• Rezultati Niso Bili Najdeni

Analýza výchovno

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Analýza výchovno"

Copied!
22
0
0

Celotno besedilo

(1)

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2020/2021

1. Škola v školskom roku 2020/2021 pracovala podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu ISCED 1 v 1. - 4. ročníku a inovovaného školského vzdelávacieho programu ISCED 2 v 5. - 9. ročníku.

V 1.- 2. ročníku bol do školského vzdelávacieho programu zaradený predmet:

anglický jazyk vyučovaný ako povinný s časovou dotáciou: 1.ročník – 1 hodina týţdenne, 2. ročník - 1 hodina týţdenne.

V 5. ročníku bol do školského vzdelávacieho programu zaradený vyučovací predmet:

Environmentálna výchova s časovou dotáciou: 1 hodina týţdenne.

2. Pri výchove a vzdelávaní sme kládli dôraz na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, komunikácie v národnom jazyku v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie a proti predsudkom. Škola sa orientovala na formovanie humánneho správania sa ţiakov k svojim rovesníkom, starším ľuďom, prírode a poskytovanie nezištnej pomoci.

Ţiaci boli vedení k aktivite, formulovaniu svojich názorov k daným témam, utvárali si postoje k rôznym skutočnostiam. Snaţili sme sa odbúravať memorovanie, encyklopedické vedomosti, vyuţívali blokové vyučovanie, podporovali záţitkové, názorné, projektové vyučovanie a prezentáciu projektov. Pravidelne sme vyuţívali edukačné softvéry na vyučovacích hodinách.

Do obsahu jednotlivých predmetov bola implementovaná mediálna, environmentálna, multikultúrna, dopravnú, regionálnu výchovu a ľudovú kultúru, ochranu ţivota a zdravia, dopravná výchova, výchova k manţelstvu a rodičovstvu, osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezové témy.

Prierezová téma: „Ochrana ţivota a zdravia“ bola školou realizovaná v dvoch vyučovacích blokoch: na jeseň a na jar, počas ktorých sa ţiaci oboznámili s jednotlivými oblasťami: Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, Zdravotná príprava a Pohyb a pobyt v prírode v teoretickej rovine aj v praktických cvičeniach.

3. Na škole aktívne pracovali poradné orgány školy:

Metodické zdruţenie (MZ) a Predmetové komisie (PK):

(2)

- Predmetová komisia(PK) jazykov a spoločenskovedných predmetov, - Predmetová komisia prírodovedných predmetov

- Predmetová komisia výchovných predmetov

MZ a PK postupovali vo svojej činnosti podľa schválených plánov práce.

Plány práce vychádzali z pokynov Sprievodca šk. rokom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na školský rok 2020/2021, z analýzy činnosti MZ a PK v predchádzajúcom školskom roku a základných pedagogických dokumentov.

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňovalo podľa výchovno-vzdelávacích programov nasledovne:

a) a/ štátneho vzdelávacieho programu a inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách ISCED 1, ISCED 2 b/ školského vzdelávacieho programu, ktorý je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje vzdelávanie a výchova v škole.

b) Z dôvodu potvrdenia prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID 19 u viacerých ţiakov našej školy bol prerušený štandardný výchovno-vzdelávací proces a nariadená karanténa žiakom 1.a 5.ročníka a príslušným zamestnancom školy od 16.10.-25.10.2020. (Rozhodnutie RÚVZ v Nitre č. HDM/A/2020/04595-Gre z 16.10.2020). Vyučovanie pokračovalo dištančnou formou.

c) Z dôvodu potvrdenia prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID 19 u viacerých ţiakov našej školy bol prerušený štandardný výchovno-vzdelávací proces a nariadená karanténa všetkým žiakom a zamestnancom školy od 22.10.-31.10.2020. (Rozhodnutie RÚVZ v Nitre č.

HDM/A/2020/04673-Gre z 21.10.2020). Vyučovanie pokračovalo dištančnou formou.

d) Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 číslo: 2020/17949:1-A1810 boli upravené termíny jesenných prázdnin a prerušili sa vyučovanie v 5.-9.r.ZŠ nasledovne:

1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnili vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

(3)

2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušilo školské vyučovanie v základných školách pre ţiakov v piatom až deviatom ročníku.

e) Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 5.1.2021 číslo: 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11.1.2021bolo mimoriadne prerušené školské vyučovanie (1.-9-r.

ZŠ) a prevádzku školských zariadení okrem materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumoţňuje vykonávať ju z domácnosti.

f) Na základe manuálu MŠVVaŠ SR: Návrat do škôl 2021 k 8.3.2021 bolo obnovené vyučovanie v ročníkoch 1.-4. r. ZŠ a školských zariadeniach podľa platných nariadení a pokynov MŠVVaŠ SR.

g) Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 12.4.2021 č. 2021/12811:1-A1810 s účinnosťou od 19.4.2021 1. bolo obnovené školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch (8., 9.r.) okrem končiacich ročníkov základných škôl v rámci okresu zaradeného uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT- u schváleného príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky do IV.

stupňa varovania.

h) Na základe pokynov MŠVVaŠ SR bolo od 26.4.2021 obnovené prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 5.-7.roč. ZŠ.

i) Počas celého šk. roka sme v škole dodrţiavali všetky pokyny, nariadenia a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a j ÚVZ SR zamerané na prevenciu a hygienu pred šírením COVID-19.

j) Pri návrate do škôl v apríli 2021 sme ţiakom 5.-9.ročníka ponúkli moţnosť testovania PCR kloktacími testami priamo na našej škole. Túto moţnosť vyuţila väčšina ţiakov školy.

4. Ţiaci so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli individuálne integrovaní v triedach. V škole pôsobil špeciálny pedagóg, ktorý s danými ţiakmi pracoval individuálne počas určitého vymedzeného počtu hodín za

(4)

týţdeň. V triedach pôsobila asistentka učiteľa priamo so ţiakmi vyţadujúcimi pomoc.

Pri tvorbe vzdelávacích programov pre túto skupinu ţiakov spolupracovali všetci dotknutí pedagógovia so špeciálnym pedagógom. Pri potrebe prehodnotiť vhodnosť formy a obsahu ich vzdelávania boli ţiaci odporučení na rediagnostické vyšetrenie v spolupráci s CPPPaP v Nitre.

