• Rezultati Niso Bili Najdeni

cloud8g.edupage.org

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "cloud8g.edupage.org"

Copied!
32
0
0

Celotno besedilo

(1)

SPRÁVA

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

za školský rok 2018/2019

Predkladá:

RNDr. Ivan Ištok

riaditeľ školy

Prerokované na pedagogickej rade dňa 18. 9. 2019

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Okresnému úradu BA, odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava schváliť

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

PhDr. Daniela Capeková

predseda Rady školy pri Spojenej škole, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

Dňa: 3. 10. 2019

Stanovisko zriaďovateľa:

Mgr. Bc. Miriam Valašiková, vedúca odboru školstva OÚ BA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Spojenej školy, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava za školský rok 2018/2019

...

za zriaďovateľa

Vypracoval:

RNDr. Ivan Ištok, riaditeľ školy

(2)

2 Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

 Školský informačný systém

 Koncepcia rozvoja školy na roky 2015 – 2020

 Plán práce Spojenej školy Mokrohájska 3, Bratislava na školský rok 2018/2019.

 Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií.

 Informácie o činnosti Rady školy pri Spojenej škole, Mokrohájska 3, Bratislava.

(3)

3

SPRÁVA

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

s organizačnými zložkami:

Materská škola pre deti s telesným postihnutím Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Gymnázium pre žiakov s telesným postihnutím Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím

za školský rok 2018/2019

RNDr. Ivan Ištok riaditeľ školy

(4)

4

1. Základné identifikačné údaje o škole:

Názov školy: Spojená škola

Adresa školy: Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava Telefónne číslo: 02/54771826 Internetová adresa: www.mokrohajska3.sk e-mailová adresa: skola@mokrohajska3.sk

Zriaďovateľ: OÚ BA odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko E mail Funkcie

RNDr. Ivan IŠTOK ivanistok@mokrohajska3.sk riaditeľ školy

Mgr. Jana LADIČKOVSKÁ ladickovska@mokrohajska3.sk zástupca riaditeľa školy pre 2.

stupeň ZŠ PaedDr. Valéria

STAŠIAKOVÁ

stasiakova@mokrohajska3.sk zástupca riaditeľa školy pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Mgr. Andrej LACKOVIČ lackovic@mokrohajska3.sk zástupca riaditeľa školy pre SŠ, zástupca štatutára školy

Údaje o rade školy:

Rada školy:

Rada školy pri Spojenej škole s organizačnými zložkami bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Delegovaný zástupca za: Meno a priezvisko Funkcia pedagogických zamestnancov PhDr. Daniela CAPEKOVÁ predseda

Marta CHALUPKOVÁ tajomník nepedagogických zamestnancov PhDr. Aneta FILIPOVIČOVÁ člen

Rodičov Mgr. Beáta LIPOVSKÁ člen

Ing. Ondrej MIČÁŇ člen

Ing. Viera FREYOVÁ podpredseda

Zriad´ovateľa Mgr. Bc. Miriam

VALAŠIKOVÁ

člen Ing. Margita ZÁTORSKÁ člen

Ľubomír ČAMEK člen

Mgr. Milena ŠTRBÁKOVÁ člen

žiakov Kristína KLČOVÁ/Rebeka

ORBANOVÁ – od 1. 6. 2019 člen

(5)

5

Stručná charakteristika o činnosti Rady školy za školský rok 2018/2019:

Rada školy zasadala v školskom roku 2018/2019 3-krát. Termíny zasadnutí Rady školy v školskom roku 2018/2019:

11. 10. 2018 8. 11. 2018 20. 6. 2019

 výberové konanie na miesto riaditeľa školy

 prerokovala personálne, finančné a organizačné zabezpečenie školy

 prehodnotila spoluprácu školy s Radou rodičov školy

 vyjadrila sa ku Správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov školy

 oboznámila sa s rozpočtom školy

 priebežná správa o plnení Koncepcie rozvoja školy 2015-2020

 riešila stratégiu náborov nových detí a žiakov do všetkých organizačných zložiek školy

 prerokovala stratégiu rozvojových plánov na nasledujúce obdobie

 zobrala na vedomie zlepšenie vzťahov so súčasnými partnermi školy a nadviazanie nových partnerstiev

 sieťovanie partnerských subjektov

Počas školského roka 2018/2019 neboli Rade školy doručené žiadne sťažnosti, ktorými by sa mala zaoberať. Spolupráca vedenia školy a Rady školy je hodnotená pozitívne oboma zúčastnenými stranami.

Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy:

Ciele riadenia školy sú koncipované na základe potrieb školy, regiónu a všeobecných cieľov v zmysle platnej legislatívy. Na škole sú zriadené poradné orgány riaditeľa školy:

Operatívna rada vedenia školy

Operatívna rada školy pracuje ako pomocný orgán, ktorý pomáha riaditeľovi školy pri výkone štátnej správy.

Operatívna rada školy zasadala jeden krát týždenne a tvorili ju:

riaditeľ školy RNDr. Ivan IŠTOK

zástupca RŠ za I. st. a MŠ PaedDr. Valéria STAŠIAKOVÁ zástupca RŠ za II. st. ZŠ Mgr. Jana LADIČKOVSKÁ zástupca RŠ za SŠ Mgr. Andrej LACKOVIČ

(6)

6

Gremiálna rada

Prerokovávala všetky záležitosti, ktoré si vyžadovali koordinovaný postup, kolektívne posúdenie v oblasti stratégie rozvoja školy, riadenia výchovno-vzdelávacích úloh, pedagogicko-didaktických otázok, vnútroškolskej kontroly, analýz, prospechu a dochádzky do školy tak pedagogických zamestnancov ako aj žiakov.

