• Rezultati Niso Bili Najdeni

Edward Mieczysław Potęga – przyrody ojczystej miłośnik, znawca i obrońca

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Edward Mieczysław Potęga – przyrody ojczystej miłośnik, znawca i obrońca "

Copied!
22
0
0

Celotno besedilo

(1)

Uczestnik konkursu: Sara Noskowska Nauczyciel: Piotr Atemborski

Szkoła Podstawowa nr 172 w Łodzi

Edward Mieczysław Potęga – przyrody ojczystej miłośnik, znawca i obrońca

Edward Mieczysław Potęga był wybitnym przyrodnikiem, pedagogiem, społecznikiem, ale przede wszystkim niezwykle aktywnym popularyzatorem polskiej przyrody i twórcą Miejskiego Muzeum Przyrodniczo – Pedagogicznego, czyli obecnego Muzeum Przyrodniczego w Łodzi.

Pomimo jego dorobku naukowego i spuścizny, jaką po sobie zostawił (napisał na przykład zawierającą aż 10 000 haseł, map i fotografii „Encyklopedię Ochrony Przyrody w Polsce”, która, niestety do tej pory nie została wydana) Edward M. Potęga jest, moim zdaniem, postacią niesłusznie

zapomnianą. Pomimo, że tak wiele swoich publikacji i działań edukacyjnych kierował do dzieci i młodzieży, dla współczesnego pokolenia młodych łodzian jest osobą zupełnie nieznaną.

Zetknęłam się z nazwiskiem Edward Mieczysław Potęga w trakcie spaceru po Parku im.

Henryka Sienkiewicza w Łodzi. Zauważyłam imponujący głaz, jak się okazało, pomnik przyrody i jeden z największych głazów w regionie łódzkim ważący około 35 ton, a na nim niewielką tabliczkę

ufundowaną w 1984 r. przez Ligę Ochrony Przyrody, upamiętniającą jej wieloletniego Prezesa i Członka Honorowego –Edwarda M. Potęgę.

(2)

Kiedy odwiedziłam Muzeum Przyrodnicze dowiedziałam się, że pierwotnie tabliczka była większa i dużo bardziej okazała, alepadła łupem złodziei i obecna tabliczka jest przez to taka skromna.

Na szczęście na samym gmachu Muzeum znajduje się wykonana z polerowanego, czarnego granitu tablica pamiątkowa poświęcona Edwardowi M. Potędze (odsłonięcie tablicy miało miejsce 09.01.2008 r., wybór daty nie był przypadkowy bo 9 stycznia obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody).

Po wizycie w Muzeum Przyrodniczym postanowiłam poznać lepiej historię życia twórcy tej placówki. Okazało się, że o życiu i działalności Edwarda M. Potęgi powstała dotąd tylko jedna książka i jedna praca magisterska, ale dzięki wsparciu pracowników Muzeum (którym bardzo zależy na upamiętnieniu założyciela i wieloletniego Dyrektora ich Muzeum) i własnym poszukiwaniom

udało mi się zebrać informacje oraz dokumenty, publikacje i zdjęcia, które, mam nadzieję, choć w pewnym stopniu przybliżą sylwetkę i dokonania Pana Edwarda M. Potęgi szerszej grupie

odbiorców.

Edward M. Potęga urodził się 13.10.1890 r. w Stanisławowie. Był synem gajowego, co prawdopodobnie przyczyniło się do tego, że od najmłodszych lat kochał przyrodę. W gimnazjum zorganizował szkolne kółko przyrodnicze i został jego Przewodniczącym. Tak więc już jako bardzo młody człowiek starał się łączyć dwie swoje pasje: miłość do przyrody ojczystej i zachęcanie innych do włączenia się w upowszechnianie wiedzy przyrodniczej i aktywną ochronę jej zasobów.

Ukończył Cesarsko – Królewskie Męskie Seminarium Nauczycielskie, w 1912 r. zdał egzamin nauczycielski i rozpoczął pracę jako nauczyciel przyrody w szkole ludowej w Sadzawie.

Kiedy wybuchła I wojna światowa, w 1914 r. Edward M. Potęga został powołany do wojska austriackiego. Ranny w trakcie walk w Serbii przebywał w szpitalu wojskowym w Karyntii. Po wojnie uczył przyrody w szkole podstawowej w Lachowcach. W 1921 r. udało mu się uzyskać zgodę Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego na przeprowadzkę do Łodzi, gdzie kontynuował pracę nauczyciela i zajmował się krajoznawstwem.

