• Rezultati Niso Bili Najdeni

Učebné osnovy odborných predmetov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Učebné osnovy odborných predmetov"

Copied!
450
0
0

Celotno besedilo

Aplikácia liekov cez dýchacie cesty Výklad, rozhovor Motivačná ukážka Motorický tréning Riešenie problémov Hranie rolí.

Pripravuje pacienta a zásoby na kŕmenie Bezpečne a trpezlivo kŕmi pacienta Dodržiava pravidlá pri kŕmení pacienta Pozoruje pacienta počas procedúry Pomáha pri kŕmení. Vymenujte a opíšte druhy klystírov. Pripravte pacienta a vybavenie na ošetrenie kolostómie. Počas procedúry pacienta monitorujte, dávajte pozor. Monitorujte pacienta počas a po inhalácii Pripravte pacienta a zariadenie na podanie kyslíka Pri manipulácii dodržiavajte zásady.

Monitorujte pacienta počas a po inhalácii Pripravte pacienta a asistujte pri podávaní kyslíka Dodržiavajte zásady manipulácie. Pripravte pacienta a zariadenie na odber krvi na hematologické, biochemické, sérologické, hemokultivačné vyšetrenie Vykonajte odber žilovej krvi. Pripravte si pomôcky na podávanie liekov Poukazujte na detaily podávania liekov deťom. Asistovať pri podávaní liekov.

Pripraví pomôcky na podávanie drog Ukáže špecifiká podávania liekov deťom Pomôže pri podávaní liekov Predvedie prípravu pomôcok na absorpciu a aplikáciu kyslíka Vysvetlí bezpečnostné opatrenia a zásady pri práci s kyslíkom. Vysvetlí zásady odberu biologického materiálu na vyšetrenie Pripraví dieťa a pomôcky na individuálny odber biologického materiálu.

Pomoc pri aplikácii liekov cez kožu a telesné dutiny Pomoc pri aplikácii liekov cez dýchacie cesty. Monitorovanie drenáže hrubého čreva Podávanie klystíru Obväz aseptickej rany Spolupráca so sestrou pri preväzovaní septickej rany. Monitorujte vyprázdňovanie hrubého čreva Podávajte klystír Zamestnávajte pacientky. Spolupracujte so sestrou pri liečbe pacientov metódou ošetrovateľského procesu.

73 ROČNÍK : ŠTVRTÝ

ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s ochorením tepien a žíl v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s vredovou chorobou žalúdka a dvanástnika v rámci ošetrovateľskej starostlivosti spolupráca ZA na. ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s chronickou pankreatitídou v rámci ošetrovateľskej starostlivosti spolupráca ZA na.

ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s ochorením štítnej žľazy v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta so zápalovým ochorením obličiek a močových ciest v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta so zlyhaním obličiek v rámci ošetrovateľskej starostlivosti.

ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s anémiou v rámci ošetrovateľskej starostlivosti spolupráca ZA ohľadom Pomoc ZA pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s leukémiou a krvácavým ochorením v rámci ošetrovateľskej starostlivosti spolupráca ZA o. ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s infekčnou hepatitídou v rámci ošetrovateľskej starostlivosti Metódy chemickej dezinfekcie Odber krvi na sérologické vyšetrenie.

ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s AMCP v rámci ošetrovateľskej starostlivosti Prevencia preležanín Prevencia komplikácií na nervovom systéme. ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s epilepsiou v rámci ošetrovateľskej starostlivosti Príprava sprievodných lístkov na vyšetrenie. ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s vertebrogénnym algickým syndrómom v rámci ošetrovateľskej starostlivosti Hygienická starostlivosť o ležiaceho p/K.

92 Ročník : Štvrtý

Spolupráca medzi SA a sestrou na ošetrovateľskom pláne v rámci svojich právomocí. Aplikácia injekcií. - aplikácia intramuskulárnej injekcie. SA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s chronickou pankreatitídou v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. Spolupráca SA so sestrou na ošetrovateľskom pláne v rozsahu jeho kompetencií. Spolupracuje so sestrou pri ošetrovaní pacientov podľa metódy ošetrovateľského procesu. Popisuje úlohy SA v ošetrovateľskom procese. Preukazuje hodnotenie P/K sebestačnosti.

Spolupráca ZA so sestrou na pláne ošetrovateľskej starostlivosti v rámci jeho povinností Prevencia komplikácií z imobility u pacienta na endokrin. ZA spolupráca so sestrou na pláne ošetrovateľskej starostlivosti v rámci jeho povinností Vyprázdňovanie pacientov - spolupráca so sestrou na rolovaní. Popisuje zameranie liečby Spolupracuje so sestrou pri liečbe pacientov podľa spôsobu ošetrovateľského procesu Opisuje úlohy ZA v ošetrovateľskom procese.