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia

5. Vyuţívali sme metódy individuálneho štúdia a vyuţitia viacerých zdrojov informácií v príprave na vyučovanie, práce s internetom, projektové vyučovanie. Pouţívali sme rôznorodé formy a metódy práce, predovšetkým také, ktoré vedú ku kreativite ţiakov.

Čitateľskú gramotnosť sme rozvíjali uplatňovaním špecifických metód. Dbali sme na aktívne počúvanie s porozumením, pri overovaní porozumenia vypočutého textu vyuţívali metódy tvorivej dramatizácie, zámerne rozvíjali aktívnu slovnú zásobu.

oboznamovali ţiakov o hlavných zámeroch Dohovoru o právach dieťaťa, podporovali a umoţňovali rešpektovanie názorov detí. Zvýšenú pozornosť sme venovali vyuţívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu kompetencií ţiakov v tejto oblasti.

Zaraďovali sme didaktické hry na opakovanie učiva (tajničky, rébusy, pravopisné doplňovačky, hádanky, kvízy, jazykolamy). Na hodinách ţiaci pracovali s učebnicami, zbierkami úloh, pracovnými zošitmi, doplnkovou literatúrou, slovníkmi, jazykovými príručkami a encyklopédiami. Ţiaci sa učili získavať nové informácie nielen z učebnice, ale aj z odborných časopisov a odbornej, príp. inej doplnkovej literatúry a z iných zdrojov – internet. Pripravovali si rozcvičky v podobe tajničiek, spojovačiek, k niektorým témam vypracovávali referáty a prezentácie na interaktívnej tabuli.

V predmete SJL si ţiaci zdokonaľovali a rozvíjali rečové a komunikačné zručnosti, slovnú zásobu, tvorivosť a pravopisné návyky, nadobúdali schopnosť spisovne komunikovať a argumentovať v písomných aj ústnych prejavoch. Jednotlivé zloţky predmetu neboli preberané izolovane, ale v súvislosti s inými jazykovými javmi.

V 5.r. – 8.r. sa vyučujúce zamerali najmä na rozvoj tvorivej činnosti ţiakov. V 5. A 9.

ročníku na úspešné zvládnutie Testovania 5 – 2020, Testovania 9 – 2021 a prijímacích skúšok na stredné školy, ktoré sa však pre celoslovenské prerušenie vyučovania neuskutočnili.

(5)

V predmete ANJ (1.cudzí jazyk) v dôsledku platnosti inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v 5.- 9. ročníku sme od šk. roka 2015/2016 pristúpili aj k zmene pouţívaných učebníc (English World), PZ a doplnkového materiálu.

Pravidelne sme vyuţívali mimočítankové čítanie. Od šk. roka 2020/2021 k postupnému prechodu na tituly Explore (Let´s Explore, Explore Together a Project Explore) podľa príslušných ročníkov. Na začiatku a konci školského roka sme výuku obohatili o čítanie a počúvanie krásnej literatúry – texty boli upravené a prispôsobené úrovni a slovnej zásobe jednotlivých ročníkov.

Na hodinách sme okrem printových materiálov vyuţívali aj prácu s interaktívnou tabuľou a výukovým softvérom k daným učebniciam. Učivo si ţiaci opakovali aj prácou s tabletami a materiálmi: English One sprístupnenými na portáli:

anglictina.iedu.sk.

2.cudzí jazyk bol zavedený a vyučovaný podľa záujmu rodičov a ţiakov nasledovne:

RUJ /NEJ v 7. a 9.ročníku, NEJ v 8.ročníku.

6. Viedli sme ţiakov k doplnkovému čítaniu dopĺňaním školskej kniţnice, oboznamovaním ţiakov o moţnosti prihlásiť sa do Krajskej kniţnice Karola Kmeťka v Nitre. Školskú, miestnu i krajskú kniţnicu vyuţívali ţiaci najmä pri vypracovávaní čitateľských denníkov, projektov.

- V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských kniţníc na podporu čítania sme sa v októbri zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy –„ Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze“ ţiaci 1. aţ 9. ročníka vyrobili záloţky pre ţiakov ZŠ s MŠ Makov.

Čitateľské aktivity - usporiadané priebeţne na I. i II. stupni a v ŠKD s cieľom motivovať ţiakov k samostatnému čítaniu napr.:

niektoré hodiny čítania uskutočňované v školskom čitateľskom kútiku, čítanie kníh zo školskej kniţnice, čítanie mimočítankovej literatúry, dramatizácia rozprávok, návšteva školskej kniţnice so ţiakmi 1.-4. ročníka, práca s časopisom Maxík.

V marci – Mesiac knihy so ţiakmi 1.- 4. ročníka: práca s knihou počas hodín čítania na tému dňa Čarovný svet rozprávok (poznávanie slovenských ľudových rozprávok,

(6)

prezentácia rozprávkových kostýmov, štvrtáci čítajú prvákom, hádame rozprávkovú postavu, hľadáme rozprávkové dvojice, prezentácia kníh z domácej kniţnice, projekt Moja naj kniha, vyuţívanie mimočítankovej literatúry a detského časopisu Maxík).

Ţiaci 4. ročníka sa zúčastnili na medzinárodnom projekte čitateľskej gramotnosti PIRLS.

Kladný vzťah ţiakov ku knihe a literatúre a záujem o mimočítankové čítanie formujeme aj aktivitou Ako rád čítam – zaznamenávaním si v triede počet kníh prečítaných vo voľnom čase, čo si neskôr vyhodnocujeme.

Po škole putuje Knihobúdka plná rozprávkových kníh, z ktorej si ţiaci 1. aţ 4. roč.

majú moţnosť poţičať knihu, ktorá ich zaujala a prečítať si ju.

Zaviedli sme mimočítankové čítanie a počúvanie nahratých kníh v anglickom jazyku prispôsobený úrovni ţiakov jednotlivých ročníkov.

7. V tomto školskom roku školský časopis Bzučo nevyšiel pre mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19.

8. Do prerušenia školského roka sme sa zúčastnili divadelných predstavení:

Kým nastane ticho - divadelné predstavenie s edukačným charakterom pre ţiakov 5.r.

– 9.r., 1.6.2021

Od Viedne k štúrovcom – divadelné predstavenie s edukačným charakterom, 28.6.2021.

