• Rezultati Niso Bili Najdeni

Elaborati, ekspertize

3 Neobjavljeni prispevki 3.1 Bibliotekarska terminologija

3.2 Elaborati, ekspertize

353 Problematika strokovnih knjižnic. – Referat na republiškem posvetovanju o znanstvenih in strokovnih knjižnicah v LR Sloveniji. – Ljubljana, 1959 354 Idejni projekt za organizacijsko in strokovno ureditev in za kadrovsko zasedbo

os-rednje strokovne knjižnice in dokumentacijskega centra republiških upravnih orga-nov. – Ljubljana : Komisija Izvršnega sveta LR Slovenije, 1960-1961

Soavtor.

355 Predlog za uvedbo študija bibliotekarstva na univerzi. – Ljubljana : Društvo bib-liotekarjev Slovenije, 1961

356 Prizadevanja za uvedbo rednega šolanja knjižničarskih strokovnih kadrov. –Ko-per : Zborovanje slovenskih knjižničarjev, 1961

357 Funkcionalnost načrtovane zgradbe za knjižnico Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. – Ljubljana : Republiška komisija za revizijo investi-cijskih programov, 1962

358 Biblioteke u novom sistemu finasiranja. – Sarajevo, 1963

Referat na V. kongresu jugoslovanskih knjižničarjev. Sarajevo, 1963. – Soavtor.

359 Načelna stališča o bibliotekarskih strokovnih kvalifikacijah. – Ljubljana : Društvo bibliotekarjev Slovenije, 1967

Gradivo za plenum.

360 Kulturne dejavnosti v Sloveniji. – Ljubljana : Izvršni svet SR Slovenije, 1969.

– 48 str.

Nosilec teme in koordinator.

361 Predlog o možnosti ustanovitve osrednje družboslovne knjižnice. – Ljubljana : Re-publiški sekretariat za prosveto in kulturo SR Slovenije, 1969

Soavtor.

362 Mnenje o prihodnjem položaju sedanjih zveznih zavodov s področja izobraževanja in kulture. – Ljubljana : Izvršni svet SR Slovenije, 1970

Soavtor.

363 Vloga republike na področju kulture. – Ljubljana : Izvršni svet SR Slovenije, 1970. – 13 str.

364 Teze za razpravo o vlogi zveznega koordinacijskega organa za področje (kulturnih, prosvetnih, znanstvenih) stikov s tujino. – Ljubljana : Izvršni svet SR Slove-nije, 1970

Soavtor.

365 Koncepcija razvoja knjižničarstva v Sloveniji. – Ljubljana : Izvršni svet SR Slov-enije, 1971. – 23+75 str.

Nosilec teme in koordinator.

366 Osnove za izvajanje in financiranje spomeniško-varstvene službe v SR Sloveniji do leta 1975. – Ljubljana : Izvršni svet SR Slovenije, 1971. – 11 str.

Nosilec teme in koordinator.

367 Program izvajanja in financiranja službe varstva arhivskega gradiva. – Ljubljana : Izvršni svet SR Slovenije, 1971. – 25 str.

Nosilec teme in koordinator.

368 Usmeritev srednjeročnega razvoja kulture v SR Sloveniji 1971-1975. – Ljubljana : Izvršni svet SR Slovenije 1971. – 46 str.

Nosilec teme in koordinator.

369 Osnovi za projektni program Narodne i univerzitetske biblioteke u Banja Luci. – Banja Luka : Narodna biblioteka »Petar Kocić«, 1974. – 9 str.

Elaborat.

370 Ustavno konstituiranje visokošolskih knjižnic. – Črnomelj, 1974 Referat na posvetovanju Društva bibliotekarjev Slovenije.

371 Katalog rokopisov Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. – Ljubljana : RSS, 1975. – 118 str.

Raziskovalni projekt.

372 Geslovnik za skupino Bibliotekarstvo (slovenski del gesel). – Gradivo za Enciklope-dijo Jugoslavije, 2. izd., Redakcija za Slovenijo 1976 (1. var.) in 1977 (2. var.) 373 Geslovnik za skupino knjižničarstvo. – Gradivo za redakcijo Enciklopedije

Slov-enije, 1977

374 Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani : sanacijski program 1977-1981 za opravljanje temeljne dejavnosti. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1977. – 17 str.

