• Rezultati Niso Bili Najdeni

Rozprawa doktorska Dominika Cichońska - PPM GUMed

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Rozprawa doktorska Dominika Cichońska - PPM GUMed"

Copied!
48
0
0

Celotno besedilo

Streszczenie w języku polskim

Subiektywne objawy ze strony jamy ustnej, takie jak suchość w ustach, zaburzenia smaku i uczucie pieczenia w jamie ustnej, zgłaszali jedynie indywidualni użytkownicy papierosów elektronicznych lub palacze papierosów tradycyjnych. Błona śluzowa jamy ustnej wszystkich pacjentów zakwalifikowanych do badania była prawidłowa, nie stwierdzono żadnych zmian patologicznych. Badanie mikrobiologiczne jamy ustnej wykazało, że kolonizacja jamy ustnej potencjalnie patogennymi bakteriami występowała znacznie częściej u osób palących e-papierosy niż u palaczy tradycyjnych papierosów (32,1% vs. 9,2%; p < 0,05).

Obecność bakterii komensalnych wraz z mikroorganizmami potencjalnie chorobotwórczymi występowała częściej w grupie użytkowników e-papierosów w porównaniu z grupą osób palących papierosy tradycyjne (37,5% vs. 14%, p<0,05) oraz wśród użytkowników papierosów elektronicznych i osoby niepalące (37,5% vs. 31%, nie stwierdzono istotności statystycznej). Jednocześnie wśród użytkowników e-papierosów ryzyko kolonizacji jakąkolwiek inną florą niż pospolita było mniejsze w porównaniu z osobami palącymi tradycyjne papierosy (62,5% vs. 86%, p<0,05) oraz pomiędzy użytkownikami e-papierosów a osobami niepalącymi. użytkownicy e-papierosów, palacze (62,5% vs 69%, nie stwierdzono istotności statystycznej). Badania mikrobiologiczne osób używających papierosów elektronicznych wykazały zmiany w florze bakteryjnej jamy ustnej w porównaniu z grupą kontrolną.

Zmiany w środowisku jamy ustnej użytkowników e-papierosów sprzyjały większej kolonizacji szczepami potencjalnie patogennymi w porównaniu z grupą kontrolną, co może wpływać na rozwój i przebieg niektórych procesów chorobotwórczych w organizmie. Wpływ papierosów elektronicznych na właściwości antybakteryjne śliny i florę bakteryjną jamy ustnej wymaga dalszych, długotrwałych badań na większej grupie pacjentów.

Streszczenie w języku angielskim

Assessment of the condition of the oral cavity with special emphasis on the oral mucosa. Evaluation of the oral microbiological profile of e-cigarette users compared to a control group. Subjective symptoms in the oral cavity in the form of dry mouth, dysgeusia and burning mouth were reported only by users of electronic cigarettes or smokers of traditional cigarettes.

The oral mucosa of all patients included in the study was normal, no pathological conditions were found. There were also differences in the IgA values ​​in the group of e-cigarette users compared to the control group to the disadvantage of the control group. Regarding the microbiological examination of the oral cavity, colonization of the oral cavity with potentially pathogenic bacteria was found to be much more frequent among e-cigarette users than among traditional cigarette smokers (32.1% vs. 9.2%; p <0.05).

The oral mucosa of e-cigarette users did not show any clinical changes compared to the control group. Microbiological tests of people using electronic cigarettes showed changes in the bacterial flora of the oral cavity compared to the control group.

Wstęp

Długotrwałe narażenie organizmu na metale może skutkować zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka, ale także prowadzić do innych stanów patologicznych. Ołów jest metalem bardzo toksycznym i narażenie na niego może prowadzić do rozwoju zaburzeń i uszkodzeń neurologicznych. Z drugiej strony, ze względu na negatywne działanie ołowiu, dorośli mogą być bardziej podatni na zaburzenia psychiczne, takie jak ataki paniki i depresja [37].

