• Rezultati Niso Bili Najdeni

Zrc Sazu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Zrc Sazu"

Copied!
510
0
0

Celotno besedilo

Je pa res, da je ob 50. obletnici njegove smrti s posebno mislijo posvečena Ivanu Grafenauerju, prvemu direktorju Inštituta za slovensko narodopisje (ZRC) SAZU v Ljubljani. V rokopisu je bila dodana opomba, da pripravlja delo za Slovensko Matico v slovenščini, a je ostalo v rokopisu.

BUDEN SPREMLJEVALEC SLOVENSKE SLOVSTVENE

METODA

Kakšna je njegova metodološka usmeritev v praksi, je pokazal v članku O srovanácím studiu tradic lidových (1898), kjer se strinja z učiteljem A. Veselovskim v zelo širokem kulturno-psihološkem razumevanju pojavov.10 V metodološko podobni razpravi O smérech studia tradic lidových a jeho cíli11 se nanjo neposredno nanaša v uvodu: »Od časa, ko sem bil v II.

TERMINOLOGIJA

Poleg snovi, ki so razširjene v najrazličnejših narodih na ozemljih in središčih, so nekatere omejene le na določena območja, na različne sorodne jezikovne skupine in še bolj na kulturno-politične subjekte. V folklornem izročilu se je ohranilo veliko starih predmetov in motivov, čeprav je vanje prodrlo veliko povsem sodobnih spoznanj. 27.

METODIKA

Jiři Polívka mu trdi, da so njegove sodbe presenetljive, nepravične in neresnične ter izražajo nezadostno folkloristično znanje, saj po njegovem mnenju folklora v nekaterih državah vključuje več kot le tradicionalno literaturo in ji je bližje angleški pomen tega izraza .35. Sedem let pozneje je namreč izšel Povídky lidu opavského a hanáckeho.46 Dodal je kritično-bibliografske opombe o aktualnosti posameznih gradiv in motivov.47 Pri razvrščanju gradiva se sklicuje na »Povídky kladske«.

ETNOLOGIJA

Polívkovo razgledanost po slovanski slovstveni folkloristiki dokazuje njegov dvo- jezični seznam slovaških pravljic Súpis slovenských rozprávok. Tukajšnji oris upošteva zgolj knjige, ki jih hrani inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU, Ljubljana.

SLOVENSKI ZBORNIKI IN FOLKLORISTIČNE ZBIRKE Jiři Polívka je slovenski znanstveni periodiki, ki se nanaša na njegovo delovno podro-

 • SPLOŠNO FILOLOŠKE OBJAVE
 • ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE
 • FOLKLORISTIČNE ZBIRKE

Enako pomembni so prispevki k spominu na Stanka Vraza v sedmem letniku Časopisa za zgodovino in narodopisje. Polívka ugovarja tezi, da je [poklicni] zbiralec slovstvene folklore bolj objektiven kot poslušalec iz 'ljudstva'.

ŽANRSKI SISTEM SLOVSTVENE FOLKLORE

 • FOLKLORNI OBRAZCI
 • FOLKLORNE PESMI
 • FOLKLORNE PRIPOVEDI

Da gre nedvomno za umetno pesnjenje, pogosto z napevi natisnjeno, iz raznih starih zbirk iz prve polovice 19. stoletja Ob letniški primerjavi se vidi, da je Polívka Basni, pravljice in pravljice143 takoj prevzela od Antona v.

JOHANNES BOLTE IN JIŘI (GEORG) POLÍVKA

Heimatmärchen der Brüder Grimm (herausgegeben von Johannes Bolte und Georg Polívka) II, Nr. Heimatmärchen der Brüder Grimm (herausgegeben von Johannes Bolte und Georg Polívka unter Mitarbeit von Elisabeth Kutzer und Bernard Heller, IV, (zur Märchengeschichte), Nr.

MITOLOGIJA

Jiři Polívka je bil oster nasprotnik mitoloških teorij, kar je razvidno iz njegove poklicne preteklosti, ki je na obeh straneh povezana s Slovenci. Jiři Polívka je skoraj petdeset let (od 1883 do 1932) spremljal slovensko produkcijo na področju, ki ga danes imenujemo slovstvena folklora.

