2015 (%)

inDEKS 2015/2014

Raziskovalni programi 4.082.119 4.626.370 28 88

infrastrukturni programi 591.067 743.106 4 80

Raziskovalni projekti 1.539.437 1.342.117 10 115

Soinanciranje aplikativnih projektov 119.463 189.072 1 63

ustanoviteljske obveznosti 1.853.115 1.930.080 12 96

Mladi raziskovalci 1.302.067 1.520.095 9 86

Domači trg 2.179.844 2.121.368 15 103

tuji trg 1.710.043 1.010.452 12 169

Drugi prihodki 1.268.785 1.338.424 9 95

SKUPAJ PRIHODKI 14.645.940 14.821.084 100 99

oDHoDKi v € 2015 2014

Struktura 2015 (%)

inDEKS 2015/2014

Stroški materiala -2.006.000 -2.051.958 14 98

Stroški storitev -2.761.806 -2.674.507 19 103

Amortizacija -1.638.296 -1.579.537 11 104

Stroški dela -8.077.345 -8.290.704 55 97

Drugi odhodki -150.027 -131.898 1 114

SKUPAJ ODHODKI -14.633.474 -14.728.606 100 99

REZULTaT poSLovanJa 12.466 92.478 - 13

(9)

Overview of Institute Operations

In 2015, the reduction of the public funds intended for research activities continued, which further characterized the operations of the National Institute of Chemistry. However, in 2015, the National Institute of Chemistry strengthened its cooperation with the industry and its eforts to obtain EU projects, which increased the scope of funds obtained on the market. The institute is constantly adapting to the trend of the reduction of public funds and the slow growth in research services performed for Slovenian clients by limiting cost growth and planning the reduction of costs for the following year. Due to the above, in 2015 we continued successfully obtaining projects inanced by the European Union and cooperating with Slovenian and foreign industrial partners.

The institute concluded 2015 with an excess of revenues over expenses after tax in the amount of €3,088, taking into account the revenue surplus from previous years intended to cover

expenses for this accounting period amounting to €140,691. The operating result achieved is primarily due to the excess of revenues over expenses in the sale of goods and services on the market amounting to €2,476, taking into account corporate income tax. The

institute’s total revenues for 2015 amounted to

€14,505,249, excluding the excess of revenues from previous years intended for covering the expenses from this accounting period, which represents a nominal 1.6% decline compared to 2014 mainly due to the fact that programs and projects ended at the end of 2014. In 2015, the institute realised expenses in the total amount of €14,633,474, representing a 0.6% decrease compared to 2014. The trend of costs was in accordance with the realized revenues.

REvEnUES in € 2015 2014

Structure 2015 (%)

inDEX 2015/2014

research programmes 4,082,119 4,082,119 28 88

infrastructure programmes 591,067 743,106 4 80

research projects 1,539,437 1,342,117 10 115

Co-inancing of applied projects 119,463 189,072 1 63

Founder’s obligations 1,853,115 1,930,080 12 96

early-stage researchers 1,302,067 1,520,095 9 86

Domestic market 2,179,844 2,121,368 15 103

Foreign market 1,710,043 1,010,452 12 169

other revenues 1,268,785 1,338,424 9 95

TOTAL REVENUES 14,645,940 14,821,084 100 99

EXpEnSES in € 2015 2014

Structure 2015 (%)

inDEX 2015/2014

Costs of materials -2,006,000 -2,051,958 14 98

Costs of Services -2,761,806 -2,674,507 19 103

Depreciation and amortisation -1,638,296 -1,579,537 11 104

(10)

Pridobljeni in zaključeni raziskovalni projekti

V letu 2015 je inštitut:

• Kot projektni koordinator pričel izvajati H2020 projekt HELIS v skupni vrednosti 7.97 mio € (vrednost projekta za Ki je 1.030.674 €);

• Pričel izvajati še štiri H2020 projekte (NextBioPharmDSP, Adrem, Tollerant in Nanorestart). Skupna vrednost projektov znaša 25.407.302,13 €, od tega je vrednost projektov za KI 2.134.636,37 €. Prvi projekt H2020 programske sheme MefCO2 se je pričel izvajati decembra 2014, traja 4 leta, njegova pogodbena (in soinancirana) vrednost za Kemijski inštitut pa znaša 1.195.300 €;

• Kot koordinator vodil evropski strateški projekt DeFishGear v skupni višini 5,3 mio € (vrednost projekta za KI 675.112 €, od tega 641.357 € soinanciranih). Projekt se je podaljšal do 30. 9. 2016. prihodki v letu 2015 so znašali 249.529,43 €;

• Koordiniral izvajanje projekta EUROLIS, 7. okvirnega programa EU v skupni vrednosti 3,9 mio € (vrednost projekta za KI je 782.630 €, od tega soinanciranih 633.830 €). Prihodki v letu 2015 so znašali 205.784,47 €;

• Sodeloval pri treh projektih 7. okvirnega programa EU (Cosmos, Euroliion, Necso).

prihodki so v letu 2015 znašali 331.914 €;

• Zaključil dva projekta 7. okvirnega programa (Cosmos in Euroliion), soinancirane vrednosti v letu 2015 v višini 24.806,84 €;

• izvajal projekt ERA-NET ERASynBio. projekt se je začel izvajati 15. 9. 2014 in traja 3 leta.

Vrednost projekta je 450.000 €, od tega 400.000 € za Kemijski inštitut. prihodki v letu 2015 so znašali 155.439,95 €;

• nadaljeval izvajanje projekta iz sheme nEWFELpRo - Aeronar, ki se je začel izvajati 2014. projekt se 2 leti izvaja na Ki. vrednost projekta za Kemijski inštitut v letu 2015 znaša 45.555,17 €;

• izvajal projekt Life project Prosil s prihodki v letu 2015 v višini 52.930,84 €;

• izvajal dva naTo projekta (DURAPEM Novel Materials for Durable Proton Exchange Membrane Fuel Cells, Enhanced Portable

Energetically Self-sustained Devices for Military Purposes). Skupna vrednost projektov za Kemijski inštitut je 342.150 €.

projekta bosta trajala 3 leta;

• Dobil za inanciranje odobrenih 17 projektov ARRS, ki so se pričeli izvajati s 1. 1. 2016:

• 15 temeljnih projektov (7 kot nosilec) z ocenjenimi prihodki na letni ravni 686.692,10 €;

• 2 nova podoktorska projekta s prihodki na letni ravni v višini 106.284 €. v letu 2015 KI ni zaključil nobenega temeljnega in aplikativnega projekta. Zaključil pa je dva podoktorska projekta s prihodki v višini 53.142 € (106.284 € prihodkov letno);

• Zaključil projekt Raziskovalci na začetku kariere v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–

2013 iz sredstev Evropskega socialnega sklada. pri projektu je sodelovalo 11 podoktorskih raziskovalcev. prihodki v letu 2015 so znašali 268.224 €;

• Zaključil projekt Obnova prizidka KI. Prihodki v letu 2015 so znašali 2.077.972,79 €;

• Zaključil projekt Obnova stare stavbe KI.