Choć metal ten jest wykorzystywany przez organizm ludzki w wielu procesach metabolicznych, jego nadmiar prowadzi do niepożądanych skutków [37]. Struktury przyzębia, takie jak fibroblasty dziąseł i więzadła przyzębia, są bezpośrednio narażone na działanie aerozolu z e-papierosów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, zaobserwowane działanie cytotoksyczne na keratynocyty i fibroblasty obecne w jamie ustnej oraz indukcja uszkodzeń DNA wystąpiły podczas narażenia na aerozol e-papierosów, niezależnie od obecności nikotyny w roztworze.

Dym tytoniowy powoduje wiele skutków ubocznych w jamie ustnej, w tym zmiany w fizjologicznej mikroflorze jamy ustnej oraz wpływa na właściwości fizykochemiczne śliny [46,67,68]. Używanie e-papierosów jest wciąż zjawiskiem nowym, niosącym ze sobą ryzyko skutków ubocznych, a jego wpływ na zdrowie nie jest jeszcze w pełni poznany.

Cel pracy

Materiał i metody

Badania śliny

Badanie mikrobiologiczne jamy ustnej

Analiza statystyczna

Wyniki

Ocena poziomu wybranych parametrów śliny

Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy użytkownikami e-papierosów a osobami palącymi tradycyjne papierosy, na niekorzyść osób palących tradycyjne papierosy. Analiza statystyczna wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy użytkownikami e-papierosów a grupą kontrolną, a także pomiędzy palaczami tradycyjnych papierosów a grupą kontrolną (p < 0,05).

Ocena spektrum mikrobiologicznego jamy ustnej

W badaniach własnych zaobserwowano, że poziom IgA w ślinie osób używających papierosów elektronicznych był niższy w porównaniu z grupą kontrolną, natomiast poziom IgA w ślinie osób palących tradycyjne papierosy był jeszcze niższy w porównaniu do wartości obu użytkownicy e-papierosów i grupa kontrolna. . Sugeruje to, że papierosy elektroniczne mają mniejszy wpływ na stężenie IgA w ślinie w porównaniu do papierosów tradycyjnych. Ze względu na udowodnione upośledzenie funkcjonowania makrofagów i limfocytów, palacze tytoniu są w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby jamy ustnej.

Może to wskazywać na podobny wpływ papierosów elektronicznych i tradycyjnych na zawartość lizozymu w ślinie. W badaniu przeprowadzonym wśród użytkowników e-papierosów stwierdzono wyższą zawartość laktoferyny w ślinie w porównaniu do osób niepalących, jednak poziom laktoferyny w ślinie osób palących tradycyjne papierosy był niższy niż w grupie kontrolnej. Wpływ palenia tytoniu na mikroflorę jamy ustnej jest zjawiskiem lepiej poznanym niż wpływ aerozoli e-papierosów, jednak oba aspekty wymagają dalszych badań [94].

W żadnej próbce materiału pobranego od osób palących tradycyjne papierosy nie stwierdzono obecności Pseudomonas aeruginosa, stosunkowo patogennej bakterii występującej wśród grupy kontrolnej lub użytkowników e-papierosów. Wpływ używania e-papierosów na bakterie występujące w jamie ustnej to zagadnienie, które nie było dotychczas przedmiotem kompleksowych badań. 94] nie wykazało znaczących różnic w różnorodności bakterii w jamie ustnej wśród użytkowników e-papierosów w porównaniu z osobami niepalącymi.

Choć znacznie częstsze współwystępowanie bakterii komensalnych i potencjalnie chorobotwórczych w jamie ustnej zaobserwowano u użytkowników e-papierosów w porównaniu z palącymi tradycyjne papierosy (37,5% vs. 14%; p < 0,05), to różnice były niewielkie w porównaniu z osobami palącymi tradycyjne papierosy. osoby niepalące (37,5% wobec 31%; nie stwierdzono istotności statystycznej). W przypadku pałeczek Gram-ujemnych uzyskano podobne wyniki: stwierdzono statystycznie istotny wzrost ich liczby wśród użytkowników e-papierosów w porównaniu z osobami palącymi tradycyjne papierosy (27,5% vs. 4,6%, p < 0,05), ale w porównaniu z grupą wśród osób niepalących były to różnice nieistotne (27,5% w porównaniu z 16,6%). 99] wykazały częstszą kolonizację jamy ustnej przez Candida spp. zarówno wśród użytkowników e-papierosów, jak i osób palących tradycyjne papierosy w porównaniu do osób niepalących.

