• Rezultati Niso Bili Najdeni

xxxxxxxx −=−−=+−=+−=−+ 74433)1(4)1(3)1(.3/3411 57 32

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "xxxxxxxx −=−−=+−=+−=−+ 74433)1(4)1(3)1(.3/3411 57 32"

Copied!
5
0
0

Celotno besedilo

(1)Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A.Blaznik, J.Dolenšek, A.Tomec: REALNA ŠTEVILA. LINEARNA FUNKCIJA Poglavje V: LINEARNA FUNKCIJA, ENAČBA IN NEENAČBA Uporaba enačb Stran 66, naloga 166, 167, 168, 169 170, 171. ND A. Nal. 166. Če neko število povečamo za 1 in isto zmanjšamo za 1, sta dobljeni števili v razmerju 4:3. Poišči število.. Nal. 167. Tri števila so v razmerju 4:7:9. Vsota prvih dveh števil je za 10 večja od tretjega števila. Katera števila so to?. Nal. 168. Dve števili sta v razmerju 8:5. Če prvo števila zmanjšaš za 8,5, drugo pa povečaš za 0,5, sta tako dobljeni števili enaki. Zapiši števili.. drugega števila.. NA. Nal. 169. Razdeli število 45 na dve števili tako, da bo. 7 2 prvega števila za 1 več kot 5 3. Nal. 170. Notranji koti v trikotniku so v razmerju 11:12:13. Koliko meri vsak? Nal. 171. V trikotniku meri kateta 8 cm, hipotenuza pa je za 14 cm manjša od obsega.. ITA. Izračunaj stranice trikotnika.. Nal. 166. Če neko število povečamo za 1 in isto zmanjšamo za 1, sta dobljeni števili v razmerju 4:3. Poišči število.. neko število. x+1. TC. x. neko število povečam za 1. x-1. to isto število zmanjšam za 1. (x+1):( x-1). dobljeni števili sta v razmerju 4 proti 3. SA. (x+1):(x-1)=4:3. je razmerje dobljenih števil. Rešim enačbo:. x +1 4 = / 3. ( x − 1) x −1 3 3( x + 1) = 4( x − 1) 3x + 3 = 4 x − 4 − x = −7. x = 7 To je iskano število..

(2) Preizkus obvezno naredim po tekstu: 7+1=8. Število povečam za 1. 7-1=6. Število zmanjšam za 1. In preverim, če sta dobljeni števili v iskanem razmerju:. 8 = 4:3 6. Števili sta v razmerju 4:3, torej je 7 pravo število.. ND A. 8: 6 =. Nal. 167. Tri števila so v razmerju 4:7:9. Vsota prvih dveh števil je za 10 večja od tretjega števila. Katera števila so to? a, b, c. tri števila. a:b:c=4:7:9. tri števila so v razmerju 4:7:9. a+b. vsota prvih dveh števil. a+b>c. vsota prvih dveh števil je večja od tretjega števila. Ker je prva stran za 10. NA. večja od desne, moramo na levi odšteti 10 ali pa na desni prišteti 10, da dobimo enakost leve in desne strani. Odštejem na levi 10, za vajo pa sami rešite tako, da na desni prištejete 10. Seveda mora biti končni rezultat isti. a+b-10=c. tako sem dobil eno zvezo med števili.. a=4d b=7d. ITA. Sedaj pa še upoštevam, da so števila v znanem razmerju in zapišem:. c=9d. in vstavim v enačbo. a+b-10=c,. da dobim. TC. 4d+7d-10=9d 11d-9d=10 2d=10 d=5. Zapišem vsa tri števila:. SA. a = 4 . 5 = 20. b = 7 . 5 = 35 c = 9 . 5 = 45. Naredim preizkus po tekstu: Števila so res v razmerju 4:7:9, ker je 20:35:45=4:7:9 Sedaj pa še seštejem prvi dve števili a+b=20+35=55 in ugotovim, da je ta vsota res za 10 večja od tretjega števila c=45..

