• Rezultati Niso Bili Najdeni

2. VSEBINA DELA IN PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV

2.16 IZVAJANJE NALOG IN POOBLASTIL DRŽAVNEGA PREVENTIVNEGA

2.16 IZVAJANJE NALOG IN POOBLASTIL DRŽAVNEGA

oseb ni mogoče zagotoviti iz objektivnih, prostorskih in drugih razlogov. Prostorski pogoji namreč omogočajo le izvajanje enostavnih montažnih del, ki jih je na trgu težko dobiti. Kljub temu navedeni oddelek občasno dobi montažna dela, ki jih zaprte osebe vsaj občasno opravljajo. Po oceni Generalnega urada je težko najti opravičilo, da zavod Ljubljana v okviru Javnega gospodarskega zavoda Golovec ne zagotavlja dela zlasti večjemu številu obsojencev, za kar nosi odgovornost vodstvo navedenega javnega gospodarskega zavoda, saj je gospodarska dejavnost ustanovljena prav z namenom, da zagotavlja delo zaprtim osebam.

Generalni urad, ki se zaveda, da imajo obsojenci po zakonu pravico, da se jim med prestajanjem kazni zapora zagotovi ustrezno delo, bo v okviru svojih pristojnosti storil vse kar je v njegovi moči, da se bo v bodoče delo v zavodu Ljubljana omogočalo večjemu številu zaprtih oseb.

S pobudo Varuha, da se skušajo v zavodih organizirati različne krajše oblike izobraževanja za zaprte osebe Generalni urad soglaša. Hkrati pa dodaja, da je vedno več programov plačljivih in za obsojence težje dostopnih, saj nimajo denarja. Tako na primer Ljudska univerza v Kopru ne uspeva pridobiti finančnih sredstev za primerne vrste izobraževanja za zaprte osebe. Ker je tovrstna problematika sistemska jo bodo na Generalnem uradu na tak način tudi skušali reševati.

Na problem glede zdravstvenega zavarovanja otrok, ki se rodijo obsojenkam tujkam in nimajo očeta, smo že opozorili Ministrstvo za zdravje in bomo omenjeno pomanjkljivost upoštevali pri novem Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pri obstoječi zakonodaji so taki otroci namreč obravnavani po določbi 14. alineje 7. čl. ZZVZZ, po kateri so iz državnega proračuna zagotovljena sredstva za nujno zdravljenje.

Glede opozorila Varuha, da kadrovska zasedba v zavodih ni zadovoljiva, si tudi v prihodnje boljšo kadrovsko zasedbo težko obetajo, predvsem glede na ekonomsko situacijo, saj je predvideno zmanjšanje števila zaposlenih.

V zvezi s priporočilom Državnega zbora vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, zapisana v Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2010, Generalni urad sporoča, da je na področju izvrševanja kazenskih sankcij priporočila Varuha upošteval in jih poskušal v praksi uresničiti v skladu z realnimi možnostmi, pri čemer pa še posebno skrb posveča spoštovanju človekovih pravic ter humanem ravnanju in postopanju z zaprtimi osebami.

2.16.2 Obiski policijskih postaj Ministrstvo za notranje zadeve:

Pomanjkljivosti pri pregledu prostorov za pridržanja na policijskih enotah, ki jih je ugotovil Varuh, v policiji sproti odpravljajo in o ukrepih obveščajo Varuha. Pri adaptacijah in vzdrževanju prostorov za pridržanje pa upoštevajo predpisane normative.

V nekaterih prostorih za pridržanja so manjša odstopanja od normativov, ki se bodo zaradi omejenih finančnih sredstev z gradbeno-tehničnimi adaptacijami postopno odpravljale.

Dokumentacija o pridržanjih je bila v večini primerov pregledno in dosledno urejena, manjše napake, do katerih prihaja pri dokumentiranju in so najpogosteje posledica nedoslednosti posameznikov, pa v policiji skušajo sproti odpravljati, na ugotovljene nepravilnosti pa sproti opozarjajo policijske enote.