Členmi gremiálnej rady boli:

riaditeľ školy: RNDr Ivan IŠTOK

zástupca RŠ za I. st. a MŠ: PaedDr. Valéria STAŠIAKOVÁ zástupca RŠ za II. st. ZŠ, výchovný poradca pre ZŠ: Mgr. Jana LADIČKOVSKÁ

zástupca RŠ pre SŠ Mgr. Andrej LACKOVIČ

správca informačných systémov: Ing. Danica SMRIGOVÁ

hospodár školy: Katarína MACEKOVÁ

pracovníčka ekon. úseku: Zuzana KÓSOVÁ

predseda Rady školy, výchovný poradca pre SŠ: PhDr. Daniela CAPEKOVÁ

predseda ZO OZ: Martin GUZIKIEWICZ

Podľa čl. 4 Organizačného poriadku gremiálna rada zasadala 1-krát mesačne. Podľa potreby boli na gremiálnu poradu prizývaní: školský psychológ, školský logopéd, riaditeľ ZKR Gaudeamus, predsedovia PK a MZ, zástupca Žiackej školskej rady.

Pedagogická rada

Predstavuje najkvalifikovanejší orgán skupinového pedagogického rozhodovania a kontroly na škole. Spája osobnú zodpovednosť riaditeľa školy so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. Radí sa k nej aj klasifikačná porada.

V školskom roku 2018/2019 zasadala v nasledovných termínoch:

Pedagogická rada sa podieľala na:

 schvaľovaní výchovných opatrení týkajúcich sa správania a klasifikácie žiakov

 vyjadrovala svoje stanoviská k dosiahnutým výsledkom vo vyučovaní

 aktívne sa podieľala na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov a vnútorných predpisov, pokynov a usmernení, ktorými sú:

o plán rozvoja školy

24. 9. 2018 pedagogická rada

28. 11. 2018 štvrťročná klasifikačná pedagogická rada 28. 1. 2019 polročná klasifikačná pedagogická rada 24. 4. 2019 trištvrťročná klasifikačná pedagogická rada 9. 5. 2019 klasifikačná porada pre 4.G, 4.OA a 2.SVC 3. 6. 2019 klasifikačná porada pre 2.EOOS

24. 6.2019 koncoročná klasifikačná pedagogická rada

(7)

7 o organizačný poriadok školy o školský poriadok - aktualizácia o hodnotiace správy školy o legislatívne zmeny Členmi pedagogickej rady sú:

riaditeľ školy

zástupkyne riaditeľa školy odborní zamestnanci školy

všetci pedagogickí zamestnanci školy

Účasť pedagogických zamestnancov školy na pedagogickej rade je povinná a vyplýva z pracovných povinností.

Termíny:

Pracovné porady Triedne schôdzky ZRŠ

28. 8. 2018 15. 5. 2019 26. 9. 2019 (plenárne ZRŠ + triedny aktív) 10. 10. 2018 28. 6. 2019 16. 1. 2019 (rada rodičov + konzultačné ZRŠ) 6. 3. 2019 5. 6. 2019 (rada rodičov + konzultačné ZRŠ) Deň otvorených dverí

8. 2. 2019 15. 3. 2019

(8)

Metodické združenia a predmetové komisie (organizačná štruktúra školy – viď príloha):

VEDENIE ŠKOLY Riaditeľ školy RNDr Ivan IŠTOK Zástupca pre 2. stupeň Zástupca pre MŠ a 1. stupeň

Zástupca pre SŠ, zástupca štatutára

Mgr. Jana LADIČKOVSKÁ PaedDr. Valéria STAŠIAKOVÁ Mgr. Andrej LACKOVIČ ODBORNÍ ZAMESTNANCI

Školský psychológ: PhDr. Aneta FILIPOVIČOVÁ

Školský logopéd: Mgr. Beáta BERGEROVÁ

METODICKÉ ZDRUŽENIA názov metodického

združenia:

Vedúci zastúpenie predmetov

MZ MŠ pre deti s TP Helena MEZÍKOVÁ výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole

MZ 1. st. ZŠ pre žiakov s TP PaedDr. Marta FRINDRICHOVÁ všetky predmety vyučované na 1.

stupni ZŠ + ŠKD

PREDMETOVÉ KOMISIE

názov predmetovej komisie Vedúci zastúpenie predmetov Človek a príroda,

Človek a svet práce Ing. Zuzana SADLEKOVÁ FYZ, CHE, PNV, BIO, SEC, SEB, THD

Matematika a práca s informáciami

PaedDr. Anna IMRICHOVÁ,

PhD, MBA MAT, SEN, API, SAI, INF

Jazyk a komunikácia Mgr. Silvia POSPECHOVÁ SJL, ANJ, NEJ, LIS, KAJ, KNJ

Človek, hodnoty a spoločnosť, Umenie a kultúra

PhDr. Daniela CAPEKOVÁ ETV, OBN, DEJ, SED, SDVV, HUV, HOZ, HOG, GEG, UKL, VYV, NBV, KMM, PED, PSY

Odborné predmety S Mgr. Darina IŠTOKOVÁ

MSP, SCV, SLG, ZDN, PXA, PRVV, RSP, PRN, SOC, PPC, KMU, EKR, TAK, SCP, SPU, ESR, SCN

Zdravie a pohyb Mgr. Erika LABUDÍKOVÁ ZRT Odborné predmety E Ing. Mária KOMAROVÁ

HOK, ADK, TEA, HVY, TVZ, HOS, EKO, UČT, EKC, HVS, PER, PXA, DAS, TVC, STY, SEP, MOS, CUN

TRIEDNI UČITELIA

Mgr. Eva BUCHHOLZEROVÁ MŠ 1 Katarína GNOTHOVÁ MŠ 2 Mgr. Mária KNOTEKOVÁ MŠ 3

Helena MEZÍKOVÁ MŠ 4

Mgr. Eva GUZIKIEWICZOVÁ Prípravný ročník Mgr. Anna SLAMKOVÁ Prípravný ročník Mgr. Ingrid ADDOVÁ 1. A

