• Rezultati Niso Bili Najdeni

za školský rok 2019/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share " za školský rok 2019/2020 "

Copied!
20
0
0

Celotno besedilo

(1)

Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina

S p r á v a

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy

za školský rok 2019/2020

(2)

S P R Á V A

O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z.z.

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2019/2020 je rozšírená o aspekty vy- plývajúce z mimoriadnej situácie a prerušeného vyučovania v školách v období od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

§ 2. ods. 1a)

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE Názov školy: Základná škola Dolná Tižina

Adresa školy: Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina Telefónne číslo školy: riaditeľ školy: 041/5995 078

zástupkyňa riaditeľa školy: 041/5995078 školská jedáleň: 041/5995 191

Elektronická adresa školy: zsdolnatizina@gmail.com Web stránka školy: www.zsdolnatizina.edupage.org Zriaďovateľ školy: Obec Dolná Tižina

starostka obce: Ing. Ľubica Ďuricová

adresa: Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Anna Trnková – riaditeľka školy

Mgr. Anna Hodoňová – zástupkyňa riaditeľky školy Jana Salátová – vedúca ŠJ

Poradné orgány školy: Pedagogická rada školy

Metodické združenie pre I. stupeň ZŠ Predmetové komisie pre II. stupeň ZŠ Rada školy

Rada rodičov Žiacka školská rada

(3)

ZLOŽENIE PORADNÝCH ORGÁNOV ŠKOLY Pedagogická rada školy

Meno a priezvisko Funkcia – aprobácia (ďalšie vyučované predmety) Mgr. Anna Trnková riaditeľka školy – II. stupeň, MAT, FYZ

Mgr. Anna Hodoňová zástupkyňa riaditeľky školy – I. stupeň, Mgr. Helena Bieliková učiteľka 1.- 4.roč.

PaedDr. Veronika Cíbiková učiteľka 1.- 4.roč. (do 30.06.2020) Mgr. Alica Kubalová učiteľka 1.- 4.roč.

Mgr. Zuzana Kvočková učiteľka 1.- 4.roč.

Mgr. Irena Machová učiteľka 1.- 4.roč.

Mgr. Iveta Melišová učiteľka 1.- 4.roč. (do 31.03.2020) Mgr. Zuzana Zichová učiteľka 1.- 4.roč.

Mgr. Petra Bačinská učiteľka 5. – 9.roč.: SJL, NEJ

Mgr. Zuzana Bajánková učiteľka 5. – 9.roč.: GEG, BIO (ANJ, PDA, VLA) Mgr. Monika Buchtová učiteľka 5. – 9.roč.: NBV, VYV ( THD )

Mgr. Jana Marčanová učiteľka 5. – 9.roč.: SJL, ANJ, INF

Mgr. Jana Masárová učiteľka 5. – 9.roč.: GEG, BIO, pedagogický asistent Mgr. Katarína Michelová učiteľka 5. – 9.roč.: MAT, FYZ

RNDr. Antónia Muchová učiteľka 5. – 9.roč.: MAT, CHE, FYZ, ANJ Mgr. Dagmara Pagáčová učiteľka 5. – 9.roč.: DEJ, ANJ, OBN

Ing. Soňa Zimenová učiteľka 5. – 9.roč.: THD (TSV, HUV) Mgr. Adriana Mihalčatinová vychovávateľka ŠKD

Mgr. Michaela Štrbová vychovávateľka ŠKD Mgr. Ing. Dušan Monček učiteľ NBV

Metodické združenie pre I. stupeň ZŠ a predmetové komisie pre II. stupeň ZŠ

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov

MZ pre primárne vzdelávanie a ŠKD Mgr. Kvočková všetky predmety 1.- 4. roč.

PK pre vzdelávacie oblasti človek

a príroda, človek a spoločnosť RNDr. Muchová FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG, OBN PK pre vzdelávacie oblasti matematika

a práca s informáciami, človek a svet práce, zdravie a pohyb

Mgr. Michelová

MAT, INF, THD, TSV

PK pre vzdelávaciu oblasť jazyk a komunikácia, umenie a kultúra, člo- vek a hodnoty

Mgr. Bačinská

SJL, ANJ, NEJ, VYV, HUV. NBV

(4)

Rada školy

Rada rodičov

Trieda Meno a priezvisko rodiča – člena výboru

1.A Ing. Beáta Stašová

1.B Ing. Jana Makyšová

2. Mgr. Ján Maťko

3.A Mgr. Martina Ďurinová

3.B Radoslav Stárek

4.A Jana Maťková

4.B Ing. Marek Kňaze

5. Andrea Marčišová

6. PaedDr. Monika Ugorová

7. Petra Bačinská

8. Monika Mičková

9. Ingrid Pálffyová

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada pracuje ako medzičlánok medzi učiteľmi a žiakmi. Jej poslaním je spolupracovať s vedením školy a učiteľmi pri riešení aktuálnych problémov žiakov a triednych kolektívov v škole, participovať na vytváraní dobrých vzájomných vzťahov v škole a plánovaní školských aktivít a podujatí.

Meno a priezvisko Zástupca

Mgr. Alica Kubalová za pedagogických zamestnancov ZŠ Mgr. Petra Bačinská za pedagogických zamestnancov ZŠ Milan Buchta za nepedagogických zamestnancov ZŠ Ing. Peter Kampa za rodičov žiakov školy, predseda rady Ing. Erika Lodňanová za rodičov žiakov školy

Ing. Anna Kubalová za rodičov žiakov školy Ing. Jana Šoporová za rodičov žiakov školy Ing. Ľubica Ďuricová za zriaďovateľa

Vladimír Šušoliak za zriaďovateľa Iveta Mahútová za zriaďovateľa Branislav Zicho za zriaďovateľa

(5)

§ 2. ods. 1b)

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY

Naša základná škola je plnoorganizovanou základnou školou so všetkými ročníkmi. Ku škole pat- rí školský klub detí a školská jedáleň. V školskom roku 2019/2020 navštevovalo školu 216 žiakov.

Žiaci boli rozdelení do 12 tried.

Údaje o rozdelení žiakov do tried:

§ 2. ods. 1c)

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA

Slávnostný zápis prváčikov sa v tomto školskom roku z dôvodu pandémie šírenia ochorenia COVID 19 neuskutočnil. Zápis prvákov pre školský rok 2020/2021 prebehol formou elektronického prihlasovania prostredníctvom webovej stránky školy.

