• Rezultati Niso Bili Najdeni

BIBLIOGRAFIJA SODELAVK IN SODELAVCEV SLOVENSKEGA ETNOGRAFSKEGA MUZEJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "BIBLIOGRAFIJA SODELAVK IN SODELAVCEV SLOVENSKEGA ETNOGRAFSKEGA MUZEJA "

Copied!
23
0
0

Celotno besedilo

(1)

367

BIBLIOGRAFIJA SODELAVK IN SODELAVCEV SLOVENSKEGA ETNOGRAFSKEGA MUZEJA

ZA LETO 2010

Bo{tjan Abram

SeKUNDARNO AVTORSTVO Filmski monta`er

DULAR, Andrej. Oglarjenje = Charcoal burning : Dole pri Litiji, avgust 1995.

Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (24,5 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1352582�

@IDOV, Nena. Smrt z botom! : pustni torek v Cerknem. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (11 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1276038�

Ralf ^eplak Mencin

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI

Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

^EPLAK MENCIN, Ralf. Roma culture festivals in Europe. V: Artistic festivals with a social and intellectual agenda. Poznan: European Festivals Research Project: The Institute of Cultural Studies, Adam Mickiewicz University, 2010, str. 8. �COBISS.SI-ID 1364870�

^EPLAK MENCIN, Ralf. Challenging the public (opinion) with the Roma culture festival in Slovene museums. V: The challenging museum/challenging the museum and other subjects. Shanghai: International Comittee of Museums of Ethnography: International Council of Museums: Cultural Palace of Nationalities, State Ethnic Affairs Commission, China, 2010, str. 13–14. �COBISS.SI-ID 1364358�

Predgovor, spremna beseda

^EPLAK MENCIN, Ralf. Makedonski RAP. V: Program 2. festivala romske kulture. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej; Maribor: ZULK, 2010, str. 12-13.

�COBISS.SI-ID 1285510�

(2)

368

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Radijski ali TV dogodek

^EPLAK MENCIN, Ralf. O 2. festivalu romske kulture Romano ^hon/Romski mesec : Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Na{e poti/Amare droma. Ljubljana, 14. 4. 2010. �COBISS.SI-ID 1366662�

^EPLAK MENCIN, Ralf. O 2. festivalu romske kulture Romano ^hon/Romski mesec : Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Na{e poti/Amare droma. Ljubljana, 31. 3. 2010. �COBISS.SI-ID 1366150�

^EPLAK MENCIN, Ralf. O 2. festivalu romske kulture Romano ^hon/Romski mesec : Romska oddaja Romano anglunipe/Romska prihodnost. Ljubljana, 18. 4.

2010. �COBISS.SI-ID 1366406�

^EPLAK MENCIN, Ralf. O dveh tajvanskih razstavah v Slovenskem etnografskem muzeju : Radio Slovenija, Program ARS, oddaja Kulturna panorama.

Ljubljana, 6. 3. 2010. �COBISS.SI-ID 1365382�

^EPLAK MENCIN, Ralf. O dveh tajvanskih razstavah v Slovenskem etnografskem muzeju : Radio Slovenija, Program ARS, oddaja Svet kulture.

Ljubljana, 4. 3. 2010. �COBISS.SI-ID 1365126�

^EPLAK MENCIN, Ralf. O dveh tajvanskih razstavah v Slovenskem etnografskem muzeju : Radio Slovenija, Prvi program. Ljubljana, 4. 3. 2010.

�COBISS.SI-ID 1281670�

^EPLAK MENCIN, Ralf. O dveh tajvanskih razstavah v Slovenskem etnografskem muzeju : Radio Slovenija, Val 202. Ljubljana, 4. 3. 2010. �COBISS.

SI-ID 1365638�

^EPLAK MENCIN, Ralf. O dveh tajvanskih razstavah v Slovenskem etnografskem muzeju : Televizija Slovenija, Prvi program, oddaja Kultura.

Ljubljana, 5. 3. 2010. �COBISS.SI-ID 1365894�

^EPLAK MENCIN, Ralf. O legendah Nepala : Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Gori, doli, naokoli. Ljubljana, 30.10.2010. �COBISS.SI-ID 1367174�

^EPLAK MENCIN, Ralf. O razstavi Afganistanske sanje : Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Kultura. Ljubljana, 14. 10. 2010. �COBISS.SI-ID 1366918�

Prispevek na konferenci brez natisa

^EPLAK MENCIN, Ralf. Roma Routes : Roma culture festival Romano ^hon in Slovenia : prispevek na EU inavguralni konferenci Visibility of Roma : putting Roma culture on the map : 7. oktober 2010. Strasbourg: Council of Europe, 2010.

�COBISS.SI-ID 1363590�

^EPLAK MENCIN, Ralf. Slovenski etnografski muzej partner Roma Routes – primer dobre prakse : prispevek na Informativnem dnevu in delavnici programov Kultura in ALF : 9, september 2010. Ljubljana: Kulturna sti~na to~ka: Sti~na to~ka ALF, 2010. �COBISS.SI-ID 1363846�

(3)

369

Druga izvedena dela

^EPLAK MENCIN, Ralf. Letna konferenca ICME/ICOM The challenging museum/challenging the museum na 22. generalni konferenci ICOM, 7.-12.

november 2010, [anghaj : predavanje na kolokviju ICOM Slovenija. Ljubljana:

ICOM Slovenija, 1. 12. 2010. �COBISS.SI-ID 1367686�

^EPLAK MENCIN, Ralf. Muzeji na Tajvanu : predavanje na simpoziju Tajvan II. Ljubljana: Tajvanski raziskovalni center v Sloveniji: Slovenski etnografski muzej, 24. 3. 2010. �COBISS.SI-ID 1367430�

^EPLAK MENCIN, Ralf. Tajvan, ~udoviti otok : predavanje za slu{atelje Univerze za tretje `ivljenjsko obdobje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2.

4. 2010. �COBISS.SI-ID 1339782�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

Kula. ^eplak Mencin, Ralf (~lan uredni{kega odbora 2008– ). Ljubljana:

Slovensko etnolo{ko in antropolo{ko zdru`enje Kula, 2008– . ISSN 1855–3753.

�COBISS.SI-ID 238731008�

National geographic junior. ^eplak Mencin, Ralf (~lan uredni{kega odbora 2003– ). �Slovenska izd.�. Ljubljana: Rokus, 2003– . ISSN 1581–6869. �COBISS.