Mgr. Petra ZVÁČOVÁ 2. A PaedDr. Marta

FRINDRICHOVÁ

3. A Mgr. Júlia HAUPTVOGLOVÁ 4. A Mgr. Lucia ZITTOVÁ 4. B

(9)

2

Mgr. Terézia HLOBEŇOVÁ 5.A Mgr. Erika LABUDÍKOVÁ 5. B Ing. Jana PROKOPOVÁ 6. A Mgr. Štefánia KITTNEROVÁ 7. A Mgr. Mária KABOVÁ 8. A Ing. Peter KUCEK 8. B Mgr. Jarmila MEJIA 9. A PaedDr. Katarína

ŠARADINOVÁ

1. G PaedDr. Anna IMRICHOVÁ,

PhD, MBA

2. G PhDr. Daniela CAPEKOVÁ 3. G Mgr. Zuzana SADLEKOVÁ 4. G Mgr. Katarína ŠREINEROVÁ 1. OA Ing. Silvia TAZBERÍKOVÁ 2. OA Mgr. Silvia POSPECHOVÁ 3. OA PaedDr. Daniela BAUEROVÁ 4. OA Ing. Gabriela ČELLÁROVÁ 1. EOOS Ing. Gabriela ČELLÁROVÁ 2. EOOS Mgr. Darina IŠTOKOVÁ/ Mgr.

Peter NOVOTNÝ

1. SVC Mgr. Peter NOVOTNÝ 2. SVC Výchovný poradca pre ZŠ Mgr. Jana LADIČKOVSKÁ

Výchovný poradca pre SŠ PhDr. Daniela CAPEKOVÁ

Vychovávatelia ŠKD Mgr. Lucia LONGAUEROVÁ 1. ŠKD Marta CHALUPKOVÁ 2. ŠKD PaedDr. Mária

SCHÖNWÄLDER

3. ŠKD Mgr. Martin GABKO/Mgr.

Martin HARGAŠ

4. ŠKD KOORDINÁTORI

prevencia 2.st. ZŠ a SŠ Mgr. Darina IŠTOKOVÁ/Mgr.

Štefánia KITTNEROVÁ prevencia 1. st. ZŠ PaedDr. Marta

FRINDRICHOVÁ

projekt Zdravá škola Mgr. Júlia HAUPTVOGLOVÁ predmanželská a manželská

výchova

Mgr. Štefánia KITTNEROVÁ environmentálna výchova Ing. Zuzana SADLEKOVÁ žiacka školská rada PhDr. Daniela CAPEKOVÁ

(10)

9 4.a) Údaje o žiakoch školy (§ 2 ods. 1 písm. b)

Údaje o počte žiakov – Základná škola

Stav k 15.9.2017 Stav k 15.6.2018 Stav k 15.9.2018 Stav k 15.6.2019

Ročník Počet tried

z toho špec.

tried

Počet žiakov

Z toho v špec.

triedach

Počet tried

z toho špec.

tried

Počet žiakov

Z toho v špec.

tried.

Počet tried

z toho špec.

tried

Počet žiakov

Z toho v špec.

triedach

Počet tried

z toho špec.

tried

Počet žiakov

Z toho v špec.

tried.

Pr. r. 1 1 7 7 1 1 7 7 2 2 12 12 2 2 13 13

1. 1 1 6 6 1 1 8 8 1 1 7 7 1 1 7 7

2. 1 1 8 8 1 1 8 8 1 1 6 6 1 1 6 6

3. 2 2 10 10 2 2 10 10 1 1 8 8 1 1 7 7

4. 2 2 15 15 2 2 14 14 2 2 12 12 2 2 12 12

5. 1 1 8 8 1 1 8 8 2 2 15 15 2 2 15 15

6. 1 1 9 9 1 1 9 9 1 1 8 8 1 1 8 8

7. 2 2 13 13 2 2 12 12 1 1 6 6 1 1 6 6

8. 1 1 12 12 1 1 11 11 2 2 13 13 2 2 10 10

9. 1 1 9 9 1 1 8 8 1 1 11 11 1 1 11 11

Spolu 13 13 97 97 13 13 95 95 14 14 98 98 14 14 95 95

b) Údaje o počte detí a žiakov Materská škola

Ročné Stav k 15.6.2018 Stav k 15.6.2019

Počet tried Z toho špel.

tried Počet žiakov Z toho v špec.

triede Počet tried Z toho špec.

tried

Počet žiakov

Z toho v špec.

triede 3-ročné

4 4

6

28 28

4 4

2

28 28

4-ročné 5 8

5-ročné 11 11

6-ročné 4 4

7-ročné 2 2

(11)