9. Venovali sme veľkú pozornosť talentovaným ţiakom, zapájali ich do súťaţí, predmetových olympiád a projektov, kultúrnych programov k Vianociam, podporovali vlastnú tvorbu ţiakov. Najkrajšie a najzaujímavejšie slohové práce, básne, poviedky boli uverejnené v školskom časopise, zaslané do súťaţí, projekty boli vystavené na ústrednej nástenke. Naši ţiaci nás úspešne reprezentovali v súťaţiach : - olympiáda zo SJL,

- literárne súťaţe: Svätoplukovo kráľovstvo ožíva-vlastná tvorba, celoslovenská literárna súťaţ, Medziriadky – vlastná tvorba

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

(7)

10. Pedagógovia zaraďovali do výchovno – vyučovacieho procesu prvky skupinového, problémového vyučovania na zvýšenie motivácie a záujmu ţiakov, vytvárali pre ţiakov prostredie na vyučovanie s informačnými a komunikačnými prostriedkami. Vo vyučovacom procese uplatňovali vyuţitie didaktickej techniky a názorných ukáţok, modelov a iných didaktických pomôcok. Uplatňovali princíp individuálneho prístupu k ţiakovi a v neposlednej miere k ţiakom z málo podnetného prostredia a sociálne slabších rodín. Pedagógovia ďalej realizovali projekty a aktivity na podporu a zvýšenie čitateľskej (ČG) a finančnej gramotnosti (FG) ţiakov. Venovali sme sa FG na hodinách matematiky v kaţdom ročníku podľa vypracovanej problematiky. ČG je realizovaná v kaţdej vyučovacej hodine – čítanie s porozumením napr. v slovných úlohách a v rôznych problémových úlohách, v ktorých bola nutná zvýšená pozornosť na čítanie s porozumením obsahu textu, prípadne zadaného problému v texte.

Zvýšenú pozornosť sme venovali ţiakom 5. a 9. ročníka. Pripravovali sme ţiakov 5.roč. na TESTOVANIE 5 - 2020, ţiaci 9. ročníka sa pripravovali na TESTOVANIE 9 - 2021 a prijímacie pohovory na stredné školy. Testovanie T5 a T9 sa na základe rozhodnutí MŠVVaŠ SR tento šk. rok neuskutočnili.

V rámci prípravy na celoslovenské testovania sa:

- deviataci sa zúčastnili cvičného testovania KOMPARO 29.4.2021,

- piataci a deviataci riešili úlohy z cvičného E-testovania printovou formou.

Ţiaci na informatike a informatickej výchove pracovali v novo vybudovanej počítačovej učebni. Venovali sme pozornosť rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a ţiakov v tejto oblasti, ochrane detí a ţiakov pri pouţívaní internetu a aktívne vzdelávali ţiakov v oblasti správania sa v internetovom (kybernetickom) priestore.

Testovanie T5 a T9 sa z matematiky tento šk. rok na našej škole neuskutočnilo.

TESTOVANIE T9, sa uskutočnilo od 31. mája 2021 do 11. júna 2021 na vzorke 12 tisíc žiakov zo 476 škôl . Naša škola nepatrila do vybranej vzorky.

11. Učitelia sa venovali príprave ţiakov na súťaţe a olympiády a tým podnecovali rozvoj ich nadania v konkrétnych oblastiach.. Naši ţiaci nás úspešne reprezentovali v súťaţiach zameraných na matematiku a informatiku:

(8)

- Matematická olympiáda, Pytagoriáda, celoslovenská matematická súťaţ Matematický klokan, korešpondenčná súťaţ MAKS, medzinárodná informatická súťaţ iBobor, celoslovenská súťaţ Všetkovedko, celoslovenská súťaţ Expert geniality show.

Väčšina súťaţí prebehla v ON LINE prostredí.

Vzdelávacie oblasti: Človek a príroda a Človek a spoločnosť

12. Pedagógovia zaraďovali do výchovno-vyučovacieho procesu prvky skupinového, problémového vyučovania na zvýšenie motivácie a záujmu ţiakov, vytvárali pre ţiakov prostredie na vyučovanie s informačnými a komunikačnými prostriedkami. Vo vyučovacom procese uplatňovali vyuţitie didaktickej techniky a názorných ukáţok, modelov a iných didaktických pomôcok. Uplatňovali princíp individuálneho prístupu k ţiakovi a v neposlednej miere aj k ţiakom z málo podnetného prostredia a sociálne slabších rodín. Pedagógovia ďalej realizovali projekty a aktivity na podporu a zvýšenie čitateľskej a finančnej gramotnosti ţiakov. Venovali pozornosť boju proti alkoholizmu, drogovej závislosti, toxikománii a zásadám prevencie proti ochoreniu AIDS, propagovali zdravý ţivotný štýl, vychovávajú ţiakov v duchu humanizmu a dodrţiavania ľudských práv a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu a ostatných prejavov intolerancie. Ţiakom bola prezentovaná potreba zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny a obmedzenie konzumácie kalorických jedál v súvislosti s narastajúcim počtom civilizačných ochorení medzi mládeţou.

V predmete DEJ bolo cieľom formovať vlastný názor ţiakov na historické udalosti, historické myslenie, vedieť vyuţívať historický materiál (encyklopédie, časopisy).

V 1.-4.r. sa vyučujúci v predmete Vlastiveda (3., 4.r.) viedli ţiakov k orientovaniu sa na mape. Viedli ich samostatne pracovať s pracovnou učebnicou a mapou. Viedli ţiakov k samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach. Učili zvláštnosti regiónu a prehlbovanie národného cítenia a lásky k vlasti. V predmete Prírodoveda (3., 4.r.) Viedli ţiakov k orientovaniu sa na mape. Viedli ich samostatne pracovať s pracovnou učebnicou a mapou. Viedli ţiakov k samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach. Učili zvláštnosti regiónu a prehlbovanie národného cítenia a lásky k vlasti.

V predmete Prvouka (1., 2.r.) rozvíjali predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch. Rozvíjali pozorovacie spôsobilosti tak, aby z beţne zaţívaných

(9)

situácií ţiaci dokázali získať nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie. Viedli ţiakov k porovnávaniu predmetov a k zoskupovaniu ,triedeniu predmetov a javov podľa ich znakov. Viedli ţiakov k vytváraniu vlastného, argumentačne podloţeného úsudku. Hodiny občianskej náuky boli spestrené prácou na internete, prácou s tlačou a doplnkovou literatúrou napr. Ústavou SR. V predmete boli vyuţívané situačné a rolové metódy práce, skupinové vyučovanie, tvorba projektov, prezentácií vyplývajúcich z obsahu učiva.