Spolupracovať so sestrou pri ošetrovaní pacientov metódou ošetrovateľského procesu. Popíšte povinnosti ZA v ošetrovateľskom procese. Posúdiť sebestačnosť P/K. Zdôvodňuje aktivity na uspokojenie potrieb. ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta s anémiou v rámci ošetrovateľskej starostlivosti ZA spolupráca so sestrou na ošetrovateľskom pláne v rozsahu jeho kompetencií Odber biologického materiálu na vyšetrenie - odber krvi na hematologické. Spolupracuje so sestrou pri liečbe pacientov metódou ošetrovateľského procesu.Popisuje povinnosti ZA v ošetrovateľskom procese.Posudzuje sebestačnosť P/K.

Pomoc ZA pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov s leukémiou Spolupráca ZA so sestrou na ošetrovateľskom pláne v rozsahu jeho kompetencií Odber biologického materiálu na vyšetrenie - odber krvi na sérologické vyšetrenie. Popíšte smer liečby Práca so sestrou pri liečbe pacientov metódou ošetrovateľského procesu Popíšte povinnosti ZA v ošetrovateľskom procese. Popíšte smer liečby Práca so sestrou pri liečbe pacientov metódou ošetrovateľského procesu Popíšte povinnosti ZA v ošetrovateľskom procese.

Opisuje smer liečby Spolupracuje so sestrou pri ošetrovaní pacientov podľa metódy ošetrovateľského procesu Opisuje úlohy SA v ošetrovateľskom procese.

ROČNÍK: štvrtý

3 týždne, 18 hodín týždenne, spolu 54 hodín

ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb dieťaťa s laryngitídou ZA spolupráca pri diagnostickom a terapeutickom pláne Inhalačné prístroje Pomoc pri aplikácii inhalácie. ZA spolupráca na diagnostickom a terapeutickom pláne Monitorovanie, meranie a zaznamenávanie telesnej teploty Odber spúta na vyšetrenie. ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb dieťaťa s bronchiálnou astmou ZA spolupráca na diagnostickom a terapeutickom pláne Bezpečnostné opatrenia a zásady pri manipulácii s kyslíkovou fľašou Dávkovače kyslíka Pomoc pri podávaní kyslíka.

Poznať bezpečnostné opatrenia a zásady pri práci s kyslíkom Popísať aplikátory kyslíka Asistovať pri aplikácii kyslíka Predviesť techniky zmeny polohy pacienta na lôžku. ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb dieťaťa s hnačkovým ochorením ZA spolupráca na diagnostickom a terapeutickom pláne Odber stolice na vyšetrenie Odbery z konečníka. Spolupracuje na diagnostike a pláne liečby Dodržiava zásady pri vyprázdňovaní na vyšetrenie Dodržiava zásady pri vyberaní výteru z konečníka Vykonáva hygienickú starostlivosť o dieťa.

ZA pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb dieťaťa s anémiou Spolupráca ZA na diagnostickom a terapeutickom pláne Pomoc pri odbere krvi na hematologické vyšetrenie. Spolupracuje na plánoch diagnostiky a liečby Pripravuje nástroje na odber krvi na vyšetrenie Pomáha pri odbere krvi na vyšetrenie. Spolupracuje na diagnostike a pláne liečby Predvedie odber krvi na meranie glykémie Pripraví nástroje a dieťa na podanie subkutánnej injekcie.

127 Ročník: Štvrtý

Popísať, realizovať a zaznamenať aktivity ZA pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb žien v predoperačnom období Spolupracovať so sestrou pri liečbe pacienta metódou ošetrovateľského procesu Rešpektovať zásady profesionálnej komunikácie. Popísať, realizovať a zaznamenať aktivity ZA pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb žien v pooperačnom období v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. Popísať, realizovať a zaznamenať aktivity ZA pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb ženy so zápalovými ochoreniami pohlavných orgánov Spolupracovať so sestrou pri liečbe pacienta metódou ošetrovateľského procesu.

Popísať, realizovať a zaznamenať aktivity ZA pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb ženy s gynekologickým nádorovým ochorením. Spolupráca ZA so sestrou pri diagnostickom, terapeutickom a ošetrovateľskom pláne Spolupráca so sestrou pri aplikácii vnútrožilových injekcií a infúzií. Popísať, realizovať a zaznamenať aktivity ZA pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb ženy s problémom neplodnosti Spolupracovať so sestrou pri ošetrovaní pacienta ošetrovateľskou metódou.

Popísať, realizovať a zaznamenať aktivity ZA pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb žien počas fyziologického tehotenstva. Popísať, realizovať a zaznamenať aktivity ZA pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb žien počas patologického tehotenstva.

137 Ročník: Štvrtý

Zaznamenajte odchýlky v potrebách geriatrického pacienta s vybraným respiračným stavom. Spolupracujte so sestrou na vypracovaní lekárskeho diagnostického plánu špecifického pre geriatriu pri plnení bio-psycho-sociálnych potrieb klientov. Registruje odchýlky v potrebách geriatrického pacienta s vybraným respiračným stavom. Spolupracuje so sestrou na medicínskom diagnostickom pláne špecifickom pre geriatriu s cieľom uspokojiť bio-psycho-sociálne potreby klientov. Spolupracujte so sestrou na medicínskom diagnostickom pláne špecifickom pre geriatra tak, aby vyhovoval bio-psychosociálnym potrebám klientov.