Do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 bolo zapísaných 31 žiakov, z toho 17 dievčat a 14 chlapcov. O odloženie školskej dochádzky, na základe žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa, odporučenia centier špeciálneho pedagogicko-psychologického poradenstva a všeobecných lekárov pre deti a dorast, požiadali rodičia 4 detí. Žiadostiam bolo vyhovené.

§ 2. ods. 1d)

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV KONČIACICH ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V NAŠEJ ŠKOLE Školskú dochádzku v školskom roku 2019/2020 ukončilo v našej škole 21 žiakov. Boli to žiaci 9. ročníka, ktorí sa dostali na vybraný druh školy v prvom kole prijímacieho konania.

Umiestnenie žiakov 9. ročníka:

Škola GYM OA PaSA SPŠ SOŠ Spolu

Počet žiakov 2 1 2 3 13 21

§ 2. ods. 1e)

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV Hodnotenie prospechu

V školskom roku 2019/2020 prospelo na našej škole 216 (100 % žiakov).

Trieda 1.A 1.B 2. 3.A 3.B 4.A 4.B 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Počet žiakov 14 14 26 15 14 15 14 24 16 27 16 21 216 z toho dievčatá 7 7 11 6 6 10 8 11 5 15 8 12 106 z toho chlapci 7 7 15 9 8 5 6 13 11 12 8 9 110 integrovaní žiaci 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4

(6)

Z toho bolo: žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním 107 ( 49,53 % ), žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre 44 ( 20,37 % ), žiakov, ktorí prospeli 65 ( 30,09,% ),

čo je v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom takmer totožné. Vzrástol počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním o 1 %, znížil sa počet žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre o 1 % a rovnaké zostalo percento počtu žiakov, ktorí prospeli.

Hodnotenie žiakov za obdobie dištančného vzdelávania prebiehalo v zmysle „Usmernenia ministra školstva k hodnoteniu žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách“ a v súlade s „Kritériami hodnotenia žiakov ZŠ Dolná Tižina pri dištančnom vzdelávaní počas prerušenia vyučovania v školách“, ktoré boli zverejnené na webovej stránke školy a zaslané všetkým žiakom 2. stupňa. Pri záverečnom hodnotení žiaci 1. ročníka boli vo všetkých predmetoch hodnotení slovne, žiaci 2. – 4. ročníka boli klasifikovaní v predmetoch: SJL, ANJ, MAT, PVO, PDA, VLA, INF a neklasifikovaní v predmetoch: NBV, VYV, HUV, PVC, TSV ( na vysvedčení mali – absolvoval/a, neabsolvoval/a ); žiaci 5. – 9. ročníka boli klasifikovaní v predmetoch: SJL, ANJ, NEJ, MAT, CvSJL, CvMAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG, DEJ, OBN; ne- klasifikovaní v predmetoch: NBV, THD, VYV, HUV, TSV ( na vysvedčení mali – absolvoval/a , neabsolvoval/a).

Pri záverečnom hodnotení žiaka vyučujúci zohľadňovali známky, ktoré žiak získal v druhom polro- ku školského roka 2019/2020 do prerušenia vyučovania v školách a priebežné hodnotenie žiaka po- čas dištančného vzdelávania. Podkladom pre priebežné hodnotenie žiaka počas dištančného vzdelávania bolo portfólio vypracovaných žiackych prác počas dištančného vzdelávania (vypraco- vané interaktívne testy, písomné úlohy, vypracované riešenia komplexných úloh, projektov a iných zadaní ), pracovné správanie žiaka ( dodržiavanie stanovených kritérií pri vypracovaní zadaných úloh, dodržiavanie časového harmonogramu pri vypracovaní zadaní a odovzdávaní vypracovaných úloh, záujem prijímať spätnú väzbu a realizovať usmernenia zo spätnej väzby učiteľa ako i záujem žiaka o riešenie úloh nad rámec povinných úloh a zadaní ) .

Z celkového počtu známok na vysvedčení 1 618, bolo 81% t. j 1 310 známok na koncoročnom vy- svedčení totožných s polročnou klasifikáciou, 7,8 % t. j. 126 známok bolo zhoršených o jeden stu- peň a 11,2 % t. j. 182 známok bolo lepších v porovnaní s polročnou klasifikáciou. Zhoršené hodno- tenie bolo najviac v predmetoch SJL, ANJ, MAT, FYZ, OBN, BIO, DEJ.

Zákonný zástupca jedného žiaka z dôvodu nespokojnosti s hodnotením požiadal o preskúšanie. Žiak na základe rozhodnutia riaditeľky školy vykonal 26.08.2020 komisionálnu skúšku z predmetov BIO, GEG, DEJ, na ktorej si obhájil záverečné hodnotenie.

Žiaci 1.A 1.B 2. 3.A 3.B 4.A 4.B 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Prospeli s vyznamenaním 0 0 22 13 10 11 11 11 7 11 6 5 107

Prospeli veľmi dobre 0 0 4 2 4 3 3 7 6 5 4 6 44

Prospeli 14 14 0 0 0 1 0 6 3 11 6 10 65

Neprospievajúci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 14 14 26 15 14 15 14 24 16 27 16 21 216

(7)

Klasifikácia tried po predmetoch

Trieda SJL ANJ PVO PDA VLA MAT INF PVC VYV HUV TSV NBV FUG

1.A 1.B

2. 1,69 1,0 1,0 1,0

3.A 1,6 1,13 1,2 1,13 1,4 1,0 1,0

3.B 1,57 1,36 1,29 1,14 1,43 1,0 1,0

4.A 1,8 1,33 1,07 1,47 2,0 1,0 1,0

4.B 1,79 1,21 1,14 1,07 1,79 1,0 1,0

Trieda

SJL ANJ NEJ FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN NBV MAT INF THD VYV VUM HUV TSV CvMAT CvSJL FUG

5. 1,88 2,17 1,75 1,83 1,71 1,75 1,08 1,0

6. 1,88 2,19 1,69 1,38 2,38 1,63 1,06 2,06 1,06 1,0

7. 2,07 2,07 1,79 2,07 2,07 2,04 2,22 1,96 2,04 2,07 1,15 2,46 1,69 1,0

8. 2,0 2,13 2,06 2,0 1,81 2,0 1,88 1,56 2,38 1,25 1,88 1,88 1,0

9. 1,9 2,43 1,67 2,24 1,95 2,14 2,29 1,9 1,86 2,62 2,56 1,56

V školskom roku 2019/2020 sa vyučoval v rámci projektu zo ŠFEU „ S funkčnou gramotnosťou k lepším vzdelávacím výsledkom a k lepšiemu uplatneniu v živote“ aj predmet Funkčná gramotnosť v rozsahu jednej vyučovacej hodiny v 3., 4., 5., 6., 7., a 8. ročníku.