Vzdelávacie oblasti: Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb a Človek a svet práce

13. Hudobná výchova:

Ţiaci sa oboznamovali s rôznymi formami hudobných diel – opera, opereta, muzikál.

Dostatočné materiálno – technické vybavenie kabinetu hudobnej výchovy umoţňuje ţiakom na vyučovacích hodinách počúvať hudbu rôznych ţánrov. Pozornosť bola venovaná hlavne osvojovaniu si slovenských ľudových piesní, lebo ţiaci v súčasnej dobe poznajú veľmi málo ľudových piesní, a tak sa u ţiakov rozvíja láska k tradíciám, vlasti a národu.

Výtvarná výchova:

V mesiaci október sa ţiaci 1.-9.roč. zapojili do medzinárodného projektu: Záloţka do knihy spája školy, pod názvom Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní, alebo v próze, vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Práce ţiakov boli odoslané do ZŠ a MŠ Makov. Ţiaci v priebehu vzdelávania zhotovovali projekty:

Jarné aranţovanie v domácnosti, Veľká Noc – výroba veľkonočných košíkov z odpadových materiálov. V mesiaci apríl pri príleţitosti Dňa Zeme zhotovovali plagáty. V rámci výtvarnej výchovy p.uč. vyuţívala netradičné techniky zobrazenia.

Dôraz kládla na prácu s prírodnými materiálmi, a tým aj formovala estetické cítenie u ţiakov.

Pracovné vyučovanie:

V praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbali na dôsledné uplatňovanie výchovy k ochrane a tvorbe ţivotného prostredia. Naučili ţiakov zodpovedne plniť zverené úlohy a uplatňovať tvorivé postupy pri činnosti. Naučili ich práci s netradičnými materiálmi. Viedli ich k manuálnej práci v bylinných špirálach.

(10)

Telesná a športová výchova:

Vyučovacie hodiny telesnej a športovej výchovy sa aj v tomto školskom roku realizovali na školskom viacúčelovom ihrisku a v telocvični v budove školy. V tomto školskom roku sa neuskutočnil lyţiarsky výcvik pre ţiakov 7.-9.roč. a neuskutočnil sa ani plavecký výcvik pre ţiakov 6.- 9.ročníka. Ţiaci realizovali: Cvičenie doma, Cvičenie podľa predlôh na YOU TUBE, Vychádzky do prírody.

Technika:

Vyučujúci viedli ţiakov k racionálnemu chápaniu techniky vo vzťahu príroda - spoločnosť - technika, úspornému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi, a k vyuţívaniu výpestkov pri skrášľovaní exteriéru a interiéru školy. V mesiaci októbri prebiehalo Jesenné aranţovanie, kde ţiaci ukázali svoje zručnosti a tvorivé schopnosti.

Ţiaci sa pravidelne zúčastňovali údrţby a čistenia areálu školy. Dôleţitou súčasťou práce ţiakov bolo separovanie odpadu a vlastné projekty. Ţiaci si rozvíjali svoje praktické zručnosti v učebni technickej výchovy a to v práci s drevom a druhotnými surovinami, ţiaci pracovali na projektoch: výroba stojanu na servítky, vianočný stromček, robot, drevená doska do kuchyne, nákladné auto.

Občianska náuka:

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa postupovalo a pracovalo v súlade s vypracovanými tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi pre jednotlivé ročníky podľa i ŠVP: časová dotácia: 1 hodina týţdenne v 6. aţ 9. ročníku. Cieľom tohto predmetu bolo nielen získavanie občianskych vedomostí, zručností a postojov, ale aj spojenie školy so ţivotom, preto na úvod vyučovacej hodiny boli zaraďované krátke aktuality z celospoločenského diania. Ţiaci 9. ročníka v rámci tematického celku Voľba povolania si vytvorili plán budovania svojej kariéry. Ţiaci 6.-9.ročníka z predmetu OBN sú hodnotení a klasifikovaní v školskom roku 2020/2021 známkou.

Náboženská výchova:

Cieľom bolo vštepovať ţiakom vedomosti o kresťanstve a zákonitostiach, do výučby zapájať záţitkovú formu pre lepšie pochopenie učiva.

Etická výchova:

(11)

Cieľom etickej výchovy je výchova k slobode, k zodpovednosti a samostatnému rozhodovaniu ţiakov. Realizovali sa aktivity na výchovu proti predsudkom, hodnotenie sociálnej atmosféry v triedach, vytvárali sa podmienky pre tvorivú atmosféru, u ţiakov sa podporoval pocit bezpečia a motivácia k učeniu. Pri práci p. uč.

vyuţívala EduPage, Zoom, Skype, prípadne so ţiakmi komunikovala cez mail alebo telefonicky. Pomocou týchto nástrojov sa ţiakom zadávalo učivo na vzdelávanie napr.

formou prezentácií, tajničiek, atď. Obsah vţdy zodpovedal školskému vzdelávaciemu programu a rámcovým učebným plánom. Ţiaci sa do procesu vzdelávania prihlasovali striedmo a podľa toho aj odosielali domáce úlohy.

Environmentálna výchova:

V rámci predmetov Technika a Environmentálna výchova vyučujúci vedú ţiakov k tvorivej práci pri skrášľovaní interiéru a exteriéru školy. V rámci environmentálnej výchovy kvôli epidemiologickej situácií sa akčný plán Zelenej školy presúva na ďalšie dva roky. Schválenie akčného plánu je do 15.6.2021. Škola je zapojená do projektu Triedim, triediš, triedime cez SAŢP. Učivo sa preberalo v súlade s tematicko- výchovnovzdelávacím plánom, cez edupage.sk, ţiaci mali zaslané prezentácie k vysvetleniu učiva a následne pracovné listy, ktoré priebeţne posielali na hodnotenie.

Zapojili sme sa na deň ZEME do projektovej činnosti, ţiaci vyhotovili zaujímavý plagát ako oni chápu deň Zeme, a následne spravili plagát ku dňu Zeme, pozvánku so spracovanými aktivitami. Praktickú aktivitu plnili doma v záhradách tak, ţe mali pomôcť prírode cez aktivity: Čo spravím pre svoju záhradu? Ako pomôţem doma na deň Zeme? Projektové aktivity Zelenej školy sme neplnili z akčného plánu, lebo ţiaci na to potrebovali uskutočniť skupinovú prácu priamo v škole a praktické úlohy.