SI-ID 124339712�

Drugo

Afganistanske sanje ... : skozi o~i afganistanskih otrok : gostujo~a razstava : Slovenski etnografski muzej, 6.–29. oktober 2010. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1362822�

Vidi{ me - vidim te : kulturna raznolikost skozi romski pogled : razstava, Palais de l'Europe, Strasbourg, 28. september–15. oktober 2009, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 8. april–1. maj 2010 = Tu me vois - je te vois : la diversité culturelle a travers le regard des Roms : l'exposition = You see me - I see you : cultural diversity in the eyes of the Roma : exhibition. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej; Strassbourg: Palais de l'Europe, 2009–2010. �COBISS.SI-ID 1285766�

Sublimni Tajvan – njegove naravne in kulturne znamenitosti; Lepota kitajskega slikarstva – reprodukcije iz zbirke Narodnega muzeja, Tajpej : gostujo~a razstava : Slovenski etnografski muzej, 4. marec–5. april 2010. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1332358�

(4)

370

Andrej Dular

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Kratki znanstveni prispevek

DULAR, Andrej. Nekaj na novo odkritih pisnih dokumentov soseske Dra{i~i v Beli krajini. Kronika (Ljubl.), 2010, lent. 58, {t. 3, str. 893–904. �COBISS.SI-ID 1292422�

Strokovni ~lanek

DULAR, Andrej. Ko nam spregovori predmet : toba~na pipa mojstra Rajka Pe~nika. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 249–255, ilustr.

�COBISS.SI-ID 1299846�

Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

DULAR, Andrej. Ena ko{ara na dan. V: VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja (ur.). Dnevi etnografskega filma. Ljubljana: Slovensko etnolo{ko dru{tvo, 2010, str. 14. �COBISS.SI-ID 1351814�

mONOGRAFIJe IN DRUGA ZAKLJU^eNA DeLA

Raziskovalni ali dokumentarni film, zvo~ni ali video posnetek

DULAR, Andrej. Oglarjenje = Charcoal burning: Dole pri Litiji, avgust 1995.

Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (24,5 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1352582�

DULAR, Andrej. Ena ko{ara na dan: Predgri`e pri ^rnem vrhu nad Idrijo, oktober 2008, januar 2009. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (17 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1352326�

DULAR, Andrej. Pletar Karel @gavec: Predgri`e pri ^rnem vrhu nad Idrijo, oktober 2008, januar 2009. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (28 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1352070�

DULAR, Andrej. Pletenje ko{a: Predgri`e pri ^rnem vrhu nad Idrijo.

Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (5 min), barve, zvok.

�COBISS.SI-ID 1354118�

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Druga izvedena dela

DULAR, Andrej. Vinogradni{ko in koledarsko leto v Beli krajini : javno predavanje s predstavitvijo filma na prireditvi Praznovanje jeseni, Semi~ v Beli krajini, 5.–7. november 2010. Semi~: Kulturni dom, 6. 11. 2010. �COBISS.SI-ID 1351558�

(5)

371

DULAR, Andrej. Zna~ilnosti in pomen belokranjskega vinogradni{tva v 19. in 20. stoletju : javno predavanje. Roga{ka Slatina: June`eva doma~ija, 1. 10. 2010.

�COBISS.SI-ID 1351302�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

Knji`nica Slovenskega etnografskega muzeja. Dular, Andrej (glavni urednik 1989–1997, urednik 2004, ~lan uredni{kega odbora 2005– ), Sketelj, Polona (urednica 1999, 2004, glavna urednica 2005– ), @agar, Janja (~lanica uredni{kega odbora 1993– ), @idov, Nena (urednica 1999, glavna urednica 2000, ~lanica uredni{kega odbora 2005– ). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1989– . ISSN 1408-290X. �COBISS.SI-ID 16095744�

Marko Frelih

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji FRELIH, Marko. Aleksandrija–Ekvator : dr. Ignacij Knoblehar in njegovi sodelavci na Belem Nilu sredi 19. stoletja. V: LAZAR, Irena (ur.). Slovenci in

~ar Egipta : diplomati, zbiralci, misijonarji in popotniki, (Annales Mediterranei).

Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredi{~e, In{titut za dedi{~ino Sredozemlja, Univerzitetna zalo`ba Annales, 2010, str. 111–132, ilustr.

�COBISS.SI-ID 1314694�

Predgovor, spremna beseda

FRELIH, Marko. Antichi ricordi d'Africa. V: LIVA, Walter (ur.). Sguardi sull'Africa. San Vito al Tagliamento: Assessorato ai beni e alle attivita culturali, 2010, str. 7. �COBISS.SI-ID 1279622�

Drugi ~lanki ali sestavki

FRELIH, Marko. Predmeti iz Malija : zbirka Andreja Jerov{ka. Etnolog, N.

vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 261–264, ilustr. �COBISS.SI-ID 1300358�

mONOGRAFIJe IN DRUGA ZAKLJU^eNA DeLA Strokovna monografija

FRELIH, Marko. Spomin Velikih jezer : ob 180. obletnici prihoda misijonarja Friderika Ireneja Baraga v Ameriko : razstava, Muzej kr{~anstva na Slovenskem, 23. december 2010–28. julij 2011 = Memory of The Great Lakes : upon the 180th anniversary of the arrival of missionary Frederic Ireneus Baraga in America :

(6)

372

exhibition, Slovene Museum of Christianity, 23rd December 2010–28th July 2011. Sti~na: Muzej kr{~anstva na Slovenskem, 2010. 64 str., ilustr. ISBN 978- 961-90664-7-8. �COBISS.SI-ID 253605376�

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Radijski ali TV dogodek

FRELIH, Marko. Pogovor o ~a{~enju sonca v starem Egiptu in v antiki : Radio Slovenija, 1. program, oddaja Sledi ~asa. Ljubljana, 2. 5. 2010. �COBISS.

SI-ID 1274758�

Marko Habi~

SeKUNDARNO AVTORSTVO Fotograf

RAMOV[, Adela (ur.). Cockta – pija~a va{e in na{e mladosti : o dedi{~ini slovenskih blagovnih znamk. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 89 str., fotogr. ISBN 978-961-6388-25-2. [COBISS.SI-ID 251376640]

Gregor Ila{

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Strokovni ~lanek

ILA[, Gregor. Prosto programje, odprta koda in ustvarjalna gmajna: mar tudi v muzeje in knji`nice. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=(71), str. 165–176.

