• Rezultati Niso Bili Najdeni

About the environment, sustainability and libraries special interest group [spletna stran].

(2019). Haag: IFLA. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/about­en­

vironmental­sustainability­and­libraries

African Library and Information Association and Institution (AfLIA) website [spletno mesto].

(2017). Accra, Gana: AfLIA. Pridobljeno 30. 7. 2019 s spletne strani: http://aflia.net/web/

Antonelli, M. (2008). The green library movement: an overview of green library literature and actions from 1979 to the future of green libraries. Electronic green journal, 1(27).

Antonelli, M. (2009a). Green libraries: a website for information about green and sustain-able libraries [spletno mesto]. Pridobljeno 23. 2. 2019 s spletne strani: http://www.green­

libraries.org/

Antonelli, M. (2009b). USA green libraries directory A - G [spletna stran]. Pridobljeno 28. 7.

2019 s spletne strani: http://www.greenlibraries.org/usa_green_libraries_directory_a_­_g Athens, L. (2007). Design for social sustainability at Seattle’s central library. Journal of green building, 2(1), 1–21. doi: 10.3992/jgb.2.1.1

Aulisio, G. J. (2013). Green libraries are more than just buildings. Electronic green journal, 1(35).

Bibliotekarski terminološki slovar [podatkovna zbirka]. (2011). Kamnik: Amebis. Pridoblje­

no 16. 8. 2019 s spletne strani: https://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski­ter­

minoloski­slovar

Brenčič, P., Fras Popović, S., Podbrežnik Vukmir, B., Vilar, P., Vodeb, G. in Zdravje, A.

(2018). Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028).

Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Pridobljeno 28. 2. 2019 s spletne stra­

ni: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_

kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2017/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjizni­

ce_2017.pdf

Briggs, P. in Williams, L. (2009). Kenya eyewitness travel. London: DK Publishing.

Carr, M. M. (2013). The green library planner: what every librarian needs to know before starting to build or renovate. Lanham: Scarecrow Press.

Cilji trajnostnega razvoja [spletna stran]. (2016). Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_

in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/

politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/

Climate statistics for Australian locations [spletna stran]. (2019). Melbourne: Australian Government Bureau of Meterology. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: http://www.

bom.gov.au/climate/averages/tables/cw_009225_All.shtml

Cockburn health and community drone video [video posnetek]. (2016). Spearwood:

Cockburn Libraries. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.youtube.com/

watch?v=x9Qg0r5E9ys

Cockburn soundings: our City of Cockburn magazine. (2018, junij). Spearwood: City of Cockburn. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.cockburn.wa.gov.au/getat­

tachment/f7a6cad7­293f­4a80­bc00­535a761ca3e9/ECM_7535154_v1_Cockburn­Soundings­

­June­2018­Accessible­PDF.pdf.aspx

Čadovska, I. in Tkalčić, A. (2017). Zelena pismenost kao dio strategije razvoja informacij­

ske službe. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 60(1), 65−77.

DGNB certification: a systematic approach to sustainability [spletna stran]. (2019). Stutt­

gart: DGNB. Pridobljeno 2. 8. 2019 s spletne strani https://www.dgnb.de/en/council/cer­

tification/

Dragaš, B. (2017). Zelene knjižnice za zelenu pismenost: hrvatsko iskustvo. Vjesnik bibli-otekara Hrvatske, 60(4), 221−241.