4 Gymnázium 4-ročné

Ročník

Stav k 15.9.2018 Stav k 15.6.2019 počet

tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

1. 1 11 1 12 1 7 1 7

2. 1 8 1 7 1 10 1 10

3. 1 7 1 6 1 6 1 6

4. 1 6 1 6 1 6 1 6

SPOLU 4 32 4 31 4 29 4 29

Obchodná akadémia 4-ročná Ročník

Stav k 15.9.2017 Stav k 15.6.2018 Stav k 15.9.2018 Stav k 15.6.2019

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

1. 1 6 1 6 1 5 1 5

2. 1 5 1 5 1 7 1 6

3. 1 9 1 9 1 6 1 4

4. 1 4 1 4 1 5 1 5

SPOLU 4 24 4 24 4 23 4 20

Obchodná akadémia 2-ročná (EOOS) Ročník

Stav k 15.9.2017 Stav k 15.6.2018 Stav k 15.9.2018 Stav k 15.6.2019

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

1. 1 4 1 4 1 7 1 8

2. 1 4 1 3 1 5 1 5

SPOLU 2 8 2 7 2 12 2 13

Obchodná akadémia - nadstavbové štúdium – Sociálno-právna činnosť 2-ročná

Stav k 15.9.2017 Stav k 15.6.2018 Stav k 15.9.2018 Stav k 15.6.2019

Ročník počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

počet tried

počet žiakov

Z toho integrovaných

1. 1 6 1 4 1 5 1 4

2. 1 6 1 8 1 4 1 3

SPOLU 2 12 2 12 2 9 2 7

(12)

11 Základné údaje:

Ročník

počet žiakov a tried k 15.6.2018 počet žiakov a tried k 15.6.2019 počet

tried

počet žiakov

chlapci dievčatá počet tried

počet žiakov

chlapci dievčatá

4 28 16 12 4 28 18 10

SPOLU MŠ 4 28 16 12 4 28 18 10

Prípravný roč. 1 7 3 4 2 13 9 4

1. ZŠ 1 8 4 4 1 7 3 4

2. ZŠ 1 8 4 4 1 6 3 3

3. ZŠ 2 10 6 4 1 7 3 4

4. ZŠ 2 14 8 6 2 12 8 4

5. ZŠ 1 8 4 4 2 15 8 7

6. ZŠ 1 9 5 4 1 8 4 4

7. ZŠ 2 12 6 6 1 6 3 3

8. ZŠ 1 11 5 6 2 10 6 4

9. ZŠ 1 8 3 5 1 11 5 6

SPOLU ZŠ 13 95 48 47 14 95 52 43

1. Gymnázium 1 12 8 4 1 7 5 2

2. Gymnázium 1 7 5 2 1 10 7 3

3. Gymnázium 1 6 1 5 1 6 4 2

4. Gymnázium 1 6 3 3 1 6 1 5

SPOLU G 4 31 17 14 4 29 17 12

1. OA 1 6 4 2 1 5 2 3

2. OA 1 5 1 4 1 6 4 2

3. OA 1 9 5 4 1 4 1 3

4. OA 1 4 4 0 1 5 4 1

1. SVC 1 4 0 4 1 4 3 1

2. SVC 1 8 1 7 1 3 0 3

SPOLU OA 6 36 15 21 6 27 14 13

1.EOOS 1 4 3 1 1 8 6 2

2.EOOS 1 3 3 0 1 5 3 2

SPOLU EOOS 2 7 6 1 2 13 9 4

SPOLU SŠ 12 74 6 1 12 69 40 29

Počet žiakov a tried: MŠ, ZŠ, G, OA, EOOS

Ročník

počet žiakov a tried k 15.6.2018 počet žiakov a tried k 15.6.2019 počet

tried

počet žiakov

chlapci dievčatá počet tried

počet žiakov

chlapci dievčatá

SPOLU 29 197 102 95 30 192 110 82

(13)

6

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do Prípravného a 1. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na špeciálne stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c) a d)

c1) a- Údaje o počte zapísaných žiakov do Prípravného ročníka ZŠ POČET

ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET TRIED

SPOLU DIEVČATÁ-počet % ODKLADY-počet % NEZAŠKOLENÍ

V MŠ – počet % SAMOSTATNÉ

12 33,33 41,66 25 2

c1) b- Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ POČET

ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET TRIED

SPOLU DIEVČATÁ-počet % ODKLADY-počet % NEZAŠKOLENÍ

V MŠ - počet % SAMOSTATNÉ

7 57,14 0 14,29 1

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy c.2.1 žiaci 9. ročníka šk. rok 2018/2019

Počet žiakov 9.

roč.

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ Gymnáziá Stredné

odborné školy

SOŠ – štud. odbory

SOŠ –

učeb. odbory OU 8

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí

2 2 1 1 6 6 2 2 –- –-

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelaniae.1.) I. stupeň základnej školy

Školský rok 2018/2019

Hodnotenie žiakov Prípravného ročníka ZŠ

Počet žiakov prospel neprospel

13 12 1

Hodnotenie žiakov 1. ročníka ZŠ

Počet žiakov prospel neprospel

7 7 ---

(14)

7 Hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ

Ročník Trieda Počet žiakov Počet žiakov so stupňom - prospel -

Počet žiakov so stupňom – neprospel -

2. A 6 6 ––

B –- –– ---

3. A 7 7 ---

B –- –– ---

4. A 6 6 ----

B 6 6 ––

Hodnotenie žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ e.2. II. stupeň základnej školy

Ročník Trieda Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

SJL ANJ MAT FYZ NEJ INF BIO CHE DEJ GEG OBN HUV VYV THD ZRT PNV VUM ø triedy

5.

A 2,00 2,29 2,00 –- –- 1,00 1,86 –- 1,00 1,29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 –- –- 1,37 B 2,63 2,50 2,38 –- –- 1,50 2,25 –- 1,13 1,88 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 –- –- 1,61

6.

A 2,25 2,50 2,25 1,13 –- 1,00 1,75 –- 1,38 2,13 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 –- –- 1,50 B –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- ––

7.

A 2,60 3,00 2,33 1,00 –- 1,00 2,17 2,80 1,67 2,00 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 –- –- 1,65 B –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- ––

8.