�COBISS.SI-ID 1298822�

Recenzija, prikaz knjige, kritika

ILA[, Gregor. Karl Marx, Friedrich Engels: Komunisti~ni manifest. Ljubljana:

Sanje, 2009. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 362–367. �COBISS.

SI-ID 1304454�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Drugo

MED rev{~ino in izobiljem: fotografski nate~aj SEM: ob~asna razstava, Slovenski etnografski muzej, 20. 10. 2010–5. 1. 2011. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1362566�

(7)

373 Sonja Kogej - Rus

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Drugi ~lanki ali sestavki

KOGEJ - RUS, Sonja. Prireditve v Slovenskem etnografskem muzeju v letu 2009. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 297–310, ilustr. �COBISS.

SI-ID 1301638�

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Druga izvedena dela

KOGEJ - RUS, Sonja. Delovanje Slovenskega etnografskega muzeja na podro~ju prostovoljstva : izobra`evanje za sodelujo~e v projektu SMID. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 24. 9. 2010. �COBISS.SI-ID 1337990�

KOGEJ - RUS, Sonja. O kresi se dan obesi: predavanje za slu{atelje Univerze v tretjem `ivljenjskem obdobju. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 28. 5.

2010. �COBISS.SI-ID 1338246�

KOGEJ - RUS, Sonja. Praznovanja in decembrski ~as: predavanje za slu{atelje Univerze v tretjem `ivljenjskem obdobju. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 8.

12. 2010. �COBISS.SI-ID 1339526�

KOGEJ - RUS, Sonja. Raznolikost dru`in: predavanje za slu{atelje Univerze v tretjem `ivljenjskem obdobju. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 17. 11.

2010. �COBISS.SI-ID 1339270�

KOGEJ - RUS, Sonja. Starost v pripovednem izro~ilu: predavanje za slu{atelje Univerze v tretjem `ivljenjskem obdobju. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 20. 10. 2010. �COBISS.SI-ID 1338758�

KOGEJ - RUS, Sonja. Voda in pripovedno izro~ilo: predavanje za slu{atelje Univerze v tretjem `ivljenjskem obdobju. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1. 10. 2010. �COBISS.SI-ID 1339014�

Da{a Koprivec

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Izvirni znanstveni ~lanek

KOPRIVEC, Da{a. Migrations of the children of the Alexandrian women from the 1930s to the 1960s. Dve domov., 2010, 32, str. 93–104, fotogr. �COBISS.

SI-ID 32042797�

(8)

374

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Radijski ali TV dogodek

KOPRIVEC, Da{a. Pogovor o novej{ih raziskovanjih in dognanjih o migracijskem procesu aleksandrink : Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Slovencem po svetu. Ljubljana, 26. 2. 2010. �COBISS.SI-ID 1265542�

Predavanje na tuji univerzi

KOPRIVEC, Da{a. Vrednotenje dedi{~ine aleksandrink v sodobnosti:

predavanje v okviru Teoretskega seminarja, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana, 6. 4. 2010.

�COBISS.SI-ID 1275014�

Druga izvedena dela

KOPRIVEC, Da{a. Koncepti spomina in dedi{~ine v vrednotenjih migracijskega pojava aleksandrink: predavanje na Histori~nem seminarju ZRC SAZU. Ljubljana, 16. 2. 2010. �COBISS.SI-ID 1265798�

Maja Kostric

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Razstava

KOSTRIC, Maja. Najlep{e izraelske ilustracije; Umetnost hebrejske pisave:

razstava v sklopu prireditev Ljubljana – svetovna prestolnica knjige in festivala Literature sveta – Fabula 2010 : Slovenski etnografski muzej, 5.–23. maj 2010.

Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1335174�

KOSTRIC, Maja. Zgodbe o bomba`u: fotografska razstava ob Dnevih evropske kulturne dedi{~ine in v sklopu projekta Predelava bomba`a v `enskih rokah:

Slovenski etnografski muzej, 28. september 2009–1. februar 2010. Ljubljana:

Slovenski etnografski muzej, 2009–2010. �COBISS.SI-ID 1335430�

Druga izvedena dela

KOSTRIC, Maja. Koline v Prekmurju: predavanje za slu{atelje Univerze za tretje `ivljenjsko obdobje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 26. 2. 2010.

�COBISS.SI-ID 1335686�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Drugo

AFGANISTANSKE sanje ... : skozi o~i afganistanskih otrok: gostujo~a razstava:

(9)

375

Slovenski etnografski muzej, 6.–29. oktober 2010. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1362822�

Ana Motnikar

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Kratki znanstveni prispevek

MOTNIKAR, Ana, RESNIK, Ana. Restavriranje koro{ke avbe iz zbirke pokrival Slovenskega etnografskega muzeja. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn.

20=(71), str. 151–164, ilustr. �COBISS.SI-ID 1298566�

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

MOTNIKAR, Ana. Tekstil. V: MOTNIKAR, Ana (ur.). Priro~nik za nego predmetov kulturne dedi{~ine (Zbirka Priro~niki SEM). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej; Skupnost muzejev Slovenije, 2010, str. 56–65. �COBISS.SI-ID 1350022�

Predgovor, spremna beseda

MOTNIKAR, Ana. Uvod. V: MOTNIKAR, Ana (ur.). Priro~nik za nego predmetov kulturne dedi{~ine (Zbirka Priro~niki SEM). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej;

Skupnost muzejev Slovenije, 2010, str. 5. �COBISS.SI-ID 1349766�

Drugi ~lanki ali sestavki

MOTNIKAR, Ana. Mednarodno strokovno-znanstveno sre~anje v Zagrebu z naslovom Konservatorska in restavratorska raziskovanja tekstilnih umetnin. Argo, 2010, �letn.� 53, �{t.� 2, str. 159–160. �COBISS.SI-ID 1350534�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

MOTNIKAR, Ana (ur.). Priro~nik za nego predmetov kulturne dedi{~ine (Zbirka Priro~niki SEM). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej; Skupnost muzejev Slovenije, 2010. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-26-9. �COBISS.SI- ID 253999360�

(10)

376

Mojca Ra~i~ Simon~i~

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Predgovor, spremna beseda

@IDOV, Nena, RA^I^ SIMON^I^, Mojca. Uvodna beseda = Introduction.

Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=(71), str. 11–12; 13–14. �COBISS.SI-ID 1297542�

Bibliografija, kazalo ipd.

RA^I^ SIMON^I^, Mojca. Bibliografija sodelavk in sodelavcev SEM za leto 2009. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 311–333. �COBISS.SI-ID 1301894�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

Etnolog. Nova vrsta. @idov, Nena (urednica 2009– ), Ra~i~ Simon~i~, Mojca (urednica 2009– ). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1991– . ISSN 0354- 0316. http://www.etno-muzej.si/etnolog_index.php. �COBISS.SI-ID 30616065�

Adela Ramov{

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

RAMOV[, Adela. Cockta : zgodba o pija~i va{e in na{e mladosti. V: RAMOV[, Adela (ur.). Cockta – pija~a va{e in na{e mladosti : o dedi{~ini slovenskih blagovnih znamk. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010, str. 55–88, ilustr. �COBISS.

SI-ID 1348998�

Recenzija, prikaz knjige, kritika

RAMOV[, Adela. Jo`e Hudales: Slovenski muzeji in etnologija: Od kabinetov ~udes do muzejev 21. stoletja; Znanstvena zalo`ba Filozofske fakultete (Zupani~eva Knji`nica; 27), Ljubljana 2008, 311 str., ilustr., tabele. Glas. Slov.

etnol. dru{., 2010, letn. 50, {t. 3/4, str. 118–119. �COBISS.SI-ID 32305197�

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Radijski ali TV dogodek

RAMOV[, Adela. Napoved razstave o dedi{~ini slovenskih blagovnih znamk, ki bo maja v SEM: Televizija Slovenija, Prvi program, oddaja 11. {ola. Ljubljana, 25. 2. 2010. �COBISS.SI-ID 1264518�

(11)

377

RAMOV[, Adela. Pogovor o pripravi razstave SEM Prve ne pozabi{ nikoli:

legenda Cockta: Radio Slovenija, Prvi program, Jutranji program. Ljubljana, 15.

1. 2010. �COBISS.SI-ID 1250950�

RAMOV[, Adela. Pustne maske in pustovanja na Slovenskem: Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Slovencem po svetu. Ljubljana, 12. 2. 2010.

�COBISS.SI-ID 1262214�

Razstava

BOGATAJ, Janez, JARH, Orest, ISTINI^, Tina, KNEZ, Darko, OREHOVEC, Martina, POTO^NIK, Mitja, RAMOV[, Adela, RAVNIK - TOMAN, Barbara, ROGELJ [KAFAR, Bojana, VOVK, Jo`i. Predstavitev na~rta celostne vsebinske in programske prenove gradu z vzpostavitvijo Valvasorjevega sredi{~a na Bogen{perku : potujo~a razstava: 8. 12. 2010–7. 2. 2011: Grad Bogen{perk; 8. 2. 2011–21. 2.

2011: Narodni muzej Slovenije; 21. 2. 2011–30. 3. 2011: plo{~ad pred Slovenskim etnografskim muzejem; 3. 4. 2011–16. 5. 2011: Tehni{ki muzej Slovenije; 16. 5.

2011–3. 10. 2011: Grad Bogen{perk; 4. 10. 2011–13.11.2011: Festival znanosti v Cankarjevem domu; 10. 10. 2011-13. 11. 2011: avla Ob~ine Litija. Litija: Javni zavod Bogen{perk, 2011. �COBISS.SI-ID 1361542�

RAMOV[, Adela, ZDRAVI^ POLI^, Nina. Cockta – pija~a va{e in na{e mlado- sti: razstava o dedi{~ini slovenskih blagovnih znamk v Slovenskem etnografskem muzeju, 17. junij–september 2010. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010.

�COBISS.SI-ID 1332102�

Druga izvedena dela

RAMOV[, Adela. Ohranjanje in varovanje snovne in nesnovne dedi{~ine slovenskih blagovnih znamk: predavanje na posvetu Dedi{~ina slovenskih blagov- nih znamk: refleksije in perspektive. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 21. 9.

2010. �COBISS.SI-ID 1333638�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

Glasnik. Ramov{, Adela (odgovorna urednica 2008– ). Ljubljana: Slovensko etnolo{ko dru{tvo, 1975– . ISSN 0351-2908. �COBISS.SI-ID 6725378�

RAMOV[, Adela (ur.). Cockta – pija~a va{e in na{e mladosti: o dedi{~ini slovenskih blagovnih znamk. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 89 str., fotogr. ISBN 978-961-6388-25-2. �COBISS.SI-ID 251376640�

(12)

378

Bojana Rogelj [kafar

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Poljudni ~lanek

ROGELJ [KAFAR, Bojana. Hi{a etnolo{ke dedi{~ine med tradicijo, sodobnostjo in prihodnostjo. Finance. �Tiskana izd.�, 27. 1. 2010, {t. 18, str. 28.

�COBISS.SI-ID 1260934�

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

DULAR, Anja, GARDINA, Edvilijo, GREGOR^I^, Leon, JER[EK, Miha, KNEZ, Darko, KOPITAR, Adrijan, KOS, Mateja, LAZAR, Toma`, LOZAR [TAMCAR, Maja, MATIJEVI^, Meta, MAVRI^, Darija, MI[KEC, Alenka, MUGERLI, Marko, NOVAK PUCER, Tina, OKOLI[, Stane, PODPE^NIK, Jo`e, PRAPROTNIK, Nada, PRIMO@I^, Melanija, RANT, Helena, ROGELJ [KAFAR, Bojana, VILER, Darko, @ARGI, Matija, @VANUT, Maja. Katalog razstavljenih predmetov in arhivskih dokumentov = Catalogue des objects et d'archives exposés. V: DULAR, Anja (ur.), PODPE^NIK, Jo`e (ur.), [UMRADA, Janez (ur.).