Został członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i w 1923 r. zainicjował utworzenie w ramach PTK Sekcji Przyrodniczej. Zaczął gromadzić zbiory przyrodnicze, które wniósł później do

(3)

W latach 1921-1924 pracował w Miejskiej Centralnej Pracowni Przyrodniczej jako laborant, a od 1924 r. jako jej kierownik. Pod jego kierownictwem Pracownia stała się wzorem dla innych tego typu placówek w kraju, a także impulsem do powstania aż 8 filii w łódzkich szkołach. Edward M.

Potęga wraz ze swoimi współpracownikami gromadzili unikalne zbiory przyrodnicze, własnoręcznie konstruowali przyrządy i preparaty, gromadzili cenne księgozbiory, które udostępniali bezpłatnie szkołom powszechnym i gimnazjom jako pomoce naukowe. Organizowali także wycieczki terenowe, oraz cieszące się ogromnym powodzeniem – odczyty, pokazy, akcje np. ochrony ptaków i wystawy przyrodnicze. Pracownia zorganizowała łącznie 85 konferencji dydaktyczno – metodycznych dla nauczycieli a w 1930 r. liczba uczniów, którzy uczestniczyli w organizowanych przez Pracownię ćwiczeniach osiągnęła liczbę 100 000.

(4)

W 1926 r. Edward M. Potęga założył przy Pracowni szkolny ogród botaniczny w Parku

Źródliska oraz szkolny ogród zoologiczny, w którym przebywały zwierzęta z polskich lasów i odbywały się lekcje przyrody dla młodzieży. Szkolny ogród botaniczny przemianowany został

później na Miejski Ogród Botaniczny. Zgromadzono w nim około 1 000 gatunków roślin, grupowanych pod kątem potrzeb szkolnego programu nauczania. Z czasem Miejski Ogród Botaniczny został wzbogacony okazami zoologicznymi i przekształcony w Ogród Botaniczno – Zoologiczny.

Edward M. Potęga był jednym z założycieli Towarzystwa Przyrodników im. Stanisława Staszica w Łodzi, które miało na celu zjednoczenie przyrodników, naukowców i nauczycieli oraz miłośników przyrody z województwa łódzkiego w celu skoordynowania ich działalności, a przez to osiągnięcia lepszych efektów badawczych i popularyzatorskich wśród młodzieży i dorosłych.

Towarzystwo zapoczątkowało prace nad ochroną przyrody Ziemi Łódzkiej. Z jego inicjatywy powstał pierwszy łódzki rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie”. Edward M. Potęga pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa aż do wybuchu drugiej wojny światowej.

Edward M. Potęga był też twórcą i redaktorem jedynego w ówczesnej Polsce czasopisma o charakterze popularnonaukowym „Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane”, które ukazywało się

w latach 1927 - 1939. Na jego łamach publikowane były artykuły dotyczące ochrony przyrody, fizjografii, dydaktyki i metodyki. Redagował „Kółko Przyrodnicze” dla młodzieży a dla dzieci ilustrowane pismo „Młody Przyjaciel Zwierząt”.

Edward M. Potęga wierzył, że tylko wychowując młode pokolenie na ludzi wrażliwych na piękno natury jesteśmy w stanie stworzyć społeczeństwo, które nie będzie niszczyć przyrody;

wycinać lasów i krzywdzić zwierząt. Organizował warsztaty i odczyty dla dzieci i młodzieży, zachęcał ich do wymyślania i realizowania akcji, których celem było zawsze lepsze poznanie

(5)