(3) Nal. 168. Dve števili sta v razmerju 8:5. Če prvo števila zmanjšaš za 8,5, drugo pa povečaš za 0,5, sta tako dobljeni števili enaki. Zapiši števili. dve števili. a:b=8:5. dve števili sta v razmerju 8:5. a-8,5. prvo število zmanjšamo za 8,5. b+0,5. drugo število povećamo za 0,5. a-8,5=b+0,5. dobljeni števili sta enaki. To je že zveza med števili. Sedaj pa še iz. ND A. a, b. razmerja dobimo, da je a=8x b=5x. stavim v enačbo – zvezo in dobim. 8x-8,5=0035+0,5 /.10 80x-85=50x+5 30x=90. NA. zapišem obe števili: a=8 . 3=24. x=3. b= 5 . 3=15. Naredim še preizkus po tekstu. a:b=24:15=8:5. ITA. Preverim, če sta števili v pravem razmerju. Razmerje okrajšam s 3 in ugotovim, da je prvi del izpolnjen. Sedaj pa še prvo število a zmanjšam za 8,5. a-8,5=24-8,5=15,5 b+0,5=15+0,5=15,5. in drugo število povečam za 0,5. Ugotovim, da dobim isti rezultat. Torej je rešitev a=24 in b=15. TC. pravilna.. Nal. 169. Razdeli število 45 na dve števili tako, da bo. SA. števila.. 7 2 prvega števila za 1 več kot drugega 5 3. Število 45 razdelim na dve števili x in y. Naj bo x prvo število in y drugo število.. 45 = x + y. dobim prvo zvezo med številoma. 7 x 5. 7 prvega števila 5. 2 y 3. 2 drugega števila 3. 7 2 x> y 5 3. leva stran je večja od desne, zato na levi 1 odštejem, da dobim enako kot na desni:.

(4) 7 2 x −1 = y 5 3. dobim drugo zvezo med istima številoma.. Tako dobim dve linearni enačbi z dvema neznankama (glej sistem linearnih enačb 2x2). Rešim na zamenjalni način. Iz prve zveze izrazim x:. x = 45 − y. in to vstavim v drugo zvezo:. ND A. 7 2 (45 − y ) − 1 = y / .15 3 5 21(45 − y ) − 15 = 10 y 945 − 21 y − 15 = 10 y − 31y = 930 y = 30. Vstavim v x = 45 − y in dobim. 7 7 x = .15 = 21 5 5 2 2 y = .30 = 20 3 3 Vidim, da je. ITA. Naredim preizkus po tekstu:. NA. x = 45 − 30 = 15. 7 2 prvega števila res za 1 večje kot drugega števila. 5 3. Nal. 170. Notranji koti v trikotniku so v razmerju 11:12:13. Koliko meri vsak? notranji koti v trikotniku. Kot vemo, je vsota notranjih kotov v. TC. α, β, γ. trikotniku vedno 180 0 . Torej zapišem to z enačbo:. α + β + γ = 180 0. in dobim prvo zvezo med koti.. α : β : γ = 11 : 12 : 13. zapis danega razmerja kotov. Iz razmerja pa zapišem:. SA. α = 11t β = 12t. γ = 13t. 11t + 12t + 13t = 180 36t = 180 t =5. Zapišem kote:. α = 11. 5 = 55 0. ter to vstavim v prvo zvezo..

(5) b = 12 . 5 = 60 0. γ = 13. 5 = 65 0 Za preizkus seštejem α + β + γ = 55 0 + 60 0 + 65 0 = 180 0 in ugotovim, da je vsota res 180 0 . Sedaj moram preveriti samo še, če so koti v pravem razmerju: po krajšanju razmerja s 5 vidim, da tudi razmerje drži.. Torej notranji koti merijo: α = 55 0. β = 60 0. NA. γ = 65 0. ND A. α : β : γ = 55 0 : 60 0 : 65 0 = 11 : 12 : 13. Nal. 171. V trikotniku meri kateta 8 cm, hipotenuza pa je za 14 cm manjša od obsega. Izračunaj stranice trikotnika.. ITA. Imam pravokotni trikotnik. V njem velja Pitagorov izrek.. a = 8 cm. c = ob – 14 cm hipotenuza je za 14 cm manjša od obsega. TC. b, c. ob = a + b + c. c = ob − 14 = a + b + c − 14. SA. a + b = 14 8 + b = 14. b = 6 cm. c pa izračunamo po Pitagorovem izreku:. c2 = a2 + b2. c 2 = 64 + 36. c = 100 = 10 cm. Preizkus po tekstu: Izračunam obseg ob = a + b + c = 8 + 6 + 10 = 24 in ugotovim, da je.. c = ob −14 = 24 − 14 = 10 . To zadostuje, da zapišem rezultat: b = 6 cm in c = 10 cm ..