Prihodki v letu 2015 so znašali 1.626.619,53 €.

V letu 2015 je inštitut kot projektni koordinator

pričel izvajati

H2020 projekt HELIS

v skupni vrednosti

7.97 mio €.

In 2015, the Institute as project coordinator started

H2020 project HELIS,

in total amount of

€7.97m.

(11)

Research Projects Acquired and Completed

In 2015, the Institute:

• as project coordinator started implementation of the H2020 project HELIS in the total amount of

€7.97 m (the value of the project for the institute is €1,030,674 €);

• Started performing four new H2020 projects NextBioPharmDSP, Adrem, Tollerant and Nanorestart. The total projects value is

€25,407,302.13 (the value of the projects for the Institute is €2,134,36.37). The implementation of the irst H2020 project MefCO2 started in December 2014, will last for 4 years, and its contractual (and co-inanced) value for the national institute of Chemistry amounts to

€1,195,300;

• Managed, as project coordinator, the European strategic project DeFishGear in the total amount of €5.3m (the value of the project for the institute is €675,112, of which €641,357 is co-inanced).

The project was extended until 20 September, 2016. Revenues in 2015 equaled €249,529.43;

• Coordinated the implementation of the EUROLIS project as part of the 7th Framework programme of the European Community in the total amount of €3.9m (the value of the project for the institute is €782,630, of which €633,830 is co-inanced).

Revenues in 2015 equaled €205,784.47;

• participated in 3 projects of the EU 7t Framework programme (Cosmos, Euroliion, Necso). In 2015, revenues equaled €331,914;

• Completed two project of the 7th Framework programme (Cosmos and Euroliion) with a co-inanced value in 2015 in the amount of

€24,806.84;

• performed the ERA-NET ERASynBio project.

The implementation of the project began on 15 September, 2014 and it will last for 3 years. The project value is €450,000, of which €400,000 are

project will be performed for 2 years at the national institute of Chemistry. The value of the project for the national institute of Chemistry in 2015 amounts to €45,555.17;

• performed the Life project Prosil with revenues in 2015 in the amount of €52,930.84;

• performed two naTo projects (DURAPEM- Novel Materials for Durable Proton Exchange Membrane Fuel Cells and Enhanced Portable Energetically Self-sustained Devices for Military Purposes) in the total amount of € 342,150 for the institute;

• In 2015, the Institute got funding for 17 projects of the Slovenian Research Agency (projects that started on 1 January, 2016):

• 15 basic projects (7 as developer) with estimated annual revenues in the amount of

€686,692.10;

• 2 new postdoctoral projects with annual revenues in the amount of €106,284. In 2015, the national institute of Chemistry did not complete any basic and applied projects. it completed two postdoctoral projects with 2015 revenues in the amount of €53,142 (€106,284 annual revenues);

• Completed the Researchers at the Start of their Career project as part of the operational programme for Human Resources Development for the 2007- 2013 period inanced with funds from the European Social Fund. 11 postdoctoral researchers took part in the project.

Revenues in 2015 equaled €268,224;

• The project of renovating the extension to the national institute of Chemistry was completed. Revenues in 2015 equaled

€2,077,972.79;

• The project of renovating the old building of the national institute of Chemistry was

(12)

Investicije

V letu 2015 je inštitut v osnovna sredstva investiral 4.874.362 €. Investicije je omogočilo tudi uspešno pridobivanje zunanjih virov inanciranja. V tem letu sta se zaključila projekta obnove prizidka in stare stavbe Kemijskega inštituta. Vrednost obnove prizidka Kemijskega inštituta je znašala 2.077.973 €, vrednost obnove stare stavbe Kemijskega inštituta pa 1.626.620 €. Obe obnovi sta bili soinancirani s strani resornega ministrstva – sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 % in Republike Slovenije v višini 15 % pridobljenih sredstev.

V letu 2015 je inštitut v opremo investiral 3.147.083 €, od tega v raziskovalno opremo 2.096.664,21 €.

Vrednost investicij v nepremičnine je bila 1.719.526 €, drugih investicij je bilo za 7.753 €.

Novo raziskovalno opremo večje vrednosti predstavljajo predvsem:

• kvarterna črpalka, razplinjevalec in vzorčevalnik,

• instrument za karakterizacijo katalizatorjev,

• oprema GC-FID-MS,

• detektor na statično sipanje svetlobe Dawn Heleos,

• konfokalni mikroskop biostation Leica.

(13)

Investments

In 2015, the Institute invested €4,874,362 in ixed assets. The successful acquisition of external inancial resources contributed to making these investments possible. During the year, the projects of renovating the extension to and the old building of the national institute of Chemistry were completed. The value of the renovation of the extension to the national institute of Chemistry amounted to €2,077,973 and the value of renovation of the old building of the Institute amounted to €1,626,620. Both renovations were co-inanced by the relevant ministry – funding from the European Regional Development Fund in the amount of 85 % of funds and from the Republic of Slovenia in the amount of 15 % were raised.

In 2015, the Institute invested €3,147,083 in equipment, of which investments into research

equipment amounted to €2,096,664.21. The value of the investments into real estate was €1,719,526 and other investments amounted to €7,753.

Some of our new acquisitions of research equipment of greater value are:

• quaternary pump, degasser and sampler,

• instrument for characterizing catalysts,

• equipment GC-FID-MS,

• Dawn Heleos static light scattering detector,

• biostation Leica confocal microscope.

V letu 2015 je inštitut v osnovna sredstva investiral

4.874.362 €.

