• Rezultati Niso Bili Najdeni

Vpogled v BIBLIOGRAFSKO KAZALO REVIJE KNJIŽNICA XXXI – L 1987-2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vpogled v BIBLIOGRAFSKO KAZALO REVIJE KNJIŽNICA XXXI – L 1987-2006"

Copied!
108
0
0

Celotno besedilo

(1)

BIBLIOGRAFSKO KAZALO REVIJE KNJIŽNICA

XXXI – L

1987-2006

(2)

Tatjana Kovač

(3)

VSEBINA

UVOD ... 7

Krajšave in kratice ... 9

I. PREGLED PO LETNIKIH ... 11

II. PREGLED PO STROKAH ... 17

(049.3) Knjižne ocene ... 17

(08) Knjižnično gradivo ... 17

001 Znanstveno-raziskovalno delo: orodja in metodologija ... 18

01 Bibliografije. Seznami knjig, serijskih publikacij in člankov ... 19

01(04) Bibliografska dejavnost ... 22

02 Knjižničarstvo nasploh. Naloge knjižnic ... 22

02:001 Znanstveno delo v knjižnici ... 23

02:004 Uporaba računalnika v knjižnici ... 23

02:004.738.52 Digitalne knjižnice ... 25

02:005 Knjižnični menedžment ... 26

02:008 Knjižnice in kulturna politika ... 27

02:311 Knjižnična statistika ... 27

02:339.138 Knjižnični marketing ... 28

02:347.78 Knjižnice in avtorsko pravo ... 29

02:655.4/.5 Knjižnice in založništvo ... 29

02:659.2 Knjižnice in informacijska dejavnost ... 30

02:659.4 Knjižnice in odnosi z javnostmi ... 33

02(049.3) Poročila o bibliotekarski literaturi ... 33

02(091) Zgodovina knjižnic in knjižničarstva ... 34

02(100) Knjižničarstvo na tujem ... 35

02(100)(063) Mednarodna združenja, posvetovanja ... 38

021.64 Sodelovanje med knjižnicami ... 39

021.65 Potujoče knjižnice. Bibliobusi ... 39

021.84 Obvezni izvod ... 40

021.89 Knjižnična zakonodaja ... 41

023 Knjižnični delavci ... 41

023:377 Šolanje in izobraževanje knjižničarjev. Strokovni izpiti ... 44

(4)

024.6 Medknjižnična izposoja ... 49

025.171 Rokopisi. Redke in dragocene knjige v knjižnicah ... 49

025.2 Akcesija. Nakup. Prirast ... 50

025.3 Katalogizacija. ISBD. Centralna katalogizacija ... 51

025.34 Knjižnični katalogi ... 54

025.4 Klasifikacija in indeksiranje. Načini iskanja informacij ... 55

025.7/.9 Vezava in higiena knjig. Vzdrževanje knjižničnega gradiva . 57 026(497.4) Slovenske specialne knjižnice ... 58

027(497.4) Slovenske splošne knjižnice ... 60

027.1 Zasebne knjižnice ... 65

027.54(497.4) Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani ... 65

027.6 Knjižnice za posebne vrste uporabnikov ... 67

027.625 Mladinske knjižnice. Pionirske knjižnice ... 68

027.63 Knjižnice za narodne manjšine ... 69

027.7(497.4) Slovenske visokošolske knjižnice. Visokošolske knjižnice .... 69

027.8(497.4) Slovenske šolske knjižnice. Osnovnošolske knjižnice. Srednješolske knjižnice ... 73

028 Branje. Bralci. Bralna kultura ... 76

028.5/.8 Mladi bralci ... 77

05+07(04) Periodični tisk ... 78

061.231.01/.04:02(497.4) Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: organi, poslovanje ... 79

061.231.05:02(497.4) Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: zborovanja, poročila ... 80

061.231.068(497.4):02 Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: nagrade .... 81

655.4/.5 Založništvo ... 83

811.163.6’373.46:02 Bibliotekarska terminologija ... 83

908:027 Domoznanstvo v knjižnicah ... 85

929 Biografije. Jubileji ... 85

Dodatek ... 89

III. KAZALA ... 91

Imensko kazalo ... 91

Predmetno kazalo ... 108

(5)

UVOD

Bibliografsko kazalo je bilo pripravljeno ob 50-letnici izhajanja Knjižnice, revije za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ki jo izdaja Zveza bibli- otekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju ZBDS). Kazalo podaja natančen in popoln pregled člankov, objavljenih v reviji od leta 1987 do vključno leta 2006, to je od 31. do vključno 50. letnika. Časovno gledano pomeni nadaljevanje »Bib- liografskega kazala 1957-1986«, avtorja Martina Gruma, ki je bilo objavljeno leta 1987 v četrti številki Knjižnice. Cilj obeh pa je omogočiti raziskovalcem, bibli- otekarjem in drugemu knjižničnemu osebju ter študentom bibliotekarstva večjo preglednost, dostopnost in uporabnost objavljenih člankov v reviji Knjižnica.

Pričujoče bibliografsko kazalo je sestavljeno iz treh delov.

Prvi del podaja pregled izhajanja Knjižnice po letnikih od letnika XXXI (1987) do letnika L (2006). V okviru letnika so navedeni podatki, ki označujejo celoten let- nik: naslov, letnik, leto, izdajatelj, uredniški odbor, glavni in odgovorni urednik, uredniški svet, tiskarna, obseg, naklada in opomba, ki pojasnjuje, da je bila šte- vilka letnika namenjena objavi prispevkov strokovnih posvetovanj.

Vsak popisan letnik ima ob strani rimsko številko od I - XX, ki je pomagalo za iskanje s pomočjo imenskega kazala in ne predstavlja oznake tekočega letnika revije.

Drugi del bibliografskega kazala obsega 731 enot. Te so razvrščene v tematske skupine, ki jih je narekovala vsebina objavljenih besedil. Urejene so po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije. Obdelano je vse gradivo, ki je bilo natis- njeno v reviji, razen reklamnih oglasov in kazal k posameznim zvezkom.

V okviru posameznih temeljnih skupin so članki razvrščeni po abecednem redu avtorjev oziroma po abecednem redu prvega avtorja, kadar gre za skupinsko ob- javo. Enote posameznega avtorja so urejene kronološko. Značnica avtorja se v teh primerih ne ponavlja. Nadomešča jo črtica.

Anonimni članki so po kronološkem zaporedju izhajanja oziroma po abecednem redu naslovov razvrščeni med avtorskimi.

Članki, uvrščeni v skupine »ZBDS: organi in poslovanje«, »ZBDS: zborovanja, poročila« in »ZBDS: nagrade« so urejeni kronološko in ne po abecednem redu.

Biografije in jubileji so urejeni po abecednem redu obravnavanih oseb.

Vsak prispevek je v bibliografskem kazalu navajan samo enkrat, čeprav bi po

(6)

način uvrstitve bi povečal obseg kazala in zmanjšal njegovo uporabnost ter pre- glednost. Kriterij razvrščanja člankov je temeljil na vsebinski klasifikacijski oznaki, UDK vrstilcih, na ključnih besedah, ki označujejo vsebine del, in na sub- jektivni presoji, kateri se ne more izogniti nobeno predmetno označevanje.

Bibliografski popis je oblikovan v skladu s standardom SIST ISO 690. Podatki so nanizani po naslednjem vrstnem redu: avtor, naslov prispevka z morebitnim podnaslovom, leto, letnik, številka, obseg oziroma strani, na katerih je objavljen prispevek in bibliografska opomba. Le-ta podaja morebitne podatke o podpisu avtorja, prevajalcu, prireditelju in jasno označuje nekatere članke, ki so objav- ljeni v nadaljevanjih. Navedena je tudi opomba, ki pojasnjuje, da je bilo objav- ljeno delo prispevek na določenem strokovnem posvetovanju. V teh primerih so v opombi navedeni naslednji podatki: naslov posvetovanja, ime organizatorja, kraj in čas posvetovanja.

Članki so oštevilčeni z arabskimi številkami. Številka je ob strani popisa članka in je pomagalo za iskanje s pomočjo imenskega kazala.

V dodatku so navedeni članki, ki niso razporejeni v tematske skupine.

V tretjem delu bibliografskega kazala sta imensko in predmetno kazalo.

Imensko kazalo zajema avtorje člankov, prevajalce, osebe, o katerih članki govo- rijo, oziroma so omenjene v naslovu ali podnaslovu. Kazalo zajema tudi člane uredništva revije v obravnavanem časovnem obdobju. Šifre in kratice avtorjev člankov ter prevajalcev so razrešene. Imensko kazalo ima ob priimku in imenu ustrezno rimsko številko enote, navedene v prvem delu, in /ali arabsko številko enote v bibliografiji.

Predmetno kazalo vsebuje abecedno urejena področja tematskih skupin in us- merja na ustrezno skupino UDK.

Veliko hvaležnosti izražava Tatjani Kovač, ki je v končni obliki natančno pre- gledala članke po strokah, uredila predmetno kazalo in nama dala zadnje kritične pripombe. Enako se zahvaljujeva Alenki Kanič, ki je pregledala, strokovno dopol- nila in popravila imensko kazalo.