ESSEC_Singapore.JPG [fotografija]. (2007). V Wikimedia Commons. San Francisco: Wiki­

media Foundation. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:ESSEC_Singapore.JPG

Explore Nairobi [spletna stran]. (2019). Nairobi: Nairobi City County. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://nairobi.go.ke/explore­nairobi/

Focusing on performance: global water summit 2011. (2011). Oxford: Media Analytics. Pri­

dobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.globalwaterintel.com/client_media/

uploaded/Conference%20book%202011_Focusing_on_performance_72%20pixels%20 per%20inch.pdf

Hauke, P. (2015). How to become/How to identify a green library? Standards for certificati-on [prispevek predstavljen na kcertificati-onferenci IFLA World Library and Informaticertificati-on Ccertificati-ongress, Cape town, Južna Afrika, 15.–21. Avgust]. Haag: IFLA. Pridobljeno 23. 2. 2019 s spletne stra­

ni: http://library.ifla.org/1237/1/095­hauke­en.pdf

Hauke, P., Charney, M. in Sahavirta, H. (ur.). (2018). Going green: implementing sustainable strategies in libraries around the world: buildings, management, programs and services.

Berlin: De Gruyter Saur.

Hauke, P., Latimer, K. in Werner, K. U. (ur.) (2013). The green library: the challenge of en-vironmental sustainability / Die grüne Bibliothek: Ökologische Nachhaltigkeit in der Praxis.

Berlin: De Gruyter Saur.

How do libraries further development? [spletna stran]. (2017). Haag: IFLA. Pridobljeno 31.

7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/7408

IFLA Green library award 2018 winners announced [spletna stran]. (2018). Haag: IFLA.

Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/60935?og=479 IFLA Green library award 2019 [spletna stran]. (2019). Haag: IFLA. Pridobljeno 3. 8. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/91901

Jankowska, M. A. (2011). Going beyond environmental programs and green practices at the American Library Association. Electronic green journal, 1(32).

Jarvie, M. E. (2016). Brundtland report: publication by World Commission on Environment and Development. V Encyclopaedia Britannica. Chicago: Encyclopædia Britannica. Prido­

bljeno 4. 8. 2019 s spletne strani: https://www.britannica.com/topic/Brundtland­Report Jones, L. (2017). More than just a green building – developing green strategies at the Chinese University of Hong Kong Library. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong (CUHK).

Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/environmental­

­sustainability­and­libraries/documents/hongkong_article_for_ensulib.pdf

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar [monografija]. Knjižnica, 53(3–4). Pridobljeno 1. 5. 2019 s spletne strani: https://

knjiznica.zbds­zveza.si/knjiznica/issue/view/554 Lawton, G. (2019). Doba lesa. Global, 9(7), 41–43.

Let’s go green [spletna stran]. (2018). Zagreb: National and University Library in Zagreb.

Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: http://letsgogreen.nsk.hr/program/

Libraries, development and the United Nations 2030 agenda [spletna stran]. (2018). Haag:

IFLA. Pridobljeno 31. 7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/libraries­development Matthews, G. in Walton, G. (ur.). (2013). University libraries and space in the digital world.

Farnham: Ashgate.

McBane Mulford, S. in Himmel, N. A. (2010). How green is my library?. Santa Barbara:

Libraries Unlimited.

McKiernan, G. (2008). Library/Washington: Seattle public library – sustainable design and features [blog zapis]. Ames, Iowa: Thegreenlibraryblog. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: http://thegreenlibraryblog.blogspot.com/2008/10/seattle­public­library­sustaina­

ble.html

Miller, K. (2010). Public libraries going green. Chicago: American Library Association.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu predstavila projekt »Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku« [spletna stran]. (2016, 6. maj). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Za­

grebu. Pridobljeno 23. 2. 2019 s spletne strani: http://www.nsk.hr/nacionalna­sveucilisna­

­knjiznica­zagrebu­predstavila­projekt­zelena­knjiznica­zelenu­hrvatsku/

Nairobi. (2019). V Wikipedia: the free encyclopedia. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nairobi#Parks_and_gardens