In 2015, the Institute invested

(14)

Mednarodno sodelovanje 2015 / International Cooperation in 2015

ZDA / USA

3

2

Francija / France

Argentina / Argentina

2

6

Hrvaška / Croatia

2

Srbija / Serbia

Bilateralno Sodelovanje Bilateral Cooperation 2015

25 Skupno / Total

(15)

3 1

Rusija / Russia

2

7. okvirni program eU / eU 7th Framework program 3 eu obzorje2020 projekti / eu Horizon2020 6 neWFelpRo 1 transnacionalni program eu / eu transnational

cooperation programme

1 Central europe projekti / Central europe project 0 Jadranski čezmejni strateški projekt ipA/ ipA Adriatic

Cross-border Cooperation project

1 life+ projekt/ life+ project 1 eRA-net 1 the science of peace and Security programme (SpS) 2

Japonska / Japan

Kitajska / China

1 Indija / India

3

Turčija / Turkey

Multilateralno Sodelovanje Multilateral Cooperation

16 Skupno / Total

(16)

Zaposleni in izobraževanje

Število zaposlenih na Kemijskem inštitutu se je v letu 2015 zaradi novih sodelavcev v raziskovalnem sektorju, zaposlenih pri na novo pridobljenih projektih ter zaradi nadomeščanja porodniških dopustov v splošnem sektorju, z 287 povečalo na 301. Glede na leto 2014 se je število slednjih povečalo za 11, število zaposlenega administrativnega osebja (zaposlenih v sektorju skupnih služb) pa se je zaradi porodniških odsotnosti povečalo za 3.

Leta 2015 je na Kemijskem inštitutu začelo delati 12 novih mladih raziskovalcev, usposabljanje pa je zaključilo 15 mladih raziskovalcev.

Konec leta 2015 je bilo na Kemijskem inštitutu število zaposlenih 301, od tega 136 doktorjev znanosti, 4 magistri, 128 visoko izobraženih, 10 višje izobraženih in 23 srednje ali nižje izobraženih.

v tujih raziskovalnih organizacijah se je dlje od meseca dni usposabljalo 16 zaposlenih na inštitutu. Z inštitutom je v letu 2015 sodelovalo 41 gostujočih raziskovalcev in 10 tujih

študentov, 7 tujih raziskovalcev pa se je v letu 2015 na inštitutu zaposlilo.

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 / number of employees on 31 December 2015 301

Število sklenjenih pogodb o zaposlitvi / number of employment contracts 57

Število prenehanj delovnega razmerja / number of terminations of employment 42

Število mladih raziskovalcev / early-stage researchers 47

Število zaključenih šolanj mladih raziskovalcev /

number of early-stage researchers who completed training 15

Število usposabljanj v tujini (več kot mesec dni) / number of trainings abroad (lasting over a month) 16

Število sodelujočih tujih raziskovalcev / number of participating foreign researchers 51

Število zaposlitev tujih raziskovalcev v letu 2015 / number of foreign researchers employed in 2015 7

tabelarični prikaz podatkov o zaposlenih / employee igures

Employees and Education

The number of employees at the national institute of Chemistry grew from 287 to 301 in 2015, due to replacements for maternity leaves in the general sector and new associates in the research sector employed on newly acquired projects. Compared to 2014, the number of the latter increased by 11 and the number of administrative staf (employees in the joint services sector) increased by 3 due to maternity leaves.

12 new early-stage researchers started working and 15 early-stage researchers completed their training at the national institute of Chemistry in 2015.

At the end of 2015, the National Institute of Chemistry employed 301 people, of which 136 had a PhD, three had an MSc, 128 had higher education, 10 had higher vocational education and 23 had secondary education or lower.

16 institute employees underwent training at foreign research organisations lasting more than one month. 41 visiting researchers and 10 foreign students collaborated with the institute and 7 foreign researchers obtained employment at the institute in 2015.

(17)

Družbena odgovornost

Kemijski inštitut je kot pridruženi član v pobudi Združenih narodov Global Compact tudi v letu 2015 potrdil zavezo družbeni odgovornosti.

S pridruženim članstvom smo se prostovoljno obvezali, da bomo spoštovali in promovirali temeljna načela družbene odgovornosti.

v okviru izboljševanja pogojev ter urejenosti in učinkovitosti dela smo tudi letos podaljšali veljavnost certiikatov:

• ISO 9001,

• JAZMP certiikat »CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE OF A MANUFACTURER«,

• certiikat European Green oice (EGO) – Evropska zelena pisarna, ki potrjuje, da

Social Responsibility

In 2015, the National Institute of Chemistry continued to airm its commitment to social responsibility as an associate member in the United nations Global Compact initiative.

With associate membership, we have voluntarily undertaken to respect and promote the

fundamental principles of social responsibility.

as part of the improvement of conditions and the regularity and eiciency of work, we have once again extended the validity of the following certiicates:

• ISO 9001,

• JAZMP certiicate »CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE OF A MANUFACTURER«,

• European Green Oice (EGO) certiicate, which conirms that the National Institute of Chemistry meets the requirements of the

4

MaGiSTERiJ / MSC

301

SKUPAJ / TOTAL

136

DoKToRJi ZnanoSTi / no. oF pHDS

57

viSoKa iZobRaZba / HiGHER EDUCaTion

23

oSTaLi / REST

10

viŠJa / HiGHER voCaTionaL

Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015 Educational structure of employees on 31. December 2015

71

DoKToRSKi ŠTUDEnTJE / phD STUDEnT

(18)

DOKTORATI / DOCTORAL THESES V LETU 2015

Rok Gaber l12 5. 1. 2015

urška Zelenko l14 27. 2. 2015

emanuela Žunkovič l09 10. 3. 2015

Barbara pogorelčnik l01 10. 4. 2015

Vida lapornik l10 5. 5. 2015

Maša Horvat l10 5. 5. 2015

Renata Kaplan l05 6. 5. 2015

Miha Grilc l13 2. 7. 2015

Lučka Brulc l06 14. 7. 2015

Andraž pavlišič l10 8. 9. 2015

Anže Smole l12 11. 9. 2015

Mitja linec l13 9. 10. 2015

Katerina naumoska l06 12. 10. 2015

rok Martinčič l03 30. 10. 2015

Gregor Žerjav l05 20. 11. 2015

Gregor ilc l15 30. 11. 2015

Marjeta čepin l10 7. 12. 2015

Julija Zavadlav l17 10. 12. 2015

Mohor Mihelčič l10 16. 12. 2015

Jure Borišek l03 21. 12. 2015

Doktorati, magisteriji in diplome v letu 2015

Doctoral, Master’s and Graduate Theses in year 2015

Graični prikaz: Doktorati, magisteriji in diplome v letih 2003 - 2015.