Mateja Ločniškar-Fidler Damjana Vovk

(7)

KRAJŠAVE IN KRATICE

izv. izvodov

letn. letnik

op. opomba

preds. predsednik (-ca)

str. stran

št. številka

t. tiskal

ur. urednik

uredn. odb. uredniški odbor uredn. sv. uredniški svet

ZBDJ Zveza bibliotekarskih društev Jugoslavije ZBDS Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

(8)
(9)

I. PREGLED PO LETNIKIH

Knjižnica. Letnik 31. 1987. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Primož Južnič, Tomaž Kobe, Stane Čehovin, Bruno Hartman, Mihael Glavan. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvo- da. Uredn. sv.: Dane Debič (preds.), Stane Čehovin, Franc Drolc, Vilenka Jakac- Bizjak, Primož Južnič, Janez Mrdavšič, Božena Orožen, Nataša Petrov, France Planteu, Jože Vugrinec. T. Beno Jakupovič.

Št. 1, 2/3, 4. 1.300 izv.

I Knjižnica. Letnik 32. 1988. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Pri- mož Južnič, Zlatka Rabzelj. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Bruno Hart- man (preds.), Jože Čakš, Nada Čučnik-Majcen, Marta Fili, Ludvik Kaluža, Janez Mrdavšič, Nataša Petrov, Kristina Šega, Jože Vugrinec. T. Beno Jakupovič št. 1/2, Narodna in univerzitetna knjižnica št. 3/4.

Št. 1/2, 3/4. 1.300 izv.

II Knjižnica. Letnik 33. 1989. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Pri- mož Južnič, Zlatka Rabzelj. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Bruno Hart- man (preds.), Jože Čakš, Nada Čučnik-Majcen, Marta Fili, Ludvik Kaluža, Janez Mrdavšič, Nataša Petrov, Kristina Šega, Jože Vugrinec. T. Biro M. št. 1, Narodna in univerzitetna knjižnica št. 2 in 3/4.

Št. 1, 2.000 izv., št. 2, 3/4. 1.400 izv.

Št. 1: 13th biennial IATUL conference. International co-operation among techno- logical university libraries. Ljubljana, maj 1989.

Št. 3/4: ZBDS. Strokovno posvetovanje. Knjižnice in javnost. Radenci, 9.-11. no- vember 1989.

III Knjižnica. Letnik 34. 1990. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor, Martin Grum, Zlatka Rabzelj. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Mirko Popovič (preds.), Jože Čakš, Nada Čučnik-Majcen, Marta Fili, Ludvik Kaluža, Ja- nez Mrdavšič, Mirko Nidorfer, Nataša Petrov, Jože Vugrinec. T. Narodna in uni- verzitetna knjižnica št. 1/2, Biro M. št. 3, 4.

(10)

Št. 3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in skupščina. Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?. Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

IV Knjižnica. Letnik 35. 1991. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor, Martin Grum, Zlatka Rabzelj. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Mirko Popovič (preds.), Jože Čakš, Nada Čučnik-Majcen, Marta Fili, Ludvik Kaluža, Ja- nez Mrdavšič, Mirko Nidorfer, Nataša Petrov, Jože Vugrinec. T. Biro M.

Št. 1, 2/3, 4. 1.300 izv.

Št. 2/3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in skupščina. Knjižnice v koraku s čas- om. Rogla, 26.-28. september 1991.

V Knjižnica. Letnik 36. 1992. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Silva Novljan. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Mirko Popovič (preds.), Jože Čakš, Silva Črnugelj, Miha Mohor, Janez Mrdavšič, Mirko Nidorfer, Nataša Petrov, Rajko Slokar, Jože Vugrinec. T. Biro M.

Št. 1, 2, 3/4, pril.: Letno kazalo. 1.300 izv.

Št. 2: ZBDS. Strokovno posvetovanje. Knjižnice in informacijska politika. Ljublja- na, 24.-25. september 1992.

VI Knjižnica. Letnik 37. 1993. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Silva Novljan. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Jože Čakš, Silva Črnugelj, Miha Mohor, Janez Mrdavšič, Mirko Nidorfer, Nataša Petrov, Rajko Slokar, Jože Vugri- nec. T. Biro M.

Št. 1/2, 3, 4, pril.: Letno kazalo. Št. 1/2 in št. 3 1.300 izv., št. 4 1.150 izv.

Št. 3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in skupščina. Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij. Maribor, 23.-24. september 1993.

VII Knjižnica. Letnik 38. 1994. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Silva Novljan, Nataša Petrov. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Jože Čakš, Mi- hael Glavan (preds.), Miha Mohor, Franc Kuzmič, Janez Mrdavšič, Mirko Nidor- fer, Smilja Pejanovič, Nataša Petrov, Rajko Slokar. T. Biro M.

Št. 1/2, 3/4. Št. 1/2 1.150 izv., št. 3/4 1.400 izv.

(11)

Št. 3/4: ZBDS. Letno posvetovanje. Knjižnice v času sprememb. Bled, 10.-11.

oktober 1994.

VIII Knjižnica. Letnik 39. 1995. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Martin Grum, Silva Novljan, Nataša Petrov. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.: Jože Čakš, Mi- hael Glavan (preds.), Miha Mohor, Franc Kuzmič, Janez Mrdavšič, Mirko Nidor- fer, Smilja Pejanovič, Nataša Petrov, Rajko Slokar. T. Biro M.

Št. 1/2, 3, 4. 1.400 izv.

Št. 3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in skupščina. Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje. Bled, 6.-8. november 1995.

IX Knjižnica. Letnik 40. 1996. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Jelka Kastelic, Silva Novljan, Nataša Petrov, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.:

Tatjana Cmok, Lučka Čehovin, Majda Kotnik-Verčko, Franc Kuzmič, Tina Luši- na, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko Slokar (preds.). T. Biro M.

Št. 1, 2, 3/4. 1.400 izv.

Št. 3/4: ZBDS. Posvetovanje. Knjižnica in njeni uporabniki. Čatež, 11.-12. novem- ber 1996.

X Knjižnica. Letnik 41. 1997. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Jelka Kastelic, Silva Novljan, Nataša Petrov, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.:

Tatjana Cmok, Lučka Čehovin, Majda Kotnik-Verčko, Franc Kuzmič, Tina Luši- na, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko Slokar (preds.), Nataša Žnideršič. T.

Biro M.

Št. 1, 2/3, 4. 1.400 izv.

Št. 2/3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in 12. skupščina. Knjižničarji pred novi- mi izzivi. Portorož, 27.-29. oktober 1997.

XI Knjižnica. Letnik 42. 1998. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Jelka Kastelic, Silva Novljan, Nataša Petrov, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.:

Tatjana Cmok, Majda Kotnik-Verčko, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko Slokar (preds.). T. Biro M.

(12)

Št. 2/3: ZBDS. Strokovno posvetovanje in skupščina. Normativni položaj knjižničarstva. Celje, 7.-9. oktober 1998.

XII Knjižnica. Letnik 43. 1999. Glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Jelka Kastelic, Silva Novljan, Nataša Petrov, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Jelka Gazvoda. Uredn. sv.:

Tatjana Cmok, Lučka Čehovin, Majda Kotnik-Verčko, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko Slokar (preds.). T. Biro M.

Št. 1, 2/3, 4. 1.400 izv.

Št. 2/3: ZBDS. Strokovno posvetovanje z mednarodno udeležbo in 13. skupšči- na. Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu. Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

XIII Knjižnica. Letnik 44. 2000. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor, Pri- mož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lidija Wagner.

Gl. in odg. ur. Melita Ambrožič. Uredn. sv.: Tatjana Cmok, Lučka Čehovin, Majda Kotnik-Verčko, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko Slokar (preds.). T. Biro M.

Št. 1/2, 3, 4. 1.400 izv.

XIV Knjižnica. Letnik 45. 2001. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor, Primož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Melita Ambrožič. Uredn. sv.: Tatjana Cmok, Lučka Čehovin, Majda Kotnik-Verčko, Mirko Nidorfer, Andreja Pleničar, Rajko Slokar (preds.).

Uredn. sv. za št. 4: Mojca Dolgan-Petrič (preds.), Anica Krčmar, Miroslav Nidor- fer, Nataša Kuštrin Tušek, Mira Vončina. T. Biro M.

Št. 1/2, 3, 4. 1.400 izv.

XV Knjižnica. Letnik 46. 2002. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor, Pri- mož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lidija Wagner.

Gl. in odg. ur. Melita Ambrožič. Uredn. sv.: Mojca Dolgan-Petrič (preds.), Anica Krč- mar, Miroslav Nidorfer, Nataša Kuštrin-Tušek, Mira Vončina. T. Biro M.

Št. 1/2, 3, 4. 1.500 izv.

XVI

(13)

Knjižnica. Letnik 47. 2003. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor, Primož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Melita Ambrožič. Uredn. sv.: Mojca Dolgan-Petrič (preds.), Anica Krčmar, Miroslav Nidorfer, Nataša KuštrinTušek, Mira Vončina. T. Biro M.