NA RAZPOTJIH SLOVANSKE FILOLOGIJE

DIFERENCIACIJA SLOVANSKE FILOLOGIJE

 • JEZIKOSLOVJE Ivan Prijatelj
 • LITERARNA ZGODOVINA
 • NARODOPISJE

Murko, Spomini, 39–40: »Tako si razlagamo, da je pomembno delo o Herderju in nemški romantiki napisal filozof R. Pomenljivo je, da je politično zaledje za razmah t.

TERMINOLOGIJA

Ali bo takoj [...] razumljivo, če ga iščemo med seboj in svojimi sorodniki v starih časih [...], še bolj pa nam bo jasno, če ga najdemo med povsem nesorodnimi narodi, tudi v Afriki in Avstraliji, ki so se ohranile v zgodnjih fazah človekovega razvoja. Ta stališča, po katerih so se že od začetka križali nacionalistični in sholastični romantiki ter celo primerjalni jezikoslovci, ki niso mogli dovoliti primerjave 'plemenitih' indoevropskih narodov z avstralskimi divjaki, so ustvarjali in širili največ v Angleži (Lubbock, Tylor, pri Nemcih Bastian) in za njimi prenovljena in razširjena stara veda, ki se zanima predvsem za preprosto ljudstvo, je dobila celo novo ime 'folklora' (= volkslehre, nemško volkskunde), tako da je danes v vseh jezikih. ljudje govorijo o folklori.

METODA

Zase ugotavlja, da je za svoje jezikoslovne študije »uporabljal vse pisane in tiskane vire, od poznejših pa le tiste, pisane v narodnem jeziku. 118 Da res misli na vse pojave, je razvidno iz njegovega očitka Planinskemu vestniku (prim. Zeitschrift für österreihische Volkskunde, III, da v njem ni nič etnološkega: »Prispevek Fr.

NOVOSTI MATIJE MURKA PRI RAZISKOVANJU SLOVSTVENE FOLKLORE

 • SRBSKA IN HRVAŠKA FOLKLORNA EPIKA
 • FOLKLORNE PRIPOVEDI

149 M. Murko, Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z napevi, n. d. 1–7: »Pri nas je prva in častna izjema delo Stanka Vraza, ki je poleg besedil napisal tudi številne melodije. Murko, Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z napevi, 48-49: »Glavno je, da naša narodna pesem v sedanji obliki izumira in mora izumreti.

MATIJA MURKO IN SLOVENCI

 • ČEŠKO-SLOVANSKA NARODOPISNA RAZSTAVA, 1895
 • GESELSKA ČLANKA O SLOVENCIH, 1895 IN 1898
 • MURKOV KOMENTAR K SLOVENSKI ETNOLOŠKI IN FOLKLORISTIČNI KNJIŽNI BERI, 1897
 • ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, 1904

Cerkev je zgradil turjaški grof, ki se je izgubil v pragozdu in našel pot nazaj. Nikoli več se Matija Murko ni tako trudil za »slovensko stvar« kot leta 1895, ko se je celo vmešal v politično dogajanje. V različnih pokrajinah se je ohranil precejšen individualizem, ki Slovencem škodi v njihovih političnih in gospodarskih bojih.

Toda leta 1941 se je veliki Prlek poslovil od domovine z res simboličnim člankom Indija slovenskih popevk.

ŽIVLJENJE

RAZDIRALEC TABUJEV

 • VNET SODELAVEC FRIEDRICHA SALOMONA KRAUSSA (1858–1938)
  • ŽIVLJENJE
  • KRAUSSOVE ZASLUGE ZA JUŽNOSLOVANSKO SLOVSTVENO FOLKLORISTIKO
 • ANTHROPOPOTHYTEIA (1904–1913)
  • ODMEVI
  • KOŠTIÁLOVO SODELOVANJE
 • JEZIK
 • SLOVSTVENA FOLKLORA
 • ORIS ŽIVLJENJSKE POTI

Najdlje je objavljal v Zeitschrift für östereichische Volkskunde (Wien), kar pomeni, da je šlo za obojestransko priznanje njegove strokovne povezanosti z etnologijo. Na to je ugodno vplivalo »samo gradivo polno najlepše ljudske poezije« in dejstvo, »da je dr. Matičetov, Glonarjevo narodopisno delo, 36: »Ne morem si predstavljati, kako se je Glonar znašel med Kraussovimi nasprotniki ...«.