Sous les aigles Napoléoniennes: bicentenaire des provinces Illyriennes : catalogue de l'exposition : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, du 14 octobre 2009 au 28 février 2010, Musée national de l'Armée, Paris, France, du 22 mars 2010 au 20 mai 2010: 200 let ustanovitve Ilirskih provinc : razstavni katalog : Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana, Slovenija, 14. oktober 2009–28. februar 2010, Musée national de l'Armée, Paris, Francija, 22. marec 2010–20. maj 2010. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2010, str. 247–451, ilustr. �COBISS.SI-ID 7611744�

Predgovor, spremna beseda

ROGELJ [KAFAR, Bojana. Kaj je skupno blagovnim znamkam in (Slovenskemu etnografskemu) muzeju? = What do brands and the (Slovene Ethnographic) Museum have in common?. V: RAMOV[, Adela (ur.). Cockta – pija~a va{e in na{e mladosti: o dedi{~ini slovenskih blagovnih znamk. Ljubljana:

Slovenski etnografski muzej, 2010, str. 5–8. �COBISS.SI-ID 1348742�

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Razstava

BOGATAJ, Janez, JARH, Orest, ISTINI^, Tina, KNEZ, Darko, OREHOVEC, Martina, POTO^NIK, Mitja, RAMOV[, Adela, RAVNIK-TOMAN, Barbara, ROGELJ [KAFAR, Bojana, VOVK, Jo`i. Predstavitev na~rta celostne vsebinske in programske prenove gradu z vzpostavitvijo Valvasorjevega sredi{~a na Bogen{perku : potujo~a razstava: 8. 12. 2010–7. 2. 2011: Grad Bogen{perk; 8. 2. 2011–21. 2.

2011: Narodni muzej Slovenije; 21. 2. 2011–30. 3. 2011: plo{~ad pred Slovenskim

(13)

379

etnografskim muzejem; 3. 4. 2011–16. 5. 2011: Tehni{ki muzej Slovenije; 16. 5.

2011–3. 10. 2011: Grad Bogen{perk; 4. 10. 2011–13. 11. 2011: Festival znanosti v Cankarjevem domu; 10. 10. 2011–13. 11. 2011: avla Ob~ine Litija. Litija: Javni zavod Bogen{perk, 2011. �COBISS.SI-ID 1361542�

Druga izvedena dela

ROGELJ [KAFAR, Bojana. Muzej nacionalne identitete: javno predavanje.

Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 27. 2. 2010. �COBISS.SI-ID 1337478�

ROGELJ [KAFAR, Bojana. Nova tema, nova zbirka, nova razstava – o zbiralni in razstavni politiki SEM-a: prispevek na posvetu Dedi{~ina slovenskih blagovnih znamk: refleksije in perspektive. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 21. 10. 2010. �COBISS.SI-ID 1349254�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Avtor dodatnega besedila

^ERNE, Peter. Videti, ~esar znanost ne vidi: etnolo{ka tematika v kiparstvu Petra ^erneta. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-23-8. �COBISS.SI-ID 249160192�

Drugo

Vidi{ me - vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled: razstava, Palais de l'Europe, Strasbourg, 28. september–15. oktober 2009, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 8. april–1. maj 2010 = Tu me vois - je te vois: la diversité culturelle a travers le regard des Roms : l'exposition = You see me - I see you: cultural diversity in the eyes of the Roma: exhibition. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej; Strassbourg: Palais de l'Europe, 2009–2010. �COBISS.SI-ID 1285766�

Polona Sketelj

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Drugi ~lanki ali sestavki

SKETELJ, Polona. Notranja oprema iz nekdanje gostilne v Mojstrani.

Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 257–259, ilustr. �COBISS.SI-ID 1300102�

SKETELJ, Polona. Zdravko Caharija, p. d. Bab~ev: (1928–2010). Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 337–340, ilustr. �COBISS.SI-ID 1302406�

(14)

380

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Druga izvedena dela

SKETELJ, Polona. Dru`ina – dom: javno predavanje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 12. 5. 2010. �COBISS.SI-ID 1337734�

SKETELJ, Polona. Raznolikost dru`in: predavanje za slu{atelje Univerze v tretjem `ivljenjskem obdobju. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 5. 11. 2010.

�COBISS.SI-ID 1340294�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

Knji`nica Slovenskega etnografskega muzeja. Dular, Andrej (glavni urednik 1989–1997, urednik 2004, ~lan uredni{kega odbora 2005– ), Sketelj, Polona (urednica 1999, 2004, glavna urednica 2005– ), @agar, Janja (~lanica uredni{kega odbora 1993– ), @idov, Nena (urednica 1999, glavna urednica 2000, ~lanica uredni{kega odbora 2005– ). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1989– . ISSN 1408-290X. �COBISS.SI-ID 16095744�

Inja Smerdel

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

SMERDEL, Inja. What images of oxen can tell us: metaphorical meanings and everyday working processes. V: GLOVER, Catherine (ur.). Conference programme and abstracts. Brighton: University of Sussex, 2010, str. 38. �COBISS.

SI-ID 1287302�

Drugi ~lanki ali sestavki

SMERDEL, Inja. Trideset let pozneje ... V: ^ERNELI^ KRO[ELJ, Alenka (ur.). Od va{ke godbe do pihalnega orkestra: Pihalni orkester Kapele: Kapele Wind Orchestra. Kapele: Pihalni orkester; Kr{ko: Valvasorjev raziskovalni center, 2010, str. 17. �COBISS.SI-ID 1351046�

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Radijski ali TV dogodek

SMERDEL, Inja. Pogovor o saneh in smu~eh: Radio Slovenija, Prvi program, Jutranji program. Ljubljana, 6. 2. 2010. �COBISS.SI-ID 1261190�

(15)

381

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

Etnolo{ka istra`ivanja. Smerdel, Inja (~lanica uredni{kega odbora 2010– ).

Zagreb: Etnografski muzej, 1981– . ISSN 0351-4323. �COBISS.SI-ID 14880002�

Barbara Sosi~

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Recenzija, prikaz knjige, kritika

SOSI^, Barbara. Rajko Mur{i~ in Mihaela Hudelja (ur.): Niko Zupani~, njegovo delo, ~as in prostor: spominski zbornik ob 130. obletnici rojstva dr. Nika Zupani~a. Ljubljana: Znanstvena zalo`ba Filozofske fakultete, 2009, 241 str., ilustr. (Zupani~eva knji`nica; 32). Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 347–349. �COBISS.SI-ID 1303174�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

SOSI^, Barbara (ur.). Priro~nik za dokumentacijo: napotki za delo v muzejih in galerijah. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 2010. http://www.sms- muzeji.si/udatoteke/ Prirocnik_dokumentacija.pdf. �COBISS.SI-ID 1280390�

Prevajalec

KNEZ, Darko (ur.). Zborovanje Slovenskega muzejskega dru{tva, Bela krajina, 1.–2. 10. 2010, (Muzejska knji`nica, 5). Ljubljana: Slovensko muzejsko dru{tvo, 2010. ISBN 978-961-91675-5-7. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20 dokumentov/2%20Zborovanje/Zbornik%20SMD%20METLIKA%202010.pdf.