Wielką zasługą Edwarda Potęgi i jego współpracowników było zainicjowanie muzealnictwa przyrodniczego na Ziemi Łódzkiej. W 1930 r. w łódzkim Parku im. H. Sienkiewicza (dawnym Mikołajewskim Ogrodzie Miejskim) w budynku gospodarczym po jadłodajni dla ubogiej inteligencji (prowadzonym przez wydział Opieki Społecznej) Edward M. Potęga stworzył Miejskie Muzeum Przyrodniczo-Pedagogiczne, którego został dyrektorem. Oparcie nowej instytucji o Centralną Miejską Pracownię Przyrodniczą oraz Muzeum Nauki i Sztuki, przyznanie jej przez władze Łodzi budynku w centrum miasta, oraz zapewnienie stałego budżetu umożliwiło rozwój Muzeum, które w krótkim czasie stało się ważnym ośrodkiem działalności dydaktycznej. W skład zbiorów Muzeum weszły eksponaty dawnego Muzeum Nauki i Sztuki, zbiory Towarzystwa Przyrodniczego i okazy z wielkiej wystawy przyrodniczej. W Muzeum znajdowały się działy: modeli i preparatów anatomicznych, zoologiczny, botaniczny, paleontologiczny, mineralogiczny, petrograficzny i ochrony przyrody. Mieściły się tam również zbiory map, rysunków i fotografii oraz specjalistyczna biblioteka.

(6)

W Muzeum odbywały się często lekcje dla młodzieży. Stało się ono też siedzibą Towarzystwa Przyrodniczego i miejscem redakcji kilku wydawnictw.

W Muzeum Przyrodniczo-Pedagogicznym odbywały się wystawy takie jak „Przyroda Polski –jej piękno i ochrona” i „Pokochaj przyrodę Ojczystą”, które odwiedziły tysiące osób.

(7)

Z inicjatywy Edwarda M. Potęgi w parku im. H. Sienkiewicza zainstalowano w 1932 r. Stację Meteorologiczną dla województwa łódzkiego, Stację Hydrobiologiczną oraz Stację Ochrony Roślin.

Edward M. Potęga był wielkim miłośnikiem gór, zwłaszcza Tatr i Karpat. W trakcie swoich samotnych wędrówek, a takie właśnie lubił najbardziej, nie tylko podziwiał przyrodę, ale też starał się zbierać i zdobywać zbiory dla Centralnej Szkolnej Pracowni Przyrodniczej a później dla Muzeum Przyrodniczego. Zbiory obu tych instytucji powstawały głównie z darowizn, depozytów i kolekcji własnych członków i pracowników tych instytucji. Ciągły brak funduszy na zakup zbiorów sprawił, że pracownicy Pracowni a później Muzeum starali się je kompletować samodzielnie. Zbierali zwierzęta znalezione martwe w parkach (głównie ptaki) oraz takie, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych i samodzielnie je preparowali, żeby można było wyeksponować je na wystawach stałych Muzeum. Niezwykle cenna była również współpraca z ogrodami zoologicznymi, które

(8)

przekazywały Pracowni a później Muzeum padłe zwierzęta, które były następnie preparowane i stawały się częścią kolekcji zbiorów przyrodniczych.

(9)

(10)

Edward M. Potęga marzył o skompletowaniu kości szkieletu niedźwiedzia jaskiniowego Ursus spelaeus Rosenmuller dla Centralnej szkolnej pracowni przyrodniczej w Łodzi. Na samotnej wyprawie po takie kości w grocie Magury obie nogi przygniótł mu obsuwający się blok skalny; z ogromnym wysiłkiem zdołał nogi odgrzebać i mimo złamanej kości wypełznąć z jaskini i wezwać pomocy juhasów. Po tym wypadku do końca życia pozostała mu blizna i lekko utykał. W tym samym roku skompletował ten szkielet kośćmi, które (tym razem już nie sam) wygrzebał w tej samej jaskini.

Preparował swój szkielet niedźwiedzia jaskiniowego przez dwa lata, obecnie stanowi on jeden z najcenniejszych eksponatów Muzeum Przyrodniczego w Łodzi.

(11)

W 1936 r. podczas prac nad budową systemu kanalizacji miejskiej w Łodzi odnaleziono w korytach łódzkich rzek czaszkę żubra, sporą liczbę kości mamuta włochatego, a także czaszkę tura,

która stała się później symbolem łódzkiego Muzeum Przyrodniczego.

W 1940 r. Edward M. Potęga został usunięty przez władze niemieckie ze swojego ukochanego

Muzeum. W czasie wojny, żeby się utrzymać, pracował jako rachmistrz w majątku rolnym w Ciechanowcach, a później w Górkach Nowych. W czasie okupacji opracowywał swoją

monumentalną „Encyklopedię Ochrony Przyrody w Polsce”, która, niestety do tej pory nie znalazła wydawcy.