Graphical representation: Ph.D., M.Sc. and B.Sc. Theses in years 2003 - 2015.

100

80

60

40

20

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

40 49 51 33 46 50 62 60 92 72 91 69

2015

73

(19)

ŠTEVILO DIPLOM, MAGISTERIJEV, DOKTORATOV, MENTORSTEV IN KOMENTORSTEV S STRANI ZAPOSLENIH NA KI / NUMBER OF B.Sc., M.Sc., Ph.D. THESES, MENTORSHIPS AND COMENTORSHIPS BY EMPLOYEES OF NIC

31 diplom / Undergraduate theses

16 magisterijev / Master's theses

26 doktoratov / Doctoral theses

19 mentorstev pri diplomah / Mentorships of Undergraduate theses

9 mentorstev pri magisterijih / Mentorships of Master's theses

21 mentorstev pri doktoratih / Mentorships of Doctoral theses

12 somentorstev pri diplomah / Comentorships of Undergraduate theses

7 somentorstva pri magisterijih / Comentorships of Master's theses

7 somentorstev pri doktoratih / Comentorships of Doctoral theses

Objave in citiranost v letu 2015

V letu 2015 Kemijski inštitut beleži 291 objav, ki zajemajo članke, knjige, poglavja in patente.

Povprečni faktor vpliva revij, v katerih so v letu 2015 objavljali raziskovalci Kemijskega inštituta, je znašal 4,394, kar predstavlja znatno izboljšanje glede na preteklo leto. Povprečno mesto v letu 2015, ki ga zaseda revija na določenem področju, je bilo 23, kar prav tako izkazuje izboljšanje glede na pretekla leta.

Citiranost znanstvenih del naših raziskovalcev, ki je pomemben pokazatelj uspešnosti, je v letu 2015 znašala 6806 čistih citatov. Vse to omogoča večjo konkurenčnost pri prijavi mednarodnih in domačih raziskovalnih projektov ter večjo

Publications and Citations in 2015

In 2015, the National Institute of Chemistry recorded 291 publications, including articles, books, chapters and patents. The average impact factor of journals with publications from the national institute of Chemistry’s researchers in 2015 amounted to 4.394 which is a signiicant improvement compared to the previous year.

In 2015, the average ranking of a journal in a speciic ield was 23, also representing an improvement compared to the previous year.

The citation of the scientiic works of our researchers, which is an important indicator of success, amounted to 6806 citations in 2015. This enables increased competitiveness

(20)

achievements of a group of Slovenian scientists from the Laboratory for Materials Chemistry (L-10), who published the results of their work in the renowned Science journal (impact factor of 33.6), and the Laboratory of Biotechnology (L-12), which successfully published their work in the Cell Metabolism journal with an impact factor of 17.6.

These exceptional achievements represent a signiicant contribution to the strengthening of the renown of Slovenian scientists around the world.

dela objavili v prestižni reviji Science (faktor vpliva revije znaša 33,6), ter Laboratorija za biotehnologijo (L-12), ki mu je uspela objava v reviji Cell Metabolism s faktorjem vpliva 17,6.

Ta izjemna dosežka predstavljata znaten doprinos k utrjevanju ugleda slovenskih znanstvenikov v svetu.

Leto Št. objavljenih del Povprečni IF Povprečno

mesto revije Citiranost

2011 295 3,339 33 5301

2012 311 3,647 23 5990

2013 281 3,095 28 6601

2014 285 3,748 26 6139

2015 291 4,394 23 6806

Objavljena dela v letu (članki, knjige, poglavja, patenti) / Published works by year (articles, books, chapters, patents), average IF, average journal position and number of citations.

Članki, objavljeni v revijah z največjim faktorjem vpliva, so bili:

Articles published in journals with the highest impct factor were the following:

IF=33,6 L-10

MCCALLA, Eric, ABAKUMOV, Artem M., SAUBANÈRE, Matthieu, FOIX, Dominique, BERG, Erik J., ROUSSE, Gwenaelle, DOUBLET, Marie-Liesse, GONBEAU, Danielle, NOVÁK, Petr, VAN TENDELOO, Gustaaf, DOMINKO, Robert, TARASCON, Jean-Marie.

visualization of o-o peroxo-like dimers in high- capacity layered oxides for Li-ion batteries. Science, 2015, vol. 350, no. 6267, str. 1516-1521. [COBISS.SI-ID 5828378]

IF=17,6 L-12

SANTORI, Fabio R., HUANG, Pengxiang, PAVERT, Serge A. van de, DOUGLASS, Eugene F., LEAVER, David J., HAUBRICH, Brad A., KEBER, Rok, LORBEK, Gregor, KONIJN, Tanja, ROSALES, Brittany N., ROZMAN, Damjana, HORVAT, Simon, RAHIER, Alain, MEBIUS, Reina E., RASTINEJAD, Fraydoon, NES, W. David, LITTMAN, Dan R. Identiication of natural RORγ ligands that regulate the development of lymphoid cells. Cell Metabolism, 2015, vol. 21, no. 2, str. 286-297.

[COBISS.SI-ID 3506824]

Izvirna znanstvena dela / Original scientiic works

(21)

IF=13,6 L-10

TREJO, Orlando, LOGAR, Manca, et al. Quantifying geometric strain at the pbS QD-Tio2 anode interface and its efect on electronic structures. Nano Letters, 2015, vol 15, iss. 12, str. 7829-7836. [COBISS.SI-ID 29021991]

IF=12,1 L-10

MCCALLA, Eric, SOUGRATI, Moulay Tahar, ROUSSE, Gwenaelle, JAMSTORP BERG, Erik, ABAKUMOV, Artem M., RECHAM, Nadir, RAMESHA, Kannadka, SATHIYA, Mariyappan, DOMINKO, Robert, VAN TENDELOO, Gustaaf, NOVÁK, Petr, TARASCON, Jean-Marie.

Understanding the roles of anionic redox and oxygen release during electrochemical cycling of lithium-rich layered Li4FeSbo6. Journal of the American Chemical Society, 2015, vol. 137, iss. 14, str. 4804-4814. [COBISS.