Údaje o výsledkoch žiakov 5. ročníka dosiahnutých v celoslovenskom Testovaní 5 – 2019 Matematika:

Priemerný počet bodov: celoslovenský: 19,0 našich žiakov: 21,2

Priemerná percentuálna úspešnosť: celoslovenská: 63,4 % našich žiakov: 70,6 % (+7,2%) Slovenský jazyk a literatúra:

Priemerný počet bodov: celoslovenský: 19,4 našich žiakov: 20,1

Priemerná percentuálna úspešnosť: celoslovenská: 64,8 % našich žiakov: 66,9 % (+2,1%) Celoslovenské testovanie piatakov bolo realizované piatykrát. S dosiahnutými výsledkami sme spokojní. V oboch predmetoch sme skončili s výsledkom nad celoslovenským priemerom a s dobrým výsledkom aj v porovnaní s okolitými školami.

(8)

Údaje o výsledkoch žiakov 9. ročníka dosiahnutých v celoslovenskom Testovaní 9 - 2020 Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T9 2020 sa z dôvodu pandémie COVID-19 a prerušenia vyučovania v školách v tomto školskom roku nekonalo.

Hodnotenie správania

V oblasti správania môžeme konštatovať primeranú spokojnosť. Dobre sme zvládli vzájomné vzťa- hy v škole, slušnosť, vzájomnú toleranciu až na pár výnimiek. V uplynulom školskom roku ( aj vzhľadom na to, že časť vyučovania prebiehala dištančne, bez prítomnosti žiakov v škole ) bol počet výchovných opatrení nižší ako predchádzajúce školské roky.

Výchovné opatrenia boli udelené za obdobie prezenčnej formy vyučovania do prerušenia vyučova- nia v školách. Boli to opatrenia za menej závažné porušenia školského poriadku, najmä za nevhodné správanie a vyjadrovanie sa na vyučovacích hodinách, neplnenie si školských povinností, nevhodné správanie sa k spolužiakom, ublíženie ( i keď neúmyselné) na zdraví a znížená známka zo správania za opakované prejavy šikanovania ( riešené aj so zákonnými zástupcami).

Za obdobie prerušeného vyučovania nebolo správanie žiakov hodnotené. Žiakov, ktorí si neplnili školské povinnosti a dištančné vzdelávanie zanedbávali, vyučujúci prostredníctvom komunikácie so zákonnými zástupcami upozorňovali. Aj vďaka vzájomnej spolupráci nebolo potrebné v závere školského roka riešiť preskúšanie žiadneho žiaka z dôvodu nesplnenia podmienok pre postup do vyššieho ročníka.

Výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny:

Znížené známky zo správania:

K výchovným opatreniam patria i tie, ktoré majú pochvalný a motivačný charakter. Aj ich počet bol ovplyvnený obmedzeniami školských i mimoškolských aktivít a podujatí, vedomostných a talento- vých súťaží. Aj napriek tomu mnohí žiaci zodpovedne pracovali a dosiahli pekné výsledky vo vzdelávaní i v uskutočnených súťažiach počas riadneho i prerušeného vyučovania.

veľmi dobré uspokojivé menej uspokojivé neuspokojivé Spolu

I. polrok 215 1 0 0 216

II. polrok 216 0 0 0 216

Napomenutia TU Pokarhania TU Pokarhania RŠ

1. polrok 12 1 2

2. polrok 1 0 0

Spolu 13 1 2

Pochvaly TU Pochvaly RŠ Iné ocenenia

1. polrok 44 9 0

2. polrok 40 51 0

Spolu 84 60 0

(9)

Dochádzka žiakov

Výsledky dosiahnuté v dochádzke žiakov počas riadneho školského vyučovania:

Trieda Ospravedlnené VH (priemer na žiaka)

Neospravedlnené VH (priemer na žiaka)

Spolu vymeškané VH

(priemer na žiaka)

Počet žiakov s neospravedlnenou

dochádzkou

1.A 569 (40,64) 0 569 (40,64) 0

1.B 392 (28,00) 0 392 (28,00) 0

2. 642 (24,69) 0 642 (24,69) 0

3.A 558 (37,20) 0 558 (37,20) 0

3.B 564 (40,29) 0 564 (40,29) 0

4.A 587 (39,13) 0 587 (39,13) 0

4.B 499 (35,64) 0 499 (35,64) 0

5. 1 041 (43,38) 0 1 041 (43,38) 0

6. 1 074 (67,13) 0 1 074 (67,13) 0

7. 1 393 (51,59) 0 1 393 (51,59) 0

8. 1 063 (66,44) 0 1 063 (66,44) 0

9. 1 260 (60,00) 0 1 260 (60,00) 0

Spolu 9 642 (44,63) 0(0,00) 9 642 (44,63) 0

Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nie je opodstatnené porovnávanie s dochádzkou za predchádzajúce školské roky.

§ 2. ods. 1f)

Činnosť školy v školskom roku 2019/2020 bola realizovaná podľa mesačných plánov školy a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR na školský rok 2019/2020.

Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný: v 1.- 4.ročníku a 5.-9. ročníku podľa rámcových plánov iŠVP a iŠkVP.

1. stupeň Ročník SJL

ANJ PVO PDA VLA MAT INF PVC VYV HUV TSV NBV FUG**

Spolu

1.ročník 9 1 1 0 0 5 0 0 2 1 2 1 22

2.ročník 9 1 2 0 0 5 0 0 2 1 2 1 23

3.ročník 8 3 0 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 26

4.ročník 8 3 0 2 2 4 1 1 1 1 2 1 1 27

Spolu 34 8 3 3 3 19 2 2 6 4 8 4 2 98

(10)

2. stupeň

Ročník SJL

ANJ * NEJ/ CvMAT-SJL FYZ CHE BIO DEJ GEO OBN NBV MAT INF THD VYV HUV TSV FUG**

Spolu

5.ročník 5 4 0 0 0 2 2 2 0 1 5 1 1 1 1 2 1 28 6.ročník 5 4 0 2 0 2 1 2 1 1 5 1 1 1 1 2 1 30 7.ročník 4 4 2 1 2 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 31 8.ročník 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 31 9.ročník 6 4 2 1 1 1 3 1 1 1 6 0 1 1 0 2 0 31

Spolu 25 20 6 6 5 8 8 8 4 5 24 4 5 5 4 10 4 151

*

Podľa iŠVP a iŠkVP sa od 7. ročníka zavádza možnosť výberu povinne voliteľného predmetu: druhý cudzí jazyk – Nemecký jazyk (NEJ) v rozsahu 2 vyučovacích hodín alebo kombinácia Cvičení zo Slovenského jazyka a Cvičení z Matematiku v rozsahu 1 + 1 vyučovacie hodiny.