A 2,57 2,29 2,43 1,57 –- 1,14 2,43 2,43 1,71 2,43 1,29 –- –- –- 1,00 –- –- 1,75 B 3,67 2,33 3,00 2,00 –- 1,33 2,67 3,33 2,33 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 –- –- 2,12

9.

A 1,73 1,73 2,09 1,45 2,00 1,27 1,82 2,45 1,55 1,73 1,27 –- –- –- 1,00 1,00 1,00 1,60 B –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- –- ––- ø jednotlivých

predmetov 2,49 2,38 2,35 1,43 2,00 1,18 2,13 2,75 1,54 2,06 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,62

e 3.) Výsledky externých meraní

Trieda Počet žiakov Z toho písalo Matematika ø v % v SR

Matematika ø v % ročníka

Slov. jazyk ø v % v SR

Slov. jazyk ø v % ročníka

Testovanie 9 9. A 11 10 63,1 43,7 62,3 44,3

SPOLU 11 10 63,1 43,7 62,3 44,3

Testovanie 5

Trieda Počet žiakov Z toho písalo Matematika ø v % v SR

Matematika ø v % ročníka

Slov. jazyk ø v % v SR

Slov. jazyk ø v % ročníka

5. A+ 5. B 15 12 59,3 64,2 58,4 70

SPOLU 15 12 59,3 64,2 58,4 70

(15)

8 e 4.) Výsledky externých meraní – Maturitné skúšky

Trieda

4.G 4.OA 2. SVC

Šk. rok 2018/ 2019

Počet žiakov prihlásených na MS 6 5 2

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 0 0

Počet žiakov, ktorí konali PFIČ

SJL 6 5

ANJ/NEJ 5/1 4/0 ---

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 5 5 2

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky 1 2 ---

Počet žiakov, ktorí majú povolené opakovať MS --- --- ---

Priemer triedy na PFIČ SJL ANJ

57,15% 39,00%

55,00% 50,00%

NEJ 80,00% –- ---

Externá časť MS – Gymnázium pre žiakov s TP

2018 / 2019 Predmet

Počet žiakov prihlásených na

MS

Z toho písalo EČMS

ø žiakov školy v

% - úroveň B2

ø žiakov školy v % - úroveň B1

EČ - SJL 6 6 58,35

Exter. časť - ANJ 5 5 43,00 –-

Exter. časť - NEJ 1 1 36,70 ––

Externá časť MS – Obchodná akadémia pre žiakov s TP

2018 / 2019 Predmet

Počet žiakov prihlásených na

MS

Z toho písalo EČMS

ø žiakov školy v

% - úroveň B2

ø žiakov školy v % - úroveň B1

EČ - SJL 5 5 44,38 ---

Exter. časť - ANJ 4 4 --- 29,58

Exter. časť - NEJ –- –-- --- –-

(16)

9

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2018/2019 ( §2 ods.1 písm. f)

I. stupeň II. stupeň

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány Ročník Trieda Uplatňované učebné plány

Prípravný A 2011-7881/18674:1-921

2008–18550/39582–1:914 5. A

2011-7881/18675:2-921

B B

1. A 2011-7881/18674:1-921

2008–18550/39582–1:914 6. A

2011-7881/18675:2-921

B B

2. A 2011-7881/18674:1-921

2008–18550/39582–1:914 7. A

2011-7881/18675:2-921

B B

3. A 2011-7881/18674:1-921

2008–18550/39582–1:914 8. A

2011-7881/18675:2-921

B B

4. A 2011-7881/18674:1-921

2008–18550/39582–1:914 9.

A

2011-7881/18675:2-921 B B

Gymnázium

Ročník Študijný odbor, zameranie

1. 7902 J všeobecné

2. 7902 J všeobecné

3. 7902 J všeobecné

4. 7902 J všeobecné

Obchodná akadémia – 4-ročný študijný odbor

Ročník Študijný odbor, zameranie 1. 6317 M ekonomika a organizácia 2. 6317 M ekonomika a organizácia 3. 6317 M ekonomika a organizácia 4. 6317 M ekonomika a organizácia

Obchodná akadémia – 2-ročný učebný odbor

Ročník Študijný odbor, zameranie

1. 6478 I ekonomika a organizácia, obchod a služby 2. 6478 I ekonomika a organizácia, obchod a služby

Pomaturitné kvalifikačné štúdium

Ročník Študijný odbor, zameranie 1. 6851 N sociálno-právna činnosť 2. 6851 N sociálno-právna činnosť

(17)

10 Prospech žiakov na konci školského roka:

Základná škola II. stupeň:

Stupne hodnotenia Počet žiakov %

S vyznamenaním 17 34

Veľmi dobre 18 36

Prospeli 15 30

Neprospeli 0 –-

Neklasifikovaní 0 ---

SPOLU 50 100

Gymnázium:

Stupne hodnotenia Počet žiakov %

S vyznamenaním 4 13,8

Veľmi dobre 13 44,82

Prospeli 12 41,38

Neprospeli --- ---

Neklasifikovaní --- ---

SPOLU 29 100

Obchodná akadémia 4-ročná:

Stupne hodnotenia Počet žiakov %

S vyznamenaním 5 25

Veľmi dobre 3 15

Prospeli 10 50

Neprospeli 1 5

Neklasifikovaní 1 5

SPOLU 20 100

Ekonomika, organizácia, obchod a služby:

Stupne hodnotenia Počet žiakov %

S vyznamenaním 2 15,38

Veľmi dobre 4 30,77

Prospeli 4 30,77

Neprospeli 2 15,38

Neklasifikovaní 1 7,69

SPOLU 13 100

(18)