Že jeseni 1903 je zasnoval razpravo, ki se je razvila iz seminarske predstavitve v petem semestru p.

IN NJEGOVE KULTURNO- HISTORIČNE IN

NESOJENA POT NA UNIVERZO

Imel je torej vse predpogoje, da si je ob snovanju ljubljanske univerze lahko zamislil profesorsko mesto na katedri za slovensko literarno zgodovino, kot je bilo predvideno v takratnem osnutku za organizacijo filozofske fakultete. Kljub temu, da je bil »edini, ki je 'skoraj izključno na podlagi izvirnih virov po obsežnih pripravljalnih raziskavah' predelal celotno zgodovino slovenske književnosti in v objavi Kratke zgodovine slovenskega slovstva (1917) podal 'nekakšno preliminarno raziskovalno poročilo'. o njegovem delu zavrnil z obrazložitvijo »drugačne razporeditve oddelkov«.14 Leta 1920 je dr.

Vendar je Ramovš spoznal, da je zaradi omejenega števila sistematiziranih mest na Filozofski fakulteti na voljo le mesto docenta, ki pa ga glede na znanstveno delo, ki ga je opravljal, in materialne posledice zaradi velike družine ne more sprejeti. .17 Ko je bil star že 75 let, je Filozofska in Filozofska fakulteta na predlog prof.

PREDSTOJNIK INŠTITUTA

Razredu za zgodovinske in družboslovne vede (I) SAZU v Ljubljani Komisija za slovensko narodopisje pri SAZU, dis. Komisija za slovensko narodopisje pri SAZU še nima prostorov, zaposlenih in znanstvenih sodelavcev. Pet let kasneje je kot za pomembno obletnico izšla pri SAZU v Ljubljani prva številka inštitutskega glasila Glasnik Inštituta za slovensko narodopisje, leto I, oktober 1956, št.

37 Ivan Grafenauer, Posvetovanje vzhodnoalpskih in srednjealpskih etnografov v Ljubljani, Glasilo Inštituta za slovensko narodopisje pri SAZU v Ljubljani, I, oktober 1956, št. 1, 3.

FILOLOGIJA

 • DUHOVNA BRAMBA IN KOLOMONOV ŽEGEN
 • PREGOVORI
 • KOROŠKA NAREČJA

Ker se je ta kabala večinoma ukvarjala z magijo, je bila podvržena tudi cerkvenim kaznim.«68. Ni bilo redko, da se kdo ni vrnil z romanja in nihče ni vedel, kaj se mu je zgodilo.88. Glede jezika in pravopisa pa se je držal zvesto slovenskih predlog.

Osredotočil se je predvsem na besedišče koroških Nemcev, ker je bil njegov slovar namenjen njim in izobraženim Slovencem, vajenim koroške nemščine.

LITERARNA ZGODOVINA

Avtor jo je do konca razvil v polemičnem delu O pokristjanjenju Slovencev in začetkih slovenskega slovstva,130 v katerem je ob specifičnih srednjeveških publikacijah M. Na podstrešju hiše pokojne Amalije Pfeifer, M. hči. Čbeliçarja Miha Kastelca je našel deželne sodnike glavni duhovnik g. Večina jih je napisana z roko Kastelčevo; pa tudi rokopisi Prešerna, Zupana in drugih so v sredini; vsebujejo večinoma gradivo za Kranjsko Čbelico, rokopis IV.

Kolikor jih radi pomanjkanja prostora ne bi bilo mogoče, jim bom vsaj navedel in opisal.132.