Odporúčané stránky na internete počas samoštúdia boli:

www. zelenaskola.sk,

https://www.enviroportal.sk/environmentalna-vychova https://www.enviroportal.sk/environmentalna-vychova https://www.enviroportal.sk/environmentalna-vychova

hhttp://www.ekologika.sk/environmentalne-oznacovanie-typu-i.html ttp://www.envirofond.sk/sk/titulna-stranka

14. Ţiaci sa zapojili do nasledovných výchovných koncertov a úspešne nás reprezentovali v umeleckých súťaţiach:

(12)

hudobná oblasť:

vianočný výchovný koncert on-line/8.12.

výtvarná oblasť:

vianočná výzdoba interiéru školy, príprava vianočných ozdôb a pozdravov, Červená stuţka v boji proti HIV a AIDS, Záloţka do knihy spája školy, Svetový deň zdravia:

Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých - Nakresli zdravie, Nitra budúcnosti

Plánované akcie september:

Svetový deň bez áut /21.9./

Svetový deň mlieka / 26.9. / október

Svetový deň výţivy/16.10./

november:

Deň zdravej výţivy/20.11./

aktivity počas celého týţdňa na danú tému v rámci tried december:

Mikuláš v škole/4.12.,/

vianočný výchovný koncert on-line/8.12.

marec:

sprievodné akcie počas týţdňa „Týţdeň s knihou“ v rámci tried Deň vody, tvorba projektov, súťaţe, beseda /22.3./ v rámci tried apríl:

Svetový deň zdravia/7.4./

Deň Zeme / 22.4./

máj:

Svetový deň hygieny rúk/5.5./

Svetový deň pohybom k zdraviu/10.5./ aktivity v rámci vyučovacej hodiny/

Deň matiek/2.májová nedeľa/ pripomenutie si a výroba darčekov v rámci tried jún:

Deň detí /1.6./ aktivity v rámci tried

(13)

15. Škola je zapojená do medzinárodného projektu „Zelená škola“. Škola uţ po tretíkrát obhájila titul a na ďalšie dva roky nám bola udelená zelená vlajka a certifikát:

„Zelená škola“ za tému Zelené úradovanie a obstarávanie. “. V tomto školskom roku sme zapojený do projektu po štvrtýkrát – certifikačné obdobie je 2019-2021, prioritná téma : Odpad. (propagácia separovania a minimalizovania odpadu, efektívne triedenie odpadu v triedach a na chodbe školy, minimalizovanie mnoţstva vytvoreného odpadu). Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie bola certifikácia preloţená na rok 2022.

16. Environmentálna výchova bola implementovaná do obsahu jednotlivých vyuč.

predmetov. Realizovala sa v súlade s plánom koordinátora environmentálnej výchovy.

Environmentálna výchova je na našej škole posilnená aj ako samostatný predmet - 1 vyučovacia hodina v 5. ročníku. Na daných hodinách sme sa konkrétne venovali environmentálnej činnosti, praktickej činnosti a projektovej činnosti v súlade s tematicko - výchovno - vzdelávacím plánom. Environmentálna výchova je spracovaná ako prierezová téma, vyuţívali sme medzipredmetové vzťahy, a tak ţiaci priamo majú praktické a teoretické zručnosti z oblasti ekológie. V kaţdom ročníku na hodinách biológie, vlastivedy, prírodovedy, chémie, fyziky, prvouky sa ţiaci kaţdodenne stretávajú s environmentálnou problematikou.

Aj v tomto školskom roku sme boli zapojení do projektu „ Zelená škola“, kde sme si vybrali prioritnú tému „Odpad“. Nakoľko sme boli prezenčne v škole v mesiaci september, október, apríl, máj, jún, tak sme splnili aktivity, ktoré bolo moţné splniť v škole v daných mesiacoch. Vytvorili sme si nové funkčné kolégium, urobili audit na danú prioritnú tému, vyčíslili si do daných aktivít akú máme produkciu odpadu, taktieţ aj o aký odpad sa jedná. Nakoľko nebolo moţné plniť aktivity akčného plánu v škole, tak po konzultáciách sme upravili akčný plán a presunuli jednotlivé aktivity akčného plánu na školský rok 2021/2022. Venovali sme sa aktivitám v rámci projektu

Elektroodpad – Dopad 2“. Tento projekt rieši hlavne zber elektro odpadu: bateriek, veľkých a malých elektrospotrebičov. Ďalšie projekty týkajúce sa environmentálnej výchovy boli pozastavené. V mesiaci apríl, máj, jún sme uskutočnili v škole úlohy, ktoré sú v rámci medzipredmetových vzťahov prírodovedných predmetov. V tomto období sme ešte urobili aktivity – poznávanie ihličnatých a listnatých stromov, poznávanie byliniek v bylinných špirál, úprava areálu školy, čistenie bylinných špirál, výroba vtáčích búdok, zber šišiek.

(14)

17. V školskom roku 2020/2021 sa na našej základnej škole akcie naplánované koordinátorom dopravnej výchovy z väčšej časti neuskutočnili z dôvodu prerušovaného prezenčného vyučovania. Akcie sa uskutočnia v školskom roku 2021/2022 v prípade priaznivej pandemickej situácie.

Počas prezenčného vyučovania sa ţiaci 20.9.2020 zapojili svojou aktivitou/ „Do školy po vlastných nohách“ / k Svetovému dňu bez áut.

V dňoch od 21.92020 do 2.10.2020 sme sa zapojili do súťaţe „ Do školy na bicykli“ . Ţiaci vyuţívali svoje bicykle na cestu do školy v prípade priaznivého počasia. Do súťaţe sa zapojili všetky triedy ročníkov 1-9. Ţiaci niţších ročníkov vyuţívali kolobeţky. Súťaţ mala pozitívny ohlas medzi deťmi a účasť bola dobrá.