375 Prostorska problematika Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. – Ljublja-na : NarodLjublja-na in univerzitetLjublja-na knjižnica, 1979. – 12 str.

376 Šola srednjega usmerjenega izobraževanja v Škofji Loki : prostori za knjižnico. – Škofja Loka, 1980

Analiza s predlogi za investitorja in opremljevalca.

377 Učni načrt za predmet Bibliotekarstvo (splošne osnove). – Ljubljana : Pedagoška akademija, 1980

378 Center srednjega usmerjenega izobraževanja Novo mesto: Knjižnica-medioteka. – Škofja Loka, 1980

Analiza s predlogi za investitorja in opremljevalca.

379 Ocena raziskovalne naloge: Zgodovina mariborskega knjižničarstva. – Ljubljana : RSS-PORS za humanistične in zgodovinske vede, 1980. – 4 str.

380 Učni načrt v srednjem usmerjenem izobraževanju za predmete: Bibliotekarstvo, Bib-liotekarstvo in knjigarstvo, Zaščita gradiva. – Ljubljana : Zavod za šolstvo SR Slovenije, 1980-1981

Soavtor.

381 Nacionalna knjižnica: Glavne (temeljne) funkcije in naloge. – Ljubljana : Komite za kulturo in znanost SR Slovenije, delovna skupina za pripravo predloga zakona o knjižničarstvu, 1981. – 10 str.

382 Programi za študij knjižničarstva v usmerjenem izobraževanju : gradivo za razpra-vo o izvedbi programov. – Ljubljana : Društrazpra-vo bibliotekarjev Slovenije, 1981.

– 86 str.

Zbral, uredil, smernice za razpravo pripravil. – Obravnavano tudi na jugoslovanskem interkatedrskem posvetovanju predavateljev knjižničarstva v Sarajevu novembra 1981.

383 Vodenje evidence knjižnih programov slovenskih založb za usklajevanje programi-ranja založniške dejavnosti v Sloveniji : pristop k obdelavi teme s predlogi re-šitev. – Ljubljana : Zbor delegatov TOZD založništva in knjigotrštva pri Gos-podarski zbornici SRS, 1981. – 38 str.

384 Geslovnik za skupino: Knjižničarstvo in bibliografija (dodelava). – Gradivo za redakcijo Enciklopedije Slovenije, 1981

385 Šolski center za osnovno in za srednje usmerjeno izobraževanje Ivančna Gorica – Stična: Prostori za knjižnico-medioteko. – Škofja Loka, 1981

Analiza s predlogi za investitorja in opremljevalca.

386 Bibliotekarska stručna objašnjenja uz idejni koncept za izgradnju Naučne sveučilišne biblioteke u Splitu. – Split : Projektivni atelje Arhitekt, 1983. – 9 str.

Glej tudi Projektni program i idejne skice objekta Naučne biblioteke u Splitu, Split 1983.

387 Osnutek predmetnika in okvirnega študijskega programa za študij izbirnega pred-meta Bibliotekarstvo v okviru študija sociologije, analitično-raziskovalna usmer-itev. – Ljubljana : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 1983. – 3 str.

388 Dr. Rudolf Trofenik. – Ljubljana : Splošno združenje grafične in grafično pre-delovalne industrije, časopisne in založniške dejavnosti ter knjigotrštva Slovenije, 1983. – 4 str.

389 Strokovno poročilo o delu Brede Filo. – Ljubljana : Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 1984. – 5 str.

Za habilitacijsko komisijo.

390 Strokovno poročilo o delu dr. Martina Žnideršiča. – Ljubljana : Fakulteta za so-ciologijo, politične vede in novinarstvo, 1984. – 11 str.

Za habilitacijsko komisijo.

391 Vzgojnoizobraževalni program za smer Bibliotekarstvo (VIS-INT, dvopredmetni). – Ljubljana : Delovna skupina strokovnega sveta PIS za kulturo, 1984. – 56 str.

Koordinator in soavtor.

392 Učni načrti za predmete: Osnove bibliotekarstva, Sodobna organiziranost bibli-otekarstva, Razvoj biblibibli-otekarstva, Primerjalno bibliotekarstvo. – Ljubljana : VIP Bibliotekarstvo, 1984. – 10 str.