Po wojnie Edward M. Potęga wrócił do Łodzi i został Kierownikiem Ochrony Przyrody i Zabytków Przyrody województwa łódzkiego. Powrócił też do pracy w Muzeum Przyrodniczym

(12)

i został ponownie jego dyrektorem. W Muzeum organizował wystawy przyrodnicze a jedną z pierwszych była wystawa fotograficzna „Piękno Ziem Odzyskanych w Fotografii”.

Zorganizował Biuro Ochrony Przyrody, które z czasem stało się organizacją ogólnokrajową

pod nazwą Liga Ochrony Przyrody z centralą w Łodzi. Lokalem LOP stały się pomieszczenia w Muzeum Przyrodniczym a Edward M. Potęga został w 1945 r. Prezesem tej organizacji. Po

przeniesieniu Zarządu Głównego do Warszawy w 1953 r. Edward M. Potęga kontynuował swoją działalność przyrodniczą i społeczną w LOP i pełnił funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Łódzkiego LOP.

Edward M. Potęga wierzył, że tylko liczne, prężnie działające i zdeterminowane organizacje są w stanie skutecznie walczyć o ochronę przyrody w Polsce, dlatego przez całe życie aktywnie działał w Towarzystwie Przyrodników im. S. Staszica a później w Lidze Ochrony Przyrody.

Współpracował też z licznymi organizacjami społecznymi, takimi jak Polski Związek Wędkarski, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, czy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

(13)

Do 1958 r. Edward M. Potęga pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. W tym czasie intensywnie zabiegał o tworzenie rezerwatów oraz ochronę i rejestrację pomników przyrody w regionie łódzkim. Dzięki jego działaniom opracowano dokumentację i zatwierdzono 23 rezerwaty przyrody i uratowano unikatowy obiekt przyrodniczy Niebieskie Źródła pod Tomaszowem Mazowieckim, który stał się rezerwatem

krajobrazowym. Walczył o zaprzestanie wydobywania żwiru z Rudzkiej Góry w Łodzi oraz o utworzenie w regionie łódzkim wielu parków wiejskich.

Edward M. Potęga był członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w Łodzi.

W 1972 r. został wybrany na honorowego Prezesa Zarządu Okręgu LOP. W pracach Ligi uczestniczył do ostatnich lat swojego życia.

(14)

W 1952 r. Edward M. Potęga, pomimo swoich zasług i zaangażowania, został zwolniony z Muzeum Przyrodniczego z powodu tak zwanej reorganizacji. Bardzo to przeżył i do końca życia

czuł się silnie związany z tą instytucją, która w 1962 r. została częścią Uniwersytetu Łódzkiego.

Pytany często o swoją życiową misję, czyli ochronę polskiej przyrody Edward M. Potęga odpowiadał zawsze „ochroniarzem człowiek pozostaje do zgonu… kogo raz opanował ten bakcyl – ten z każdym rokiem staje się większym szermierzem dla dobra przyrody…”i

(15)

Edward M. Potęga jest autorem wielu publikacji, poniżej tylko kilka z nich:

Rośliny górskie, ich rozmieszczenie i warunki życia, księgarnia "Czytaj" 1925 r.

Lasy turystyczno-wypoczynkowe województwa łódzkiego, wyd. Okręg Łódzki LOP 1956 r.

• Artykuły (ok. 150 publikacji) w prasie tematycznej

Formy współżycia ptaków w Łodzi, „Przyroda Polska” 1967 r. nr 7

Ochrona przyrody w prasie łódzkiej, Biuletyn Z.G. Ligi Ochrony Przyrody 1967 r. nr 4

Ruch ochrony przyrody w województwie łódzkim, Biuletyn ZG LOP 1968 r. nr 9

Edward M. Potęga od najmłodszych lat interesował się malarstwem, wpierał i propagował twórczość łódzkich malarzy. Bardzo cenił muzykę, sam grał na skrzypcach i na pianinie. Uczył też gry na skrzypcach, bo uważał, że ich muzyka najlepiej wyraża „duszne” myśli, takie jak ból i radość.

Był prawdziwym bibliofilem, nie tylko sam bardzo dużo czytał, ale też gromadził książki i zakładał wszędzie mniejsze i większe biblioteki.