Od 11.1.2021 do 5.3.2021 prebiehalo dištančné vzdelávanie na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

V tomto období pedagógovia upozorňovali ţiakov počas online vyučovania na dodrţiavanie prísnych protipandemických pravidiel aj pri cestovaní v MHD. Apelovali na základné pravidlo ROR – rúško, odstup, ruky. Ţiakom bolo odporúčané cestovanie v osobnom dopravnom prostriedku s rodičom alebo vyuţívanie najmä bicykla a chôdzu. V tomto prípade tieţ opakovane boli poučení o pravidlách a dopravných predpisov pre chodcov a cyklistov.

Obmedzenie prepravy v MHD malo pozitívny vplyv na ţiakov, nakoľko do školy prichádza na bicykli väčší počet detí ako pred pandémiou.

Dňa 24.6.2021 si ročníky 1-4 počas „Dopravného dňa“ zopakovali svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky formou hier. Triedne pani učiteľky skonštatovali ,ţe vedomosti detí sú dobré a pravidlá pre chodcov a cyklistov ovládajú.

18. Program Výchovy k manželstvu a rodičovstvu ako prierezovej témy sa realizoval nasledovne:

S danými úlohami v rámci tém boli ţiaci v jednotlivých ročníkoch oboznámení na triednych nástenkách. Vytýčené aktivity plnili v rámci vyučovacích hodín podľa aktuálnosti. Počas šk. roka sa ţiaci pod vedením vyučujúcich venovali témam ako napr.: úcta k rodine, práva dieťaťa, deň bez fajčenia a škodlivín, rozhovory o ľudových zvykoch a tradíciách predvianočných dní, novoročné priania, deň komplimentov, medzinárodný týţdeň priateľstva, dotyky nie sú na rozkaz, svetový deň zdravia, pyramída zdravia, svetový deň rodiny.

(15)

Od 11.1.2021 do 5.3.2021 sa ţiaci doma v rodine stretávali s témami VMR, kde prakticky získavali skúsenosti o spoluţití v rodine počas dištančného vyučovania, o vzťahoch v rodine, význame matky a otca, pomoc súrodencom, závislosti od jedla, počítača...,hygiena rúk aj v domácom prostredí, hlavne pri príchode domov, alebo celková hygiena a dezinfekcia pri pozitívnom členovi domácnosti, správanie sa v obchode, obmedzenie sociálnych vzťahov medzi príbuznými.

Naplánované úlohy sa podarilo plniť do 21.12.2020. Vyučovanie od 8.3.2021 prebiehalo v škole v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Aktivity sa plnili len v rámci tried počas vyučovacích hodín, vyuţívali sa krátke besedy, rozhovory, prípadne nejaká kresba, alebo vlastné skúsenosti ţiakov.

19. Rozvoj čitateľskej gramotnosti ako prierezová téma bol súčasťou všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetov.

V ročníkoch 1.-4. sa veľký dôraz kládol na chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie, ktorý sa premieta do zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií. Okrem kvalitného porozumenia textu aj na kvalitné osvojenie si techniky čítania nenásilným, záţitkovým spôsobom na vhodných, veku primeraných textoch.

Vyučujúci dávali zvýšený priestor rozvoju vlastnej tvorby ţiaka a pri práci s informáciami, čitateľskej gramotnosti, schopnosti argumentovať a pod. Súčasne vyučujúci prinášali do vyučovania texty súvislé i nesúvislé. Našim cieľom bolo pestovanie pozitívneho vzťahu ku knihám – čím viac sa dieťa stretáva s knihou, tým má lepšie predpoklady preniknúť naozaj do podstaty textu. Nejde pritom iba o umelecký text, ale aj vecný.

V ročníkoch 5.-9. sme rozvíjali v ţiakoch sociálne a kultúrne zručnosti. To znamená, aby boli schopní nielen slová, vety, texty prečítať, ale ich aj pochopiť a ďalej pracovať s ich obsahom a nadobudnutými informáciami. Viedli sme ţiakov k rozvíjaniu funkčnej gramotnosti, teda schopnosti spracovať informácie z tlačeného a písaného textu a vyuţiť ich pri riešení rôznych situácií kaţdodenného ţivota. Preto sme pracovali nielen s textami, ktoré ţiak číta v škole, teda s učebnými textami, ale aj s textami v spojitosti s jeho beţným ţivotom mimo školy. Rozvíjali sme schopnosť ţiakov stať sa vnímavými a premýšľajúcimi čitateľmi. Učili sme ich čítať pre radosť, dokázať si vybudovať kladný vzťah k textu a vedieť naň reagovať.

(16)

- čitateľské aktivity usporiadané priebeţne počas celého školského roka na I. i II.

stupni a v ŠKD s cieľom motivovať ţiakov k samostatnému čítaniu: niektoré hodiny čítania uskutočňované v školskom čitateľskom kútiku, čítanie kníh zo školskej kniţnice, pravidelné čítanie mimočítankovej literatúry, dramatizácia rozprávok, nácvik divadelnej hry, okrem čítanky počas celého roka v rámci mimočítankového čítania vyuţívajú detský časopis MAXÍK.

- kladný vzťah ţiakov ku knihe a literatúre a záujem o mimočítankové čítanie sme formovali aj aktivitou Ako rád čítam – zaznamenávaním si v triede počet kníh prečítaných vo voľnom čase,

- po škole putuje Knihobúdka plná rozprávkových kníh, z ktorej si ţiaci 1. aţ 4. roč.

majú moţnosť poţičať knihu, ktorá ich zaujala a prečítať si ju.

- popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí na tému: Moja obľúbená kniha.

20. V školskom roku 2020/2021 sa na našej základnej škole akcie naplánované koordinátorom protidrogovej prevencie z väčšej časti neuskutočnili z dôvodu prerušovaného prezenčného vyučovania. Akcie sa uskutočnia v školskom roku 2021/2022 v prípade priaznivej pandemickej situácie.

Počas prezenčného vyučovania sa ţiaci zapojili do : - anonymného dotazníka o šikanovaní

- Dňa bez áut 21.9.2020

- Svetového dňa mlieka 25.9.2020 - jesenného aranţovania 5.10.2020 - Dňa Zeme 22.4.2021

- výroby darčekov pre mamičky ku Dňu matiek 7.5.2021 - Dňa detí 1.6.2021

- skupinových aktivít s pracovníčkami CPPPaP Nitra s odbornou starostlivosťou v oblasti prevencie – 6. roč. 22.6.2021

Počas dištančného vzdelávania boli ţiaci vyzývaní, aby čas pri počítači trávili len v určenom čase online hodín, prípadne pri vypracovávaní domácich úloh, aby sa vyhýbali zbytočnému surfovaniu internetom. Bolo im odporúčané, aby voľný čas trávili v kruhu rodiny, pomáhali pri domácich prácach, trávili čas v prírode alebo čítaním kníh.