Št. 1/2, 3, 4. 1.500 izv.

XVII Knjižnica. Letnik 48. 2004. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Stanislav Bahor, Primož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lidija Wagner. Gl. in odg. ur. Melita Ambrožič. Uredn. sv.: Mojca Dolgan-Petrič (preds.), Jerneja Ferlež, Aljoša Grilc, Brina Jerič, Nataša Kuštrin-Tušek. T. Biro M.

Št. 1/2, 3, 4. 1.500 izv.

XVIII Knjižnica. Letnik 49. 2005. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb. za št. 1/2: Stanislav Bahor, Primož Južnič, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar, Maja Žumer, Lid- ija Wagner. Gl. in odg. ur. za št. 1/2 Melita Ambrožič. Uredn. odb. za št. 3 in 4:

Melita Ambrožič, Stanislav Bahor, Primož Južnič, Miha Kovač, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar. Gl. in odg. ur. za št. 3 in 4 Eva Kodrič-Dačić. Uredn. sv.:

Mojca Dolgan-Petrič (preds.), Jerneja Ferlež, Aljoša Grilc, Brina Jerič, Nataša Kuštrin-Tušek. T. Biro M.

Št. 1/2, 3, 4. 1.500 izv.

XIX Knjižnica. Letnik 50. 2006. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Izdaja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Uredn. odb.: Melita Ambrožič, Stanislav Bahor, Primož Južnič, Miha Kovač, Silva Novljan, Irena Sapač, Polona Vilar. Gl. in odg. ur. Eva Kodrič-Dačić. Uredn. sv.: Mojca Dolgan-Petrič (preds.), Jerneja Ferlež, Aljoša Grilc, Nataša Kuštrin-Tušek, Renata Šolar. T. Biro M.

Št. 1/2, 3, 4. 1.500 izv.

XX

(14)
(15)

II. PREGLED PO STROKAH

(049.3) Knjižne ocene

GLAZER, Alenka. Knjiga o knjigah - prijateljicah. 2001, letn. 45, št. 4, str. 155- 159.

1 JUŽNIČ, Primož. Sturges Paul: Public internet access in libraries and informa- tion services. London: FACET, 2002. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 187-190.

2

(08) Knjižnično gradivo

CURHALEK, Tanja. Glasbene knjižnice in zbirke v Sloveniji in svetu : značilno- sti in razvojni trendi. 2003, letn. 47, št. 3, str. 67-84.

3 ČEŠNOVAR, Nada. Uporabniki potrebujejo relevantne fonde. 1996, letn. 40, št.

3/4, str. 277-291.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.

november 1996.

4 KALČIČ, Dunja. Mednarodna konferenca o sivi literaturi. 1996, letn. 40, št. 1, str.

69-73.

5 KEREC, Branka. Nekonvencionalni tiskani (?) nosilci informacij danes : drobni tiski in slikovno gradivo z vidika ohranjevanja, obdelave in ponudbe. 2001, letn.

45, št. 3, str. 51-78.

6 KERNEL, Irena. Kam z izločenim knjižničnim gradivom?. 1999, letn. 43, št. 1, str.

23-49.

7 KOVAČ, Miha. Odkrivanje korenin informacijske družbe : knjiga kot materialni objekt in komunikacijsko sredstvo. 2001, letn. 45, št. 3, str. 7-24.

8

(16)

LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja. Kriteriji za izločanje neknjižnega gradiva. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 137-144.

9 LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja, FIDLER, Tomaž. Elektronska knjiga - knjiga brez papirja. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 147-174.

10 NOVLJAN, Silva. Artoteka. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 1-22.

11 PEČKO-MLEKUŠ, Helena. Tiskan učbenik - kaj je že to? : elektronske knjige pri izobraževanju na univerzi. 2001, letn. 45, št. 4, str. 25-38.

12 PEGAN, Sara. Pojem in pomen sive literature. 1992, letn. 36, št. 3/4, str. 57-70.

13 REICHENBERG, Mitja. Glasba in film v obliki novih medijev na knjižni polici.

1995, letn. 39, št. 4, str. 39-49.

14 ŠOLAR, Renata. Digitalno kartografsko gradivo, nov izziv kartografskih zbirk.

2003, letn. 47, št. 4, str. 7-22.

15 ŽAUCER, Matjaž, JUVAN-PRIMOŽIČ, Ida. Zbirka standardov v Centralni tehni- ški knjižnici. 1995, letn. 39, št. 3, str. 123-135.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS, Bled, 6.-8. november 1995.

16

001 Znanstveno-raziskovalno delo: orodja in metodologija

BAHOR, Snežana. Vrednotenje v znanosti in tipologija dokumentov. 1995, letn.

39, št. 1/2, str. 49-59.

17 DORNIK, Ema, VIDMAR, Gaj, ŽUMER, Maja. Analiza citiranih virov Obzornika zdravstvene nege. 2003, letn. 47, št. 3, str. 49-66.

18 JAMAR, Nina, ŠAUPERL, Alenka. Tiskane in elektronske oblike znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij s področja tehnike v Sloveniji in upoštevanje standardov za njihovo oblikovanje. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 75-95.

19

(17)

JUŽNIČ, Primož. Analiza citiranja in motivi za citiranje. 2000, letn. 44, št. 4, str.

33-50.

20 KLASINC, Janko, ŠAUPERL, Alenka. Struktura izvlečkov s področja sociologije.

2006, letn. 50, št. 4, str. 107-124.

21 KOBE, Tomaž. Zapisi znanja v informacijski dobi. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 170- 176.

Uvodni govor na strokovnem posvetovanju »Zapisi znanja v informacijski dobi« ZDBS, Novo mesto, 13.-14. oktober 1988.

22 LIKAR, Tatjana. Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji Knjižnica za obdobje 1990-1996. 1997, letn. 41, št. 1, str. 107-119.

23 MUR, Boštjan, JUŽNIČ, Primož. Webometrija, kaj je v tem pomembnega za našo stroko?. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 123-143.

24 TOMŠIČ, Neli, SEVER, Franc, JUŽNIČ, Primož. Citiranje tujih revij v reviji Knjižnica : za obdobje 1991 do 1998. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 161-170.

25 VILAR, Polona, DIMEC, Jure. Krnjenje kot osnova nekaterih nekonvencionalnih metod poizvedovanja. 2000, letn. 44, št. 4, str. 7-31.

26 VILAR, Polona, MAVER, Jasna. Krnjenje slovenskih besedil s področja bibli- otekarstva. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 111-136.

27

01 Bibliografije. Seznami knjig, serijskih publikacij in člankov

DOLGAN-PETRIČ, Mojca. Knjižne novosti v letu 2004 s področja bibliotekarst- va v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani : izbor. 2005, letn. 49, št. 1/

2, str. 297-301.

28 DROLC, Olga, SLEMENIK, Barbka, URŠIČ, Florjana. Bibliografija člankov o vi- sokošolskih knjižnicah v reviji Knjižnica : 1957-2002. 2003, letn. 47, št. 1/2, str.

233-267.

(18)

GRUM, Martin. Bibliografsko kazalo Knjižnice : 1957-1986. 1987, letn. 31, št. 4, str. VII-X+1-166.

30 HOČEVAR, Matjaž. Slovenske bibliografije v letu 2006. 2006, letn. 50, št. 4, str.

127-142.

31 JAN, Zoltan. Bibliografski pregled primorskih tiskov do leta 1918. 1989, letn. 33, št. 2, str. 131-135.

32 KASTELIC, Jelka. Zlata Dimec : strokovna bibliografija. 2002, letn. 46, št. 3, str.

11-17.

Brez avtoričinega podpisa.

33 KODRIČ, Nataša. Analiza slovenskih elektronskih kontinuiranih virov na spletu.

2005, letn. 49, št. 4, str. 127-144.

34 KRAPEŽ, Vilma, VRABEC, Ljuba. Tomaž Šalamun : ob petdesetletnici pesniko- vega rojstva. (Bibliografija). 1991, letn. 35, št. 4, str. 125-140.

35 KRAPEŽ, Vilma, VRABEC, Ljuba. Etnografija Istre : bibliografski popis razstave.

1993, letn. 37, št. 4, str. 129-145.

36 MULEJ, Damjan. Popis literature o domoznanski dejavnosti v slovenskih sploš- nih knjižnicah. 2005, letn. 49, št. 3, str. 185-204.

37 VRABEC, Ljuba, KRAPEŽ, Vilma. Bibliografija primorskih pesnikov in pisateljev rojenih po letu 1945. 1990, letn. 34, št. 4, str. 107-111.

38 VRABEC, Ljuba, KRAPEŽ, Vilma. Bibliografija Borisa Pahorja. 1994, letn. 38, št.

1/2, str. 149-179.

39 WAGNER, Lidija. Slovenske bibliografije v letu 1986. 1988, letn. 32, št. 1/2, str.

106-123.

40 - Slovenske bibliografije v letu 1987. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 124-147.

41 - Slovenske bibliografije v letu 1988. 1989, letn. 33, št. 2, str. 107-130.