Soavtor.

393 Poročilo za 2. skupščino Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Titovo Velenje 26.

10. 1984. – Ljubljana : Komisija za izobraževanje in šolanje bibliotekarskih kadrov, 1984. – 6 str.

394 Komisija za školovanje i usavršavanje bibliotečkoh radnika: Izveštaj na Skupštini Saveza društava bibliotekara Jugoslavije. – Beograd : Skupština Saveza društa-va bibliotekara Jugoslavije, 1984. – 4 str.

395 Predlog za nadaljnje organiziranje visokošolskega izobraževanja iz bibliotekarstva v Sloveniji. – Ljubljana : Strokovni svet za knjižničarstvo SR Slovenije idr., 1984. – 8 str.

396 Promemorija o nadaljnjem organiziranju visokošolskega izobraževanja iz bibli-otekarstva v Sloveniji. – Ljubljana : Katedra za knjižničarstvo Pedagoške akademije, 1984. – 5 str.

397 Vzgojnoizobraževalni program za smer Bibliotekarstvo (VIS:INT, dvopredmetni). – Ljubljana : ISS – PIS za kulturo, strokovni svet, 1984. – 56 str.

398 Učni načrt za predmet Bibliotekarstvo (splošne osnove). – Ljubljana : Pedagoška akademija, 1984. – 3 str.

399 Teze za razpravo o kulturi (z uvodno obrazložitvijo). – Kranj : Medobčinski svet ZKS za Gorenjsko, 1985. – 13 str.

400 Ocena srednješolskih programov: Knjižničarstvo, VIP družboslovno-jezikoslovna dejavnost, smer izobraževanja A) družboslovna. – Ljubljana : Delovna skupina za spremljanje izvajanja SR VIP, 1985. – 7 str.

401 Slovensko knjižničarstvo in bibliotekarska strokovna izobrazba : predavanje. – Ljubljana : Britanski svet za kulturo : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1985

402 Odgovori na vprašalnik za racionalno evalvacijo vzgojno-izobraževalnega progra-ma v srednjem izobraževanju: usmeritev splošno kulturna, smer knjižničar-knjigar.

– Škofja Loka, 1986. – 8 str.

Za Pedagoški inštitut Edvarda Kardelja v Ljubljani.

403 Anketni list za analizu stanja bibliotekarskog školovanja u srednjem usmerenom obrazovanju : podaci za SR Sloveniju. – Beograd : Savez društava biblioteka-ra Jugoslavije, Komisija za školovanje i stručno usavršavanje bibliotečnih radnika, 1986. – 4 str.

404 Izveštaj o radu u periodu 1984.-1986. god. : polazni osnovi rada u novom mandatu.

– Beograd : Savez društava bibliotekara Jugoslavije, Komisija za školovan-je i stručno usavršavanškolovan-je bibliotečnih kadrova, 1986. – 4 str.

405 Pripombe, stališča in predlogi na gradivo: Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : program sadržaja. – Sarajevo : Narodna i univerzitetska bib-lioteka Bosne i Hercegovine, 1986. – 12 str.

406 Stanje knjižničarske dejavnosti v Sloveniji v letu 1985. – Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1986. – 36 str.

Glej tudi O knjigah in knjižničarstvu, 2000.

407 Uveljavljanje tiskane knjige in tiskarstva na Slovenskem. – Maribor, Univerza, 1986. – 21 str.

408 Programa raziskovalnega projekta Razvoj knjižnoinformacijskega sistema v SR Slov-eniji (sooblikovalec) in raziskovalne naloge Izobraževanje strokovnih kadrov za knjižničnoinformacijski sistem (avtor). – Ljubljana : Bibliotekarski raziskoval-ni center Narodne in uraziskoval-niverzitetne knjižraziskoval-nice, 1986. – 17+6 str.

409 Mnenje k gradivu: Specifikacija i opis prostorija sa kvadraturom Narodne i univer-zitetske biblioteke BiH u Sarajevu. – Škofja Loka, 1987. – 15 str.

410 Strokovno poročilo o delu kandidata Maksa Veselka (za izvolitev v naziv visoko-šolskega učitelja). – Ljubljana : Pedagoška akademija, 1987. – 13 str.

Za habilitacijsko komisijo.