Policija je aprila 2011 uvedla novo prakso, s katero želi seznaniti in poučiti pridržane osebe s pravicami, ki jim pripadajo. Policisti morajo pridržanim osebam ob namestitvi v prostor za

pridržanje izročiti tudi kopijo obvestila iz brošure o pravicah osebe, ki ji je odvzeta prostost, v tistem jeziku, v katerem je bila pridržana oseba seznanjena z razlogi za odvzem prostosti.

Obvestilo je posebej prirejeno za pridržane mladoletne osebe. Navedena obveznost policistov je urejena v Priročniku za izvajanje policijskih pridržanj.

Policija je pripravila plakate s pravicami osebe, ki ji je odvzeta prostost, na katerih je dodana pravica pridržane osebe do dostopa do zdravnika in pravico, da jo na njene stroške pregleda zdravnik, ki ga sama izbere.

Posebna pozornost izvajanju pridržanja je namenjena tudi pri strokovnih in splošnih nadzorih v policijskih enotah, ki jih izvaja generalna policijska uprava in policijske uprave same.

V letu 2011 je delovna skupina, ki jo je za celovito urejenost področja odvzemov prostosti imenoval generalni direktor policije, pripravila Priročnik za izvajanje policijskih pridržanj. V priročniku je področje pridržanj sistematično urejeno po posameznih poglavjih (splošna pravila za izvajanje pridržanja, zakonski pogoji za odreditev pridržanja, postopek ob prijetju oziroma odrejenem pridržanju, izvajanje in prenehanje pridržanja, nadzor tujih in domačih institucij ter postopek z osebami, ki uživajo imuniteto) in je kot tak pomemben pripomoček za delo policistov.

V skladu z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov bodo ob prvih rekonstrukcijah tistih objektov policije kjer to še ni bilo upoštevano, prilagodili dostopnost, ki bo prijazna tudi za invalide (označenost parkirnih prostorov, postavitev ustrezne klančine v enotah kjer ni enonivojskega dostopa do objekta). Pripominjajo, da tovrstni problematiki namenjajo posebno pozornost saj je bilo navedeno upoštevano pri vseh novogradnjah objektov policije in večjih investicijsko vzdrževalnih delih, ki so jih izvedli v zadnjih desetih letih.

2.16.4 Obiski posebnih socialnovarstvenih zavodov Problematika, zaznana ob obiskih navedenih zavodov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:

V zvezi z nameščanjem oseb s težavami v duševnem zdravju v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve že kar nekaj časa potekajo aktivnosti v zvezi z omenjeno problematiko, saj socialnovarstveni zavodi nenehno obveščajo o tovrstni problematiki. Kot že omenjeno bodo v okviru spremembe Zakona o duševnem zdravju predlagali spremembo 3. točke 75. člena, s čimer bodo poizkušali zagotoviti, da bo mnenje zavodov o izpolnjevanju pogojev za sprejem in potrditev prostih kapacitet za sodišča zavezujoče in ne le informativno. Na podlagi spremembe Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije pa bodo takoj, ko bo le ta sprejet, pričeli z verifikacijo varovanih oddelkov.

V zvezi z delovanjem zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja v posebnih socialnovarstvenih zavodih pojasnjujejo, da so zastopniki z delom pričeli konec leta 2010.

Najprej so implementirali omenjeni inštitut v psihiatrične bolnišnice, kasneje v mesecu juniju 2011 pa tudi v vse posebne socialnovarstvene zavode. Ko bodo verificirali varovane oddelke tudi v drugih socialnovarstvenih zavodih, bodo pripravili zahtevano informativno gradivo tudi za zavode.

Z navedbami Varuha človekovih pravic, da se še vedno največ nepravilnosti v socialnovarstvenih zavodih dogaja na področju sprejemov v varovane oddelke po Zakonu o duševnem zdravju, še zlasti ko se sprejem izvrši na podlagi soglasja svojcev ali skrbnikov in ne s strinjanjem obravnavane osebe, se na ministrstvu strinjajo, zato bodo v prihodnje v okviru