Był człowiekiem niezwykle praktycznym, o wielu zainteresowaniach i pełnym tolerancji dla

ludzkich słabości. Był patriotą a szczególnie kochał przyrodę Polski. Był świetnym mówcą i bardzo aktywnym publicystą. Potrafił też docenić wysiłki młodych współpracowników, był dla nich

wsparciem i cieszył się z ich zawodowych sukcesów. Kształcił młode pokolenie społeczników i pedagogów, aby móc przekazać im swoje dziedzictwo i misję –ochronę polskich lasów, jezior, rzek,

roślin i zwierząt. Domagał się od władz ścisłej ochrony pomników przyrody i przepisów wprowadzających realną ochronę dziedzictwa przyrodniczego Ziemi Łódzkiej.

(16)

Ze wszystkich zwierząt szczególną miłością darzył ptaki. Prowadził obserwacje kilkudziesięciu gatunków ptaków i założył Stację Ochrony Ptaków. Prowadził zapis nutowy ich śpiewu. Ogłosił nawet artykuł Śpiew muchołówki żałobnej(„Przyroda Polska” 1966 r.). Napisał, niestety nie wydaną, pracę w której starał się odzwierciedlić za pomocą zapisu nutowego głosy ptaków.

Edward M. Potęga był inicjatorem zakładania pracowniczych ogródków działkowych w Łodzi, uważał, że człowiek najlepiej wypoczywa na łonie natury i w kontakcie z nią.

Emeryturę spędził w swoim, wybudowanym w stylu zakopiańskim, niewielkim domu w dzielnicy Ruda przy ulicy Altanowej 31 w Łodzi, gdzie stworzył małe alpinarium w którym

uprawiał rośliny górskie, pasiekę oraz stację obserwacji ptaków. Dokarmiał ptaki i do końca życia zapisywał ich śpiew za pomocą nut.

(17)

Edward M. Potęga kochał zwierzęta, ratował te poszkodowane i dokarmiał te bezdomne, piętnował wszelką przemoc w stosunku do zwierząt, domagał się dla nich prawnej ochrony.

Bardzo przeżywał fakt niszczenia polskiej przyrody, kłusownictwa, wybijania rzadkich gatunków zwierząt, wycinania lasów i ogólnej obojętności organów władzy wobec tych zdarzeń.

Pisał listy, petycje, składał protesty i występował z prelekcjami, aby uwrażliwić innych na to, jak bardzo, jako ludzie, ingerujemy i degradujemy nasze środowisko naturalne.

W trakcie swojego, bardzo intensywnego życia zawodowego Edward M. Potęga wielokrotnie był doceniany i odznaczany. Otrzymał:

• Srebrny Krzyż Zasługi (1937 r.)

• Złoty Krzyż Zasługi (1956 r.)

• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

• Złotą Honorową Odznakę Ligi Ochrony Przyrody (1953 r.)

• Honorową Odznakę Miasta Łodzi (1973 r.)

(18)

(19)

(20)

(21)

Edward M. Potęga zmarł 2 stycznia 1974 r i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi.

Odnalazłam grób Pana Potęgi i właśnie epitafium, które go upamiętnia wybrałam na tytuł swojej pracy. Zawiera ono, wszystko to, czemu poświęcił swoje życie zawodowe. Prawdziwy pasjonat, naukowiec i wybitny łodzianin, który, moim zdaniem zasługuje na szczególne upamiętnienie. Niestety nie ma w Łodzi ani jednej ulicy, placu, parku czy choćby skweru imienia Edwarda M. Potęgi. Nie jest on patronem żadnej szkoły ani organizacji, nie został nawet patronem Muzeum Przyrodniczego, które stworzył i któremu poświęcił tak wiele lat swojego życia. W czasie postępującego kryzysu klimatycznego, wymierania całych gatunków zwierząt; masowego, rabunkowego wycinania lasów i degradacji środowiska naturalnego, ktoś taki, jak Edward M. Potęga byłby nam teraz bardzo potrzebny.

(22)

Szczególne podziękowania dla Pani mgr Barbary Logi z Muzeum Przyrodniczego w Łodzi, która udostępniła mi unikalne, archiwalne materiały poświęcone Panu Edwardowi M. Potędze.

BIBLIOGRAFIA:

1. J. Jankowski „Edward Mieczysław Potęga” Twórcy i działacze - Liga Ochrony Przyrody Warszawa 1986 r.

2. J. Nadolski, B. Loga „Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego – historia kolekcji”

OPUSCULA MUSEALIA 2013 r.

3. B. Loga, J. Nadolski „Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego – historia i perspektywy” Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego 2017 r.