** V školských rokoch 2019/20 – 2020/21 je učebný plán školy rozšírený o predmet Funkčná gramotnosť v rozsahu 1 vh/týždenne v 3.-8. ročníku realizovaného a zabezpečovaného vrámci projektu zo ŠFEÚ „S funkčnou gramotnosťou k lepším vzdelávacím výsledkom a k lepšiemu uplatneniu v živote“. Cieľom vyučovacích hodín tohto predmetu je zážitkovou formou rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť našich žiakov .

§ 2. ods. 1g)

Údaje o zamestnancoch školy

V školskom roku 2019/2020 pôsobilo na našej škole 20 pedagogických zamestnancov ( 18 učiteľov a 2 vychovávateľky ŠKD ), 9 prevádzkových zamestnancov (3 upratovačky, 1 školník, údržbár, kurič, 1 vedúca ŠJ, 4 kuchárky), 1 personálna zamestnankyňa a 1 správca IT a PC siete.

Údaje o pracovnom pomere zamestnancov školy

Údaje o pracovnom úväzku zamestnancov školy

Pracovný pomer Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

na dobu určitú 1 1

na dobu neurčitú 19 9

na dohodu 0 1

Úväzok Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

Základný 14 9

Znížený 6 2

(11)

§ 2. ods. 1h)

Údaje o dosiahnutom kariérovom stupni pedagogických zamestnancoch školy

Kariérový stupeň začínajúci samostatný s 1. atestáciou s 2. atestáciou

Pedagogický zamestnanec 1 10 7 2

Odborný zamestnanec 0 0 0 0

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Okrem vyššie uvedených vzdelávaní viacerí vyučujúci sa zúčastnili počas školského roka 2019/2020 rôznych predmetových školení a seminárov, vďaka ktorým rozvíjali svoje profesijné kompetencie a obohacovali vyučovanie o nové poznatky a metódy práce so žiakmi, napr.:

Globálne vzdelávanie v predmete matematika a geografia, Problematika vyučovania SJL s Jánom Papugom, Extrémizmus – nacizmus a fašizmus, Osobnosti slovenskej politiky, Profesijné štandardy.

Profesijný rozvoj a aktualizačné vzdelávanie.

Počas prerušeného vyučovania v školách sa viacerí pedagogickí zamestnanci zúčastnili rôznych on- line vzdelávaní, webinárov, vďaka ktorým dokázali pružnejšie reagovať na vzniknutú situáciu a využívať pri dištančnom vzdelávaní rôzne metódy a formy vyučovania na diaľku:

Lenivý učiteľ, Online Žúr alebo ako učiť žiakov 2.stupňa ZŠ z domu a nezblázniť sa, Zmysluplný dejepis v karanténe, Elektronický poznámkový zošit v triede, komunikácia s deťmi,

Dištančné vzdelávanie s technológiou Microsoft Teams a Office 365, Ako na čítanie a čitateľskú gramotnosť s Tiborom Vajdičkom a ďalšie.

Druh vzdelávania Počet študujúcich Počet absolventov

Adaptačné 0 1

Špecializačné 0 0

Funkčné 0 0

Aktualizačné 0 2

Vlastné aktualizačné 0 0

Prípravné atestačné 0 0

Inovačné 0 0

Špecializačné inovačné 0 0

Funkčné inovačné 0 1

Kvalifikačné 0 0

(12)

§ 2. ods. 1i)

Údaje o zapojení a úspešnosti žiakov v súťažiach a reprezentácii školy

Z množstva vedomostných, športových a umeleckých súťaží, ktoré boli v školskom roku 2019/2020 do prerušenia vyučovania v školách zrealizované, prípadne zrealizované on-line formou v čase mimoriadnej situácie sa žiaci našej školy zapojili, ďalej postúpili a našu školu úspešne repre- zentovali:

v jazykových a literárnych súťažiach:

Sara Bačinská IX. – úspešná riešiteľka okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka, Sandra Janíčková VII. – 7. miesto v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka, Matej Ugor III.A – 1. miesto v okresnom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko, Tomáš Ždánsky V. - 100% úspešnosť v Testovaní 5-2019 zo slovenského jazyka a literatúry,

Mária Šušoliaková IV.A – 100%, Kristína Zichová IV.B - 99%, Samuel Koma IV.A, Veronika Šopo- rová IV.A, Jana Kvočková IV.B - 98% - v celoslovenskej zábavne súťaži Ypsilon-slovina je hra, Hana Kňazeová IV.B – zaslanie práce do celoslovenskej súťaže Tvoríme vlastnú knihu,

v matematických súťažiach:

Tibor Ďurina V., Dominika Ždánska VII., Sebastián Mihalčatin, Daniele Staňo, Juraj Ždánsky VIII.

– úspešný riešitelia medzinárodnej matematickej súťaže Klokan,

Ján Stašo, Katarína Kabatiarová, Martin Staňo, Miroslav Staňo, Samuel Soška, Miroslav Maťko, Lukáš Pagáč, Karin Staňová, Viktória Cigániková I. , Zuzana Ždánska, Miroslav Bačinský II., Ma- teo Moravec, Nina Bačinská, Lukáš Ďurina III., Hana Kňazeová, Samuel Koma, Mária Šušoliaková IV. – 100% úspešnosť v celoslovenskej matematickej súťaži Klokanko,

Marco Moravec VII., Sebastián Mihalčatin, Juraj Ždánsky VIII., Michal Huličiar IX. – úspešní rie- šitelia matematickej súťaže žilinských škôl GVOBOJ – 8.miesto,

Dominika Ždánska VII. 14. miesto v matematickej súťaži ATTOMAT,

v prírodovedných súťažiach:

Juraj Ždánsky VIII. – 6. miesto, Sara Bačinská IX. – 11. miesto – úspešní riešitelia okresného kola Biologickej olympiády,

Pavol Nemček VIII., Martin Milo VII., Jakub Zákopčan V. – úspešní riešitelia vedomostnej astrono- mickej súťaže ASTROSTOP,

v technických súťažiach:

Oliver Bačinský, Sebastián Mihalčatin – VIII. 3. miesto v okresnom kole Technickej olympiády,

v umeleckých súťažiach:

Charlota Žideková IV.B – 2. miesto vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí,

žiaci 1. ročníka – cena za nápad a Tomáš Ždánsky V. – cena poroty vo výtvarnej súťaži Naša obec – Naša miestna akčná skupina,

v informatických súťažiach:

Tibor Ďurina V., Marco Moravec VII. najúspešnejší riešitelia ( 100%) medzinárodnej informatickej online súťaže iBobor,

Tibor Ďurina V., Ondrej Makyš VI. - najúspešnejší riešitelia ( 100%) a Samuel Koma IV.A úspešní riešiteľ online vzdelávacej súťaže Olympiáda Accelium Olympics 2020,

(13)

v športových súťažiach:

Katarína Gelačáková VII., Matej Holienka VI., Šimon Ďurčík IX. – 1. miesto v Michalskom behu poriadanom obcou Dolná Tižina,

Matej Holienka, Peter Trizuliak VI. – strieborný olympijsky odznak zdatnosti Peter Bugáň VI. – bronzový olympijsky odznak zdatnosti.