(6)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

4 Napiši Taylorjevo vrsto do vkljucno tretje potence x-sa pri razvoju okoli tocke 0 in s temi cleni izracunaj priblizno vrednost integrala funkcije (f(x)-1)/x na intervalu [0,1]...

--- Če ti je ostalo še malce matematičnega veselja, reši še to nalogo na ta list in ga prilepi v zvezek, lahko pa tabelo prerišeš tudi v zvezek. Bom vesel, če se lotiš tudi

- Tako postaja oljka vse bolj identifikacijska rastlina Slovenske Istre tudi na razli~nih promocijah, sejmih, razstavah; morda tudi prav po zaslugi Dru{tva oljkarjev slovenske

junij: Prodaja vinograda: Gabriel, filius condam Petri Gabrieli de Pirano vendidit Guarnardo, filio Pauli de Mocho, piranskemu me{~anu, vineam unam ponitam in districtu Pirani in

Oblika suli~ne osti in tav{irani ornament sicer spomi- njata na {tevilne nordijske suli~ne osti s srebrnimi vlo`ki iz vikin{kega obdobja, vendar le-ti ka`ejo druga~ne vzorce,

V Sloveniji obstaja že kar nekaj oblik supervizije, piše Sonja Žorga v svojem prispevku, vendar očitno obstajajo še večje potrebe, saj nastajajo vedno novi programi za

Ali bodo predvidene spremembe pri ločenem zbiranju odpadkov samo obliž na rano, ki jo je povzročilo Ministrstvu za okolje in prostor Računsko sodišče RS, ali pa res nekaj

Analiza izdatkov gospodinjstev za življenjske potrebšèine po namenu kaže, da gospodinjstva v povpreèju najveèji delež denarnih sredstev porabijo za hrano in brezalkoholne pijaèe

Prav v industriji, ki veè kot 50% prihodkov realizira na tujih trgih, ustvari regija pretežni del èistega dobièka poslovnega leta, vendar po drugi strani tudi

V strukturi obveznosti do virov sredstev se je v obdobju od konca leta 1998 do konca leta 2000 delež kapitala zmanjševal (konec leta 1998 je bil enak kot konec leta

3.1 Podroèje dejavnosti D: PREDELOVALNE DEJAVNOSTI Gospodarske družbe predelovalnih dejavnosti (podroèje dejavnosti D) so v letu 1999 po številu predstavljale

Neperspektivni so tudi podatki o investicijski intenzivnosti gospodarskih družb regije, saj je delež izdatkov za investicije v sredstvih leta 1999 znašal le 10%, kar je

Interno glasilo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana februar 2009, številka 1.. Univerzitetni klinični center Ljubljana

Kupile so jih šole, kupujejo jih učenci in pred dvema letoma je Zavod za šolstvo ugotovil, da je zadnji čas, da na vlak video opismenjevanja stopimo tudi učite- lji geografije, saj

Neki Arabec je pred svojo smrtjo določil, da dobi njegov prvi prijatelj polovico, drugi četrtino in tretji.. petino vseh

Schon das chrisHiche Dogma selbst erinnert daran, da£ eine Zahl mehrere Bedeutungen haben kann, so wie die Dreifaltigkeit, die flir GoH-Vater, Gott- Sohn und

Večkratnike števila n dobimo tako, da število n zapored pomnožimo z vsemi naravnimi števili.. Ta množica

9 GLSORPVNL QDORJL VPR SUHXþLOL SRGMHWQLãWYR QD SRGHåHOMX LQ DQDOL]LUDOL GHORYDQMH L]EUDQH WXULVWLþQH NPHWLMH QD SRGHåHOMX VORYHQVNH ,VWUH 0HQLPR GD VH WD REOLND SRGMHWQLãWYD

V prvo vrstico z izborom ustreznega polja (1–4) opišite stabilnost pobočnega procesa, v drugo vrstico pa, ravno tako z izborom ustreznega polja (1–4), njegovo aktivnost. 8 Vzroki

[r]

[r]

[r]

Tako v primeru, ko so vse svetilke ugasnjene in pritisnemo na gumb 1, zasvetijo svetilke 1, 3, 4, 5 in 6 (stanje prikazuje zgornja slika). Na začetku so vse svetilke ugasnjene.