4. J. Nadolski „Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego. Pilica” Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego 1996 r.

5. M. Konwerski Działacze Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody - „Oni są już historią”

6. Kronika – Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 1991

7. E. Tranda „50-lecie Muzeum Przyrodniczego w Łodzi” Przegląd zoologiczny 1980 r.

8. E. M. Potęga „Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyrodniczego im. S. Staszica w Łodzi w dniu 10 II 1927 r.” Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane 1927 r.

9. E. M. Potęga „Z życia Towarzystwa Przyrodniczego im. S. Staszica w Łodzi” Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane 1934 r.

10.E. M. Potęga „Prace na polu krzewienia wiedzy przyrodniczej w Łodzi” 1932 r.

11.Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane. Organ Towarzystwa Przyrodniczego im. S. Staszica w Łodzi (1927 – 1939)

12.J. Szymańska „Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane (1927-1939) i jego wkład w ochronę przyrody regionu łódzkiego” Praca magisterska 1976 r.

13.A. Leńkowa „Dzieje Ligi Ochrony Przyrody. LOP” 1968 r.

14.J. Jankowski „Nasi zasłużeni - Edward Mieczysław Potęga 1890 – 1974” Echo Borów Tucholskich 1994 r.

15.M. Szlachetka „Budowa katedry na Stokach, regulacja rzek... Niepublikowane zdjęcia Łodzi sprzed 100 lat” Gazeta Wyborcza Łódź 2020 r.

16.Linki do stron internetowych:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Potęga

https://plwiki.pl/Leksykon/Liga_Ochrony_Przyrody

https://lodzki-almanach.eu/spolecznosc/edward-mieczyslaw-potega-nauczyciel-przyrodnik

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/51257,lodz-pamieci-edwarda-mieczyslawa-potegi.html https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/edward-mieczyslaw-potega

W. Kaszubina Internetowy Polski Słownik Biograficzny https://z-ne.pl/t,haslo,3876,potega_edward_mieczyslaw.html Wielka Internetowa Encyklopedia Tatrzańska

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/29966,lodz-muzeum-przyrodnicze-uniwersytetu- lodzkiego.html

http://kornelkablog.pl/muze um-przyrodnicze-w-lodzi-bezcenna-podroz-w-czasie/

https://muzeauczelniane.pl/muzeum-przyrodnicze-uniwersytetu-lodzkiego/

http://baedekerlodz.blogspot.com/2019/09/muzeum-przyrodnicze-uniwersytetu.html https://www.youtube.com/watch?v=HgjVuebIKK0

https://www.lop.org.pl/O_nas

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w mojej pracy o Panu Edwardzie M. Potędze pochodzą ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego w Łodzi lub zostały wykonane osobiście przeze mnie.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Viri in mejne vrednosti osnovnih parametrov podzemne vode pod odlagališčem Črneče (Pravilnik o pitni vodi, 2004; Bregar et al., 2018) ..1. Priloga 3.1 Odnos koncentracije parametra

Research prospects addressed that arise from this perspective are: to what extent are natural user interfaces already inherently context-aware, how to increase the

It is this latter aspect of process writing that is the focus of this issue of Scripta Manent with Inna Kozlova and Marisa Presa’s article on the “Cognitive aspects of problem

The purpose of this study was to examine the perceived acceptability of deviant behaviour in the workplace, and to anal- yse the relation between the degree of such acceptance

»Avtorsko zavarovana dela, od programske opreme in literature do glasbene in videoprodukcije, se s pomočjo informacijske tehnologije protipravno in množično

Oxford, Oxford University Press, 2001 (dalie Oxford Companion to WW II), str. Prav tam, str. Ivan Tomaič: Vojno in ne vlraln ostao pravo, Ljublana 1942-XX, str. Ailsby,

1 Pravi način kako svojo ekipo ozavestiti in jo motivirati, da izbere zdrav življenjski slog, ki bo poleg zdravja prinesel tudi večjo produktivnost in zadovoljstvo znotraj

Scholarly investigation of medieval music in Slovenia, and above all the study of Gregorian chant, is inseparably connected with the name Jurij Snoj.. The research he carried out on

V okviru skupnih aktivnosti je bila izvedena študija Raziskava stanja in identifikacija trendov razvoja na področju komunikacijskih tehnologij v sodobnih sistemih vodenja, ki je