§ 2. ods. 1j)

Údaje o zapojení školy do projektov

Názov projektu Vyhlasovateľ Termín

realizácie projektu Výsledky Národná sieť škôl podporu-

júcich zdravie od 1995 trvá

-aktivity zamerané na zdravú výživu, fyzickú a duševnú rov- nováhu, estetizáciu životného prostredia

Vedomostný projekt:

„Chceme byť rovnocennou súčasťou Európy“

MŠVVaŠ SR

ukončenie overovania 2020

- učebné pomôcky, didaktická technika, učebné materiály Program:

„Škola priateľská deťom“

UNICEF Slovensko

od septembra 2016 - výuka k ľudsko-právnej problematike, participácia žiakov na chode školy, priateľské vzťahy so žiakmi a medzi žiakmi

Vzdelávací ekoprogram:

„Zelená škola“

ŽIVICA n. o.

od septembra 2016 -pozitívna zmena myslenia a správania, vytváranie pozitív- neho vzťahu k životnému pro- strediu a získavanie environ- mentálnych návykov, priateľ- ské vzťahy medzi žiakmi, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus Environmentálne projekty:

„Kvapka Olinka“,

„Recyklohry“,

„Zbierame so zberkami“

od septembra 2016 - vytváranie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a získa- vanie environmentálnych ná- vykov

Projekt z ŠFEÚ:

„V základnej škole úspeš- nejší.“

MŠVVaŠ SR od septembra 2018

– do augusta 2021 - prostredníctvom pedagogické- ho asistenta zabezpečiť inklú- ziu a rovnaký prístup ku vzde- laniu žiakov zo SZP a žiakov so ŠVVP

(14)

Projekt:

„Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ja- zykových učební, škol- ských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.“

Ministerstvo pôdohospo-

dárstva a rozvoja vi-

dieka SR

od novembra 2019

- zrekonštruovanie, zmodernizo- vanie fyzikálnej učebne, vyba- venie učebne modernými učebnými pomôckami,

- moderné vyučovanie, zlepšenie učebných výsledkov

Projekt:

„Pracuj v školskej jedálni.“

ÚPSVaR Žilina

september 2019 –

jún 2020 - čiastočná úhrada nákladov na zamestnanca v školskej je- dálni

§ 2. ods. 1k)

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/2020 neboli v našej základnej škole vykonané žiadne kontroly a inšpekcie týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti a riadenia školy.

Posledné kontroly a inšpekcie:

 Inšpektorátom práce – kontrola dodržiavania Zákonníka práce, Zákona o výkone práce vo ve- rejnom záujme, Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme: 9.11.2015

 Okresným úradom odboru školstva v Žiline kontrola priebehu Testovania 5-2015: 20.11.2015

 Štátnou školskou inšpekciou komplexná kontrola so zameraním na stav a úroveň pedagogické- ho riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole: 25.01. – 28.01.2016,

 Okresným úradom odboru školstva v Žiline kontrola dokumentácie výkonu štátnej správy riadi- teľa školy- 13.05.2016

 Štátnou školskou inšpekciou tematická inšpekcia so zameraním na kontrolu úrovne dosiahnu- tých kompetencií žiakov 9. ročníka v oblasti čitateľskej gramotnosti – 9.02.2017

§ 2. ods. 1l)

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Areál školy je rozsiahly. Školskú budovu tvorí päť pavilónov. Tri pavilóny sú spojené prechodnou chodbou. Stavebné riešenie našej školy nie je veľmi vhodné najmä pre jeho energetickú náročnosť. Je však typickým architektonickým riešením svojej doby.

V prvom pavilóne, na jeho prízemí, sa nachádza kuchyňa a školská jedáleň. Tu sa stravujú naši žiaci a zamestnanci. Školská jedáleň tiež zabezpečuje stravu pre materské školy v Dolnej Tižine a v Stráži, tiež stravu pre cudzích stravníkov – dôchodcov obce. Na poschodí tohto pavilónu sú dve oddelenia školského klubu detí . Nachádza sa tu tiež odborná učebňa výtvarnej a náboženskej výchovy, sklad učebníc, archív školy a cvičná školská kuchynka, v ktorej prebieha výučba v rámci predmetu Technika – ekonomika domácnosti alebo záujmová činnosť. Tento pavilón prešiel v školskom roku 2017/2018 rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie, zateplenie budovy, zateplenie a položenie novej strechy. Nový a moderný vzhľad dostala i školská jedáleň.

(15)

Druhý pavilón je pavilón s riaditeľňou, veľkou zborovňou, odbornou učebňou fyziky, ché- mie, biológie, multifunkčnou učebňou. Všetky miestnosti sú situované na prvom poschodí. Odborná učebňa prírodovedných predmetov bola už veľmi opotrebovaná a nevyhovujúca pre vyučovanie prí- rodovedných predmetov. O prostriedky na jej renováciu a zmodernizovanie sme sa uchádzali pro- stredníctvom projektu podaného na Výzvu IROP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Rea- lizácia projektu začala, administratívne činnosti spojené s verejným obstarávaním a jeho kontrola aj vďaka COVID-u 19 prebiehajú však veľmi zdĺhavo. Veľmi dobre je vybavená knižnica nachádza- júca sa na chodbe pri riaditeľni s odbornou literatúrou, anglicko-slovenskými slovníkmi, encyklopé-

diami a ďalšími zaujímavými titulmi, ktoré škola získala aj vďaka už ukončenému projektu

„ Chceme byť rovnocennou súčasťou Európy“.