411 Značilnosti, funkcije in naloge narodne in univerzitetne knjižnice : (prispevek za elaborat o Narodni in univerzitetni knjižnici Bosne i Hercegovine v Saraje-vu). – Škofja Loka, 1987. – 15 str.

412 Študij primera občinske matične knjižnice v Mozirju : ocena raziskovalne naloge.

– Ljubljana : Kulturna skupnost Slovenije, 1987. – 6 str.

413 Strokovno mnenje k raziskavi: Maja Žvanut, Knjige iz 16. stoletja v Narodnem muzeju. – Ljubljana : Narodni muzej, 1987. – 2 str.

414 Učni načrt za izbirni predmet Knjižničarstvo in knjigarstvo : (osnutek in poroči-lo). – Ljubljana : Izobraževalna skupnost Slovenije, PIS za kulturo, 1987. – 22 str.

415 Dodatna utemeljitev k strokovnemu poročilu o delu Majde Jakše Ujčič za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja za predmeta Bibliotekonomija in Bibliografija. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1988. – 3 str.

416 Mnenja in predlogi k: Osnutek nomenklature poklicev za področje izobraževanja, vzgoje, znanosti, telesne kulture in športa. – Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1989. – 2 str.

417 Strokovno poročilo o kandidatu mag. Mirku Popoviču za izvolitev v naziv. – Ljublja-na : Filozofska fakulteta, 1989. – 6 str.

Soavtor.

418 Strokovno mnenje o: Analiza knjižnične dejavnosti kot bistvenega elementa infor-macijskega sistema za znanstveno, izobraževalno in kulturno dejavnost v občini Škofja Loka /Jože Urbanija et al./. – Škofja Loka : Občinska raziskovalna skup-nost, 1989. – 2 str.

419 Ocena raziskovalne naloge: Knjižničarstvo in celovito znanstveno informiranje na univerzi. – Ljubljana : RSS, 1989. – 13 str.

420 Program podiplomskega študija: Bibliotekarstvo : (osnutek). – Ljubljana : Filo-zofska fakulteta, Komisija za podiplomski študij, 1989. – 5 str.

421 Zapis o problematiki knjižničarske in znanstvenoinformacijske dejavnosti na Uni-verzi Edvarda Kardelja v Ljubljani. – Ljubljana : Rektorat univerze, 1989. – 6 str.

422 Usmerjeni raziskovalni program: Slovensko bibliotekarstvo in njegov razvoj (teze) /in/ Program raziskovalne naloge: Družbene in pravne osnove za organiziranje in delovanje knjižničarstva na Slovenskem. – Ljubljana : Znanstveni inštitut Filo-zofske fakultete, 1989. – 5 str.

423 Dodatna utemeljitev k poročilu o pogojih kandidata mag. Jožeta Kokoleta za izvo-litev v naziv visokošolskega učitelja. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1990. – 3 str.

424 Das slowenische Bibliothekswesen : (Struktur sowie gegenwärtige Probleme und Aktivitäten). – Predavanje na Katedri za bibliotekarstvo Univerze v Kölnu 1990. – 14 str.

425 Die geschichtliche Entwicklung des Bibliothekswesens in Slowenien : (unter beson-derer Berüksichtigung der National- und Universitätsbibliothek in Ljublja-na). – Predavanje na Katedri za bibliotekarstvo Univerze v Kölnu 1990. – 15 str.

426 Strokovna znanstvena področja v mednarodnem informacijskem sistemu. – Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1990. – 2 str.

427 Spremembe v VIP Bibliotekarstvo VIS-INT : (gradivo za razpravo 1-3). – Ljublja-na : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1991. – 25 str.

428 Strokovno poročilo o kandidatu dr. Mirku Popoviču za izvolitev v naziv visokošol-skega učitelja. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1991. – 6 str.

Soavtor.

429 URP Slovensko bibliotekarstvo in njegov razvoj : (oznaka in biobibliografski podatki). – Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1991. – 5 str.

430 Mnenje o strokovnem delu višjega bibliotekarskega specialista Marka Kranjca. – Ljubljana : Komisija za priznavanje strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke, 1992. – 3 str.

431 Ocena magistrskega dela Melite Ambrožič: Model knjižnično-informacijskega siste-ma ljubljanske univerze. – Varaždin : Fakultet organizacije i inforsiste-matike.