Si-iD 5685274]

IF=11,3 L-04

LEŠNIK, Urška, LUKEŽIČ, Tadeja, PODGORŠEK, Ajda, HORVAT, Jaka, POLAK, Tomaž, ŠALA, Martin, JENKO, Branko, HARMROLFS, Kirsten, OCAMPO-SOSA, Alain, MARTÍNEZ, Luis Martínez, HERRON, Paul R., FUJS, Štefan, KOSEC, Gregor, HUNTER, Iain S., MÜLLER, Rolf, PETKOVIĆ, Hrvoje. Construction of a new class of tetracycline lead structures with potent antibacterial activity through biosynthetic engineering. Angewandte Chemie, International Edition, 2015, vol. 54, str. 3937- 3940. [COBISS.SI-ID 4486520]

IF=11,3 L-09

KRAJNC, Andraž, KOS, Tomaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor. A simple NMR-based method for studying the spatial distribution of linkers within mixed-linker metal-organic frameworks. Angewandte Chemie, International Edition, 2015, vol. 54, iss. 36, str.

10535-10538. [COBISS.SI-ID 5735962]

IF=11,3 L-15

MARUŠIČ, Maja, PLAVEC, Janez. The efect of DNA sequence directionality on G-quadruplex folding.

IF=9,3 L-05, L-10

ZABILSKY, Maxim, DJINOVIĆ, Petar, TCHERNYCHOVA, Elena, TKACHENKO, Olga P., KUSTOV, Leonid M.,

(22)

IF=9,1 L-11

FORNELOS, Nadine, BUTALA, Matej, HODNIK, Vesna, ANDERLUH, Gregor, BAMFORD, Jaana K., SALAS, Margarita. bacteriophage GiL01 gp7 interacts with host Lexa repressor to enhance Dna binding and inhibit Reca-mediated auto-cleavage. Nucleic Acids Research, 2015, vol. 43, issue 15, str. 7315-7329.

[COBISS.SI-ID 3520847]

IF=9,1 L-15

BRČIČ, Jasna, PLAVEC, Janez. Solution structure of a Dna quadruplex containing aLS and FTD related GGGGCC repeat stabilized by 8-bromodeoxyguanosine substitution. Nucleic Acids Research, 2015, vol. 43, no. 17, str. 8590-8600.

[COBISS.SI-ID 5786906]

Bibliograija inštituta v letu 2015

AnALitični poDAtKi (tipologija CoBiSS /laboratoriji)

Dela / Works L01 L03 L04 L05 L06 L07 L09

Članki, monograije, poglavj

Articles, monographies, chapters 10 26 24 17 8 13 17

prispevki na konferencah

Conference contributions 15 25 28 18 21 34 32

patenti / patents 0 0 0 0 1 1 3

predavanja / Lectures 0 3 1 2 7 0 3

Dokumenti / Documents 0 0 2 17 2 1 0

Doktorati, magisteriji, diplome /

PhD, MSc, BSc 0 1 3 0 6 4 3

SKUpaJ / aLL UniTS 28 55 56 66 36 57 58

(23)

IF=46,6 L-04

NOZIÈRE, Barbara, KALBERER, Markus, CLAEYS, Magda, ALLAN, James, D´ANNA, Barbara, DECESARI, Stefano, FINESSI, Emanuela, GLASIUS, Marianne, GRGIĆ, Irena, HAMILTON, Jacqueline F., HOFFMANN, Thorsten, IINUMA, Yoshiteru, JAOUI, Mohammed, KAHNT, Ariane, KAMPF, Christopher J., KOURTCHEV, Ivan, MAENHAUT, Willy, MARSDEN, Nicholas, SAARIKOSKI, Sanna, SCHNELLE-KREIS, Jürgen, SURRATT, Jason D., SZIDAT, Sönke, SZMIGIELSKI, Rafal, WISTHALER, Armin. The molecular identiication of organic compounds in the atmosphere: state of the art and challenges.

Chemical Reviews, 2015, vol. 115, iss. 10, str. 3919- 3983. [COBISS.SI-ID 5644058]

IF=22,3 L-11

ROJKO, Nejc, ANDERLUH, Gregor. How lipid membranes afect pore forming toxin activity.

Accounts of Chemical Research, 2015, vol. 48, iss. 12, str. 3073-3079. [COBISS.SI-ID 5833754]

Pregledna znanstvena dela / Review Articles

L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 bRUTo

Dvojniki/

trojniki ovER- LapS

SKUpaJ/

aLL Članki, monograije, poglavj

Articles, monographies, chapters 58 18 28 35 1 27 3 34 307 27/2 293

90 28 32 26 6 55 1 23 434 26/2 404

4 2 3 1 0 1 0 0 17 3/1 12

11 5 11 3 0 10 0 5 65 1/0 64

institute bibliography for 2015

AnALYtiCAL DAtA (typology CoBiSS /laboratories)

IF=11,3 L-10

FAIVRE, Damien, UKMAR GODEC, Tina. From bacteria to mollusks: the principles underlying the biomineralization of iron oxide materials. Angewandte Chemie, International Edition, 2015, vol. 54, iss. 16, str.

4728-4747. [COBISS.SI-ID 5677850]

(24)

Uspehi, nagrade in priznanja v letu 2015

Achievements, awards and recognitions in 2015

preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke

(22. 6. 2015)

nagrado je prejela dr. Iva Hafner Bratkovič, raziskovalka v Laboratoriju za biotehnologijo, za dosežke na področju razvoja in raziskav bioloških procesov pri nevrodegenerativnih boleznih, zlasti vnetnih procesih, ki prispevajo reaktivne kisikove zvrsti in so sestavni del kompleksne patologije nevrodegeneracije.

dr. Iva Hafner Bratkovič

 

preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo

(Ljubljana, 7. 12. 2015)

• dr. Rok Gaber za doktorsko delo Uporaba sintetičnih DNA vezavnih proteinov za

procesiranje informacij in usmerjanje procesov  

The pregl award of the national institute of Chemistry for

outstanding doctoral work

(Ljubljana, 7 December 2015) was awarded to:

• Dr. Rok Gaber for the doctoral work “Use of Synthetic DNA Binding Proteins for Information

The national institute of Chemistry’s pregel award for Exceptional achievements

(22 June, 2015)

The award was awarded to Dr. Iva Hafner Bratkovič, researcher at the Laboratory of biotechnology for achievements in the area of the development and research of biological processes in neurodegenerative diseases, especially inlammation processes that contribute reactive oxygen species and are an integral part of complex pathology of neurodegeneration.

(25)

v bioloških sistemih, mentor: prof. dr. Roman Jerala

• dr. Anže Smole za doktorsko delo Umeten genski regulatorni sistem za zaznavanje in zaviranje vnetja s protivnetnimi proteini v sesalskih celicah, mentor: prof. dr. Roman Jerala

 

nagrade za inovativnost

Rektorjeva nagrada Univerze v Ljubljani za najinovacijo

(Ljubljana, 24. 3. 2015)

nagrado za najboljšo inovacijo je prejel projekt z naslovom Tiskarska barva za ireverzibilne temperaturne indikatorje z nizko temperaturo aktivacije. Soavtorica zmagovalne inovacije je prof. dr. Marta Klanjšek Gunde (L10).

Ekipa sodelavcev iz Laboratorija za okoljske vede in inženirstvo na Kemijskem inštitutu (dr.

Ilja Gasan Osojnik Črnivec, dr. Petar Djinović, prof. dr. Albin Pintar, dr. Boštjan Erjavec) je z inovacijo, katalizatorjem, ki omogoča pretvorbo biološko razgradljivih odpadkov v biogorivo in druge kemikalije z visoko dodano vrednostjo, na inalu evropskega tekmovanja Emerging

Processing and Process Directing in Biological Systems”, mentor: Prof. Dr. Roman Jerala

• Dr. Anže Smole for the doctoral work “A Synthetic Gene Regulatory Device for Sensing and Suppressing Inlammation by Anti-Inlammatory Proteins in Mammalian Cells”, mentor: Prof. Dr.

Roman Jerala  

innovation awards

The Rector’s award of the University of Ljubljana for the best innovation

(Ljubljana, 24 March, 2015)

The award for the best innovation went to the project entitled “Printing Ink for Irreversible Temperature Indicators with Low Activation Temperature”. Co-author of the awarded innovation is Prof. Dr. Marta Klanjšek Gunde (L10).

The team from the Laboratory for

Environmental Sciences and Engineering of the national institute of Chemistry (Dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Dr. Petar Djinović, Prof. Dr. Albin Pintar, Dr. Boštjan Erjavec) with their innovation - a catalyst that enables the conversion of biodegradable waste into Od leve / from left: dr. Anže Smole, prof. dr. Roman Jerala, dr. Rok Gaber

(26)

zbornica Slovenije, so prejeli sodelavci

Laboratorija za okoljske vede in inženirstvo, in sicer za izum Katalizator in proces za pretvorbo plinskih zmesi metana in ogljikovega dioksida v sintezni plin. avtorji izuma so dr. Gasan Osojnik, dr. Petar Djinović, prof. dr. Albin Pintar in dr.

Boštjan Erjavec. poleg omenjenega priznanja so izumitelji s Kemijskega inštituta tudi prejemniki priznanja za najuglasbitev inovacije.

Za ta izum so prejeli tudi zlato priznanje Zbornice osrednjeslovenske regije Gospodarske zbornice Slovenije.

prešernove nagrade

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani

• Urban bezeljak za magistrsko delo Priprava in optimizacija cepljenih inteinov za nadzorovanje povezovanja proteinskih domen, mentor: prof.

dr. Roman Jerala (L12)

Prešernova nagrada Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

• andreja Šink za magistrsko delo Priprava virusom podobnih delcev z uporabo

bakterijskega ekspresijskega sistema/Preparation of virus-like particles in bacterial expression system, mentor: prof. dr. Gregor Anderluh

• Anže Rogelj za magistrsko delo Antioksidanti in njihova učinkovitost v različnih tkivih invazivnih tujerodnih dresnikov, mentorica: doc. dr. Lea Pogačnik, somentorica: dr. Irena Vovk (L06)

Prešernova nagrada Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

• Matic Grojzdek za diplomsko delo

Hidrodeoksigenacija levulinske kisline z uporabo heterogenega katalizatorja na osnovi niklja in molibdena, mentor: doc. dr. Blaž Likozar (L13)

priznanje prometej znanosti za odličnost v komuniciranju 2015

14. 1. 2016

Prof. dr. Simon Horvat (L12) je prejel priznanje Ustanove Slovenske znanstvene fundacije za vsestranski prispevek k izboljšanju javnega razumevanja ved o življenju, genetike in bioetike.

The Silver Award at the Day of Innovation organised on 16 September by the Chamber of Commerce and industry of Slovenia was won by the members of the Laboratory for Environmental Sciences and Engineering for the invention “Catalyst and the Process for Converting Gas Mixtures of Methane and Carbon Dioxide into Syngas”. The authors of the invention are Dr.

Gasan Osojnik, Dr. Petar Djinović, Prof. Dr.

Albin Pintar and Dr. Boštjan Erjavec. besides the above award, the inventors from the national institute of Chemistry also received the award for the best musical version of the innovation.

For this invention, they also received the Golden Award of the Central Slovenian Chamber of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia.

prešeren awards

The Prešeren Award of the University of Ljubljana

• - Urban Bezeljak, for the master’s thesis entitled “The Preparation and Optimization of Spliced Inteins for Controlling the Linking of Protein Domains”, mentor: Prof. Dr. Roman Jerala (L12)

The Prešeren Award of the Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana

• - Andreja Šink, for the master’s thesis entitled

“The Preparation of Virus-Like Particles in a Bacterial Expression System”, mentor: Prof. Dr.

Gregor anderluh

• Anže Rogelj for the master’s thesis

“Antioxidants and their Eiciency in Diferent Tissues of Invasive Alien Knotweed Species”, mentor Assist. Prof. Dr. Lea Pogačnik, Co- mentor: Dr. Irena Vovk (L06)

The Prešeren Award of the Faculty of Chemistry and Chemical Technology

• Matic Grojzdek, for the diploma thesis

“Hydrodeoxygenation of Levulinic Acid Using a Nickel-based and Molybdenum-based Heterogeneous Catalyst”, mentor: Assist Prof.

