• Rezultati Niso Bili Najdeni

číslo zmluvy OPĽZ/202/2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ... - EduPage

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "číslo zmluvy OPĽZ/202/2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ... - EduPage"

Copied!
133
0
0

Celotno besedilo

Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Príjemca je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak tak neurobí. vyplývajú z tejto zmluvy o poskytnutí NFP alebo z právnych dokumentov vydaných poskytovateľom ohľadom jednotlivých podmienok poskytnutia po inom postupe. Príjemca sa zároveň zaväzuje počas platnosti a fungovania Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v bode 3.3 tohto článku.

ZMENA ZMLUVY

V zmysle tohto bodu d) musí byť zmena zmluvy o dodaní NFP vykonaná najneskôr pri najbližšej písomnej zmene zmluvy o dodaní NFP. Výraznejšou zmenou sa rozumie aj výraznejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o dodávke NFP.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Nepravdivosť tohto vyhlásenia zo strany Príjemcu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písmena 4 b/bod v) VZP a Príjemca je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP. Nepravdivosť tohto vyhlásenia zo strany Príjemcu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písmena 4 b/bod v) VZP a Príjemca je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Lehota - ak nie je v zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za pracovné dni sa považujú dni. V prípade, že je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedený pojem smerný k merateľnému projektu všeobecne, bez označenia „označený“ resp.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Prvá predchádzajúca kontrola po podpise zmluvy o poskytnutí NFP ovplyvňuje možnosť stanovenia predchádzajúcej finančnej opravy. Poskytovateľ vydáva konečné potvrdenie o predchádzajúcej finančnej korekcii prijímateľovi až po splnení podmienok určených poskytovateľom. Poskytovateľ nie je povinný pri každom uplatnení predchádzajúcej finančnej opravy pristúpiť k zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu projektu (označenú ako „záverečná“) do 30 dní od ukončenia aktivít Projektu. Sledované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom . "konečná") je obdobie odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy o poskytovaní PFP alebo v prípade začatia realizácie hlavných činností Projekt vznikol pred nadobudnutím platnosti Zmluvy o poskytnutí PFP, od začiatku realizácie hlavných aktivít Projektu, až do momentu Ukončenia aktivít projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa prostredníctvom ITMS2014+ o kalendárnom dátume ukončenia Implementácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dátume ukončenia aktivít Projektu.

INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

Príjemca je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali aspoň 25 % dočasného bannera, alebo je príjemca povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali aspoň 25 % akceptovaného plagátu. a je povinný takto zverejňovať informácie minimálne do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný na informačné a komunikačné opatrenia použiť grafický štandard uvedený v Informačno-komunikačnom manuáli pre prijímateľov EŠIF na programové obdobie OP Ľudské zdroje.

VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

Pre splnenie podmienok z predchádzajúcej vety je prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré právny poriadok umožňuje, vrátane zmeny udeľovania licencie analogicky podľa bodu 1 s prihliadnutím na platnú štandardnú licenciu. podmienky. k dodanému majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Akékoľvek nakladanie s finančnými prostriedkami získanými z NFP je prijímateľ povinný vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky z odsekov 1 a 2 tohto článku, alebo v súvislosti s takými úkonmi, pre ktoré príjemca sa domnieva, že odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú. Porušenie povinností Príjemcu z odsekov 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu vo vzťahu k majetku nadobudnutému z NFP, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v súlade s odsekom 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a je príjemca povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, považuje sa takéto porušenie povinnosti Príjemcom za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a aj za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP. Prevod správy pohľadávok vyplývajúcich zo Zmluvy o dodávke NFP na Dodávateľa nie je v zmysle legislatívy Slovenskej republiky nijako obmedzený. V prípade, že na základe legislatívy Slovenskej republiky dôjde k výkonu akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzatvorených medzi Poskytovateľom a Príjemcom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP. (najmä zmluva o zriadení záložného práva) prechádza z Dodávateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky preberá všetky práva a povinnosti Dodávateľa zo zmluvy o dodávke NFP, z ktorej plnenia umožňuje platná legislatíva Slovenskej republiky, ktorá upravuje jej rozsah a oprávnenie.

REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

Termín začatia realizácie hlavných aktivít Projektu určí Príjemca v Správe o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktorú je Príjemca povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od r. potvrdenie. začatie prvej hlavnej činnosti uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začiatok realizácie hlavných činností Projektu uvedených v článku 1 ods. 3 VZP. O pozastavení realizácie hlavných činností Projektu spolu s dôvodmi prerušenia podľa odseku 3 bude Prijímateľ Poskytovateľa písomne ​​informovať bezodkladne po vzniku OVZ alebo po oboznámení sa s jeho vznikom. alebo 4 tohto článku OVZ. V prípade, že sa nejedná o OVZ, Poskytovateľ písomne ​​oznámi Prijímateľovi, že neakceptuje vytvorenie OVZ z dôvodov uvedených v oznámení, v dôsledku čoho bude realizácia hlavných činností Projektu realizovaná v súlade so zákonom č. nie je pozastavená.

UKONČENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o ukončení zmluvy (čl. 344 a nasl.) V prípade podstatného porušenia Zmluvy v oblasti dodávky NFP, odstúpenie od Zmluvy zo dňa na základe poskytnutia NFP má Zmluvná strana právo vypovedať Zmluvu o dodávke NFP bez zbytočného odkladu po tom, ako je Príjemca pri odvolaní Zmluvy o dodávke NFP povinný poskytnúť NFP na požiadanie. alebo jej časti od Poskytovateľa.

2 zákona o príspevkoch z EŠIF sa vzťahuje na doručený NFP alebo jeho časť, . f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. K záväznému uplatneniu nároku poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽOV dochádza zverejnením ŽOV poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom ITMS2014+.

KONTROLA/ AUDIT

Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane

Príjemca sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si Poskytovateľ vyžiada v súvislosti s prešetrovaním informácií prijatých v rámci systému ARACHNE.

ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

Porušenie povinností prijímateľa z odsekov 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP o odstúpení a príjemca je povinný NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. . Poskytovateľ má právo vymáhať voči prijímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 .. záväzku, alebo do ukončenia zmluvy za porušenie jednotlivých povinností z bodov a), b), c) alebo d) ods. tento odsek. o poskytnutí NFP, najviac však do výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písm. b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, že za takéto porušenie povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP nebola uložená iná sankcia, ani nedošlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP. NFP a zároveň, ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na dodatočné splnenie povinnosti, ktorej porušenie podlieha zmluvnej pokute a prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v lehote. poskytnutá dodatočná lehota, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na okamžitú realizáciu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1 tohto článku VZP takéto neoprávnené výdavky nie sú oprávnené na úhradu zo strany NFP v rámci predloženej ŽOP a o takto vypočítané neoprávnené výdavky sa zníži suma potrebná na úhradu zo strany NFP v rámci predloženej ŽOP, ak zostatok ŽOP je schválený. V prípade nesplnenia podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods 1 tohto článku zistí osoba oprávnená vykonávať kontrolu a audit podľa § 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z oprávnených výdavkov/schválených oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky.

ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy

Účty obce

Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Na jednu žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Príjemca predložiť Poskytovateľovi iba jednu žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania). Príjemca má právo súčasne s podaním žiadosti o platbu požiadať o zálohovú platbu (výpis preddavku). Poskytovateľ zabezpečí realizáciu platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie preddavku) až po schválení podanej Žiadosti o platbu (schválení preddavku) Certifikačnou autoritou.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

524 až § 530 Občianskeho zákonníka musí Príjemca v rámci dokladovania Žiadosti o platbu predložiť aj doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa splnomocnenému zástupcovi. V prípade úhrady záväzku Príjemcu voči záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva k pohľadávke Dodávateľa voči Príjemcovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka je Príjemca povinný predložiť aj doklady preukazujúce vznik záložného práva. záložného práva ako súčasť dokumentácie Výzvy k úhrade. V prípade úhrady záväzku Príjemcu voči oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v súlade s Právnymi predpismi SR je Príjemca povinný predložiť aj doklady preukazujúce výkon rozhodnutia ( napr. rozhodnutie) ako súčasť dokumentácie Žiadosti o platbu.

UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Príjemcu, ktorý by pri uplatnení niektorého z vyššie uvedených postupov porušil Právne predpisy Slovenskej republiky (napr. zákon o rozpočtových pravidlách a pod.).

MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

PREDMET PODPORY NFP

Financovanie projektu

 • Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
 • Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
 • Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu
 • Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Merateľný ukazovateľ: Ďalší počet žiakov so ŠVVP zapísaných do bežných tried v školách implementujúcich inkluzívny model vzdelávania o 24 mesiacov neskôr. Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov so ŠVVP na podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu modelu inkluzívneho vzdelávania, ktoré o 6 mesiacov neskôr zlepšili výsledky štúdie. P0606 Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania.

Iné údaje na úrovni projektu

Rozpočet projektu

 • Rozpočet prijímateľa
 • Rozpočty partnerov
 • Zazmluvnená výška NFP

Predmet podpory NFP časť B

 • Vo výchovno-vzdelávacom procese: a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré
 • Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou: a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických
 • V spolupráci s rodinou: a) komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa alebo žiaka o procese výchovy a vzdelávania, b) oboznamovanie sa so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka
 • V oblasti vzdelávacích aktivít: a) účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť a pod