V škole je zriadená Schránka dôvery.

(17)

21. Finančná gramotnosť ako prierezová téma je včlenená do TVVP predmetov jednotlivých ročníkov. Zohľadnená je veku primeranosť tém. Ţiaci 7. ročníka v rámci projektu „Aké poţičaj, také vráť“ porovnávali situácie, kedy si človek peniaze na zakúpené komodity poţičia z banky a kedy šetrí. Ţiaci 8. ročníka splácali hypotéku. Pomocou on-line kalkulačky zisťovali mesačnú splátku a celkovú zaplatenú sumu pri odlišných úrokových sadzbách a odlišnej dĺţky splácania hypotéky. Výstupom ich práce bola tabuľka a graf v Exceli. Ţiaci 5. – 9. ročníka riešili na hodinách matematiky úlohy z finančnej gramotnosti. V mesiacoch november - apríl sa realizovala výučba dištančnou formou z dôvodu pandemických opatrení Covid-19. Redukoval sa rozvrh hodín v jednotlivých ročníkoch a výučba prebiehala online. Plánované aktivity v rámci FG boli tieţ redukované.

22. Na škole aktívne pracovala výchovná poradkyňa. Pri svojej činnosti spolupracovala s vedením školy, špec. pedagógom a všetkými pedagog. pracovníkmi.

- počas roka zbierala údaje ţiakov 5. a 9.r. potrebné k celoslovenskému testovaniu ţiakov T5 a T9 a zasielala ich do Proforientu,

vypĺňala, kompletizovala a zasielala prihlášky ţiakov na SŠ,

- v spolupráci so ţiakmi podľa ich záujmu zhotovovala a aktualizovala nástenku o stredných školách ,

- ţiaci pod vedením výchovnej poradkyne pri výbere SŠ pracovali s internetom, so stránkami:

www.stredneskoly.sk www.svs.edu.sk/

www.stredneskoly.sk/

www.zapmeta.sk/Stredné Školy Pre Dievčatá

- na stránke www.potrebyovp.sk a dualpointnr@siov.sk ţiaci dostali aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní a konkrétne o školách a firmách zapojených do duálneho vzdelávania

- do marca na škole prebehlo niekoľko náborov na stredné školy,

- v januári 2021 vých. poradkyňa v spolupráci s triednymi učiteľkami 5., 8. a 9.roč.

zorganizovala ON LINE rodičovské zdruţenie pre rodičov piatakov, ôsmakov a deviatakov, kde rodičov informovala o moţnosti duálneho vzdelávania, v prezentácii

(18)

sa venovala podmienkam a postupom pri duálnom vzdelávaní, povinnostiam rodičov pri prihláškach a odvolaniach.

- ţiaci 8. a 9. roč. sa zúčastnili besedy k duálnemu vzdelávaniu. Viedla ho Jana Vlčková, Centire s.r.o. /Podpora NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP/

23. Škola chcela aj v tomto šk. roku ponúknuť deťom moţnosť bohatého výberu zo záujmových útvarov organizovaných našou školou. Zároveň v priestoroch školy pôsobili aj 1 výtvarný odbor SZUŠ Heleny Madariovej v Nitre, 1 hudobný odbor (hra na gitaru) SZUŠ ART PEGAS v Nitre a krúţok anglického jazyka súkromnej jazykovej školy INLINGUA Nitra - činnosť bola prerušená z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie a nariadení MŠVVaŠ SR.

Záujmové útvary školy:

Tanečno-dramatický, Noţnicovo, Prírodovedno-športový, Cvičenia zo SJL pre 9.r., Cvičenia z MAT pre 5.r., Cvičenia z MAT pre 9.r., Turisticko-športový, Stolný tenis - činnosť bola prerušená z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie a nariadení MŠVVaŠ SR..

V rámci celoštátneho projektu: Cesta k poznaniu, ktorý je zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy a vzťahu k prírode na našej školy činnosť 4 záujmových útvarov: Ekologický, Príroda pod lupou, Enviráčik a Zelená škola bola prerušená z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie a nariadení MŠVVaŠ SR..

24. Školský klub detí (ŠKD) pracoval podľa vypracovaného výchovného programu a zabezpečoval oddychovú a nenáročnú záujmovú činnosť. Organizoval rôzne súťaţe a vypracovávali projekty na aktuálne témy. Školský klub detí navštevovalo 75 ţiakov z ročníkov 1.aţ 4., pracoval v štyroch oddeleniach.

V pracovno-technickej činnosti sa ţiaci pri práci s papierom zdokonalili v zručnosti v skladaní a strihaní papiera. Vyrábali sme skladačky z papiera (loďku, domček, šarkana a iné). Maľovali strihali a lepili obrázky, zodpovedajúce k týmto ročným obdobiam. Deti zo vyšších ročníkov si vyskúšali maľovanie keramiky, mozaiku, netradičné výtvarné techniky. Pri príleţitosti „Dňa zdravej výţivy“ sme si pripravili ovocné a zeleninové taniere, skupinové mini projekty zdravé a nezdravé potraviny,

(19)

potravinové pyramídy. V marci v mesiaci knihy deti čítali rozprávky, kreslili svojich obľúbených hrdinov, vyrábali vlastné kniţky. Všetky oddelenia sa zapojili do súťaţe Môj kniţný super hrdina. Prvé oddelenie navštívilo Krajskú kniţnicu v Nitre. Ku koncu školského roka sa deti tretieho a štvrtého oddelenia zapojili do literárno- výtvarnej súťaţe Nitra budúcnosti.

Počas rekreačných popoludní prebehli rôzne zábavno-súťaţné hry, deti ukázali svoju tvorivosť. Súťaţili v púšťaní šarkanov vlastnej výroby, z prírodných materiálov vytvárali obrazy na zadanú tému. V branno-športovej činnosti si vyskúšali rýchlosť v behu okolo ihriska, skoku do diaľky, hod na cieľ a zhadzovanie kolkov tenisovou loptičkou. Deti sa zapojili do súťaţí v skoku z miesta, šprint na 50m, hod loptičkou na cieľ, prekonávanie prírodných prekáţok.