SLOVSTVENA FOLKLORISTIKA

 • TERMINOLOGIJA
 • METODOLOŠKI KONCEPTI

Da je bil do njih res zagrenjen, pove na več mestih že kot popolnoma izoblikovan znanstvenik.161 Kot učenec Jagićeve šole se je seznanil s »primerjalno literarnozgodovinsko metodo« in napisal članek o Mladi Zori z uporabo svoje "metode. Zgodovina folkloristike nam pove, da je vsaka doba drugače gledala na pripovedno izročilo: Perrault je na primer Grehnikovi grehi so vsi takšni, da je bilo nekoč treba zanje opraviti javno pokoro.

Dokaz, da je bilo tako, je po njegovih besedah ​​ohranjen v sklepnem delu drugega Brižinskega spomenika (BS II.

ALPES ORIENTALES

Bolj razumljivo postane, če spoznamo, da je zmaj-kača mitološki simbol Lune in torej prednik lunarne mitologije, planterskih kultur.389 Zdi se, da velja isto stališče. Zdi se, da se je enak odnos do zmaja – petelinjega jajca kot bodočega zmaja – kot v mengeški pravljici – vsaj v sledovih ohranil tudi v nekaterih drugih slovenskih in kajkavskih zgodbah o zmaju. Kot da bi se pripravljal na to sodelovanje, je Ivan Grafenauer gradivo o divjem možu že temeljito analiziral.

K tem povedkam o Divjem možu sirarju se je našlo še nekaj enačic iz Južne Tirol- ske, kjer se srečujejo vzhodni in zahodni motivi.

OSEBNOSTI

V Ljubljani, kjer naj se vse to zbere in hrani, naj Slovenska matica skrbi tudi za izdajanje znanstvenih del iz vseh področij narodopisne znano- sti; V ta namen je treba ustanoviti tudi znanstveno društvo in narodopisno strokov- no glasilo. Grafenauer je odgovoril na Murkov odziv tudi strokovno: ob Murkovi ugotovitvi, da bosenski guslar »poje isto pesem po nekolikih minutah drugače«, se je vprašal, ali je zapisan takšen primer tudi pri Slovencih in svetoval tak poskus. Grafenauer se je skliceval na ugotovitve Parryja in Lorda, ki sta po Murkovem znamenitem delu o južnoslovanski epiki nadaljevala njeno raziskovanje in ugotovila, da njen 'tako visoko formulski slog ne more biti samo tradicionalen, ampak mora biti hkrati tudi usten'.

488 Ivan Grafenauer, Gebrochene Verbindungen zwischen slowenischen Erzählliedern und dem europäischen Norden, Internationaler Volksmärchenkongress in Kiel und Kopenhagen (Vortrag und Präsentation).

SINTEZE

Bolj kot kritika bo pozitivna razlaga o deležu koroškega dela Slovenije – Karantanije pokazala neresničnost nacističnih propagandnih trditev v 12. stoletju. Duhovna bramba in Kolomonov ogenj. Raziskovanje slovenske književnosti ga je popeljalo globoko v srednji vek, ko pa se je posvetil raziskovanju slovenske slovstvene folklore, je zanj kot

Tako dober, da je na led pripeljal celo tako resnega znanstvenika, kot je Ivan Grafenauer.

PRVI RAZISKOVALEC LITERARJENJA PRI

 • METODOLOŠKA IZHODIŠČA
 • TERMINOLOGIJA Starosvetnosti je koroški izraz za »vse, kar je iz starega sveta«
 • JEZIK
 • SLOVSTVENA FOLKLORA

Wieser.5 Ker je bil še posebej nadarjen za jezike, se je odločil za študij jezikoslovja, predvsem slavistike. Po plebiscitu na Koroškem je bil njegov rojstni kraj na drugi strani meje, zato se je preselil v Jugoslavijo, kjer je postal šolski svetovalni delavec na srednjih šolah. Obleči se staromodno' pomeni, da oblačila, ki jih človek nosi, niso več običajna, niso več modna, nosili so jih njegovi predniki, današnji svet pa se brani.

Ne vem, ali je bil izvod Kolomona že v hiši, ko se je Andrej Glavar poročil z njo, ali pa ga je prinesel iz Šmarjete nad Pliberkom, kjer je živela teta.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

On June 25th, 2021, the Federal Revenue of Brazil published Normative Instruction nº 2036, which provides for the application of the special customs.. regime for the admission