Vhodne a moderne sú vybavené tiež dve nové prerobené učebne, na ktoré škola získala fi- nančné prostriedky vďaka účasti v projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ. Sú to multifunkčná učebňa vybavená počítačmi a interaktívnou tabuľou a učebňa informatiky. Tieto učebne sú určené predovšetkým na vyučovanie informatiky, cudzích jazykov a podľa možnosti sporadicky i pre mo- dernizovanie vyučovania ostatných predmetov. Na prízemí tohto pavilónu sa nachádza plynová ko- tolňa, ktorej kolaudácia prebehla v roku 2010.

V treťom pavilóne školy sa nachádzajú triedy ročníkov 5.- 9. Celkový počet učební je šesť, všetky sú využívané na výchovno-vzdelávací proces. Okrem učební sa tu nachádza kabinet matema- tiky a hudobnej výchovy, kabinet slovenského jazyka spojený so školskou knižnicou pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania a kabinet dejepisu a geografie. Všetky triedy tohto pavilónu sú vy- bavené interaktívnou tabuľou s dataprojektorom a pripojením na internet, niektoré i novým nábyt- kom.

Štvrtý pavilón je určený pre ročníky 1.- 4. Nachádza sa tu šesť učební, ktoré sa využívajú na výchovno-vzdelávací proces. I v tomto pavilóne sú už všetky triedy vybavené interaktívnou tabuľou s dataprojektorom, zatiaľ bez pripojenia na internet. Pre učiteľov primárneho vzdelávania je v tomto pavilóne situovaná aj malá zborovňa, dva kabinety pre primárne vzdelávanie, jeden spojený so školskou knižnicou pre žiakov primárneho vzdelávania. Na hornej chodbe sú šatňové skrinky pre žiakov, na dolnej chodbe, kde majú triedy vždy prváčikovia, sú lavičky s vešiačikmi.

Chodby oboch pavilónov sú vhodne upravené peknými nástenkami. Triedy ročníkov 1.- 4 sú postupne vybavované novým nábytkom.

Oba pavilóny skrášľuje kvetinová výzdoba, ktorá sa rozrastá aj vďaka práci žiakov a pani učiteliek v rámci projektu Zelená škola.

Poslednou samostatnou budovou je telocvičňa. Okrem vyučovania telesnej výchovy sa využíva na športovú a rekreačnú činnosť žiakov školy i v čase mimo vyučovania. Organizujú sa v nej kultúrno-spoločenské podujatia (divadelné predstavenia, výchovné koncerty, školské besiedky). Telocvičnu využívajú i občania z Dolnej Tižiny na rôznu športovú činnosť. V blízkosti telocvične sa nachádzajú dve ihriská. Staré betónové ihrisko slúži pre potreby školského klubu detí.

Nové multifunkčné ihrisko sa využíva za priaznivého počasia na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, na športovú a relaxačnú činnosť žiakov (futbal, futsal, volejbal, tenis). K telocvični patrí i improvizovaná bežecká dráha a sektor pre skok do diaľky. Zadnú časť nevyužívaných priestoroch telocvične sme prerobili na malé školské dielne.

Škola je v pomerne dobrom technickom stave. V spolupráci s rodičmi a Obecným úradom Dolná Tižina sa nám darí tieto priestory neustále zveľaďovať a upravovať. Vďaka projektom zo

(16)

ŠFEÚ vybavujeme školu novými modernými učebnými pomôckami, diaktickou a interaktívnou technikou. V nevyhovujúcom stave a tým aj prioritami pre najbližšie obdobie sú pre nás a zriaďovateľa školy:

- elektroinštalácia najmä v pavilónoch 1.- 4. ročníkov a 5.- 9. ročníkov, ktorá v dôsledku opo- trebovanosti, únavy materiálu a zvýšenej záťaži spôsobenej väčším množstvo používaných elektrických zariadení sa stáva nevyhovujúcou pre bezpečnú prevádzku školy,

- staré betónové nádvorie so schodišťom, poškodené mnohými opravami vodovodných a kanalizačných prípojok, nevyhovujúce tiež z bezpečnostného hľadiska,

- a staré spojovacie pergoly medzi budovami strácajúce svoju životnosť.

Areál školy je pomerne veľký a náročný na udržiavanie. Aj napriek tomu sa snažíme ho nielen udržiavať ale aj zveľaďovať. Časť veľkého školského areálu sme vďaka projektu Zelenej školy

„Pomáhame vyrásť“ opäť premenili na malý školský pozemok, kde sa žiaci začali učiť pestovať rastlinky a starať sa o ne, poznávať drobné živočíchy, či skúmať pôdu. Súčasťou tohto školského pozemku je i zóna s lavičkami, ktorá poslúži pre vyučovacie hodiny realizované na školskom pozemku, či oddych a relax našich žiakov.

§ 2. ods. 1m)

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy Údaje sú uvedené na webovej stránke školy v správe o hospodárení za rok 2019:

https://zsdolnatizina.edupage.org/files/Hospodarenie_2019.pdf a budú uvedené v správe o hospodárení za rok 2019.

§ 2. ods. 1n)

Plnenie cieľov školy stanovených na školský rok 2019/2020

Plnenie cieľov školy bolo realizované svedomitým vykonávaním pracovných povinností všetkých zamestnancov školy v období riadnej prevádzky školy: realizovaním Inovovaného ŠkVP, v súlade so Inovovaným ŠVP a POP MŠVVaŠ SR na školský rok 2019/2020, s platnými školskými predpismi, využívaním moderných metód a foriem výchovy a vzdelávania, dostupných informačno- komunikačných technológií. Aktívne pracovali metodické orgány školy a výchovný poradca. Vo svojej činnosti pokračovala i žiacka školská rada.

Svoju prácu zodpovedne vykonávali a pracovné povinnosti si riadne plnili všetci zamestnan- ci školy aj v čase prerušenia vyučovania v školách, a to v zmysle usmernení MŠVVaŠ SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu SR. Riadenie pedagogických zamest- nancov bolo realizované najmä prostredníctvom e-mailovej, prípadne telefonickej komunikácie a formou online porád cez platformu Microsoft Teams.

Pedagogickí zamestnanci realizovali dištančnú formu vzdelávania žiakov najskôr prostred- níctvom vzdelávacieho programu ALF, s ktorého používaním mali žiaci skúsenosti. Prostredníc- tvom tohto programu zasielali žiakom prezentácie nového učiva, pracovné listy, rôzne zadania, na- hrávky, videa a odkazy. Po rozbehnutí a adaptovaní sa žiakov, vyučujúcich i rodičov žiakov na diš- tančnú formu vzdelávania, začali vyučujúci pracovať so žiakmi aj s ďalšími vzdelávacími progra- mami a portálmi, najmä: zborovna.sk, moj.kozmix.sk, fenoménysveta.com, WocaBee, televízne programové vysielanie na dvojke.