42

(19)

- Slovenske bibliografije v letu 1989. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 101-116.

43 - Slovenske bibliografije v letu 1990. 1991, letn. 35, št. 1, str. 103-119.

44 - Slovenske bibliografije v letu 1991. 1992, letn. 36, št. 1, str. 91-115.

45 - Slovenske bibliografije v letu 1992. 1993, letn. 37, št. 1/2, str. 135-160.

46 - Slovenske bibliografije v letu 1993. 1994, letn. 38, št. 1/2, str. 123-147.

47 - Slovenske bibliografije v letu 1994. 1995, letn. 39, št. 1/2, str. 147-166.

48 - Slovenske bibliografije v letu 1995. 1996, letn. 40, št. 1, str. 103-131.

49 - Slovenske bibliografije v letu 1996. 1997, letn. 41, št. 1, str. 151-173.

50 - Slovenske bibliografije v letu 1997. 1998, letn. 42, št. 1, str. 137-152.

51 - Slovenske bibliografije v letu 1998. 1999, letn. 43, št. 1, str. 139-156.

52 - Slovenske bibliografije v letu 1999. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 203-220.

53 - Slovenske bibliografije v letu 2000. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 147-168.

54 - Slovenske bibliografije v letu 2001. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 189-203.

55 - Slovenske bibliografije v letu 2002. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 215-232.

56 - Slovenske bibliografije v letu 2003. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 263-278.

57 - Knjižne novosti za leto 2004 s področja bibliotekarstva v NUK : izbor. 2004,

letn. 48, št. 4, str. 193-199.

58 - Slovenske bibliografije v letu 2004. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 279-294.

59

(20)

01(04) Bibliografska dejavnost

KUZMIČ, Franc. Bibliografije Prekmurja. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 148-155.

61 MILOSAVLJEVIĆ, Ivana. Informacije o zapisih znanja Slovenije v programih Ju- goslovanskega bibliografskega inštituta. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 177-193.

62 WAGNER, Lidija. Članek : primerjalna analiza z bibliografskega vidika. 1993, letn. 37, št. 1/2, str. 41-60.

63 - Članek : primerjalna analiza z bibliografskega vidika. 2. del. 1994, letn. 38, št.

1/2, str. 47-68.

64 - Slovenska bibliografija : prikaz stanja glede na priporočila UNESCO za izde-

lavo tekočih nacionalnih bibliografij. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 113-120.

65 ŽUMER, Maja. Nacionalne bibliografije - njihova zgodovina in pomen. 2000, letn.

44, št. 1/2, str. 89-111.

66

02 Knjižničarstvo nasploh. Naloge knjižnic

JAKAC-BIZJAK, Vilenka. Knjižnice prihodnosti : možnosti in resničnost. 1990, letn. 34, št. 3, str. 53-62.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

67 MARTELANC, Tomo. Kako v korak s časom?. 1991, letn. 35, št. 2/3, str. 31-37.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v koraku s časom« ZBDS, Rogla, 26.-28. sep- tember 1991.

68 PINTER, Andrej. Knjižnice kot dejavnik oblikovanja javnosti : pogled sodobnih teorij. 2002, letn. 46, št. 4, str. 25-42.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Bled, 14.-16. oktober 2002.

69 PODJAVORŠEK, Tinka. Naša knjižnica jutri. 1990, letn. 34, št. 3, str. 113-115.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

(21)

URBANIJA, Jože, NIDORFER, Mirko. Izzivi, bojazni in pričakovanja. 1997, letn.

41, št. 2/3, str. 9-16.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

71

02:001 Znanstveno delo v knjižnici

ČEŠNOVAR, Nada. Interdisciplinarno raziskovanje v bibliotekarstvu. 1994, letn.

38, št. 3/4, str. 121-127.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto- ber 1994.

72 JUŽNIČ, Primož. Pomen raziskovalnega dela za profesionalno delo v knjižničarstvu. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 161-177.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

73 ZUPANIČ, Saša. LISA (Library and Information Science Abstracts). 1992, letn.

36, št. 3/4, str. 41-55.

74

02:004 Uporaba računalnika v knjižnici

BAHOR, Stanislav. Retrospektivna konverzija - zahteva sedanjosti v slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 147-159.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto- ber 1994.

75 - Začetki uvajanja avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice. 2005,

letn. 49, št. 4, str. 7-28.

76 - Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice : 1977-1979.

2006, letn. 50, št. 1/2, str. 35-55.

77 - Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice : vzpostav- ljanje sistema referalne dejavnosti v Jugoslaviji (1974-1981). 2006, letn. 50, št. 4, str. 7-31.

78

(22)

BERGAMI, Barbara, MUSEK, Matjaž. ALEPH : integrirani programski paket za avtomatizacijo knjižnic in njihovo povezovanje v mreže. 1992, letn. 36, št. 1, str.

47-72.

79 BRICELJ, Bogdan. Nekaj informacij o programskem paketu KIS. 1992, letn. 36, št.

1, str. 87-88.

80 DIMEC, Jure. Medjezično iskanje dokumentov. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 77-110.

81 DIMEC, Zlata, ŽUMER, Maja. Merging past and future : transferring old catalogue records into automated systems (Slovenian example). 2002, letn. 46, št. 3, str.

119-127.

82 HASTEDT, Pedro. Uspešna avtomatizacija knjižnic : pogled v prihodnost po de- setih letih izkušenj. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 98-105.

Referat na strokovnem posvetovanju »Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja« Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS, Ljubljana, 9.-10. november 1987.

Prevedla J. G.

83 HOPKINSON, Alan. Standardiziranje izmenjave podatkov : UNESCO-v skupni komunikacijski format. 1987, letn. 31, št. 1, str. 75-88.

Prevedla Irena Marinko.

84 HUDOMALJ, Emil. Odkrivanje novih informacij v bibliografskih zbirkah podat- kov. 2005, letn. 49, št. 4, str. 29-49.

85 KANIČ, Ivan. Z mikroračunalnikom od knjige do kataložne kartice, ATARI ST in STEVE v postopku priprave kataloga in bibliografije. 1987, letn. 31, št. 1, str. 1-42.

86 - Katalogi in bibliografske zbirke na CD-ROM : informacija korak bliže upo-

rabniku. 1990, letn. 34, št. 3, str. 77-101.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

87 KOKOLE, Jože. Laserski zapisi za knjižnice sedanjosti in prihodnosti. 1989, letn.

33, št. 2, str. 5-41.

88

(23)

- Teoretični vidiki retrospektivne konverzije katalogov. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 169-180.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11.

oktober 1994.

89 MARKOVIĆ, Ivan. Še o programu CDS/ISIS : aplikacija BIBLO in njena dejanska uporabnost. 1994, letn. 38, št. 1/2, str. 77-99.

90 MUSEK, Matjaž. IV + V - system : ocena programa v knjižničnem laboratoriju.

1987, letn. 31, št. 1, str. 43-74.

91 POLJANEC, Andreja. Uporaba elektronske pošte v knjižnicah. 1999, letn. 43, št.

1, str. 107-124.

92 POPOVIČ, Mirko. Umetna inteligenca in ekspertni sistemi ter njihov pomen za knjižnično-informacijsko dejavnost. 1987, letn. 31, št. 2/3, str. 34-57.

93 PUŠNIK, Miro. Uporaba svetovnega spleta kot vira informacij v knjižnici. 1997, letn. 41, št. 4, str. 75-86.

94 SENICA, Simona. Individualne razlike v virtualnih okoljih : koncept kognitivnega stila. 2001, letn. 45, št. 4, str. 7-24.

95 ŠAUPERL-ZORKO, Alenka, IVANČIČ, Damjana, ROZMAN-SALOBIR, Martina.

Kako izbrati programsko opremo za knjižnico. 1991, letn. 35, št. 4, str. 25-36.

96 ŽUMER, Maja. Uporabniški vmesniki pri iskanju informacij. 1993, letn. 37, št. 4, str. 51-59.

97

02:004.738.52 Digitalne knjižnice

JAKAC-BIZJAK, Vilenka. Originali in reprodukcije : izzivi informacijske družbe.

2001, letn. 45, št. 4, str. 55-66.

98 JUŽNIČ, Primož. Virtualna knjižnica. 1995, letn. 39, št. 4, str. 31-38.

99

(24)

KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka. Teoretični model digitalnih arhivov. 2004, letn. 48, št.

4, str. 63-75.

100 KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Zunaj Gutenbergovega vesolja. 2006, letn. 50, št. 1/2, str.

173-186.

Referat na strokovnem posvetovanju »Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju« ZBDS, Portorož, 24.-26. oktober 2005.

101 LESNIK, Blaž, JERIČ, Brina, CURHALEK, Tanja, KEREC, Martina. Digitalna knjižnica in slovenski visokošolski prostor. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 121-135.

102

02:005 Knjižnični menedžment

ČVELJO, Katherine. Knjižnični management v zrcalu sodobnih tokov. 1990, letn.

34, št. 3, str. 1-17.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

Prevedla J. G.