Spolupracuje so sestrou na medicínskom diagnostickom pláne špecifickom pre geriatriu pri napĺňaní bio-psycho-sociálnych potrieb klientov. Spolupracuje so sestrou na medicínskom diagnostickom pláne špecifickom pre geriatriu s cieľom uspokojiť bio-psycho-sociálne potreby klientov. Evidovať odchýlky v potrebách geriatrického pacienta s vybraným ochorením urogenitálneho systému. Spolupracujte so sestrou na medicínskom diagnostickom pláne špecifickom pre geriatra tak, aby vyhovoval bio-psycho-sociálnym potrebám klientov.

Spolupracuje so sestrou na medicínskom diagnostickom pláne špecifickom pre geriatra pri napĺňaní bio-psycho-sociálnych potrieb klientov. Riadi zásobovanie. Evidovať odchýlky v potrebách geriatrického pacienta s vybraným ochorením krvi a krvotvorby Spolupracovať so sestrou na liečebno-diagnostickom pláne špecifickom pre geriatra pri napĺňaní bio-psycho-sociálnych potrieb klientov. Zaznamenať odchýlky v potrebách geriatrického pacienta s vybraným onkologickým ochorením. Spolupracovať so sestrou na geriatricko-špecifickom medicínskom diagnostickom pláne pri plnení bio-psycho-sociálnych potrieb klientov.

Registruje odchýlky v potrebách geriatrického pacienta s vybraným onkologickým ochorením. Spolupracuje so sestrou na medicínskom diagnostickom pláne špecifickom pre geriatriu s cieľom uspokojiť bio-psycho-sociálne potreby klientov. Registruje odchýlky v potrebách geriatrického pacienta v hospici. Spolupracuje so sestrou na medicínskom diagnostickom pláne špecifickom pre geriatriu s cieľom uspokojiť biopsychosociálne potreby klientov. Registrovať odchýlky v potrebách klientov v sociálnych službách. Spolupracujte so sestrou na medicínskom diagnostickom pláne špecifickom pre geriatriu tak, aby vyhovoval biopsychosociálnym potrebám klientov.

Eviduje odchýlky v potrebách klientov v sociálnych zariadeniach. Spolupracuje so sestrou na medicínskom diagnostickom pláne špecifickom pre geriatriu s cieľom uspokojiť bio-psycho-sociálne potreby klientov.

Názov predmetu Ošetrovanie, asistencia,

Pripravuje pacienta a pomôcky na podávanie jedla Bezpečne a trpezlivo kŕmi pacienta Dodržiava zásady podávania pacientovi s jedlom Pozoruje pacienta počas výkonu. Dbá na súkromie pacienta Vymenuje a popíše druhy klystírov Pripraví pacienta a pomôcky na ošetrenie kolostómie Sleduje pacienta počas zákroku, stará sa o pacienta po Z mulice a vaty vyrobte doplnky - tampóny, štvorce, vatové kefky Dodržiavajte zásady pri obväzoch Pripravte pacienta a príslušenstvo na zákrok Vyrobte obväzy na horné a dolné končatiny Počas zákroku pacienta sledujte Vyrobte si obväz na dolnú končatinu.

Z mulleinu a vaty vyrába pomôcky - tampóny, štvorce, vatové štetce. Pri aplikácii obväzov dodržiava zásady. Pripravuje pacienta a asistuje pri zákroku. Kontroluje dátum spotreby liekov uložených v príručnej lekárni. Pripravuje pacienta a vybavenie na podanie liekov. Poskytnite vhodný nápoj na zapitie lieku. Pomáha pri podávaní liekov. Pripravte pacienta a vybavenie na inhaláciu. Aplikujte inhaláciu. Monitorujte pacienta počas a po inhalácii. Pripravte pacienta a vybavenie.

Pripravte pacienta a vybavenie na inhalačné podanie Podávajte inhalácie Monitorujte pacienta počas a po inhalácii Pripravte pacienta a vybavenie na. Vyšetrenie moču chemicky pomocou diagnostických indikátorových papierikov Vyšetrenie mernej hmotnosti moču pomocou urometra Zaznamenajte namerané hodnoty do dokumentácie Pripravte pacienta a pomôcky na odber stolice, sterov, zvratkov, spúta na vyšetrenie Odoberajte biologický materiál na vyšetrenie Pomôžte tampónom od rany a telesné dutiny Dodržujte zásady odberu.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

 v evropski avtomobilski industriji se je uveljavil standard ODETTE. Z razvojem Svetovnega spleta po letu 1990 je tudi vzpostavitev RIP postajala vedno bolj preprosta