(17)

Aj napriek prerušeniu riadneho vyučovania v školách z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, vďaka maximálnemu úsiliu pedagogických zamestnancov, spolupráce žiakov a vo veľkej miere i rodičov žiakov sme mohli skonštatovať, že učebné plány jednotlivých predmetov boli po obsaho- vej stránke splnené. Overenie a zhodnotenie miery a úrovne osvojených vedomostí a spôsobilosti žiakov za obdobie dištančného vzdelávania náš čaká v školskom roku 2020/2021.

Súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019/2020 bolo tiež zapoje- nie školy v čase do rôznych ďalších projektov, kampaní, množstva užitočných a zaujímavých aktivít a podujatí.

Súťaže:

iBobor, Európsky týždeň programovania, Klokan, Klokanko, Gvoboj, Hravo ži zdravo, IT Fitnes Test, Fenomény sveta 2020, Olympiáda Accelium Olympics 2020, Školská futsalová liga, Olympij- sky odznak všestrannosti, Školský turnaj v stolnom tenise, Beh nádeje, Beh 17. Novembra 2019 – cezpoľný beh, Michalský beh, Technická olympiáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Geografická olympiáda, Olympiáda zo slovenského jazyka, Olympiáda z anglického jazyka, Biblic- ká olympiáda, Matematická olympiáda, vedomostná astronomická súťaž ASTROSTOP, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov kubín, Biblia očami detí a mládeže, Vesmír očami detí, Tvoríme vlastnú knihu.

Kultúrne podujatia:

Besiedka pre starých rodičov, Imatrikulácie prvákov, Tekvičková slávnosť, Tekvičková tvorivá dielnička, Karneval, Mikuláš v škole, Vianočný koncert, Vianočné trhy v obci, Vianočné tvorivé dielne, Divadelné predstavenie – „O kocúrikovi a pyšnej hviezde“, Filmové predstavenie – Mia a biely lev.

Výchovno-vzdelávacie podujatia :

Ďakujeme za dážď – globálne vzdelávanie, Irán – zahalená krása, Digitálne planetárium - Jednodu- chá orientácia na oblohe a Fulldove filmy, Chemická show, Bylinkový kútik, Voda a mokrade, Eu- rópsky deň jazykov, Misijný koláčik, Suveníry a ohrozenie zvierat v ŠOP Varín, Náučný chodník pre deti z MŠ Dolná Tižina, Vtáčiky, tu od nás – výukový program pre deti z MŠ, Čo s klimatickou krízou? – recyklohry.

Školské akcie a podujatia:

Výstava ovocia a zeleniny, Výstava izbových rastlín, Deň pešej chôdze do školy, Zdravá životos- práva, Svetový deň vody – Kvapka vody, Medzinárodný deň mlieka, Medzinárodný deň bez fajče- nia, Záložka do knihy spája školy, Zombie deň v ŠKD, Pyžamový deň v ŠKD, Sochy v snehu.

Exkurzie:

Exkurzia Krakow – Osvienčim, Exkurzia v Povinej – Život včely, Výchovno – vzdelávacie poduja- tia v Škole ochrany prírody vo Varíne, návšteva dopravného ihriska v Krásňanoch.

Zberové aktivity:

zber papiera, zber vybitých batérií, starého šatstva, separovanie odpadu na I. a II. stupni.

Projektové dni:

Som zodpovedný spotrebiteľ, Noc s bibliou.

Zbierky:

Červené stužky, Biela pastelka.

(18)

Výcviky a výlety:

Plavecký výcvik žiakov 4. ročníka

Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka v lyžiarskom stredisku SKI Opalisko – Závažná Poruba, Škola v prírode žiakov 4. ročníka bola z dôvodu pandémie COVID 19 preložená na jeseň.

§ 2. ods. 2a)

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

Priestory školy sú bezpečné, zdraviu vyhovujúce a spĺňajú všetky hygienické požiadavky.

Na začiatku každého školského roka boli všetci žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, v odborných učebniach, na chodbách, na školskom dvore a v telocvični. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia predchádzalo vždy každej hromadnej školskej akcii, školskému vý- letu, exkurzii a pod. Aj napriek tomu v školskom roku 2019/2020 sme mali v škole niekoľko drob- ných úrazov.

Všetci zamestnanci školy absolvovali pravidelne školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane. Pravidelne podľa predpísaných harmonogramov boli prevedené kontroly bez- pečnosti a ochrany zdravia pri práci, revízie tlakových zariadení a plynového zariadenia, elektric- kých zariadení, bleskozvodov, telocvičného náradia a zabezpečené je následné odstraňovanie ziste- ných nedostatkov.

Po prerušení vyučovania v školách z dôvodu pandémie šírenia ochorenia COVID-19 bola uskutočnená dezinfekcia všetkých priestorov školy a postupne zabezpečované všetky opatrenia pre obnovenie vyučovania v školách v zmysle usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR, Ústredné- ho krízového štábu SR a MŠVVaŠ SR ( informačné piktogramy, dezinfekčné nádoby a dezinfekcia pri vstupných dverách do jednotlivých budov školy a do školskej jedálne, antibakteriálne mydlá vo všetkých triedach, antibakteriálne mydlá a jednorazové papierové utierky na toaletách, bezdoty- kové teplomery pre ranný filter žiakov a zamestnancov, informovanie žiakov a zákonných zástup- cov o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávanie v škole po obnovení vyučovania).

Od 1.6.2020 sme obnovili vyučovanie v škole pre ročníky 1.-5. ( nastúpilo takmer 80 % žiakov) a od 22. 6. 2020 aj pre ročníky 6.- 9. pri maximálnom dodržiavaní protiepidemiologických opatrení.