11 Pomaturitné kvalifikačné štúdium:

Stupne hodnotenia Počet žiakov %

S vyznamenaním 1 15,28

Veľmi dobre 2 28,57

Prospeli 2 28,57

Neprospeli --- ---

Neklasifikovaní 2 28,57

SPOLU 7 100

Maturitné skúšky:

Gymnázium:

Počet žiakov %

Zmaturovali 5 83,33

Nezmaturovali 1 16,66

SPOLU 6 100

Obchodná akadémia:

Počet žiakov %

Zmaturovali 5 100

Nezmaturovali --- ---

SPOLU 5 100

Pomaturitné kvalifikačné štúdium:

Počet žiakov %

Zmaturovali 2 100

Nezmaturovali 0 –-

SPOLU 2 100

Záverečné skúšky:

Ekonomika, organizácia, obchod a služby:

Počet žiakov %

S vyznamenaním 1 33,33

Veľmi dobre 1 33,33

Prospeli 1 33,33

Neprospeli –- –--

SPOLU 3 100

(19)

12 Priemerný počet vymeškaných hodín:

Organizačná

zložka Trieda

Ospravedlnené 1. polrok

SPOLU Priemer na žiaka

Neospravedlnené 1. polrok

SPOLU Priemer na žiaka Ospravedlnené

2. polrok

Neospravedlnené 2. polrok

kladná škola pre žiakov s telesným postihnum

Pr. r. A 168 362 65,93 0

0 0

194 0

Pr. r. B 497 1093 156,14 0

0 0

596 0

1.A 553 1100 157,14 0

0 0

547 0

2.A 411

743 123,83 0

0 0

332 0

3.A 442

911 130,14 0

0 0

469 0

4.A 548

1025 170,83 0

0 0

477 0

4.B 69 159 26,50 0

0 0

90 0

5.A 209

634 90,57 0

0 0

425 0

5.B 785 1691 211,38 0 0 0

906 0

6.A 895

1818 227,25 0

0 0

923 0

7.A 421

728 121,33 0

0 0

307 0

8.A 653

1334 190,57 0

0 0

681 0

8.B 300 506 168,67 0

0 0

206 0

9.A 1513

3212 292,00 66

174 15,82

1699 108

Gymnázium pre žiakov s telesným postihnum

1.G 366 878 125,43 11

57 8,14

512 46

2.G 970 1556 155,60 0

0 0

586 0

3.G 430 976 162,67 0

0 0

546 0

4.G 391 777 129,50 0

0 0

386 0

Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnum 1.OA 395 726 145,20 3

10 2

331 7

2.OA 250 810 135,00 3 3 0,50

560 0

3.OA 351 620 206,67 0

0 0

269 0

(20)

13

4.OA 392 626 125,20 2

4 0,80

234 2

1.EOOS 576 1352 182,86 0

0 0

776 0

2.EOOS 497

930 186,00 0

0 0

433 0

1.SVC 227

316 97,92 0

0 0

89 0

2.SVC 363

516 172,00 0

0 0

153 0

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

Funkcia Obsadenie

Pedagogickí pracovníci Riaditeľ 1

zástupca riaditeľa 3

učitelia MŠ 7

učitelia ZŠ 1. Stupeň 7

učitelia ZŠ 2. Stupeň 8

učitelia SŠ 13

Externí –-

asistenti učiteľa 10

SPOLU 49

Nepedagogickí pracovníci Psychológ 1

Logopéd 1

pomocný vychovávateľ 1

Školník 1

technik PC 0,5

TH 2

Upratovačky 3

technik BOZ, PO, CO 0,5

SPOLU 10

Zamestnanci Pracovný pomer

Počet pedagogických

pracovníkov

Počet nepedagog.

pracovníkov

Počet úväzkov pg.

pracovníkov

Počet úväzkov nepg. pracovníkov

TPP 40 9 39,99 9

DPP –- –– –- ––

Znížený úväzok 3 –– 1,98 ––

ZPS 6 ---- 5,91 ---

Na dohodu –– 0,5 –– 0,5

Doba určitá 9 –– 8,07 ––

(21)

14

g1) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov Počet nekvalifikovaní kvalifikovaní

kvalifikovaní bez špec. pg.

spôsobilosti

SPOLU

Učiteľov 8 25 16 49

Vychovávateľov 1 3 –– 4

SPOLU 9 28 16 53

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)

Forma vzdelávania počet

vzdeláv. ukončilo pokračuje Začalo

adaptačné 2 2 –- –-

aktualizačné –- –- –- –-

špecializačné –- –- –- –-

funkčné –- –- –- –-

inovačné 4 1 –- 3

kvalifikačné –- –- –- –-

MPC 4 1 3 –-

ŠPÚ – Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov

–- –- –- –-

ŠPÚ – Jazyková príprava učiteľov I. st. ZŠ –- –- –- –- ŠPÚ – Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky –- –- –- –- VŠE – Doplňujúce pedagog. štúdium učiteľov

odbor. ekonom. Predmetov

–- –- –- –-

školenie predsedov ZO OZ PŠ aV na Slovensku –- –- –- –- PdF KU – štúdium na doplnenie kvalifikačných

predpokladov – špeciálnopedagogická spôsobilosť 1 –- 1 –- PdF UK – štúdium na doplnenie kvalifikačných

predpokladov – špeciálnopedagogická spôsobilosť 6 3 3 –-

(22)

15

i) Údaje o aktivitách školy a prezentácii na verejnosti MZ MŠ

 projekt „Zdravá výživa“ a exkurzia do OD Tesco Lamač zameraná na ovocie a zeleninu, Deň vody,

 poznávacie výlety – Partizánska lúka, „Výlet do lamačských záhradiek“, pavúčia farma, motýlia farma, Habanský mlyn

 púšťanie vlastných šarkanov - Šarkaniáda, tvorba figúrok z prírodnín – Gaštankovia, Jeseníčkovia – výtvory z listov

 prednášky – Ovocie a zelenina, Les a jeho význam pre náš život, zoznam sa s hudobným nástrojom - Harfa

