• Rezultati Niso Bili Najdeni

0.1. INFORMACIJA O URESNIČITVI PRIPOROČIL DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE OB OBRAVNAVI ŠESTNAJSTEGA REDNEGA LETNEGA POROČILA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2010 ... 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "0.1. INFORMACIJA O URESNIČITVI PRIPOROČIL DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE OB OBRAVNAVI ŠESTNAJSTEGA REDNEGA LETNEGA POROČILA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2010 ... 5"

Copied!
122
0
0

Celotno besedilo

INFORMACIJA O URESNIČEVANJU PRIPOROČIL DRŽAVNEGA ZBORA O ŠESTNAJSTEM REDNEM LETNEM POROČILU VARUHINJE ČLOVEKOVIH PRAVIC DNE.

UVOD

INFORMACIJA O URESNIČITVI PRIPOROČIL DRŽAVNEGA ZBORA

Državni zbor priporoča, da vse institucije in funkcionarji na vseh ravneh upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, zapisana v Letnem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2010. Državni zbor priporoča, da Vlada RS Republika Slovenija sprejme ukrepe za čimprejšnjo uveljavitev novega Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in posebno pozornost namenja zagotavljanju ustreznih pogojev za izobraževanje učiteljev, svetovalnih delavcev in drugih strokovnih delavcev.

UGOTOVITVE, MNENJA IN PREDLOGI VARUHINJE

34;Ministrstvo za pravosodje in javno upravo meni, da sta pravno stanje in pravni red Republike Slovenije glede vprašanja povračila premoženjske škode iz časa druge svetovne vojne popolnoma jasna z vidika sodne prakse sodišč Slovenije oziroma ustavne presoje Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Navedeni zakon, ki bi bil morda sprejet v okviru širokega polja proste presoje zakonodajalca po navedeni ustavni določbi, v pravnem redu Republike Slovenije ne obstaja, torej tudi ne obstaja nobena pravna podlaga oziroma pravni naslov za iztoževanje povračila premoženjske škode iz časa druge svetovne vojne.

VSEBINA DELA IN PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV

USTAVNE PRAVICE

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo, skupaj z drugimi pristojnimi organi na tem področju, v skladu s predlogom Varuha proučilo možnost ustrezne dopolnitve referendumskih pravil glede vprašanja (večje) razumljivosti referendumskega vprašanja in gradiv, o katerih se odloča na referendumu. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo najprej pojasnjuje temeljne določbe veljavnega ZDIJZ o zavezanih organih za dostop do informacij javnega značaja.

DISKRIMINACIJA

Glede na dinamiko priprave OP načrta je Komisija Vlade RS za varstvo romske skupnosti za hitrejše reševanje prostorske problematike romskih naselij na 12. seji.

OMEJITEV OSEBNE SVOBODE

Generalni urad se strinja z Varuhovim opozorilom, da morajo zavodi za prestajanje kazni zapora poskrbeti za redno popravilo morebitnega poškodovanega inventarja oziroma za redno in vestno vzdrževanje opreme zavoda. V tem primeru so bili sprejeti vsi možni ukrepi, da bi pritožnik varno prestal kazen zapora.

PRAVOSODJE

Policija meni, da je treba upoštevati, da je bil kazenski zakon pogosto spremenjen in da po mnenju poznavalcev kazenskega prava nekatere spremembe niso bile dovolj premišljene. V zvezi z navedenim Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pojasnjuje, da v naši ustavni ureditvi zaradi načela večstopenjskega sodnega odločanja ni dopustno posegati v neodvisnost sodnika pri opravljanju sodne funkcije. funkcije . . V zvezi s priporočilom Varuha, naj ministrstvo še naprej dosledno izvaja nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo delovanja izvršiteljev, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pojasnjuje, da je v zadnjih letih vzpostavilo sistemski nadzor nad delom izvršiteljev. kot je opredeljeno v členu 297.

Prav tako Varuh ugotavlja, da je specifično usposabljanje sodnih izvedencev na medicinskem področju slabo opredeljeno, zato je Varuh v letu 2011 ministrstvu podal še nekaj predlogov za izboljšanje stanja.

POLICIJSKI POSTOPKI

Ministrstvo za notranje zadeve pozdravlja pozitivne ugotovitve Varuha, ki se nanašajo na delo policije pri zagotavljanju varnosti na nekaterih območjih z večetničnimi skupnostmi in v romskih naseljih ter na področju preiskovanja kaznivih dejanj zoper delovna razmerja. . in socialno varnost. Ministrstvo za notranje zadeve in Generalna policijska uprava še ugotavljata, da se določena pisanja posameznikov obravnavajo po uredbi in ne v pritožbenem postopku. Ministrstvo za notranje zadeve in policija zlorabe tega organa spremljata tudi pri rednih letnih nadzorih policijskih enot in nanje opozarjata pri usposabljanju izvajalcev pritožbenega postopka.