§ 2. ods. 2b)

Voľnočasové aktivity:

Názov záujmového útvaru Počet detí Vedúci záujmového útvaru

Biblický krúžok 15 Mgr. Dušan Monček

Divadelný krúžok 19 Mgr. Zuzana Kvočková

Dizajnérsky krúžok 21 Mgr. Monika Buchtová

Futsalový krúžok 18 Ing. Soňa Zimenová

Fyzikálno – chemický krúžok 15 RNDr. Antónia Muchová

Hravá matematika 19 Mgr. Anna Hodoňová

Príroda a my 18 Mgr. Zuzana Bajánková

Tancujeme pre radosť 12 Mgr. Katarína Michelová

Zelený krúžok a tvorivé dielne 14 Mgr. Zuzana Zichová

(19)

Voľnočasové aktivity realizované aj v rámci projektu „S funkčnou gramotnosťou k lepším vzdelá- vacím výsledkom a k lepšiemu uplatneniu v živote“:

Názov záujmového útvaru Počet detí Vedúci záujmového útvaru Hravá matematika (pre I. stupeň) 13 PaedDr. Veronika Cíbiková Matematika veselo i vážne (pre II. stupeň) 12 Mgr. Anna Trnková

Mediálny krúžok 15 Mgr. Petra Bačinská

Mladý programátor 18 Lukáš Ďurina

§ 2. ods. 2c), 2d)

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi, s verejnosťou

Spolupráca rodiny a školy je v našej škole na dobrej úrovni. S rodičmi našich žiakov parti- cipujeme predovšetkým v oblasti ich vzdelávania a výchovy, v oblasti ich prípravy na ďalší život, no rodičia sú ochotní pomáhať škole i finančne a pri rôznych aktivitách školy. V tomto školskom roku sa dobrá spolupráca s rodičmi preukázala i pri zabezpečovaní dištančného vzdelávania žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách.

Na začiatku každého školského roka býva celoškolské plenárne rodičovské združenie, zo zástupcov rodičov jednotlivých tried je vytvorená Rada rodičov. V priebehu školského roka bývajú triedne ro- dičovské združenia ( v tomto školskom roku dve), kde rodičia žiakov získali potrebné informácie o práci školy, triedy, ktorú navštevuje ich dieťa a o prejave a dosahovaných výsledkoch svojho die- ťaťa.

Spolupráca školy s verejnosťou je realizovaná najmä prostredníctvom Rady rodičov, Rady školy a zriaďovateľa. Škola spolupracuje s obcou pri príprave programu k tradičným obecným sláv- nostiam a zvykom: Mikuláš v obci, Vianočné trhy, Veľkonočné tvorivé dielne, hodové slávnosti.

Dlhodobú a dobrú spoluprácu máme i s Materskými školami v Dolnej Tižine a Stráži ( vzájomné návštevy prvákov a predškolákov, pozvania na kultúrno-výchovné vystúpenia poriadané v škole, slávnostný zápis do 1. ročníka, divadielka pre škôlkarov, ...) a tiež so 111. skautským zborom ÚSMEV Dolná Tižina.

SWOT analýza z priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3.-30.6.2020)

Silné stránky Slabé stránky

- rýchla adaptácia vyučujúcich i žiakov na dištančnú formu vzdelávania,

- skúsenosť žiakov s prácou v online pro- strediach, prostredníctvom ktorých sa diš- tančne vzdelávali

- dobrá spolupráca s rodičmi, ochotne rea- govali na požiadavky a upozornenia od vyučujúcich

- dobrá vzájomná spolupráca pedagogic- kých zamestnancov

- nedostatočné technické vybavenie pedago- gických zamestnancov na prácu z domu, - nedostatočné technické vybavenie niekto-

rých žiakov,

- nejednotná komunikácia pedagógov so žiakmi a rodičmi žiakov,

- pomalé a náročné odovzdávanie spätnej väzby žiakom, rodičom a naopak, - nesystematická práca niektorých žiakov

(20)

Príležitosti Riziká - možnosť poskytnúť v prípade opakovaného

prechodu na dištančné vzdelávanie každé- mu vyučujúcemu školský notebook, - zjednotenie a zlepšenie komunikácie so

žiakmi a ich rodičmi prostredníctvom EduPage,

- zabezpečovanie online výučby aj prostred- níctvom EduPage,

- množstvo bezplatných online školení pre pedagógov ako zvládnuť dištančné vzdelá- vanie žiakov,

- dostatok podporných materiálov pre vyuču- júcich, rodičov i vedenie školy na portáli www.ucimenadialku.sk

- nie všetci sa zapoja do komunikácie so ško- lou cez EduPage,

- nestabilná a pomalá internetová sieť, - nedostatočné technické vybavenie

u niektorých žiakov,

- nedostatočné osvojenie si učiva a získanie potrebných spôsobilostí

Návrh opatrení:

Zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov zapožičanie školského notebooku na prácu z domu a potrebné prístupy k interaktívnym programom v prípade zopakovania sa prechodu na dištančnú formu vzdelávania

T: podľa potreby Z: vedenie školy, správca IT

Preškoliť pedagogických zamestnancov s prácou v prostredí EduPage a pripraviť ich na prípadné prenesenie procesu výučby do on-line prostredia a zlepšenie a zjednotenie komunikácie učiteľov so žiakmi i zákonnými zástupcami žiakov.

T: prvý júlový týždeň 2020 Z: vedenie školy

Pripraviť pre rodičov žiakov manuál na prácu v prostredí EduPage – pre rodičov. Poskytnúť im pri- pravený materiál.

T: podľa potreby Z: Mgr. Michelová, vedenie školy

Záver:

Vypracovala: Mgr. Anna Trnková, riaditeľka školy v Dolnej Tižine, 04.09.2020

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Ugotovila sem, da na nakupne namere porabnikov izdelkov za osebno nego vpliva veliko dejavnikov, ki so lahko tudi cenovno ugodni za podjetja, saj trženje s pomočjo vplivnežev

Theoretical definitions of ethnic and civic nationalism are illustrated by practical examples – the model of ethnic nationalism is presented on the case of Germany, the model of

N obene od štirih značilnosti, ki definirajo po jem Boga in do k a te rih je tu prišel, Descartes ob koncu Meditacij ne bo zavrgel. Toda izraz »neki Bog«, ki združuje

9.00 Zajtrk z direktorico ZKŽP, Tatjano Zagorc Hala A – razstavni prostor ZKŽP 11.00–12.00 Okrogla miza »Inovativnost živilskega sektorja – kje smo. in

23 Ker je virtualna resničnost še precej nerazvita, virtualnega ogleda ne omogočajo vse spletne strani, zato se podjetja, ki se ukvarjajo s 360° fotografijo,

Premici sta vz~o-;-e~i natanko tedaj, ko sta kompleksna nagiba enaka.. Premici sta pravokotni natan ko tedaj , ko sta kompleksna

Základná škola Lodno, Lodno 67, 02334 Oznámenie o hodnotení žiakov Na základe usmernenia MŠVVaV SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej

B, bod 6, určuje pre žiakov triedy 7.A dištančný spôsob vzdelávania v termíne od 09.02.2022 do 13.02.2022 vtátane z dôvodu uzatvorenia triedy pre potvrdený prípad ochorenia COVID-19 u

Usmernenia k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania : 1.Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými