• Rezultati Niso Bili Najdeni

CEL I ZAKRES PRACY

2. Część doświadczalna

2.1 Aparatura i odczynniki

2.1.1 Oznaczanie LZO w próbkach powietrza, pyłu zawieszonego i kurzu oraz ftalanów w próbkach powietrza

2.1.1.1 Odczynniki i substancje wzorcowe

Wykaz zastosowanych substancji wzorcowych oraz odczynników wraz z ich akronimem lub skrótem, stopniem czystości oraz producentem przedstawiono w Tabeli 6.

Tabela 6. Spis odczynników i substancji wzorcowych wykorzystanych w trakcie oznaczeń LZO i ftalanów NAZWA SUBSTANCJI AKRONIM/

SKRÓT CZYSTOŚĆ PRODUCENT

oznaczanie ftalanów

ftalan dimetylu DMP ≥99%

Sigma-Aldrich, Niemcy ftalan dimetylu-3,4,5,6-d4 DMP-d4 98%

ftalan dietylu DEP ≥99%

ftalan diizobutylu DiBP 99%

ftalan dibutylu DBP 99%

ftalan di-n-heksylu DnHP ≥98 %

ftalan benzylu butylu BBP ≥99%

ftalan

di(2-etyloheksylu) DEHP ≥99%

ftalan di(2-etyloheksylu)- -3,4,5,6-d4

DEHP-d 98%

ftalan di-n-oktylu DnOP ≥98%

ftalan diizodecylu DiDP ≥99%

ftalan diizononylu DiNP ≥99%

oznaczanie LZO w pyle zawieszonym i kurzu filtry z włókien szklanych GF/A, Ø 25

mm - - GE Healthcare, USA

aceton - 99,8% Suprasolv, Dania

bezwodny siarczan magnezu - 98% POCH S.A., Polska

oznaczanie LZO w powietrzu, pyle zawieszonym i kurzu

4-bromofluorobenzen 4-BrFB 99,8% Dr. Ehrenstorfer GmbH,

Niemcy oznaczanie ftalanów w powietrzu oraz oznaczanie LZO w powietrzu, pyle zawieszonym i kurzu

silanizowana wata szklana - -

Sigma-Aldrich, Niemcy

metanol MeOH 99,8%

hel - 99,99997% Air Products, USA

2.1.1.2 Sprzęt laboratoryjny

W Tabeli 7 zestawiono wykaz zastosowanych sprzętów laboratoryjnych wykorzystanych do oznaczanie lotnych związków organicznych oraz ftalanów w wybranych matrycach.

Tabela 7. Wykaz sprzętów laboratoryjnych zastosowanych w badaniach LZO i ftalanów NAZWA SPRZĘTU

LABORATORYJNEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUCENT

oznaczanie ftalanów i LZO w powietrzu rurki sorpcyjne komercyjne rurki szklane

o długości 90 mm i Ø 6,35 mm, wypełnione 200 mg Tenax (polimeru tlenku 2,6-difenylo-p- fenylenu, o rozmiarze cząstek 180-

300 µm)

Shimadzu, Japonia

aspirator ASP-3 II automatyczny, dwukanałowy Lab Sp. z o. o, Polska termohigrometr Greisinger GMH 3330 automatyczny GHM GROUP, Niemcy

czujnik temperatury i wilgotności Greisinger 601700 TFS 0100 E

- GHM GROUP, Niemcy

oznaczanie LZO w pyle zawieszonym, kurzu puste rurki rurki szklane o długości 90 mm i Ø

6,35 mm

Shimadzu, Japonia suszarka laboratoryjna z konwekcją wymuszoną Binder, Niemcy

eksykator - -

cyklon, separator pyłów - SKC, UK

waga Adventurer Pro Analytica AV 264CM

analityczna, elektroniczna Ohaus, USA

pęsety - -

butelki szklane o objętości 1 l -

szkiełko zegarkowe - -

oznaczanie ftalanów i LZO w powietrzu, pyle zawieszonym, kurzu

mikrostrzykawki szklane o objętości 1-500 µl Hamilton, USA

łaźnia ultradźwiękowa IS-5,5 - Intersonic, Polska

fiolki szklane o objętości 1,5 ml Agilent, USA

2.1.1.3 Aparatura

W badaniu wykorzystano chromatograf gazowy GC-2010+ (Shimadzu, Japonia) sprzężony z termicznym desorberem TD-20 (Shimadzu, Japonia) i detektorem masowym MS- -QP2010 Ultra (Shimadzu, Japonia) [TD-GC/MS]. Ftalany w powietrzu oznaczano w trybie monitorowania wybranych jonów (SIM), natomiast LZO w próbkach powietrza, pyle zawieszonym i kurzu analizowano w trybie SCAN.

2.1.2 Identyfikacja wybranych cytostatyków w próbach moczu oraz badanie toksyczności próbek moczu wobec bakterii Vibrio fischeri

2.1.2.1 Odczynniki i substancje wzorcowe

W Tabeli 8 zestawiono substancje wykorzystane przy identyfikacji wybranych cytostatyków w moczu oraz do przeprowadzenia oceny toksyczności moczu. W badaniu z wykorzystaniem bakterii Vibrio fischerizastosowano komercyjnie dostępny test toksyczności ostrej Microtox® Acute Toxicity Test (Strategic Diagnostics Inc., USA). Natomiast w analizie na obecność leków przeciwnowotworowych użyto substancje stosowane u pacjentów

poddanych leczeniu chemioterapeutycznemu. Wykorzystano leki cytostatyczne, sporządzone w Aptece Szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK), Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), które pozostały po podaniu pacjentom w workach infuzyjnych.

Tabela 8. Wykaz odczynników i substancji wzorcowych wykorzystanych do identyfikacji cytostatyków oraz do oceny toksyczności moczu w bioteście Microtox®

NAZWA ZASTOSOWANIE SKŁAD/CZYSTOŚĆ PRODUCENT

badanie toksyczności próbek moczu wobec bakterii Vibrio fischeri Microtox® Acute

Reagent

liofilizowane szczepy bakterii bioluminescencyjnych

bakterie Vibrio fischeri

Strategic Diagnostics Inc.,

USA Microtox®

Reconstitution Solution

roztwór regeneracyjny

do rehydratacji bakterii - Microtox® Diluent roztwór do wykonywania kolejnych

rozcieńczeń analizowanej próbki 2% roztwór NaCl Microtox® Osmotic

Adjusting Solution

roztwór zapewniający bakteriom

optymalne ciśnienie osmotyczne 22% roztwór NaCl siedmiowodny

siarczan cynku

ocena jakości bakterii

Vibrio fischeri 98% Stanlab, Polska

kwas solny korygowanie pH próbki 35-38% POCH, Polska

identyfikacja wybranych cytostatyków w próbach moczu

woda faza ruchoma ≥99,9%

Sigma-Aldrich, Niemcy

metanol faza ruchoma ≥99,9%

octan amonu modyfikator fazy ruchomej ≥99%

dichlorometan rozpuszczalnik do ekstrakcji

cytostatyków ≥99,9%

octan etylu rozpuszczalnik do ekstrakcji

cytostatyków z moczu >99,8%

azot gaz suszący/gaz do odparowywania

próbki ≥99,9995% generator azotu

powietrze gaz grzewczy ≥99,9995% generator powietrza

argon gaz rozpylający 99,99999% Linde, Polska

cytarabina

substancje wzorcowe - Apteka Szpitalna

UCK, GUMed daunorubicyna

winkrystyna kladrybina dakarbazyna

etopozyd bendamustyna

winblastyna cyklofosfamid

tamoksyfen metotreksat

2.1.2.2 Sprzęt laboratoryjny

Podczas oceny toksyczności ostrej w teście Microtox® oraz do identyfikacji cytostatyków w próbkach moczu wykorzystano następujący sprzęt laboratoryjny zestawiony w Tabeli 9.

Tabela 9. Sprzęt laboratoryjny wykorzystany do wykonania testu Microtox® i analizy cytostatyków NAZWA SPRZĘTU

LABORATORYJNEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUCENT

badanie toksyczności próbek moczu wobec bakterii Vibrio fischeri

Disposable Glass Cuvettes szklane kuwety do analizatora Microtox® Strategic Diagnostics Inc., USA identyfikacja wybranych cytostatyków w próbach moczu

butelki szklane o pojemności 10, 100, 1000, 20000 ml - generator azotu Genius NM32LA wytwornica azotu

Peak Scientific, UK generator powietrza wytwornica powietrza

łaźnia ultradźwiękowa IS-5,5

firmy - Intersonic, Polska

fiolki szklane o objętości 1,5 ml Agilent, USA

strzykawki szklane o objętości 10, 100, 500 ul Hamilton, USA rozdzielacze szklane, gruszkowe o objętości 500 ml, z

teflonowym kranem -

koncentrator próbek zestaw do odparowywania ekstraktów rozpuszczalnikowych w strumieniu gazu

obojętnego Dan LAB©, Polska

badanie toksyczności próbek moczu wobec bakterii Vibrio fischeri i identyfikacja wybranych cytostatyków w próbach moczu

moczówki pojemniki plastikowe o pojemności 100 ml -

zlewki szklane o pojemności 100-500 ml -

pH-metr HI 208-02 elektroda pH HI 1291D Hanna Instruments,

Rumunia pipety Transferpette® automatyczne o objętości 10-5000 µl Brand, Niemcy

tipsy sterylne końcówki do pipet -

waga Adventurer Pro Analytica

AV 264CM analityczna, elektroniczna Ohaus, USA

2.1.2.3 Aparatura

Do pomiaru toksyczności ostrej moczu w teście Microtox® wykorzystano analizator Microtox® Model 500 (Strategic Diagnostics Inc., USA). Laboratoryjny fotometr pełnił funkcje analizatora, jak również inkubatora. Pomiar wykonywany był przy długości fali 490 nm.

Identyfikację wybranych cytostatyków w próbach moczu przeprowadzono za pomocą chromatografu cieczowego sprzężonego z podwójnym detektorem masowym (LC-MS/MS) [Shimadzu, Japonia]. W skład zestawu wchodził: automatyczny podajnik próbki (SIL30-AC), pompa (DGU-20A), mikser fazy ruchomej (LC30-AD), moduł komunikacyjny (CBM-20A), termostatowany piec (CTO-20AC) oraz detektor z potrójnym kwadrupolem (LC-MS 8050) z metodą jonizacji cząstek ESI (Electrospray Ionization – jonizacja przez elektrorozpylanie).

Pomiary wykonywano w trybie (SIM) monitorowania wybranych jonów (analizowano jony dodatnie).