�COBISS.SI-ID 252326912�

SOSI^, Barbara (ur.). Priro~nik za dokumentacijo: napotki za delo v muzejih in galerijah. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 2010. http://www.sms- muzeji.si/udatoteke/Prirocnik_dokumentacija.pdf. �COBISS.SI-ID 1280390�

Avtor dodatnega besedila

SOSI^, Barbara (ur.). Priro~nik za dokumentacijo: napotki za delo v muzejih in galerijah. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 2010. http://www.sms- muzeji.si/ udatoteke/Prirocnik_dokumentacija.pdf. �COBISS.SI-ID 1280390�

Drugo

MED rev{~ino in izobiljem: fotografski nate~aj SEM: ob~asna razstava, Slovenski

(16)

382

etnografski muzej, 20. 10. 2010–5. 1. 2011. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1362566�

Miha [pi~ek

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI

Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

[PI^EK, Miha. Digitalizacija slikovnega gradiva v SEM. V: KNEZ, Darko (ur.). Zborovanje Slovenskega muzejskega dru{tva, Bela krajina, 1.–2. 10. 2010, (Muzejska knji`nica, 5). Ljubljana: Slovensko muzejsko dru{tvo, 2010, str. 100–

104. �COBISS.SI-ID 1350790�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Prevajalec

SOSI^, Barbara (ur.). Priro~nik za dokumentacijo: napotki za delo v muzejih in galerijah. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 2010. http://www.sms-muzeji.si/

udatoteke/Prirocnik_dokumentacija.pdf. �COBISS.SI-ID 1280390�

Drugo

MED rev{~ino in izobiljem: fotografski nate~aj SEM: ob~asna razstava, Slovenski etnografski muzej, 20. 10. 2010–5. 1. 2011. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1362566�

Nadja Valentin~i~ Furlan

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Kratki znanstveni prispevek

VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja. Avdiovizualne vsebine na stalni razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn.

20=(71), str. 213–238, ilustr. �COBISS.SI-ID 1299334�

Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja. Vesna: mozai~ni portret kot del razstave.

V: VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja (ur.). Dnevi etnografskega filma. Ljubljana:

Slovensko etnolo{ko dru{tvo, 2010, str. 11–12. �COBISS.SI-ID 1273990�

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja, KUNEJ, Drago. Zvo~ni in slikovno-zvo~ni zapisi. V: MOTNIKAR, Ana (ur.). Priro~nik za nego predmetov kulturne dedi{~ine

(17)

383

(Zbirka Priro~niki SEM). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej; Skupnost muzejev Slovenije, 2010, str. 104–114. �COBISS.SI-ID 1350278�

Drugi ~lanki ali sestavki

VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja. Na preseku vizualne antropologije in muzealstva: Visual anthropology workshop, Simpozij Perceiving Children, Sestanek VANEASA. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 273–279, ilustr.

�COBISS.SI-ID 1300870�

VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja. ^etrti dnevi etnografskega filma. Glas. Slov.

etnol. dru{., 2010, letn. 50, {t. 1/2, str. 97–98, ilustr. �COBISS.SI-ID 31487533�

mONOGRAFIJe IN DRUGA ZAKLJU^eNA DeLA

Raziskovalni ali dokumentarni film, zvo~ni ali video posnetek

VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja. Galerija pripovedovalcev 2010 : Ljubljana, 2010. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (29 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1360774�

VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja. Vesna iz Granta: Grant, Rut, Innichen, 2010. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (19 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1360518�

VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja. Ravenski pust. Ljubljana: ISN ZRC SAZU, 2010. 1 video DVD (9 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1361286�

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Prispevek na konferenci brez natisa

VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja. Carnival in Dre`ni{ke Ravne: predavanje na konferenci Carnival King of Europe 2. Trento, 19. 11. 2010. �COBISS.SI-ID 1361030�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

VALENTIN^I^ FURLAN, Nadja (ur.). Dnevi etnografskega filma = 5.–7.

maj 2010, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Slovensko etnolo{ko dru{tvo, 2010. 23 str. ISBN 978-961-6775-03-8. �COBISS.SI-ID 250849792�

Filmski monta`er

DULAR, Andrej. Ena ko{ara na dan: Predgri`e pri ^rnem vrhu nad Idrijo, oktober 2008, januar 2009. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (17 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1352326�

(18)

384

DULAR, Andrej. Pletar Karel @gavec: Predgri`e pri ^rnem vrhu nad Idrijo, oktober 2008, januar 2009. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (28 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1352070�

DULAR, Andrej. Pletenje ko{a: Predgri`e pri ^rnem vrhu nad Idrijo. Ljubljana:

Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (5 min), barve, zvok. �COBISS.

SI-ID 1354118�

Nina Zdravi~ Poli~

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Drugi ~lanki ali sestavki

ZDRAVI^ POLI^, Nina. Muzeji za socialno harmonijo: prispevek Slovenskega etnografskega muzeja. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 265–271, ilustr. �COBISS.SI-ID 1300614�

ZDRAVI^ POLI^, Nina. Razstavna dejavnost SEM v letu 2009. Etnolog, N.

vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=71, str. 285–296, ilustr. �COBISS.SI-ID 1301382�

mONOGRAFIJe IN DRUGA ZAKLJU^eNA DeLA Druge monografije in druga zaklju~ena dela

ZDRAVI^ POLI^, Nina, BATI^, Jerneja (ur.). ICOM Slovenia. Ljubljana:

ICOM, Slovene national comittee, 2010. �8� str., ilustr. �COBISS.SI-ID 514463871�

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Radijski ali TV dogodek

ZDRAVI^ POLI^, Nina. Pogovor o Poletni muzejski no~i: Radio Slovenija, program Ars, oddaja No~ni obisk. Ljubljana, 17. 5. 2010. �COBISS.SI-ID 1334662�

