• Rezultati Niso Bili Najdeni

Adkins, D. C. in Sturges, D. K. (2004). Library service planning with GIS and census data.

Public libraries, 43(3), 165–170.

Adkins, D. C., Haggerty, K. C. in Haggerty, T. M. (2014). The influence of community demo­

graphics on new public library facilities. Proceedings of the American Society for Informati­

on Science and Technology Annual Meeting, 51(1), 1–8. doi: 10.1002/meet.2014.14505101050 Allen, J. (2019). Mapping differences in access to public libraries by travel mode and time of day. Library and information science research, 41(1), 11–18. doi: 10.1016/j.lisr.2019.02.001 Bishop, B. W. (2008). Use of geographic information systems in marketing and facility site location: a case study of Douglas County (Colo.) Libraries. Public libraries, 47(4), 65–69.

Bishop, W. B. in Mandel, L. H. (2010). Utilizing geographic information systems (GIS) in library research. Library hi tech, 28(4), 536–547.

Brenčič, P., Fras Popovič, S., Podbrežnik Vukmir, B., Vilar, P., Vodeb, G. in Zdravje, A.

(2018). Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018 do 2028).

Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 29. 3. 2019 s spletne strani:

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kul­

turno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2018/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjizni­

ce_2018­2028_objava.pdf

Dempsey, C. (2019, 25. marec). What is GIS? [spletna stran]. Santa Clara: GIS Lounge. Pri­

dobljeno 29. 4. 2019 s spletne strani: https://www.gislounge.com/what­is­gis

Dewe, M. (2006). Planning public library buildings: concepts and issues for the librarian.

London: Routledge.

Donnelly, F. P. (2013). The geographic distribution of United States public libraries: an analysis of locations and service areas. Journal of librarianship and information science, 46(2), 110–129. doi: 10.1177/0961000612470276

Donnelly, F. P. (2015). Regional variations in average distance to public libraries in the United States. Library and information science research, 37(4), 280–289. doi: 10.1016/j.

lisr.2015.11.008

Edwards, J. B., Robinson, M. S. in Unger, K. R. (2013). Transforming libraries, building com­

munities: the community­centered library. Lanham: Scarecrow Press.

Guo, Y., Chan, C. H. in Yip, P. S. F. (2017). Spatial variation in accessibility of libraries in Hong Kong. Library and information science research, 39(4), 319–329. doi: 10.1016/j.

lisr.2017.11.007

Hertel, K. in Sprague, N. (2007). GIS and census data: tools for library planning. Library hi tech, 25(2), 246–259.

Higgs, G., Langford, M. in Fry, R. (2013). Investigating variations in the provision of digi­

tal services in public libraries using network­based GIS models. Library and information science research, 35(1), 24–32. doi: 10.1016/j.lisr.2012.09.002

Kernel, I. (1972). Osnovni podatki o ljubljanskem območju in razvoj splošnoizobraževalnega knjižničarstva. Ljubljana: Delavska knjižnica.

Kernel, I. (1973). Razvoj splošnoizobraževalnega knjižničarstva na ljubljanskem območju.

Knjižnica, 17(1–4), 40–49.

Kernel, I. (1980). Prostorske potrebe in oprema ljubljanskih SIK kot osnova za naložbe po razvojnem načrtu: osnutek. Ljubljana: Delavska knjižnica.

Kinikin, J. (2004). Applying geographic information systems to the Weber county library system. Information technology and libraries, 23(3), 102–107.

Koontz, C. M. (1997). Library facility siting and location handbook. Westport: Greenwood Press.

Koontz, C. M. in Jue, D. K. (2001). The location of your library building: why it is important, and how to do it, using GIS (geographic information system software). V M.­F. Bisbrouck (ur.), Library buildings in a changing environment (str. 141–153). München: Saur.

Koontz, C. M., Jue, D. K. in Bishop, B. W. (2008). Why public libraries close. Tallahassee:

Florida State University. Pridobljeno 12. 12. 2018 s spletne strani: https://cdm15003.con­

tentdm.oclc.org/digital/collection/p15003coll51/id/106

Lim, H.­K. in Park, S. J. (2015). Designing a GIS­based planning support system for a public library building project. Journal of librarianship and information science, 47(3), 254–264.

doi: 10.1177/0961000614532673

Malec, L. (2012). Dostopnost knjižničnih storitev na Obalno­kraškem območju. Knjižnica, 56(4), 109–128.

Mandel, L. H. (2010). Geographic information systems: tools for displaying in­library use data. Information technology and libraries, 29(1), 47–52.

Model programme for public libraries. (2013). Copenhagen: Agency for Culture and Palaces.

Pridobljeno 12. 12. 2018 s spletne strani: https://modelprogrammer.slks.dk/en/

Morris, A. in Brown, A. (2004). Siting of public libraries in retail centres: benefit and effec­

ts. Library management, 25(3), 127–137. doi: 10.1108/01435120410522343

Navade uporabnikov Mestne knjižnice Ljubljana: analiza anket. (2018). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 1. 2. 2019 s spletne strani: https://www.mklj.si/images/

dokumenti/splosno/ o_nas/informacije_javnega_znacaja/Analiza_anketa_o_navadah_

uporabnikov.pdf

Občinski prostorski načrt. (2018). Ljubljana: Mestna občina Ljubljana. Pridobljeno 1. 2. 2019 s spletne strani: https://www.ljubljana.si/sl/moja­ljubljana/urbanizem/obcinski­prostor­

ski­nacrt

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. (2010).

Uradni list RS, št. 78/2010, 10/2011, 22/2011, 43/2011, 53/2012, 9/2013, 23/2013, 72/2013, 71/2014, 92/2014, 17/2015, 50/2015, 88/2015, 95/2015, 38/2016, 63/2016, 12/2017, 12/2018 in 42/2018.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del. (2010).

Uradni list RS, št. 78/2010, 10/2011, 72/2013, 92/2014, 17/2015, 50/2015, 88/2015, 12/2018 in 42/2018.

Park, S. J. (2012a). Measuring public library accessibility: a case study using GIS. Library and information science research, 34(1), 13–21.

Park, S. J. (2012b). Measuring travel time and distance in library use. Library hi tech, 30(1), 151–169. doi: 10.1108/07378831211213274

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/2012.

Raziskava zunanjega okolja in segmentiranje uporabnikov MKL [interni dokument]. (2010).

Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.

Resman, S. (2011). Urbis bibliotheca urbi – mestna knjižnica mestu. V V. Jakac Bizjak (ur.), Sto let razvoja Knjižnice Otona Župančiča: zbornik ob stoletnici splošnega knjižničarstva v Ljubljani (str. 263–271). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. (2017). Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo RS. Pridobljeno 29. 4. 2019 s spletne strani: http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_ razvo­

ja_prometa_v_RS/Resolucija_o_nacionalnem_programu_razvoja_prometa_do_2030.pdf Siting public facilities: a guide for the City of Minneapolis. (2011). Minneapolis: Department of Community Planning and Economic Development. Pridobljeno 29. 4. 2019 s spletne strani: https://lims.minneapolismn.gov/Download/PriorFileDocument/­62714/WCM­

SP­171922.PDF

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. (2004). Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj. Pridobljeno 12. 12. 2018 s spletne strani: http://www.mop.gov.si/fileadmin/ mop.gov.si/pageuploads/publikacije/

sprs_slo.pdf

Špoljar, M. (2014). Eko­karta knjižnice: shematski pregled sodelovanja knjižnice s partner­

ji v lokalnem okolju. Knjižničarske novice, 24(5), 2–3.

Študija prostorske simulacije mreže splošnih knjižnic. (2015). Ljubljana: Urbanistični inšti­

tut RS. Pridobljeno 1. 2. 2019 s spletne strani: https://cezar.nuk.uni­lj.si/common/files/

studije/studija_prostorske_simulacije_mreze_splosnih_knjiznic.pdf

Urh, M., Rajkovič, U., Bitenc, I. in Kofjač, D. (2019). Analiza odprtokodnih in brezplačnih geografskih informacijskih sistemov s poudarkom na spletni dostopnosti in funkcional­

nosti. Uporabna informatika, 27(1), 3–15.

Vidiček, M. in Novljan, S. (2010). Uporabnost metod GIS pri načrtovanju knjižničnih sto­

ritev: nekaj primerov. Knjižnica, 54(1–2), 17–38.

Vodeb, G. (2017). Dosežki projekta »Prostorska analiza knjižnične mreže« v Sloveniji. V D. M. Gabriel in F. Bišćan (ur.), Vrednovanje djelatnosti narodnih knjižnica: zbornik radova (str. 63–77). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Vodeb, V. (2013). Zasnova prostorske analize dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo. Ljubljana: Urbanistični inštitut RS. Pridobljeno 1. 2. 2019 s spletne strani:

https://cezar.nuk.uni­lj.si/common/files/studije/Analiza_Dostopnosti_Knjiznic_2013.pdf Vodeb, V. in Vodeb, G. (2015). Spatial analysis of the public library network in Slovenia.

Journal of library administration, 55(3), 202–220. doi: 10.1080/01930826.2015.1034047 Zakon o knjižničarstvu (ZKnj­1). (2001). Uradni list RS, št. 87/2001, 96/2002 in 92/2015.

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS). (2007). Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012, 14/2015, 11/2018 in 30/2018.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). (2007). Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010, 43/2011, 57/2012, 109/2012, 76/2014, 14/2015 in 61/2017.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP­2). (2017). Uradni list RS, št. 61/2017.

Simona Resman

Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana e­pošta: simona.resman@mklj.si

mag. Marijan Špoljar

Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana e­pošta: marijan.spoljar@mklj.si

mag. Aleš Klemen

Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana e­pošta: ales.klemen@mklj.si