Dr. Blaž Likozar (L13)

(27)

Zlati znak Jožefa Stefana

Dr. Aljaž Godec (L10) je prejel zlati znak Jožefa Stefana za najodmevnejše doktorsko delo na področju naravoslovno-matematičnih ved.

Naslov dela: Večdelčne korelacije pri hidrofobnih interakcijah, mentor: prof. dr. Janko Jamnik, somentor: doc. dr. Franci Merzel.

nagrada Maksa Samca za l. 2015

(Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani)

nagrado Maksa Samca za doktorsko disertacijo s področja kemije je prejel dr. Matej Huš (L13) za disertacijo z naslovom Teoretične raziskave anomalnih lastnosti tekočin in raztopin, ki jo je opravil pod mentorstvom prof. dr. Tomaža Urbiča.

Krkine nagrade in priznanja

(Novo mesto, 16. 10. 2015) Za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela:

• dr. Aljoša Bolje (L07) za delo Sinteza in koordinativne lastnosti novih triazolskih ligandov/Synthesis and coordination properties of novel triazole-based ligands, mentor: prof. dr.

Janez Košmrlj

Za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge:

• dr. Barbara Pogorelčnik za doktorsko disertacijo Strukturno podprto načrtovanje novih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze IIα, mentor: prof. dr. Tomaž Šolmajer (L17), somentor: doc. dr. Andrej Perdih (L01)

• Saša Rezelj za magistrsko delo Opredelitev zgradbe in delovanja mutanta listeriolizina O Y406A/Structural and functional characterisation of listeriolysin O Y406A mutant, mentor: prof.

The 2015 Science prometheus award for Excellence in

Communication

14 January, 2016

Prof. dr. Simon Horvat (L12) received the award from the Foundation of the Slovenian Scientiic Institute for his universal contribution to the improvement of public understanding of life sciences, genetics and bioethics.

Jožef Stefan Golden Emblem

Dr. Aljaž Godec (L10) received the Jožef Stefan Golden Emblem for the most high proile doctoral thesis in the ield nature and math sciences. The title of his work was “Multi-Particle Correlations in Hydrophobic Interactions”, mentor:

Prof. Dr. Janko Jamnik, co-mentor: Assist. Prof.

Dr. Franci Merzel.

The 2015 Maks Samec award

(Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University Of Ljubljana)

The Maks Samec award for doctoral dissertation in the ield of chemistry was won by Dr.

Matej Huš (L13) for his dissertation entitled

“Theoretical Research of Anomalous Properties of Liquids and Solutions”, which he made under the mentorship of Prof. Dr. Tomaž Urbič.

Krka awards and Recognitions

(Novo mesto, 16 October, 2015)

for special achievements in the research ield:

• Dr. Aljoša Bolje (L07) for his work “Synthesis and Coordination Properties of Novel Triazole- based Ligands”, mentor: Prof. Dr. Janez Košmrlj for undergraduate and postgraduate research assignments:

(28)

v bioloških sistemih, mentor: prof. dr. Roman Jerala (L12)

• Urška Slapšak za diplomsko delo z naslovom Določanje struktur apo in holo oblik CaM- domene α-aktinina 1 z jedrsko magnetno

resonanco, mentor prof. dr. Janez Plavec (NMR)

Zlata medalja za slovenske dijake na tekmovanju iGEM 2015

(Boston, ZDA, september 2015)

Ekipa osmih slovenskih dijakov je skupaj z mentorji s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT, UL) in Laboratorija za

okoljske vede in inženirstvo Kemijskega inštituta pripravila projekt proizvodnja biogoriva iz organskih odpadkov, s katerim je osvojila zlato medaljo.

Drugo

Dr. Stanko Hočevar (L13) je oktobra 2015 s strani Ministrstva za obrambo RS prejel srebrno medaljo za znanstvenoraziskovalne dosežke »Fridolin Kavčič« za znanstvene in strokovne prispevke na področju vojaških veščin ter področij dela, ki zagotavljajo uspešnejše uresničevanje vojaških nalog.

Vodja Laboratorija za kemijo materialov, prof. dr. Miran Gaberšček, je na konferenci v Keystonu (Colorado, ZDA) prejel nagrado revije Solid State Ionics za najboljši članek v tej reviji v letu 2013 (In depth discussion of selected phenomena associated with intrinsic battery hysteresis: battery electrode versus rubber balloons).

Dr. Vesna Glavnik (L06) je na mednarodnem simpoziju »21st international Symposium on Separation Sciences« (30. junij – 3. julij 2015, Ljubljana, Slovenija) prejela nagrado za najboljši poster za prispevek »TLC-MS method for determination of proanthocyanidins in knotweed species«.

Dr. Anže Smole (L12) je na Gordonski konferenci iz sintezne biologije 2015, Sunday River, ZDA, prejel nagrado za najboljši poster.

Prof. dr. Matej Praprotnik (L17) je v letu 2015

• Saša Rezelj for the master’s thesis “Structural and Functional Characterisation of the

Listeriolysin O Y406A Mutant”, mentor: Prof. Dr.

Gregor Anderluh, co-mentor Assist. Prof. Dr.

Marjetka podobnik (L11)

• Dr. Rok Gaber (L12) for the doctoral work

“Use of Synthetic DNA Binding Proteins for Information Processing and Process Directing in Biological Systems”, mentor: Prof. Dr. Roman Jerala (L12)

• Urška Slapšak for the diploma thesis titled

“Structure Determination of the Apo and Holo Forms of the CaM Domain of [alpha]-actinin 1 by NMR Spectroscopy”, mentor Prof. Dr. Janez plavec (nMR)

Gold Medal for Slovenian High School Students at iGEM 2015

(Boston, USA, September 2015)

a team of eight Slovenian high school students together with their mentors from the Faculty of Chemistry and Chemical Technology UL and the Laboratory for Environmental Sciences and Engineering at national institute of Chemistry created a project entitled “The Production of Biofuel from Organic Waste”, with which it won the gold medal.

others

Dr. Stanko Hočevar (L13) was awarded in october 2015 at Ministry of Defence of Republic Slovenia (MORS) by silver medal for scientiic achievements »Fridolin Kavčič« for scientiic and research contributions on the ield of defence skills and areas of work, assuring eicient accomplishment of military tasks.

At the conference in Keystone (Colorado, USA), the head of the Laboratory for Materials Chemistry, Prof. Dr. Miran Gaberšček, received the award of the journal Solid State Ionics for the best article in the journal in 2013 (“In Depth Discussion of Selected Phenomena Associated with Intrinsic Battery Hysteresis: Battery Electrode Versus Rubber Balloons”).