103 JUŽNIČ, Primož. Bodočnost knjižnic in njihovo financiranje. 1990, letn. 34, št. 3, str. 159-167.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

104 SLOKAR, Rajko. Razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v SIK. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 39-43.

105 - Upravljanje in organizacija splošnih knjižnic : z vidika nastajajočih zakon- skih predpisov o knjižnični informacijski dejavnosti. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 39-48.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11.

oktober 1994.

106

(25)

02:008 Knjižnice in kulturna politika

ČOPIČ, Vesna. Normativna ureditev področja knjižničarstva v kontekstu nove- ga kulturnopolitičnega modela. 1998, letn. 42, št. 2/3, str. 21-34.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

107 SMOLIK, Marijan. Knjige, ki niso smele iziti. 2004, letn. 48, št. 3, str. 193-197.

108 ŠETINC, Lenart. Kritične točke normativnega okvira knjižničarstva. 1998, letn.

42, št. 2/3, str. 35-52.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

109 VREMEC-RAGUSI, Magda. Bibliotekarstvo na križišču kultur. 1998, letn. 42, št.

1, str. 5-21.

110

02:311 Knjižnična statistika

AMBROŽIČ, Melita. Knjižnična statistika. 1997, letn. 41, št. 4, str. 5-31.

111 KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Statistična merjenja dejavnosti knjižnic : usklajevanje praktičnih potreb s standardi. 2004, letn. 48, št. 3, str. 157-172.

112 TIZAJ, Damjana. Zaposleni v knjižničarstvu : statistični podatki o stanju v Slo- veniji in v drugih evropskih državah. 2001, letn. 45, št. 3, str. 79-95.

113 ŽAUCER, Matjaž, FABJAN, Urška. Meritve uspešnosti knjižnic in študij bibli- otekarstva. 1998, letn. 42, št. 4, str. 105-125.

114

(26)

02:339.138 Knjižnični marketing

ČEŠNOVAR, Nada. Trženje v visokošolski knjižnici. 1989, letn. 33, št. 3/4, str.

123-128.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

115 ERŽEN, Matjaž. Širitev knjižničnih storitev s principi neposrednega trženja. 2000, letn. 44, št. 3, str. 87-99.

116 KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka. Vpliv organizacijske strukture knjižnice na kakovost njenega delovanja. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 49-62.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

117 KOVÁŘ, Barbara. Predstavimo se javnosti : splet orodij tržnega komuniciranja v splošni knjižnici. 2000, letn. 44, št. 3, str. 67-86.

118 MEDVED, Ksenija. Še eno razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v splošnoizobraževalnih knjižnicah. 1992, letn. 36, št. 1, str. 29-35.

119 SEPE, Miša. Trženje v splošnoizobraževalni knjižnici. 1989, letn. 33, št. 3/4, str.

103-121.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

120 ŠTULAR SOTOŠEK, Karmen. Strateško marketinško načrtovanje v knjižnici.

2000, letn. 44, št. 3, str. 55-65.

121 - Makro okolje knjižnic : nova tehnološka in ekonomska pravila. 2003, letn.

47, št. 3, str. 35-47.

122 ZUPANIČ, Saša. Trženje elektronskih informacij. 1996, letn. 40, št. 2, str. 33-61.

123

(27)

02:347.78 Knjižnice in avtorsko pravo

BAHOR, Stanislav. Knjižničarji in avtorske pravice. 2002, letn. 46, št. 4, str. 87- 123.

124 MAVER, Jasna. Digitalni vodni tisk. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 189-199.

125 PETERMANEC, Zdenka. Avtorske pravice za knjižnično gradivo posebne vrste.

1999, letn. 43, št. 1, str. 51-74.

126 ŠEF, Majda. Copyright : v čem nas omejuje in kaj nam dovoljuje. 1998, letn. 42, št. 2/3, str. 67-70.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

127 ŽNIDERŠIČ, Martin. Vpliv elektronskih medijev na založništvo, knjigotrštvo in sistem varovanja avtorskih pravic - in njihov odnos do knjižnic. 1995, letn. 39, št. 3, str. 81-100.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS, Bled, 6.-8. november 1995.

128 - DOI - Digital Object Identifier : revolucija v upravljanju in trgovanju z avtor- sko pravno zaščitenimi informacijami na internetu v tretjem tisočletju. 1997, letn. 41, št. 4, str. 33-39.

129 ŽUMER, Maja. Knjižnice in licenciranje. 2001, letn. 45, št. 4, str. 39-53.

130

02:655.4/.5 Knjižnice in založništvo

BREZNIK, Maja. Učinki založniške industrije in bralne kulture. 2003, letn. 47, št.

4, str. 23-49.

131 BROOKS, Sam. STM & business databases in Slovenia. 2003, letn. 47, št. 1/2, str.

175-183.

132

(28)

GRILC, Uroš. Knjiga v presečišču javnega in zasebnega : primeri Francije, Fin- ske, Hrvaške in Slovenije. 2006, letn. 50, št. 4, str. 49-80.

133 JELUŠIĆ, Srećko. Nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo : nepotrebne djelat- nosti ili sigurna informacijska poluga budućnosti. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 303- 318.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

134 KORŽE-STRAJNAR, Ančka. Slovenska knjižna produkcija in ponudba v knjižnicah. 1990, letn. 34, št. 4, str. 9-19.

135 KOVAČ, Miha. Slovensko in evropsko knjižno založništvo : stagnacija pod plaš- čem odličnosti?. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 81-98.

136 RAZBORŠEK, Robert. Obdavčitev knjižničnih publikacij. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 231-239.

137 ZORKO, Teja, KOVAČ, Miha. Aktualne povezave med knjižnično in knjigotrško dejavnostjo s pregledom razvoja javnih knjižnic. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 97- 121.

138 ŽNIDERŠIČ, Martin. Založništvo v državah v tranziciji. 1995, letn. 39, št. 4, str.

5-11.

139

02:659.2 Knjižnice in informacijska dejavnost

AMBROŽIČ, Melita. Dostopnost informacij in uporabniki : poskus analize rele- vantnosti vsebine družboslovne bibliografske baze z vidika uporabnika. 1989, letn. 33, št. 3/4, str. 25-43.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

140 BARTOL, Tomaž. Vloga INDOK centra kot osrednjega informacijskega člena pri posredovanju, urejanju in generiranju sekundarnih informacij. 1992, letn. 36, št.

2, str. 97-104.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

(29)

BARTOL, Tomaž, BRADAČ, Jana. Identifikacija potencialnih uporabnikov bioteh- niških informacij v Sloveniji. 1993, letn. 37, št. 3, str. 113-123.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij« ZBDS, Maribor, 23.-24. september 1993.

142 FILO, Breda. Informacijska politika. 1992, letn. 36, št. 2, str. 9-27.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

143 GRUM, Martin. Informacijski viri - biografska zbirka podatkov. 1995, letn. 39, št.

1/2, str. 123-136.

144 JAKAC-BIZJAK, Vilenka. Upravljanje informacij v knjižnicah. 1993, letn. 37, št.

3, str. 11-21.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij« ZBDS, Maribor, 23.-24. september 1993.

145 JUŽNIČ, Primož. Knjižnice in uporaba bibliografskih servisov. 1992, letn. 36, št.

2, str. 75-84.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

146 - Izbor in vrednotenje informacijskih virov : primerjava klasičnih virov z viri,

dosegljivimi preko računalniških mrež. 1993, letn. 37, št. 3, str. 23-34.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij« ZBDS, Maribor, 23.-24. september 1993.

147 KANIČ, Ivan. Informacija - cena, vrednost in dostopnost. 1992, letn. 36, št. 2, str.

45-52.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

148 KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka. Informacijska podpora programu podiplomskega štu- dija iz managementa (MBA) na Mednarodnem centru za upravljanje podjetij v družbeni lasti (ICPE). 1993, letn. 37, št. 3, str. 139-154.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij« ZBDS, Maribor, 23.-24. september 1993.

149 KLEMEN, Aleš, ŠAUPERL, Alenka, ŽUMER, Maja. Vrednotenje sistemov, dostop- nih prek spleta : primer vrednotenja storitve Hitri naslovi sistema GeaBios. 2006, letn. 50, št. 3, str. 69-83.

(30)

KOBE, Tomaž. Znanstvena informacija v knjižnici. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 46- 59.

151 NOVLJAN, Silva. Informacijska pismenost. 2002, letn. 46, št. 4, str. 7-24.

152 POPOVIČ, Mirko. INSTRUCT : eksperimentalni sistem za iskanje informacij.

1990, letn. 34, št. 4, str. 29-51.

153 SAPAČ, Irena. Ponudba, uporaba in vrednotenje informacijskih virov na sodob- nih medijih. 1993, letn. 37, št. 3, str. 35-59.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij« ZBDS, Maribor, 23.-24. september 1993.

154 SLOKAR, Rajko. Splošnoizobraževalne knjižnice in informacijska politika v lokalnih skupnostih. 1992, letn. 36, št. 2, str. 29-37.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

155 STEINBUCH, Majda. Dostop do informacij v šolski knjižnici na srednji šoli. 1989, letn. 33, št. 3/4, str. 83-89.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

156 - Informacijska pismenost in knjižnična informacijska znanja v gimnaziji. 1999,

letn. 43, št. 1, str. 75-106.