Ministrstvo se strinja s stališčem Varuha, da je dokazno breme in dolžnost, da ukrene vse potrebno za razjasnitev pritožbenih očitkov, na strani Ministrstva za notranje zadeve oziroma policije.

UPRAVNE ZADEVE

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo zgolj spremlja in objavlja podatke o zaključku denacionalizacijskega postopka (statistične podatke), saj nima pooblastil za vodenje posameznih postopkov, v okviru svojih omejenih pooblastil pa poskuša postopke čim bolj pospešiti. kolikor je mogoče. če je možno. Po podatkih, ki jih neposredno od upravnih enot zbira Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, je bilo konec junija 2012 v Republiki Sloveniji pravnomočno zaključenih 99,16 % vseh zahtevkov (39.331 od 39.663), vloženih pri upravnih enotah in ministrstvih. nerešenih pa je ostalo 332 zadev, od tega 227 na prvi stopnji, 105 pa jih je v pritožbenem postopku (torej že odločenih na prvi stopnji). Ministrstvo za notranje zadeve na nasvet odgovarja, da bo v vseh primerih, ko o vlogi ne odloči v šestih mesecih, prosilcu vedno poslalo odlog, v katerem bo tudi sporočilo, kdaj lahko prosilec pričakuje odločitev. .

V zvezi s konkretnim primerom, ki ga je v poročilu izpostavil varuh človekovih pravic, MNZ pojasnjuje, da ni pravilno trditi, da prosilci niso bili obveščeni o zamudi pri odločitvi, razlogih zanjo in predvidenem datumu odločitve.

OKOLJE IN PROSTOR

Varuh predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo in okolje nemudoma pristopi k reševanju problematike na področju ravnanja z odpadki, onesnaževanja z delci PM10 in izvajanja vodne direktive. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo skupaj z drugimi državnimi organi in lokalnimi skupnostmi intenziviralo pripravo načrtov o prekoračitvah onesnaženosti PM10, tako da bodo načrti sprejeti v enem letu. Varuh ponovno priporoča Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pripravi sistemsko ureditev na področju emisij smradu.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ne načrtuje urejanja emisij smradu s posebnimi pravilniki, o čemer smo Varuha seznanili na seji julija letos.

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Mestna občina Ljubljana se je zavezala, da bo takoj pristopila k ustrezni osvetlitvi lokacije prehoda za pešce. Direkcija RS za ceste se je zavezala, da bo prehod za pešce na obravnavani lokaciji označila. Na podlagi tega naslova je MOL izdelala projektno dokumentacijo za PZI za objekt »Ureditev prehoda za pešce na R3-644/1357 Šentjakob – Domžale, ki je bila konec avgusta 2012 poslana na Direkcijo RS za ceste.

Direkcija RS za ceste bo na podlagi projektne rešitve uredila površine za pešce, klančine za invalide in označila prehod za pešce na vozišču državne ceste.

STANOVANJSKE ZADEVE

Tedanje Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo in uveljavilo spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l.. RS, št. 81/11), na podlagi teh sprememb pa imajo najemniki denacionaliziranih stanovanj bistveno večje možnosti za pridobitev neprofitnega najemnega stanovanja v lasti občine, države ali občinskega stanovanjskega sklada. Imenovana je bila tudi projektna skupina za pripravo novega Nacionalnega stanovanjskega programa, ki bo prinesel ustrezne rešitve tudi glede tega vprašanja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je že pripravilo osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa, in sicer za obdobje 2013-2022.

Ministrstvo namerava predlog nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje predložiti vladi v obravnavo decembra 2012.

DELOVNA RAZMERJA

Varuh človekovih pravic predlaga spremembe delovnopravne zakonodaje; pristojnosti posameznih inšpekcij na delovnem področju, zlasti Inšpektorata RS za delo (IRSD), Inšpektorata za javno upravo (IJU) in Inšpektorata RS za obrambo (IRSO), kjer jih je treba razmejiti. na tak način, da se ne zdi, da podobno vsebino urejajo različna pravila in da so tudi organi za ukrepanje različni. Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter vodenjem in poveljevanjem na obrambnem področju ter nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih (Ur. l. RS). , št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9 /10 in 60/11 ). Glede na navedeno nadzor nad izvrševanjem predpisov s področja obrambe, ki posamezna delovnopravna vprašanja urejajo drugače, kot so urejena na drugih področjih zaposlovanja, izvaja Inšpektorat za obrambo Republike Slovenije.