Razstava

RAMOV[, Adela, ZDRAVI^ POLI^, Nina. Cockta – pija~a va{e in na{e mladosti: razstava o dedi{~ini slovenskih blagovnih znamk v Slovenskem etnografskem muzeju, 17. junij–september 2010. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1332102�

Prispevek na konferenci brez natisa

ZDRAVI^ POLI^, Nina. A dialogue with cultures: case study: Slovenski etnografski muzej: predavanje na ICOM potujo~i konferenci, muzej Henan, Zhenghzou. Zhenghzou, 5. 11. 2010. �COBISS.SI-ID 1333894�

(19)

385

ZDRAVI^ POLI^, Nina. Muzeji in socialna skladnost: predavanje na kolokviju ICOM, Slovenski etnografski muzej, 1. december 2010. Ljubljana: ICOM, 2010. �COBISS.SI-ID 1332870�

ZDRAVI^ POLI^, Nina. Muzeji za socialno harmonijo: predavanje na sre~anju ICOM Slovenia, 14. maj 2010. Ljubljana: ICOM, 2010. �COBISS.SI-ID 1333126�

Druga izvedena dela

ZDRAVI^ POLI^, Nina. Brazilija v SEM-u: uvodno predavanje ob razstavi Poklon bossi novi. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 16. 10. 2010. �COBISS.

SI-ID 1334918�

ZDRAVI^ POLI^, Nina. Naproti muzealizaciji blagovnih znamk: prispevek na posvetu Dedi{~ina slovenskih blagovnih znamk: refleksije in perspektive.

Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 21. 10. 2010. �COBISS.SI-ID 1349510�

ZDRAVI^ POLI^, Nina. Poznavanje drugih kultur skozi razlike – prispevek k socialni harmoniji na primeru Slovenskega etnografskega muzeja: predavanje na Poletni {oli muzeologije. Piran, 28. 5. 2010. �COBISS.SI-ID 1333382�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

ZDRAVI^ POLI^, Nina (ur.). The American Frontier: Gospodarica na svoji zemlji, Tu ni najemnikov = Land in her own name, There are no renters. Ljubljana:

Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 zgibanka (�8� str.), ilustr. �COBISS.SI-ID 1331846�

ZDRAVI^ POLI^, Nina (ur.). Cockta – pija~a va{e in na{e mladosti: razstava o dedi{~ini slovenskih blagovnih znamk v Slovenskem etnografskem muzeju, 17.

junij–september 2010. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 zgibanka (�8� str.), ilustr. �COBISS.SI-ID 1331590�

ZDRAVI^ POLI^, Nina (ur.). Poklon bossi novi. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 zgibanka, ilustr. �COBISS.SI-ID 1334406�

Drugo

The American frontier: Gospodarica na svoji zemlji; Tu ni najemnikov:

gostujo~i razstavi: Slovenski etnografski muzej, 12. april–2. maj 2010. Ljubljana:

Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1363078�

Dan Sagarmathe: gostujo~a razstava: 28. maj–27. junij 2010. Ljubljana:

Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1363334�

Poklon bossi novi: Slovenski etnografski muzej, 7. september–8. oktober 2010.

Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1332614�

(20)

386

Sublimni Tajvan – njegove naravne in kulturne znamenitosti; Lepota kitajskega slikarstva reprodukcije iz zbirke Narodnega muzeja, Tajpej: gostujo~a razstava: Slovenski etnografski muzej, 4. marec–5. april 2010. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1332358�

Janja @agar

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Kratki znanstveni prispevek

@AGAR, Janja. Kako nagovoriti in kaj spodbuditi: o stalni razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=(71), str.

191–212, ilustr. �COBISS.SI-ID 1299078�

Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

@AGAR, Janja. Slovenia. V: Berg encyclopedia of world dress and fashion.

London; New York: Berg, 2010, vol. 9 (East Europe, Russia, and the Caucasus), str. 260–270. �COBISS.SI-ID 1292678�

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Predavanje na tuji univerzi

@AGAR, Janja. Kako nagovoriti in kaj spodbuditi: o konceptualni zasnovi in strukturi razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta: predavanje v okviru Teoretskega seminarja na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana, 21. 12. 2010. �COBISS.SI-ID 1358982�

Druga izvedena dela

@AGAR, Janja. Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta: javna predstavitev konceptualne zasnove in strukture stalne razstave Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 9. 3. 2010. �COBISS.SI-ID 1359238�

@AGAR, Janja. Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta: predstavitev konceptualne zasnove in strukture stalne razstave {tudentom Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2. 4. 2010.

�COBISS.SI-ID 1359494�

@AGAR, Janja. Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta: predstavitev konceptualne zasnove in strukture stalne razstave {tudentom Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 30. 3. 2010.

�COBISS.SI-ID 1359750�

(21)

387

@AGAR, Janja. Kako nagovoriti in kaj spodbuditi: predstavitev konceptualne zasnove in strukture stalne razstave Slovenskega etnografskega muzeja Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Ljubljana: Muzeoforum, 24. 5. 2010. �COBISS.SI-ID 1360006�

@AGAR, Janja. Konceptualna zasnova in struktura razstave Jaz, mi in drugi:

podobe mojega sveta: predavanje za {tudijsko skupino Podobe mojega sveta. Ljubljana:

Slovenski etnografski muzej, 6. 10. 2010. �COBISS.SI-ID 1360262�

@AGAR, Janja. Predstavitev konceptualne zasnove in strukture razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta: predavanje za slu{atelje Univerze za tretje `ivljenjsko obdobje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 22. 10. 2010. �COBISS.SI-ID 1340038�

@AGAR, Janja. Spomini na osebna in dru`inska praznovanja: predavanje za slu{atelje Univerze za tretje `ivljenjsko obdobje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 15. 12. 2010. �COBISS.SI-ID 1340550�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

Knji`nica Slovenskega etnografskega muzeja. Dular, Andrej (glavni urednik 1989–1997, urednik 2004, ~lan uredni{kega odbora 2005– ), Sketelj, Polona (urednica 1999, 2004, glavna urednica 2005– ), @agar, Janja (~lanica uredni{kega odbora 1993– ), @idov, Nena (urednica 1999, glavna urednica 2000, ~lanica uredni{kega odbora 2005– ). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1989– . ISSN 1408-290X. �COBISS.SI-ID 16095744�

Nena @idov

^LANKI IN DRUGI SeSTAVNI DeLI Poljudni ~lanek

@IDOV, Nena. O `ivljenju na ulici v Slovenskem etnografskem muzeju. Kralji ulice, {t 55, december 2010, str. 10. �COBISS.SI-ID 1293958�

Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

@IDOV, Nena. Smrt z botam!: pustni torek v Cerknem. V: VALENTIN^I^

FURLAN, Nadja (ur.). Dnevi etnografskega filma. Ljubljana: Slovensko etnolo{ko dru{tvo, 2010, str. 11. �COBISS.SI-ID 1274246�

Predgovor, spremna beseda

@IDOV, Nena, RA^I^ SIMON^I^, Mojca. Uvodna beseda = Introduction.

Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2010, letn. 20=(71), str. 11–12; 13–14. �COBISS.SI-ID 1297542�

(22)

388

mONOGRAFIJe IN DRUGA ZAKLJU^eNA DeLA Znanstvena monografija

@IDOV, Nena. Rova{i: zbirka Slovenskega etnografskega muzeja = Tally sticks : the collection of the Slovene Ethnographic Museum (Knji`nica Slovenskega etnografskega muzeja, 11). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-24-5. �COBISS.SI-ID 249753344�

Raziskovalni ali dokumentarni film, zvo~ni ali video posnetek

@IDOV, Nena. Smrt z botom!: pustni torek v Cerknem. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. 1 video DVD (11 min), barve, zvok. �COBISS.SI-ID 1276038�

IZVeDeNA DeLA (DOGODKI) Radijski ali TV dogodek

@IDOV, Nena. Adventni ~as: Radio center. Ljubljana, 26. 11. 2010. �COBISS.

SI-ID 1296774�

@IDOV, Nena. O razstavi Slovenskega etnografskega muzeja @ivljenje na ulici:

Radio Agora, oddaja Divan na poti. Celovec, 9. 11. 2010. �COBISS.SI-ID 1296518�

@IDOV, Nena. Pirhi iz Bene{ke Slovenije v Slovenskem etnografskem muzeju:

Televizija Koper. Koper, 30. 3. 2010. �COBISS.SI-ID 1294726�

@IDOV, Nena. Pirhi na stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja Med naravo in kulturo: Radio Slovenija, Val 2020. Ljubljana, 3. 4. 2010. �COBISS.SI- ID 1294982�

@IDOV, Nena. Razstava @ivljenje na ulici: Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Kulturomat. Ljubljana, 23. 10. 2010. �COBISS.SI-ID 1296262�

@IDOV, Nena. Rova{: Radio Slovenija, Prvi program, Kulturni fokus. Ljubljana, 16. 4. 2010. �COBISS.SI-ID 1296006�

@IDOV, Nena. Simbolika pirhov: Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Nedeljska reporta`a. Ljubljana, 4. 4. 2010. �COBISS.SI-ID 1295494�

@IDOV, Nena. Velikono~ne {ege na Slovenskem: Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Slovencem po svetu. Ljubljana, 31. 3. 2010. �COBISS.SI-ID 1295750�

@IDOV, Nena. Velikono~ne {ege na stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja: Radio Slovenija, Val 202. Ljubljana, 3. 4. 2010. �COBISS.SI-ID 1295238�

Razstava

@IDOV, Nena, JURAN^I^ [RIBAR, Luna. @ivljenje na ulici: o brezdomstvu na Slovenskem: ob~asna razstava, Slovenski etnografski muzej, 20. 10. 2010–5.

1. 2011. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2010. �COBISS.SI-ID 1294470�

(23)

389

Predavanje na tuji univerzi

@IDOV, Nena. Kralji in kraljice ulice v Slovenskem etnografskem muzeju:

predavanje v okviru Teoretskega seminarja, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Ljubljana, 3. 12. 2010.

�COBISS.SI-ID 1297286�

Prispevek na konferenci brez natisa

@IDOV, Nena. Carnival Tuesday in Cerkno: predavanje na konferenci Carnival King of Europe 2. Trento, 19. 11. 2009. �COBISS.SI-ID 1294214�

Druga izvedena dela

@IDOV, Nena. Homeopatija v Ljubljani v 19. stoletju: javno predavanje.

Ljubljana: Mestni muzej, 24. 2. 2010. �COBISS.SI-ID 1276294�

@IDOV, Nena. Kako je nastajala razstava @ivljenje na ulici: predavanje za slu{atelje Univerze za tretje `ivljenjsko obdobje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 3. 12. 2010. �COBISS.SI-ID 1297030�

@IDOV, Nena. Polo`aj homeopatije v Ljubljani v 19. stoletju: javno predavanje ob svetovnem tednu homeopatije. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 14. 4.

2010. �COBISS.SI-ID 1277062�

@IDOV, Nena. Raba rova{ev zunaj Evrope in v Evropi: predavanje za slu{atelje Univerze za tretje `ivljenjsko obdobje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 19. 3.

2010. �COBISS.SI-ID 1276806�

@IDOV, Nena. Rova{i: javno predavanje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 17. 3. 2010. �COBISS.SI-ID 1276550�

SeKUNDARNO AVTORSTVO Urednik

Knji`nica Slovenskega etnografskega muzeja. Dular, Andrej (glavni urednik 1989–1997, urednik 2004, ~lan uredni{kega odbora 2005– ), Sketelj, Polona (urednica 1999, 2004, glavna urednica 2005– ), @agar, Janja (~lanica uredni{kega odbora 1993– ), @idov, Nena (urednica 1999, glavna urednica 2000, ~lanica uredni{kega odbora 2005– ). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1989– . ISSN 1408-290X. �COBISS.SI-ID 16095744�

Etnolog. Nova vrsta. @idov, Nena (urednica 2009– ), Ra~i~ Simon~i~, Mojca (urednica 2009– ). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1991– . ISSN 0354- 0316. http://www.etno-muzej.si/etnolog_index.php. �COBISS.SI-ID 30616065�

Zbrala in uredila Mojca Ra~i~ Simon~i~

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

V preteklosti so za utrjevanje lesenih predmetov uporabljali razli~ne naravne utrjevalce (glutinsko lepilo – klej v vodni raztopini, su{e~a se olja – laneno, me{anico ~ebeljega voska