157 VERLIČ, Zdenka, REPINC, Urška. Informacijsko vedenje z iskalno strategijo. 2000, letn. 44, št. 4, str. 137-156.

158 VODEB, Gorazd. Metodologija ustvarjanja smisla kot teoretska zasnova študija uporabnikov. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 9-38.

159 - Informacijsko ravnanje podiplomskih študentov : kvalitativna uporabniška

študija. 2004, letn. 48, št. 3, str. 59-80.

160 ZUPANIČ, Saša. Vloga knjižnic v informacijski družbi. 1996, letn. 40, št. 1, str.

17-30.

161

(31)

02:659.4 Knjižnice in odnosi z javnostmi

FRAS, Sabina. Odnosi z javnostmi - organiziran pristop k oblikovanju identitete splošne knjižnice. 1999, letn. 43, št. 4, str. 41-58.

162 KANIČ, Ivan. Stiki z javnostjo : pomen in oblikovanje identitete knjižnice. 1989, letn. 33, št. 3/4, str. 7-24.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

163 MARTELANC, Tomo. Osebna izkaznica knjižnice. 1989, letn. 33, št. 3/4, str. 147- 156.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

164

02(049.3) Poročila o bibliotekarski literaturi

ČEŠNOVAR, Nada. Ob štiridesetletnici Knjižnice. 1996, letn. 40, št. 1, str. 7-8.

165 GAZVODA, Jelka. Beseda ob jubileju. 1987, letn. 31, št. 4, str. III-VI.

166 - Revija Knjižnica in bibliotekarsko publiciranje. 1996, letn. 40, št. 1, str. 9-14.

167 GRUM, Martin. Železarski zbornik : bibliografija člankov (1967-1986). 1988, letn.

32, št. 1/2, str. 130-133.

168 KOCIJAN, Gregor. Sodobno bibliografsko kazalo : Bibliografsko kazalo Doma in sveta : 1888-1944 / Jože Munda. Celje : Mohorjeva družba, 2003, 507 str. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 239-242.

169 OSOJNIK, Borut. Boža Pleničar: Slovenska bibliotekarska bibliografija. 1990, letn.

34, št. 1/2, str. 131-133.

170 PETERMANEC, Zdenka. Ratko Zelenika: Znanost o znanosti (Reka, Ekonomska fakulteta, 2004, 422 str.). 2004, letn. 48, št. 3, str. 201-204.

171

(32)

SLOKAR, Rajko. S štiridesetletne poti v prihodnost. 1996, letn. 40, št. 1, str. 5-6.

172

02(091) Zgodovina knjižnic in knjižničarstva

JUŽNIČ, Stanislav. Razvoj kočevske čitalnice med letoma 1919-1941. 2004, letn.

48, št. 3, str. 175-192.

173 - Knjižničarji in knjige o matematičnih vedah v knjižnici ljubljanskega jezuit-

skega kolegija. 2005, letn. 49, št. 3, str. 155-182.

174 KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibli- otekarstvu. 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 17-31.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

175 KUZMIČ, Franc. Kratek sprehod skozi zgodovino soboškega knjižničarstva. 1987, letn. 31, št. 2/3, str. 90-95.

176 MARKOVIĆ, Ivan. Ljubezen do knjige ima na Primorskem globoke korenine : preizkus prereza zgodovine knjižnic na Primorskem. 1997, letn. 41, št. 4, str. 125- 141.

177 MARŠIČ, Marija. Volonterski in poklicni knjižničarji v Tržiču : od začetkov do danes. 1992, letn. 36, št. 3/4, str. 137-162.

178 MILENKOVIĆ, Marija. Iz zgodovine pisave in rokopisnega izvedenstva. 1991, letn.

35, št. 4, str. 71-79.

179 PUŠNIK, Friderik. Zdravniške knjižnice. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 124-129.

180 SERAŽIN, Helena. Ljubljanska mestna knjižnica, župan Ivan Hribar in mestni arhivar Anton Aškerc. 1997, letn. 41, št. 1, str. 123-135.

181 SINOBAD, Jure. “Snujmo bralna društva!” : o bralnih društvih, čitalnicah in knjižnicah na radovljiškem območju v obdobju 1845-1945. 2001, letn. 45, št. 1/

2, str. 35-53.

182

(33)

SVOLJŠAK, Sonja. Pregled nekaterih historičnih sistemov organizacije znanja in klasifikacije : s posebnim poudarkom na vsebinskih ureditvah samostanskih knjižnic. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 203-215.

183

02(100) Knjižničarstvo na tujem

AMBROŽIČ, Melita. Ameriško bibliotekarsko združenje : vsem enake možnosti dostopa do “informacijske hitre ceste”. 1996, letn. 40, št. 2, str. 123-134.

184 - Knjižnice, knjižničarji in knjižnični sistem ameriške države Illinois. 2001,

letn. 45, št. 3, str. 123-167.

185 APARAC-JELUŠIĆ, Tatjana. Znanstveni i stručni članci u Knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske : pokušaj usporedne analize stručnog i znanstvenog do- prinosa u knjižničarstvu. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 179-196.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

186 BARTOL, Tomaž. Nacionalna kmetijska knjižnica Združenih držav Amerike. 1996, letn. 40, št. 1, str. 83-90.

187 BUDIN, Branka. Knjižnica Metropolitana : Bibliotheca cathedralis ecclesiae Za- grabiensis. 2003, letn. 47, št. 3, str. 165-187.

Prevedla Tereza Poličnik-Čermelj.

188 - Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasora. 2003, letn. 47, št. 4, str. 99-112.

189 ĆUKAC, Neda. Kantonalni bibliotečki zakoni u Federaciji Bosne i Hercegovine - jedinstvene osnove i različitosti. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 319-326.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

190 GERBEC, Nataša, PETAROS KMETEC, Ksenija. Knjižnični sistem Italije. 2003, letn. 47, št. 3, str. 85-113.

191 HRANJEC, Štefica. Onondaga Country Public Library. 1993, letn. 37, št. 4, str. 117- 125.

(34)

JEVNIKAR-ZAJC, Mojca. Knjižnica Univerze Canterbury (Christchurch, Nova Zelandija). 2002, letn. 46, št. 4, str. 237-270.

193 JOKIĆ, Maja, STANČIN-ROŠIĆ, Dubravka. Studija “Korisnici i korištenje” u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. 1996, letn. 40, št. 3/4, str. 55-64.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.

november 1996.

194 KODILA-ČEŠNOVAR, Nada. Vodenje in upravljanje v visokošolskih knjižnicah : vtisi s seminarja v Veliki Britaniji. 1989, letn. 33, št. 2, str. 57-69.

195 KORŽE-STRAJNAR, Ančka. 1. jugoslovanski seminar za gradnjo knjižnic v Sara- jevu. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 146-147.

196 KOVAČEVIĆ, Dinka. Istraživanje u školskoj knjižnici : prvi koraci u osa- mostaljivanju učenika i sudjelovanju u vlastitom obrazovanju. 1999, letn. 43, št.

2/3, str. 199-211.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

197 LASIĆ-LAZIĆ, Jadranka. Znanstvena utemeljenost istraživanja korisnika škol- skih knjižnica. 1996, letn. 40, št. 3/4, str. 153-167.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.

november 1996.

198 MERSICH, Brigitte. Moderna knjižnica v stiku z otroki : izkušnje, razmišljanja, predlogi iz avstrijske perspektive : (Biblos, Dunaj, 53(2004)1, str. 91-102). 2004, letn. 48, št. 4, str. 167-181.

Prevedla Nataša Golob.

199 MOROZOVA, L. E. Osebnost bibliotekarja v ameriškem profesionalnem tisku.

1993, letn. 37, št. 1/2, str. 103-106.

Prevedla in priredila Nada Češnovar.

200 PETAROS KMETEC, Ksenija, GERBEC, Nataša. Nacionalna knjižničarska združenja v Italiji. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 159-180.

201 PETEK, Marija. Obisk knjižnice raziskovalnega inštituta “Forschungszentrum Jülich, GmbH (KFA)”. 1996, letn. 40, št. 1, str. 91-99.

202

(35)

PETR, Kornelija. Academic library user survey : Faculty of Education Library in Osijek. 2001, letn. 45, št. 4, str. 67-82.

203 POPOVIČ, Breda. Knjižnično-informacijska dejavnost v Sheffieldu, Velika Brita- nija : vtisi s strokovnega izpopolnjevanja. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 85-100.

204 - Profesionalizacija zaposlenih v knjižnicah in informacijskih centrih v Shef-

fieldu, Velika Britanija. 1990, letn. 34, št. 3, str. 103-111.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

205 RUPNIK, Vasilija. Tuje izkušnje pri izločanju knjig v splošnih knjižnicah. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 151-167.

206 SAPAČ, Irena. Stanje in razvojne smeri britanskih univerzitetnih knjižnic : vtisi s seminarja v Veliki Britaniji. 1990, letn. 34, št. 4, str. 89-105.