Używanie papierosów elektronicznych miało również negatywny wpływ na mikroflorę jamy ustnej, zwłaszcza pod względem bakterii komensalnych i potencjalnie chorobotwórczych w jamie ustnej, w porównaniu do osób palących tradycyjne papierosy i osób niepalących. Wpływ papierosów elektronicznych na właściwości antybakteryjne śliny i florę bakteryjną jamy ustnej wskazał na zmiany, które w przyszłości mogą wpływać na procesy patologiczne nie tylko w nich, ale i w całym organizmie. Zmiany w środowisku jamy ustnej użytkowników e-papierosów sprzyjały większej kolonizacji szczepami potencjalnie patogennymi w porównaniu z grupą kontrolną, co może wpływać na rozwój i przebieg niektórych procesów chorobotwórczych w organizmie.

Publikacje stanowiące rozprawę doktorską

Artykuł 2

17] Goniewicz ML, Gawron M, Nadolska J, Balwicki Ł, Sobczak A, Rise in Electronic Cigarette Use Among Adolescents in Poland. 34] Bahl V, Lin S, Xu N, Davis B, Wang YH, Talbot P: Comparison of cytotoxicity of electronic cigarette refill liquid using embryonic and adult models. Metal and silicate particles including nanoparticles are present in electronic cigarette cartomizer liquid and aerosol.

Seeing through the fog: systematic review of what the chemistry of pollutants in e-cigarettes tells us about health risks. Characterization of electronic cigarette aerosol and its induction of oxidative stress response in oral keratinocytes. Short-term pulmonary effects of e-cigarette use: influence on inspiratory flow resistance, resistance, and exhaled nitric oxide.

Electronic cigarette liquid increases inflammation and virus infection in primary human airway epithelial cells, Plos One 2014, doi.org/10.1371/journa- l.pone.0108342. Electronic cigarettes induce DNA breaks and cell death independent of nicotine in cell lines. Electronic cigarette aerosols and copper nanoparticles induce mitochondrial stress and promote DNA fragmentation in lung fibroblasts.

Effects of tobacco smoke and electronic cigarette vapor exposure on the oral and gut microbiota in humans: a pilot study.

Artykuł 3

Artykuł 4

Omówienie wyników i dyskusja

Slika

Tabela 1. Objawy subiektywne zgłaszane przez użytkowników e-papierosów, osoby palące pa- pa-pierosy tradycyjne i osoby niepalące

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

The overall strategic focus will be applied to per- formance management, organisatio- nal innovation, ERP, innovative technologies in education, strategic human resource management

Tomislav Bilić has reduced the mythical landscape to a triangle with an angle of 23.5°, trying to prove that the ancient Slavs could not have known it, proclaiming it the myth of

The following aspects are critically discussed workforce and its quality, labour costs, political and business environment, location, it infrastructure, tax incentives and

Editorial Advisory Board: Slovak Journal of Political Sciences http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/navigationMenu/view/edi- torial_board. Scientific Board of The Institute

Menimo namre~, da negativnega odnos do okolja ni mogo~e re{evati izklju~no s pomo~jo razvoja okoljskih znanosti in okolju prijazne tehnologije, ampak predvsem s spre- membo vrednot

Letna incidenca možganske kapi pri bolnikih s sladkorno boleznijo starih 15 let in več je razmerje med številom novih primerov možganske kapi pri bolnikih s sladkorno boleznijo

Podsumowując, przeprowadzone badania wskazują, że w przebiegu raka piersi, nieobecność ekspresji ER i PR w guzie pierwotnym, a także wysoki wskaźnik Ki67 oraz nadmierna ekspresja HER2,

Wnioski Najważniejsze wnioski, wynikające z badań wchodzących w skład publikacji stanowiących podstawę niniejszej rozprawy doktorskiej, są następujące: a Zaburzenia profilu FA, takie

Odbywa się to poprzez uzupełnianie niedoborów substancji niezbędnych do optymalnej aktywności układu od- pornościowego oraz poprzez ingerencję w czynnościowy zakres aktywności ukła-