Za inšpekcijski nadzor delovnopravnih vprašanj na obrambnem področju je tako primarno pristojen Inšpektorat RS za obrambo, Inšpektorat RS za delo pa za nadzor nad tistimi delovnopravnimi instituti, ki jih neposredno ureja Zakon o delovnih razmerjih.

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Na področju pravic iz invalidskega zavarovanja so zastopniki popolnoma nesposobni, na kar jih je ministrstvo za zdravje že večkrat opozorilo. Ministrstvo za zdravje dodaja, da se je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v zvezi z isto zadevo obrnilo na ministrstvo za zdravje. Že v začetku izvajanja samega zakona, torej v začetku leta 2009, ko je Ministrstvo za zdravje v skladu z 52. čl.

Ministrstvo za zdravje pa se strinja, da je bil odgovor posameznega izvajalca zdravstvenih storitev tako varuhinji kot hčerki pokojnice bistveno predolg.

SOCIALNE ZADEVE

Tako se cena oskrbe oskrbovancev v domači oskrbi zniža le za strošek prehrane, zmanjša pa se prispevek za stroške oskrbe. Odpust uporabnika storitev iz zavoda ureja Pravilnik o postopkih za uresničevanje pravice do institucionalnega varstva (ur. V primeru hujših kršitev, opredeljenih v internih aktih zavoda, je lahko sankcija za kršitelja tudi odpust iz zavoda). institucija.

Izjemoma odpust uporabnika iz zavoda ni dopusten, če uporabniku storitve zunaj zavoda ni mogoče zagotoviti na drug način.

BREZPOSELNOST

Načelo učinkovite porabe javnih sredstev za obravnavani namen je utemeljeno s spremembo dela ukrepa, iz katerega se financirajo subvencije za samozaposlitev, in sicer so se v letu 2011 sredstva za subvencije za samozaposlitev na podlagi povpraševanja dvakrat povečala. . Zato se tudi ministrstvo strinja s stališčem Varuha, da naj bi: »Subvencije za samozaposlitev dejansko pomenile spodbudo za zaposlovanje, ne le ukrep za zmanjševanje števila brezposelnih v uradnih evidencah« (Letno poročilo Varuha za 2011, stran 294). Brezposelne osebe vedno vnaprej seznanimo s pogoji za pridobitev subvencije za samozaposlitev in obveznostmi ohranitve samozaposlitve.

Subvencije za samozaposlitev naj bi dejansko predstavljale spodbudo za zaposlovanje in ne le ukrep za zmanjševanje števila brezposelnih v uradnih podatkih.

VARSTVO OTROKOVIH PRAVIC

Zato je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v letu 2010 pričelo z dveletnim sofinanciranjem programov družinskih centrov, saj smo s tem zagotovili stabilnejše sofinanciranje izvajalcev, želeli pa smo tudi spodbuditi višjo kakovost programa. izvajanje. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj pripravi strokovne podlage za predlog zakona o varstvu otrok. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo predlog zakona o zagovorništvu, ki poleg zagovorništva za otroke ureja tudi področje delovanja za druge ranljive skupine, in sicer zagovorništvo za starejše in osebe z duševnimi motnjami. zdravstvene in duševne motnje v razvoju.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se strinja z ugotovitvami Varuha človekovih pravic RS, da je vloga otrokovega odvetnika kot nepristranske osebe pomembna pri aktivnem vključevanju otroka in upoštevanju otrokovega mnenja pri odločanju. na stikih.

IZVAJANJE NALOG IN POOBLASTIL DRŽAVNEGA PREVENTIVNEGA

Kljub temu navedeni oddelek občasno dobi montažna dela, ki jih zaprte osebe vsaj občasno opravljajo. S pobudo Varuha, da se skušajo v zavodih organizirati različne krajše oblike izobraževanja za zaprte osebe Generalni urad soglaša. Pomanjkljivosti pri pregledu prostorov za pridržanja na policijskih enotah, ki jih je ugotovil Varuh, v policiji sproti odpravljajo in o ukrepih obveščajo Varuha.

Glede dela zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja v posebnih socialnovarstvenih zavodih pojasnjujejo, da so zastopniki pričeli z delom konec leta 2010.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

196 Posledično je precej jasno, zakaj so bili vzhodni najemniki v bizantinski vojski tega obdobja tako prisotni; predstavljali so najbolj razpoložljiv kader plačancev, prav tako