207 - Razvoj ter vplivi evropskih in ameriških univerzitetnih knjižnic. 2000, letn.

44, št. 1/2, str. 121-138.

208 STRIČEVIĆ, Ivanka. Predšolski otrok kot uporabnik splošne knjižnice : pogled na stanje v Republiki Hrvaški. 1996, letn. 40, št. 1, str. 49-56.

209 ŠERCAR, Tvrtko, BOŠNJAK, Aleš. Komparativna analiza “produktivnosti” uni- verzitetnih knjižnic v delovni skupnosti Alpe-Jadran. 1992, letn. 36, št. 2, str. 85- 96.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

210 VERLIČ, Zdenka. Ameriške univerzitetne knjižnice se predstavijo : križarjenje po informacijskih virih na Internetu. 1997, letn. 41, št. 1, str. 95-106.

211 VILAR, Polona. Izobraževanje in kariera knjižničarjev in informacijskih specia- listov v Veliki Britaniji. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 131-144.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

212 ŽOLDOŠ, Žužana. Knjižnični sistem Madžarske. 2001, letn. 45, št. 3, str. 97-122.

213

(36)

02(100)(063) Mednarodna združenja, posvetovanja

AMBROŽIČ, Melita, KASTELIC, Jelka. Kakšna knjižničarska združenja za dru- gačno prihodnost stroke. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 267-294.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

214 KOKOLE, Jože. Odprti sistemi interkomuniciranja : predkonferenčni seminar Mednarodne federacije bibliotekarskih asociacij IFLA “Odprti sistemi interkomu- niciranja: komunikacijska tehnologija za leto 1990”, London, 12. do 14. avgusta, 1987. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 140-142.

215 - Knjižnica prihodnosti : seminar ELAG, Frankfurt na Majni, 1. do 3. aprila 1987.

1988, letn. 32, št. 1/2, str. 143-145.

216 KOVŠE, Tatjana. ARIS-NET. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 84-97.

217 - Knjižnično povezovanje v Avstraliji – LAA/IFLA 1988. 1989, letn. 33, št. 2,

str. 71-92.

218 MARTELANC, Tomo, KOBE, Tomaž. Poročilo o udeležbi na kongresu Zveze avstrij- skih bibliotekarjev. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 194-196.

219 POTOČNIK-KOVŠE, Tanja. EADI bibliotečno-dokumentacijsko-informacijska družina se je ponovno sestala. 1987, letn. 31, št. 1, str. 89-99.

220 SAPAČ, Irena. Konferenca LIBER v Padovi. 1991, letn. 35, št. 4, str. 83-89.

221 SEISSL, Maria. Publishing activities of the Austrian librarians association. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 295-301.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

222 Sklepi 13. skupščine Zveze društev bibliotekarskih delavcev Jugoslavije, Aran- đelovac, 19.5.1990. 1990, letn. 34, št. 4, str. 131-132.

223 56. konferenca mednarodne bibliotekarske organizacije IFLA : sklepi in resolu- cije 56. konference. 1991, letn. 35, št. 1, str. 129-132.

Pripravil Tomaž Kobe.

(37)

021.64 Sodelovanje med knjižnicami

BARANAŠIČ, Lojzka, GROS, Jelka. Sodelovanje šolske knjižnice na Osnovni šoli

“Louis Adamič” Grosuplje s splošnoizobraževalno knjižnico Grosuplje. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 79-83.

225 BUDIN, Branka. Suradnja SAZU i Metropolitanske knjižnice. 2006, letn. 50, št. 1/

2, str. 189-200.

226 JAKAC-BIZJAK, Vilenka. Vzpostavljanje pogojev za partnersko sodelovanje z evropskimi knjižnicami. 2005, letn. 49, št. 3, str. 113-138.

227 JUŽNIČ, Primož. Evropa in Slovenija - kakšne so možnosti knjižnic?. 1994, letn.

38, št. 3/4, str. 135-140.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto- ber 1994.

228 STEINBUCH, Majda. Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporabnikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem. 1997, letn.

41, št. 1, str. 55-68.

229 WOLDERING, Britta. EU-project The European Library (TEL) successfully fin- ished. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 223-235.

230

021.65 Potujoče knjižnice. Bibliobusi

MARŠIČ, Marija. Potujoča knjižnica v občini Tržič. 1996, letn. 40, št. 1, str. 57-65.

231 NOVLJAN, Silva. Načrtovanje bibliobusa v splošnoizobraževalnih knjižnicah.

1998, letn. 42, št. 4, str. 165-180.

232 PUGELJ, Nika. Potujoče knjižničarstvo v Sloveniji : razmišljanja ob pričetku priprave standardov. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 93-107.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto- ber 1994.

233

(38)

- Potujoča knjižnica, stičišče bralca in izposojevalca posebne vrste?. 1996, letn.

40, št. 3/4, str. 221-236.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.

november 1996.

234 SKRT, Bojana. Vizija razvoja slovenskega potujočega knjižničarstva. 1994, letn.

38, št. 3/4, str. 109-114.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto- ber 1994.

235 ŠTENDLER, Jožica. Kaj menijo uporabniki o delu slovenskih potujočih knjižnic.

2002, letn. 46, št. 1/2, str. 137-150.

236

021.84 Obvezni izvod

KISOVEC TRČEK, Damijana. Kdo naj bo zavezanec za obvezni izvod tiskanih publikacij?. 2003, letn. 47, št. 4, str. 85-95.

237 KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Obvezni izvod : značilnosti sodobnih zakonov. 1993, letn.

37, št. 4, str. 61-82.

238 - Obvezni izvod na slovenskem ozemlju (1807-1945). 1994, letn. 38, št. 1/2,

str. 7-22.

239 - Aktualni problemi slovenskega obveznega izvoda. 1994, letn. 38, št. 1/2, str.

23-45.

240 - Zakon o obveznem izvodu publikacij. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 11-24.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11.

oktober 1994.

241 - Kdo izvaja bibliografsko kontrolo slovenskih publikacij in čemu sploh služi?

: (dopolnilo k analizi stanja na področju založništva, ki jo je pripravilo Mi- nistrstvo za kulturo). 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 35-40.

242 NOVAK, Miroslav. O arhiviranju spletnih strani ter problemih njihovega varo- vanja, ohranjanja in uporabe. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 61-76.

243

(39)

SEŠEK, Irena. Strokovne novosti in izvajanje Zakona o obveznem izvodu pub- likacij. 2006, letn. 50, št. 4, str. 33-47.

244

021.89 Knjižnična zakonodaja

GABRIČ, Aleš. Predolga pot do prvega slovenskega zakona o knjižnicah iz leta 1961. 2000, letn. 44, št. 3, str. 31-54.

245 KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929-1935. 2000, letn. 44, št. 3, str. 7-29.

246 MARKOVIĆ, Ivan. Skrb za varstvo manjšin v slovenskih zakonih in normativih za knjižnice. 1998, letn. 42, št. 2/3, str. 95-105.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

247 PINTERIČ, Ivo. Pregled normativne dejavnosti na področju knjižničarstva od leta 1945 do leta 1990. 1998, letn. 42, št. 2/3, str. 11-19.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

248 PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko M. Primerjalni elementi pristopa k zakonodaji o knjižnicah. 1998, letn. 42, št. 2/3, str. 53-66.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

249 ŽAUCER, Matjaž. Principi na katerih naj temelji novi zakon o knjižnični infor- macijski dejavnosti. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 49-53.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto- ber 1994.

250

023 Knjižnični delavci

APARAC, Tatjana. Biti bibliotekar : jučer, danas, sutra. 1997, letn. 41, št. 2/3, str.

33-44.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

(40)

BOTTAZZO, Violetta. Novi poklici v knjižničarstvu. 2001, letn. 45, št. 4, str. 117- 132.

252 ČEŠNOVAR, Nada, LIKAR, Mirana. Knjižničarji moramo postati bolj kreativni in bolj prilagodljivi. 1990, letn. 34, št. 3, str. 169-173.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

253 GAZVODA, Jelka. Upravljanje človeških virov in razvoj karier v večji knjižnici.

1997, letn. 41, št. 2/3, str. 57-74.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

254 - Definiranje in poimenovanje poklicev v knjižnicah. 1998, letn. 42, št. 2/3, str.

123-150.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9. oktober 1998.

255 GRADIŠAR, Vera, ČEŠNOVAR, Nada. Kaj motivira knjižničarje zaposlene v javnih zavodih. 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 75-88.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

256 HRIBERŠEK BALKOVEC, Elizabeta. Mladinski knjižničar - da!. 1997, letn. 41, št.

2/3, str. 185-191.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

257 JUŽNIČ, Primož. Bibliotekarji in računalniška znanja. 1997, letn. 41, št. 2/3, str.

251-263.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

258 KOBAL GRUM, Darja. Pomen samopodobe bibliotekarja v komunikacijskem procesu. 2004, letn. 48, št. 3, str. 95-105.

259 KOLENC, Janez. Kadri in znanje : primer splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljublja- ni. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 23-45.