Varaždin, 1993. – 10 str.

Soavtor.

432 Poročilo o nostrifikaciji magistrske diplome mag. Nade Kodila-Češnovar. – Ljublja-na : Filozofska fakulteta, 1993. – 3 str.

Soavtor.

433 Poročilo o nostrifikaciji magistrske diplome mag. Melite Ambrožič. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1993. – 3 str.

Soavtor.

434 Pripombe in predlogi ob preimenovanju ulic v Škofji Loki. – Škofja Loka : Muzej-sko društvo : Občina, 1993. – 5 str.

435 Recenzija gradiva za priročnik: Knjižnica srednje šole – multimedijski in informa-cijski center. – Ljubljana : Zavod za šolstvo in šport, 1993. – 4 str.

436 ISBD(A) in slovenski starejši tiski. – Ljubljana : Delovna skupina za uvajanje ISBD v NUK, 1993. – 5 str.

437 Ocena magistrskega dela Helene Pečko-Mlekuš: Vrednovanje knjižničnih zbirki s područja kemije i kemijske tehnologije u Centralni tehniški knjižnici (Ljubljana) s obzirom na jezik publikacije (s posebnim osvrtom na engleski i francuski jezik). – Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 1994. – 12 str.

Soavtor.

438 Ocena raziskovalnega projekta NUK v Ljubljani: Retrospektivna konverzija kata-logov s posebnim ozirom na normativno kontrolo : (odgovori na vprašalnik). – Ljubljana : Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 1994. – 5 str.

439 Mnenje o pogojih mag. Irene Marinko za pridobitev doktorata znanosti. – Ljublja-na : Filozofska fakulteta, 1995. – 5 str.

Soavtor.

440 Strokovno mnenje o pogojih Silve Novljan za pridobitev doktorata znanosti. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1995. – 5 str.

Soavtor.

441 Strokovna ocena o kandidatki mag. Meliti Ambrožič za izvolitev v naziv višji pre-davatelj. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1995. – 6 str.

Soavtor.

442 Strokovno poročilo o pogojih dr. Jožeta Urbanije za izvolitev v naziv za docenta. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1996. – 4 str.

Soavtor.

443 Strokovno poročilo o pogojih dr. Petra Pavla Klasinca za izvolitev v naziv docenta.

– Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1996. – 5 str.

Soavtor.

444 Ocena doktorske disertacije doktorandke Silve Novljan Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim oziroma na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja za branje v osnovni šoli (koncept). – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1997. – 3 str.

Soavtor.

445 Ocena doktorskega dela mag. Irene Marinko: Primerjalna analiza študijskih progra-mov bibliotekarstva. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1998. – 13 str. + 3 str.

446 Strokovno poročilo za izvolitev dr. Silve Novljan v naziv docentke za področje bibliotekarstva. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1998. – 5 str. + 3 str. pril.

447 Poročilo o pogojih Eve Kodrič-Dačić za pridobitev doktorata znanosti. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1998. – 5 str.

448 Strokovno poročilo o mag. Meliti Ambrožič za ponovno izvolitev v naziv asisten-ta. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1998. – 3 + 7 str.

449 Mag. Irena Marinko – strokovna bibliografija. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1999. – 2 str.

450 Strokovno poročilo o dr. Jožetu Urbaniji za izvolitev v naziv izredni profesor za po-dročje bibliotekarstva. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2001. – 5 str.

451 Ocena doktorske disertacije Eve Kodrič-Dačić: Oblikovanje izhodišč za izgradnjo fondov v javnih (znanstvenih) knjižnicah na Slovenskem. – Ljubljana : Filozof-ska fakulteta, 2001. – 7+1 str.

452 Poročilo o magistrskem delu Stanislava Bahorja Razvoj in pomen starejših samostan-skih knjižnic in njihov položaj v sodobnem knjižničnem in informacijskem sistemu v Sloveniji. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2003. – 3 str.

453 Pripombe k predlogu študijskega programa na Oddelku za bibliotekarstvo, informa-cijsko znanost in knjigarstvo : (prispevek za razpravo). – Ljubljana : Filozofs-ka fakulteta, 2005. – 6 str.

4 Sekundarno avtorstvo

POVEZANI DOKUMENTI