Dr. Vesna Glavnik (L06) received the best poster award for the contribution »TLC-MS method for determination of proanthocyanidins

(29)

postal predsednik Društva bioizikov Slovenije.

Tjaša Tibaut (L03) je na konferenci 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI 2015) prejela nagrado za najboljši poster z naslovom Comparison of freely and commercially available tools for binding site prediction.

in knotweed species« at the »21st International Symposium on Separation Sciences« (30th June – 3rd July 2015, Ljubljana Slovenia).

Dr. Anže Smole (L12) received the award for the best poster at the Gordon conference on synthetic biology 2015, Sunday River, USA.

Prof. Dr. Matej Praprotnik (L17) in 2015 became the chairman of the Slovenian biophysical Society.

at the 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI 2015), Tjaša Tibaut (L03) received the award for the best poster entitled “Comparison of Freely and Commercially Available Tools for Binding Site Prediction”.

Boro-nitridni sodobni keramični material Boron nitride advanced ceramic material

(30)

Commission for Innovation

innovations are of paramount importance to the national institute of Chemistry both in terms of science as such and in terms of working together with the industry and pursuing the institute’s mission.

The national institute of Chemistry’s policy on innovations and the transfer of knowledge and technologies into the economy has been co-shaped by the four-member Commission for innovation (Ci) for a number of years. its key tasks include managing procedures on acceptance of job-related inventions, providing opinions in procedures before national and foreign patent oices and participation in commercialisation. The transfer of technologies is carried out interactively, by establishing business networks, organising professional meetings, and so on.

Knowledge Transfer into the Economy

Komisija za inovacije

inovacije so za Kemijski inštitut bistvenega pomena tako z vidika same znanosti kot tudi z vidika sodelovanja z gospodarstvom in izpolnjevanja poslanstva inštituta.

Politiko Kemijskega inštituta na področju inovacij ter prenosa znanja in tehnologij v gospodarstvo že vrsto let sooblikuje štiričlanska Komisija za inovacije (KZI). Ključne naloge KZI so vodenje postopkov pri prevzemu službenih izumov, dajanje mnenj v postopkih pred domačimi in tujimi patentnimi uradi ter sodelovanje pri komercializaciji.

Prenos tehnologij poteka interaktivno z vzpostavljanjem poslovnih omrežij, organizacijo strokovnih srečanj ipd.

Prenos znanja v gospodarstvo

(31)

Patenti

Kemijski inštitut je v letu 2015 zabeležil pet novih patentnih prijav (od tega tri slovenske in dve evropski), dvanajst patentov pa je bilo podeljenih (šest slovenskih, en evropski, en ameriški in štirje avstrijski).

inštitut je bil v letu 2015 uspešen tudi na področju prenosa znanja v gospodarstvo. Poleg prodaje deleža na enem izumu, je bila sklenjena tudi licenčna pogodba s podjetjem Kolpa d.d. za patent z naslovom »S PMMA/ATH kompozitnim prahom modiiciran bitumen in uporaba le- tega«. izum je zanimiv predvsem za proizvajalce asfalta in gradbeno industrijo, saj je asfalt, modiiciran s PMMA / ATH prahom, odpornejši na najpogostejše poškodbe asfaltnih plasti, kot so nastanek kolesnic, luščenje bitumenskega ilma, nizkotemperaturne razpoke in razpoke zaradi utrujenosti materiala, hkrati pa omogoča koristno uporabo PMMA / ATH prahu, ki je sicer stranski/odpadli material.

Največji preboji v letu 2015:

Temperaturni indikator za

prikazovanje nihanja temperature artiklov nad predpisano mejo v hladni verigi

izum obravnava zaznavanje nihanja

temperature preko zgornje oziroma predpisane temperature vzdrževanja artiklov v hladni verigi.

Patents

In 2015, the National Institute of Chemistry recorded ive new patent applications (three Slovenian and two European) and granted twelve patents (six Slovenian, one European, one american and four austrian).

In 2015, the Institute was also successful in the transfer of knowledge to the economy.

in addition to selling its share in one of the inventions, the Institute also concluded a license agreement with Kolpa d.d. for the

“Modiied bitumen and its use for preparing asphalt mixtures and bituminous products”

patent. The invention is especially interesting to asphalt manufacturers and the construction industry, as PMMA/ATH modiied bitumen has a higher resistance to the main pavement failure mechanisms such as rutting, stripping, cold cracking and fatigue cracking while it also utilizes PMMA/ATH dust, which is basically waste material.

Biggest achievements in 2015:

Temperature indicator for displaying product temperature luctuations above the prescribed limit in the cold chain

This invention deals with the detection of temperature luctuations above the top or prescribed temperature for product preservation in the cold chain.

The temperature indicator works by means of chemical and physical changes of the indicator material and therefore does not need a power supply. The recorded information is readable under all circumstances that enable visual perception or video detection.

In addition, the indicator irreversibly records the time of exceeding the pre-set temperature, which is lower than room temperature. When used on products in the cold chain, it also provides information on their safety and quality

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Annual subscription rate is 160 EUR, separate issue is 40 EUR. MIDEM members and Society sponsors receive current issues for free. Scientific Council for Technical Sciences of

Arpad Bürmen, UL, Faculty of Electrical Engineering, Slovenia Danjela Kuščer Hrovatin, Jožef Stefan Institute, Slovenia Matija Pirc, UL, Faculty of Electrical Engineering,

MIDEM Society / Društvo MIDEM Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, Ljubljana, Slovenia Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele

In our preliminary research studying the impact of the Covid-19 pandemic on minorities and persons belonging to them, focusing on their inclusion, in- tegration and participation

Efforts to curb the Covid-19 pandemic in the border area between Italy and Slovenia (the article focuses on the first wave of the pandemic in spring 2020 and the period until

The article focuses on how Covid-19, its consequences and the respective measures (e.g. border closure in the spring of 2020 that prevented cross-border contacts and cooperation

A single statutory guideline (section 9 of the Act) for all public bodies in Wales deals with the following: a bilingual scheme; approach to service provision (in line with

We can see from the texts that the term mother tongue always occurs in one possible combination of meanings that derive from the above-mentioned options (the language that