 športové hry, plavecký výcvik

 interaktívne predstavenie – mobilné planetárium, divadlo z kufríka „Pinocchio“, divadelné prestavenie „Kuchárik a čertíci“, výstava „Moje telo“,

 Halloween party s maskami, karneval

 uctenie si starších – darčeky pre starých rodičov

 mikulášska besiedka, pečieme medovníčky, výroba vianočných darčekov

 Staráme sa o vtáčikov – kŕmidlá

 návšteva spriatelenej MŠ a exkurzia do Prípravného ročníka

 fašiangové pečenie + fašiangový karneval, výroba veľkonočných kraslíc, darčeky ku Dňu matiek a ku Dňu otcov

 mesto povolaní – Bory Mall

 podujatia na témy: voda a jej význam, les a jeho význam, Od korienka k rastlinke

 účasť na recitácii 1. stupňa ZŠ s programom detí

 bezpečnosť na cestách – policajti v škole „Na ceste nie si sám“

 slávnostné privítanie predškolákov

 zhotovovanie výrobkov ku Dňu matiek a ku Dňu otcov

 Oslava dňa detí – športový deň, posedenie

 rozlúčka s predškolákmi

 projekt Tesco „Podporujeme miestnu školu“ + „Koníky v materskej škole“

MZ 1. stupňa ZŠ

 výzdoba chodby a tried podľa ročného obdobia

 vedenie k úcte k starším ľuďom v rámci Medzinárodného dňa starších ľudí

 výlety loďou na Dunaji

 projekt Zdravá škola a projektový Týždeň zdravej výživy – projekty „Hovorme o jedle“ a „Viem, čo zjem“, súťaž o najmenšie a najväčšie jabĺčko

 predstavenie Aladinova čarovná lampa – divadlo Clipperton,

(23)

16

 deň strašidielok – pochod strašidielok

 súťaže iBobor, MAKS, Pytagoriáda, Všetkovedko a Matematický klokan

 Mikuláš pre žiakov 1. stupňa, vianočné besiedky

 besedy na témy „Alkohol, tabak, iné závislosti“, „Bezpečne na internete“,

„Pusinky, dotyky nie sú na rozkaz“, „Ako som prišiel na svet“ a „Vzťahy v triede“

v spolupráci s CPPPaP

 beseda s pracovníkmi požiarneho zboru a v rámci projektu Recyklohry (životný cyklus elektroodpadu)

 Deň otvorených dverí – prezentácie, príprava nátierok v školskej kuchynke

 priebežná prax študentov PdF UK Bratislava

 exkurzie do MsK Nové Mesto

 tvorivé aktivity pri príležitosti Svetového dňa vody

 školské kolo recitačnej súťaže

 výtvarné práce detí a digitálne dokumenty k ochrane prírody ku Dňu Zeme, výtvarné práce na kalendár školy

 dopravná výchova na dopravnom ihrisku v spolupráci s Mestskou políciou Bratislava

 nástenka a výtvarné práce ku Svetovému dňu rodiny

 privítanie predškolákov

 celodenné aktivity k MDD a rozlúčkové besiedky a výlety ŠKD Mokrohájčik:

 jesenné upratovanie na školskom dvore, tvorba kútika pre prácu s drevom

 montáž dvoch trampolín

 zábavné, námetové a spontánne hry v telocvični a v exteriéry, kúpanie v bazéne

 darčeky pre starých rodičov

 výzdoba a propagácia školy v OD Tesco Lamač

 vianočné trhy v Auréliu – zážitkové centrum vedy spojené s vianočným večierkom pod záštitou ministerky školstva

 privítanie Nového roku pri čajovom popoludní

 Dní otvorených dverí - spríjemňovanie pobytu hostí dobrotami

 návšteva školskej knižnice a útulku Slobody zvierat

 výroba drobných darčekov zamestnanca školy ku Dňu učiteľov

 besedy „Čo vieme o rytieroch“, „Nekončená voda“, „Krásy podzemia“, „Nie je kameň ako kameň“

Svetový deň ústneho zdravia

 ochrana lesov a jarné upratovanie školského dvora a priestorov ŠKD

 podujatia - vytvorenie bylinkovej a zeleninovej záhrady, náučného chodníka a záhradného domčeka, rozlúčka so školským rokom

(24)

17 PK Človek, hodnoty a spoločnosť, Umenie a kultúra

 účasť na krajskom kole Olympiády ľudských práv

 exkurzie na hrad Devín, Bratislavský hrad, na Štefánikovu mohylu a do Múzea holocaustu

 aktivity k 100. výročiu založenia Československa

 zapojenie sa do súťaží Malokarpatský slávik a Talentmánia

 úspešná príprava a absolvovanie sviatosti birmovania žiakov školy

 potulky po historickej Bratislave

PK Matematika a práca s informáciami

 koordinácia, registrácia, organizácia a administrácia súťaží – iBobor, Pytagoriáda, Matematický klokan, Maks, Expert geniality show

 spolupráca Centrom podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ) a Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska

 propagácia školy na sociálnych sieťach

PK Jazyk a komunikácia

 exkurzia na Bratislavskom hrade – Československá výstava,

 účasť a recitácia básní na koncerte k 100. výročiu ČSR, účasť na koncerte Smrek 128

 vydávanie časopisu MOKY (dvakrát ročne)

 návštevy filmových predstavení „Pygmalion“, „Zdravý nemocný“ „Obyčajná tvár“

a „Milá a biely lev“

 návštevy divadelných predstavení „My Fair Lady“ (v anglickom jazyku) a „Tajný denník Adriana Mola“

 exkurzia na Ekonomickej univerzite v nemeckom jazyku, Trenčiansky hrad, Bratislavský hrad, British Council, Francúzsky inštitút a knižnice Goetheho inštitútu