Pri príleţitosti Dňa detí sme zorganizovali pre všetky oddelenia športové súťaţe a vedomostné kvízy. Kaţdé dieťa bolo odmenené.

V prírodovednej a environmentálnej oblasti sme sa venovali pozorovaniu zmien v prírode, jednoduchým experimentom. Počas Dňa Zeme sa všetky oddelenia zúčastnili čistenia okolia školy a environmentálnych súťaţí.

Počas prípravy na vyučovanie si ţiaci vypracovávali domáce úlohy a čítali .

V estetickej výchove počúvali hudbu a čítali rozprávky, detský časopis Maxík a vymýšľali rôzne príbehy.

Deti sme viedli k udrţiavaniu čistoty a poriadku v triede, starostlivosti o zdravie, zvýšenej hygiene rúk.

25. Ţiaci 1.-4. ročníka sa v tomto školskom roku nezúčastnili školy v prírode z dôvodu pokynov MŠVVaŠ SR zabránenia šírenia ochorenia COVID-19 .

26. Plavecký výcvik ţiakov 3. a 6.ročníka sa neuskutočnil z dôvodu celoštátneho prerušenia vyučovania a pokynov MŠVVaŠ SR.

27. Lyžiarsky výcvik ţiakov 7.-9. ročníka sa neuskutočnil z dôvodu celoštátneho prerušenia vyučovania, pokynov MŠVVaŠ SR zabránenia šírenia ochorenia COVID- 19.

28. Škola nezorganizovala “Deň otvorených dverí v 1. ročníku“. pre Materskú školu v Nitrianskych Hrnčiarovciach, Materskú školu T. Vansovej a Materskú školu

(20)

v Štitároch, z dôvodu celoštátneho prerušenia vyučovania a zabránenie šíreniu ochorenia Corona -19 .

29. Zápis žiakov do 1.ročníka sa z dôvodu zabránenia šírenia COVID-19 a na základe aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR uskutočnil najprv elektronickou formou – elektronickou prihláškou zverejnenou na stránke školy, ktorý následne podpísaný priniesli rodičia do školy v dňoch 13. a 14. apríla 2021. Zápis sa uskutočnil bez prítomnosti detí – predškolákov. O darčeky pre ne sa postarala firma – Korekta, s.r.o.

z Nitrianskych Hrnčiaroviec.

30. Školské akadémie: tradičná „Vianočná akadémia“ a akadémia ku „Dňu matiek“ sa tento školský rok neuskutočnili z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

31. Škola pravidelne spolupracovala s krízovým strediskom SLNIEČKO v Štitároch a Nitr. Hrnčiarovciach pri riešení problémov výchovy a vzdelávania, nakoľko ich klienti sú ţiakmi našej školy.

32. Škola aktívne spolupracovala s Radou rodičov Združenia rodičov školy pri riešení problémov aj organizácii rôznych aktivít. Zdruţenie rodičov školy pravidelne prispievalo na sprievodné aktivity školy (výchovné koncerty, sladkosti na Mikuláša, odmeny do tomboly na maškarný ples, kniţné odmeny na súťaţe, registračné poplatky do súťaţí, rozlúčku ţiakov 9.roč...) .

33. Škola spolupracovala s Obecným úradom a s Komisiou kultúry a školstva pri OÚ Nitr. Hrnčiarovce pri mimoškolských akciách organizovaných obecným úradom.

Naši ţiaci nás úspešne reprezentovali či uţ slovom, spevom a najaktívnejšie tancom (deti z nášho tanečného krúţku) na akcii: Deň ruţí. Ďalšie spoločné akcie boli zrušené z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

34. Priestorové a technické vybavenie školy:

Kmeňové triedy sú umiestnené na prízemí budovy a sú vybavené modernou technikou:

interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi s pripojením na internet. Aj v tomto šk. roku pokračovala v triedach výmena opotrebovaného šk. nábytku za ergonomické výškovo nastaviteľné jedno a dvojmiestne lavice a stoličky. Počas letných prázdnin (júl –

(21)

august 2021) boli kompletne zrekonštruované 3 triedy na prízemí budovy – oprava omietok, stierkovanie, maľovanie, maľovanie radiátorov a zárubní, riaditeľňa a miestnosť školníčky.

Kabinetné zbierky jednotlivých predmetov sú zmodernizované a pravidelne sa dopĺňajú o ďalšie učebné pomôcky. Počítačová sieť prešla výmenou počítačov (jar 2021).

Škola disponuje modernými podkrovnými priestormi budovy. Tu sú umiestnené:

jedáleň, školský klub detí, počítačová učebňa, jazyková, učebňa pre potreby špeciálneho pedagóga a pohybová herňa.

Školská dielňa na predmet Technika prešla kompletnou rekonštrukciou.

V areáli školy je vybudované moderné multifunkčné ihrisko.

V pivničných priestoroch boli vymenené staré zničené okná za nové plastové.

Vstupné priestory sú pripojené na monitorovací kamerový systém, ktorý slúţi k zvýšeniu bezpečnosti.

35. Zapojenie školy do národných a medzinárodných projektov:

V danom školskom roku sa škola úspešne zapojila do projektov:

- „Zelená škola“ v oblasti environmentálnej výchovy,

- „Záložka spája školy“ v oblasti Jazyk komunikácia, Umenie a kultúra a rozvíjania čitateľskej gramotnosti,

- Elektroodpad – Dopad 2 - zber elektro odpadu, bateriek, veľkých a malých elektrospotrebičov, riešenie dištančných úloh,

- Triedim, Triediš, Triedime – zapojenie sa do projektu cez SAŢP SR, máj 2021, plnenie aktivít projektu v šk. roku 2021/2022

Zároveň sme pokračovali v implementácii národných projektov spolufinancovaných Európskou úniou realizovaných v predchádzajúcich šk. rokoch:

- „Školský program“ Európskej únie – s finančnou podporou EÚ – zabezpečenie ovocia a ovocných štiav pre ţiakov

organizátor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (E- testovanie)

organizátor: Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM)

(22)

- Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

organizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

organizátor: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).

- English One – národný projekt na tému: Moderné vzdelávacie materiály na výučbu angličtiny na ZŠ

Organizátor :MŠVVaŠ SR, Metodicko-pedag. centrum

Reference

POVEZANI DOKUMENTI