National library building [spletna stran]. (2019). Singapore: National Library Board. Pri­

dobljeno 31. 3. 2019 s spletne strani: https://www.nlb.gov.sg/VisitUs/NationalLibraryBuil­

ding.aspx

Ogola, S. (2018). USIU-Africa − garden in the library (Kenya). Nairobi: United States Inter­

national Universitiy – Africa. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/

files/assets/environmental­sustainability­and­libraries/news/6­kenya_usiu_africa_ifla_

green_library_award_2018­ilovepdf.pdf

Online dictionary for library and information science [spletno mesto]. (2004). Santa Bar­

bara: ABC­CLIO. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: https://www.abc­clio.com/ODLIS/

odlis_s.aspx#sustainablelib

Premier opens Australia’s first major desalination plant [spletna stran]. (2006). Perth:

Water Corporation. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://web.archive.org/

web/20080726224555/http://www.watercorporation.com.au/m/media_detail.cfm?id=3301 Report of the World Commission on environment and development: our common future [splet na stran]. (1987). New York: United Nations. Pridobljeno 4. 8. 2019 s spletne strani:

http://www.un­documents.net/wced­ocf.htm

Rubić, A. in Antonac, S. (2017). (O)krenimo na zeleno. Glas NSK, časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 4(14), str. 60−61.

Ruprecht, J., Campbell, E. in Hope, P. (2005). How extreme south-west rainfalls have chan-ged. (Climate Note 6/05). Pert: Indian Ocean Climate Initiative. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: http://www.ioci.org.au/publications/ioci­stage­2/doc_download/18­how­

­extreme­south­west­rainfalls­have­changed.html

Seattle library main branch overhead.jpg [fotografija]. (2008). V Wikimedia Commons.

San Francisco: Wikimedia Foundation. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Seattle_library_main_branch_overhead.jpg

Seattle’s new central library. a lesson in sustainability. (2004, junij). dpdINFO, (3). Prido­

bljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.seattle.gov/documents/Departments/OSE/

GB­City­Case­CentralLibrary.pdf

Strategija razvoja Slovenije 2030. (2017). Ljubljana: Služba vlade RS za razvoj in evrop­

sko kohezijsko politiko. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: http://www.svrk.gov.si/

fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Strategija_razvoja_Slovenije/Strategija_razvoja_Slo­

venije_2030.pdf

Sustainable development goals [spletna stran]. (2015). New York: United Nations. Pridoblje­

no 31. 7. 2019 s spletne strani: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Sustainability and conservation [spletna stran]. (2019). Spearwood: City of Cockburn.

Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.cockburn.wa.gov.au/Waste­and­En­

viron ment/Sustainability­and­Conservation

Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. (2015). New York:

United Nations. Pridobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: https://sustainabledevelopment.

un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Deve­

lopment%20web.pdf

UN 2030 agenda for sustainable development [spletna stran]. (2018). Haag: IFLA. Prido­

bljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/10091

United Nations sustainable development summit [spletna stran]. (2015). New York: United Nations. Pridobljeno 13. 6. 2019 s spletne strani: https://sustainabledevelopment.un.org/

post2015/summit

Verve Energy. About us [spletna stran]. (2013). Perth: Verve Energy. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://web.archive.org/web/20130724173138/http://verveenergy.com.au/

verve­energy/our­company/about­us

What is BREEAM? [spletna stran]. (2019). B. k.: BREEAM. Pridobljeno 2. 8. 2019 s spletne strani: https://www.breeam.com/

Winter sprinkler ban made permanent [spletna stran]. (2009, 9. september). V ABC News.

Sydney: ABC. Pridobljeno 28. 7. 2019 s spletne strani: https://www.abc.net.au/news/2009­

09­09/winter­sprinkler­ban­made­permanent/1423280

Zelena knjižnica. (2012). O projektu [spletna stran]. Pula: Društvo bibliotekara Istre. Pri­

dobljeno 3. 3. 2019 s spletne strani: http://zk.dbi.hr/o­projetku/

mag. Ana Zdravje

Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana e­pošta: ana.zdravje@mklj.si

Marijana Korotaj

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Žigrova ulica 6b, 2270 Ormož e­pošta: marijana.korotaj@orm.sik.si