Druhá hlavná aktivita projektu s názvom „Podpora inklúzie špeciálnym pedagógom“ bude zameraná na aktivity špeciálneho pedagóga zamestnaného na plný úväzok primárne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sekundárne pre všetkých žiakov školy, ktorí potrebujú pomoc špeciálna pedagogička. Druh hlavnej činnosti: Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, poskytuje individuálne a skupinové špeciálnopedagogické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, rodičom a školským zariadeniam. pedagogických zamestnancov základných škôl na svojom území poskytuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s poruchami učenia a správania, zdravotne znevýhodneným žiakom, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, v spolupráci so ZŠ a komunitnými centrami a príslušným centrom pre pedagogicko- psychologické poradenstvo a prevencia ( CPPPaP) realizuje a vyhodnocuje skríningové vyšetrenia u detí predškolského veku a následne odporúča stimuláciu zistených narušených oblastí dieťaťa, podieľa sa na tvorbe, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na aplikácii v praxi vykonáva individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú skríningovú diagnostiku u žiakov s poruchami učenia a správania, dopĺňa dokumentáciu individuálne integrovaných žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, pravidelne so žiakmi vykonáva reedukáciu s poruchami učenia, najmä žiakov s vývinovými poruchami učenia, zúčastňuje sa na zápise žiakov do 1. ročníka a metodicky opravuje nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne znevýhodnených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odbornú skúšku v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie, aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie, pripravuje podklady potrebné na preskúšanie žiaka základnej školy, v ktorej pôsobí, systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy trendy v odborných oblastiach súvisiacich s obsahom, poslaním a koncepciou základných škôl, práca v segregovaných komunitách, spolupráca v neformálnom vzdelávaní, spolupráca, participácia na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov inkluzívneho vzdelávania, viesť presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnych a skupinových aktivít a pod.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Strana 2 z 23

Strana 4 z 23

Podmienky účasti sú uvedené len v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti zverejnené v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériami hodnotenia ponúk vrátane váhy , nie sú v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch v podkladoch absentujú pravidlá pre uplatnenie kritérií, alebo nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritériá hodnotenia ponúk ako uvedené v súťažných podkladoch alebo oznámeniach . Nedostatočný popis predmetu zákazky Popis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, popísaný všeobecne, príp.

Strana 6 z 23

Strana 8 z 23

25 % v prípade, že potreba zníženia rozsahu zákazky vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať pri vynaložení náležitej starostlivosti a zmenšením rozsahu sa nemení charakter zákazky, rámcovej dohody alebo koncesie. zmluva a zároveň originál zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy obsahuje jasné, presné a zreteľné podmienky na jej úpravu, vrátane úpravy ceny. Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, avšak dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadávané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, t.j. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemožno považovať za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11).

Strana 10 z 23

V prípade porušenia pravidiel uvedených v právnych predpisoch a/alebo právnych dokumentoch týkajúcich sa obstarávania zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje ZVO (platí aj pre zákazky zadávané osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej prostriedky na dodávku tovaru, uskutočnenie stavebných a stavebných prác a poskytovanie služieb zo strany NFP), s ohľadom na vyššie uvedený zoznam bude toto porušenie obsahovo priradené k priestupku najbližšiemu a na základe tohto zaradenia bude bude stanovená príslušná finančná oprava. V prípade, ak sa kontrolou zistí, že príjemca nepostupoval pri obstarávaní zákazky v súlade so ZVO, ale nebol na tento postup oprávnený v súlade s pravidlami zákonných ustanovení a/alebo právnych dokumentov, bude stanovená finančná oprava vo výške 100 % hodnoty schválených výdavkov súvisiacich so zákazkami. Finančná oprava vo výške 25% sa uplatňuje aj v prípade, ak je objednávka na dodanie služby chybne uvedená v prílohe č.

Strana 12 z 23

Strana 14 z 23

Objednávateľ zadáva objednávku na základe postupu prerokovania so zverejnením, avšak tento postup nie je možné použiť vzhľadom na dotknuté ustanovenia ZVO. Podmienky účasti sú uvedené len v súťažných materiáloch, ktoré nie sú zverejnené v profile, ktorý neumožňuje voľný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti zverejnené v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasť podľa súťažného materiálu a/alebo kritériá hodnotenia ponúk vrátane váh nie sú uvedené v oznámení/súťažnej dokumentácii a/alebo ak v súťažných podkladoch chýbajú pravidlá pre uplatnenie kritérií, alebo tieto sú prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predkladania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií hodnotenia ponúk uvedených v oznámení alebo súťažnej dokumentácii, napr.

Strana 16 z 23

Strana 18 z 23

Písomný záznam o procese ohľadom konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nezákonný/neprehľadný alebo neexistuje. 4 ZVO môže požiadať o spresnenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti. Rokovania počas súťaže V rámci verejnej alebo obmedzenej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami vo fáze hodnotenia, čím dochádza k podstatnej úprave (doplneniu) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažnej ponuke. Dokumenty.

Strana 20 z 23

Strana 22 z 23

Reference

POVEZANI DOKUMENTI