260

(41)

KURNIK ZUPANIČ, Sandra. Napredovanje na delovnem mestu v knjižničarstvu.

1998, letn. 42, št. 2/3, str. 107-122.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

261 LIKAR, Tatjana. Motivacija in knjižnični menedžment. 2000, letn. 44, št. 1/2, str.

7-23.

262 MATIĆ-ZUPANČIČ, Jadranka. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice. 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 123-137.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

263 MILENKOVIĆ, Marija. Profesionalizacija, specializacija in neideologizacija dela v (specialnih) knjižnicah. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 181-189.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto- ber 1994.

264 NOVLJAN, Silva. Profesionalizacija, pogoj za uspeh. 1997, letn. 41, št. 2/3, str.

45-56.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

265 PERKO, Lenka. Pomen knjižničarjev za razvoj in pospeševanje dela mladih razisk- ovalcev. 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 201-215.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

266 SENICA, Simona. Funkcija spomina pri knjižničarjih. 1999, letn. 43, št. 4, str. 59-78.

267 - Stili mišljenja pri knjižničarjih v splošnih in specialnih knjižnicah v ljubljan-

ski regiji. 2005, letn. 49, št. 4, str. 77-98.

268 SRUK, Vlado. Udejanjanje etičnega kodeksa bibliofilije. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 243-248.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

269 SVETLIK, Ivan. Sodobni izzivi profesionalizmu. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 7-18.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

(42)

ŠIRCELJ, Martina. Status bibliotekarjev : kratek problemski prikaz rezultatov ankete o statusu bibliotekarjev v nekaterih južnoevropskih deželah. 1989, letn.

33, št. 3/4, str. 97-102.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

271 - Profesionalizacija in etični kodeks knjižničarstva. 1991, letn. 35, št. 2/3, str.

7-16.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v koraku s časom« ZBDS, Rogla, 26.-28.

september 1991.

272 ŠTULAR SOTOŠEK, Karmen. Zaposleni “v prvih vrstah” kot ključni element tržnega komuniciranja v knjižnicah. 1999, letn. 43, št. 4, str. 31-39.

273 URBANIJA, Jože. Bibliotekarski dialog kot nujno dopolnilo računalniški komu- nikaciji. 1991, letn. 35, št. 4, str. 7-10.

274 - Slovenski knjižničarji o sebi. 1995, letn. 39, št. 1/2, str. 27-48.

275 ZUPANIČ, Saša. Pogled v knjižnično in informacijsko etiko. 1995, letn. 39, št. 1/

2, str. 7-25.

276 ŽAUCER, Matjaž. Ali smo knjižničarji sami največja ovira razvoju knjižničarstva.

1997, letn. 41, št. 2/3, str. 89-102.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

277 ŽUMER, Francka. Zaposlovanje, izobraževanje in kariera šolskih knjižničarjev.

1998, letn. 42, št. 2/3, str. 207-226.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

278

023:377 Šolanje in izobraževanje knjižničarjev. Strokovni izpiti

AMBROŽIČ, Melita. Strokovni izpiti in kvalifikacije bibliotekarske stroke (1991- 1993). 1994, letn. 38, št. 1/2, str. 103-119.

279

(43)

- Izobraževanje knjižničnih delavcev v Sloveniji. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 55- 73.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11.

oktober 1994.

280 - Strokovne kvalifikacije in akreditacija izobraževalnih programov v

knjižničarstvu. 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 265-287.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29. oktober 1997.

281 BERČIČ, Branko. Izobraževanje knjižničarskih delavcev v Jugoslaviji : izhodiš- ča, stanje, usmeritve. 1987, letn. 31, št. 1, str. 110-129.

Koreferat na 11. skupščini ZBDJ, Ohrid, 24.-26. april 1986.

282 - Visokošolski študij bibliotekarstva v Sloveniji : stanje in razvojne smernice.

1990, letn. 34, št. 3, str. 139-157.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

283 BOŽIČ, Maja, FABJAN, Urška, POTOČNIK, Veronika, TRTNIK, Mojca. Razmiš- ljanja in pričakovanja študentov bibliotekarstva in diplomiranih bibliotekarjev o bodoči profesionalni karieri. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 145-158.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

284 FRAS, Sabina. Izobraževanje knjižničarjev za jutri : delovna praksa - druga polovi- ca znanja. 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 289-305.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

285 GAZVODA, Jelka. Analiza izobraževanja in funkcionalnega usposabljanja za delo v slovenskem knjižničnem sistemu. 1998, letn. 42, št. 4, str. 73-103.

286 KAEGBEIN, Paul. Mednarodne tendence v sodobnem izobraževanju bibliotekar- jev. 1989, letn. 33, št. 2, str. 43-55.

287 KOBE, Marjana. Možnosti izobraževanja knjižničarjev za delo v šolski knjižnici.

1987, letn. 31, št. 2/3, str. 58-64.

288

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Pogled na povezanost konfliktnega odnosa med staršema kot dejavnik tveganja za nastanek čustvenih in vedenjskih težav otroka lahko zasledimo tudi pri Trampuž in

pravljice ali fantastične pripovedi, kot so kratka sodobna pravljica Majhnica in Katrca Škrateljca (1987), zbirka kratkih sodobnih pravljic Majhnica (1987) in obsežna

Preglednica 29: Število obdelovalnih parcel na anketiranih kmetijah, Kranjska Gora, 2006 25 Preglednica 30: Anketirane kmetije po kmetijskih strojih v lasti, Kranjska Gora, 2006 25

Psihološka svetovalnica Posvet – Tu smo zate Območna enota Nova Gorica, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica. Psihološka svetovalnica

Domnevno so »bili na sistem priključeni tudi hlevi, kjer je voda služila predvsem za čiščenje prostorov pa tudi za napajanje živine« (Pozzetto, 1997, cit.

Leta 2004 se je raziskovalna enota Zgodo- vinskega inštituta razširila v današnjo Razi- skovalno postajo ZRC SAZU, v okviru katere danes delujejo izpostave treh inštitutov in ene

Prav zato sposobnosti kritičnega razmišljanja in reševanja izzivov hodita v paru ter se družita z inovativnostjo.. Šele ko znamo stvar ali problem razumeti in ga analizirati,

Tematski naslov: Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi.... Uredila Mateja Pezdirc Bartol,

Čecha »Jestrab contra Hrdlička« (Slovanska knjižnica), Trebizskega »Kraljico Dag- mar«, Tolstojevo »Vstajenje« (Slovanska 1 knjižnica, Gorica, 1900—1901), kot

Predavanje bo potekalo dne 13.4.2018, od 10 - 12 ure v sejni sobi na sedežu Finančnega urada Nova Gorica (III. nadstropje), Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica. Na srečanju

VIJAK OSM 3,5 LCP STARDRIVE SAMOVREZEN Z ZAKLEP.GLAVO 60MM;VIJAK OSM 3,5 LCP STARDRIVE SAMOVREZEN Z ZAKLEP.GLAVO 65MM;VIJAK OSM 3,5 LCP STARDRIVE SAMOVREZEN Z

Dostop do e-knjig na portalu Biblos so za svoje člane že junija 2013 omogočile tudi vse tri splošne knjižnice v Posavju – Knjižnica Brežice, Valvasorjeva knjižnica Krško

Kako bi buduća Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Sarajevu odgovorila za- htjevima novih modela poslovanja u digitalnom okruženju, najprije je realiziran niz aktivnosti s

Knjižnice so bile od nekdaj center dogajanja in razvijanja intelektualne družbe, ki vanje ni zahajala le po knjige ter zaradi branja in učenja, temveč tudi zaradi družabnih

Sabina Fras Popović predsednica ZBDS Mariborska knjižnica Rotovški trg 2 2000 Maribor.. Irena Sešek podpredsednica ZBDS Narodna in univerzitetna knjižnica

2) Citati v reviji Knjižnica so večinoma citati iz drugih znanstvenih revij s področja bibliotekarske in informacijske znanosti... 3) Citati so večinoma iz

- obravnava in potrjuje uredniško politiko in uredniški program revije, - spremlja uresničevanje uredniške politike in uredniškega programa revije, - Upravnemu odboru Zveze

Uredništvo se recenzentom zahvaljuje za strokovno podporo pri

Uredništvo se recenzentom zahvaljuje za strokovno podporo pri

V prispevku so predstavljene izbrane francoske knjižnice (Francoska nacionalna knjižnica, Javna informacijska knjižnica, mediateka Mesta znanosti in industrije ter pariške

Vsako leto s sedmošolci obiščemo splošno knjižnico- Pionirsko knjižnico Nova vas, kjer jim knjižničarji razkažejo knjižnico in postavitev gradiva, učenci pa utrdijo znanje

S to povezavo med športoma in OI dobita rolkanje in BMX kolesarstvo prostega sloga močno asociacijo na šport, kar se tudi izkaže v naši raziskavi, kjer tako

Naloga vseh izvajalcev v zdravstveni negi je tudi zagotavljanje učinkovite zdravstvene nege.. Zato jo moramo izvajati tisti, ki imamo za to ustrezne kompe- tence, delo