 školské kolo recitačnej súťaže

 úspešná účasť na recitačných súťažiach „Hviezdoslavov Kubín“, „Návraty poézie Andreja Sládkoviča“, „Šaliansky Maťko“, „Štúrov Zvolen“ a „Fórum interpetov pre recitátorov“– okresné až celoslovenské kolá

 hudobný a literárny darček ku Dňu učiteľov

 úspešná účasť na súťaži Novinári 3. tisícročia

(25)

18 PK Zdravie a pohyb

 Integrované športové hry pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením

 aktivita Korčuľovanie na ľade PK Človek a príroda, Človek a svet práce

 účasť na krajskom kole chemickej olympiády

 tvorba referátov a projektov na aktuálne témy

 účasť na podujatí Európska noc výskumníkov, Týždeň vedy a techniky, Svetový deň Zeme a Hory a mesto

o exkurzie - múzeum SPP, vodohospodárske múzeum, spaľovňa odpadu, chemický jarmok, návšteva ZOO,

o Noc v knižnici

 realizácia otvorených hodín a experimentov na Deň otvorených dverí

 projekt „Newton“ v spolupráci s matematicko-fyzikálnou fakultou UK na tému elektrotechnika a počítače.

 projekt „Starší mladším“ - experimenty z oblasti chémie

 vedenie žiakov k rozvíjaniu povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu

 vedenie žiakov k dobrovoľníckej činnosti v rámci ochrany zvierat

 vedenie žiakov k skrášľovaní životného prostredia

 Svetový deň Zeme vedomostné a športové aktivity na Železnej studienke

 Olofest – premietanie a beseda na environmentálnu tému

 Olomania – separácia papiera, skla, plastov

 Recyklohry – separácia elektrospotrebičov, batérii, žiaroviek a tonerov

 Zdravá škola – aktivity, nástenky a programy, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu

 informovanosť žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok

 tematický týždeň pri príležitosti Svetového dňa výživy zameraný na správnu životosprávu

 Liga proti rakovine - zber príspevkov

 pečenie a zdobenie medovníkov

PK Odborné predmety E

 inovácia študijných materiálov v súlade s novou legislatívou

 „Nezáleží, čo študujete, ale aký ste človek“ – účasť na projekte firmy PwC

(26)

19 PK Odborné predmety S

 exkurzia Akadémia & VAPAC, Profesia Day

 spolupráca pri organizovaní súťaže iBobor

 návšteva divadelného predstavenia „Plešivá speváčka“ a „PUNK ROCK“

 exkurzia IBM, DOD VŠZaSP sv. Alžbety

 beseda s Organizáciou muskulárnych dystrofikov

 Týždeň boja proti drogám

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená Názov projektu Termín začiatku

realizácie projektu

Termín ukončenia

realizácie projektu Výsledky

Zdravá škola 2009 prebieha

Olomania 2013 prebieha

Modrá škola 2013 prebieha

Recyklohry 2013 prebieha

Hovorme o jedle 2015 prebieha

Školská záhrada 2018 prebieha

Školské ovocie 2018 prebieha

Školské mlieko 2019 prebieha

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole V školskom roku 2018/2019 sa na žiadnej z organizačných zložiek školy neuskutočnila inšpekčná činnosť.

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

Škola sídli v prenajatých priestoroch Gaudeamus ZKR. Škola má k dispozícii:

 29 kmeňových učební

 štyri odborné učebne informatiky

 odbornú učebňu pre vyučovanie prírodovedných predmetov – laboratórium

 žiacku kuchynku

 stravovacie zariadenie Gaudeamus ZKR

 školský ateliér

 školskú posilňovňu

 štyri oddelenia ŠKD

(27)

20

 školskú klubovňu, knižnicu a dielňu

 telocvičňu, 25 m plavecký bazén (Gaudeamus ZKR)

 materskú školu s kapacitou:

o štyri herne o štyri spálne

o malá výdajňa stravy s kuchynkou

o odpočinková miestnosť s novou interaktívnou tabuľou

 nové skladové priestory

 Športový klub Altius Bratislava

 zrekonštruované všetky chodbové priestory školy

 bezbariérové priestory školy

 bezdrôtové internetové pokrytie (wifi) všetkých priestorov

 možnosť dopravy nízkopodlažnými školskými autobusmi DP Bratislava

 možnosť využívať ďalšie služby ponúkané Gaudeamus ZKR

 kamerový systém

 stravovací systém.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Spojená škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou a svojim rozpočtom je napojená na MV SR prostredníctvom IS ŠP.

Účelovo viazané finančné prostriedky: maturity, vzdelávacie poukazy, športové hry, príspevok na dopravu, príspevok na 5-ročné deti v MŠ.

V organizácii k 31. 12. 2018 nevznikli žiadne závažné mimoriadne ekonomické ani organizačné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili chod organizácie. Do rozpočtového roku 2019 sa nepreniesli žiadne finančné záväzky.

Rozpočet 2018

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOOV 760 717,00 €

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 259 022,00 €

630 – Tovary a služby 171 111,23 €

640 - Bežné transfery 5 745,77 €

700 – Kapitálové -

Výdavky spolu 1 196 596,00 €

Reference

POVEZANI DOKUMENTI