• Rezultati Niso Bili Najdeni

InfoGozd - Skrbno z gozdom

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "InfoGozd - Skrbno z gozdom"

Copied!
22
0
0

Celotno besedilo

(1)

InfoGozd - Skrbno z gozdom

Št. 8, letnik 1 (2020)

(2)

Naslov

InfoGozd – Skrbno z gozdom

Datum objave spletne publikacije

26. avgust 2020

Založnik

Gozdarski inštitut Slovenije,

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Telefon: +386 (0)1 200 78 17

Odgovorni urednik

Matevž Triplat

Odgovorna oseba

dr. Nike Krajnc

Tehnični urednik

Mirko Baša, Tina Jemec, Urban Žitko

ISSN številka

2738-5035

https://wcm.gozdis.si/

(3)

Vsebina

6,4 mio EUR za odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami za učinkovitejše trajnostno

gospodarjenje z gozdovi ... 4

8 mio EUR za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda ... 7

Gozdovi v ženskih rokah ... 11

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v JULIJU 2020 ... 13

4,5 milijona evrov za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa ... 20

(4)

6,4 mio EUR za odpiranje gozdov z gozdnimi

prometnicami za

učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Uredništvo WCM

Objavljeno na spletu 04.08.2020

(5)

razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 6,4 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa in s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko upravičenci uveljavljali, so stroški v povezavi z gozdnimi vlakami in gozdnimi cestami. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture so lastniki gozda in agrarne skupnosti.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek javne podpore znaša 500 EUR na eno vlogo na javni razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Postopek vlaganja in obravnave vloge bo natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.

Upoštevajo se ekonomski, geografski, proizvodni (tehnični) vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 10. 8. 2020 do vključno 12. 10. 2020, do 23:59.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Nepovratna sredstva v višini 6,4 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva PRP 2014–2020.

P o v e z a v a d o j a v n e g a r a z p i s a :

https://https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdne-infrastrukture -iz-prp-2014-2020-za-leto-2020//

Povezava do uredbe: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926//

(6)

INFO točke PRP: http://www.program-podezelja.si/sl/info-tocke-bodite-obvesceni//

Vir: www.gov.si

(7)

8 mio EUR za naložbe v

nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in

spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti

gozda

Uredništvo WCM

Objavljeno na spletu 04.08.2020

(8)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 7. 2020 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta.

Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev individualno oziroma kolektivno kot skupine lastnikov gozdov ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Od skupno 8 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo 5 mio EUR namenjenih fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15), preostalih 3 mio EUR sredstev pa bo namenjenih pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Članu skupine lastnikov gozdov je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 EUR javne podpore, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te operacije.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.

Upoštevajo se ekonomski, geografski vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP.

(9)

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 17. 8. 2020 do vključno 17. 9. 2020, do 23.59.

ure.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. Nepovratna sredstva v višini 8 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov.

POMEMBNA NOVOST PRI PODUKREPU 8.6

Evropska komisija je 23. julija potrdila najnovejšo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki prinaša odločen odziv na COVID-19 krizo in omogoča zagon močnega investicijskega cikla, katerega ključni namen je podpreti pridelavo hrane in krepiti odpornost prehranskega sistema v Sloveniji.

Ključna novost za podukrep 8.6 je uvedba kolektivnih naložb v gozdarstvu in na področju predelave lesa. Tovrstne kolektivne naložbe lahko izvajajo skupine proizvajalcev s področja gozdarstva (to je pravna oseba, priznana kot skupina proizvajalcev po predpisih, ki urejajo priznanje skupin proizvajalcev) ali pogodbene skupine bodisi zasebnih lastnikov gozdov ali pa nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ki prihajajo z različnih kmetij).

Ključna prednost kolektivnih naložb pred individualnimi naložbami je ta, da lahko skupina bistveno lažje izpelje zahtevnejšo naložbo, saj si lahko člani skupine porazdelijo finančno breme tovrstne naložbe. Z uvajanjem takšne možnosti izvedbe naložb želimo dati jasen signal gozdarskemu sektorju, da naj se usmeri k bolj racionalni rabi proizvodnih sredstev preko skupnih vlaganj v nakup gozdarske mehanizacije in si na ta način zniža stroške proizvodnje, kar je osnova za doseganje višje konkurenčnosti.

dodaja se nova vrsta naložbe za povečanje ekonomske vrednosti gozdov;

znižani so bili tudi določeni vstopni pogoji za nakup gozdarske mehanizacije: zahtevani obseg gozdnih zemljišč v lasti ali zakupu se za fizične osebe zmanjšuje s sedanjih 10 ha na 5 ha.

Nadalje, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa imeti 9.000 € prihodkov iz sečnje, spravila, mulčenja in strojne sadnje namesto prej zahtevanih 18.000 €. Cilj teh sprememb je, da se po številnih naravnih nesrečah, ki so prizadele slovenske gozdove (žledolom, vetrolomi in napadi podlubnikov), nakup gozdarske mehanizacije in opreme omogoči večjemu krogu upravičencev in s tem pospeši sanacijo gozdov.

P o v e z a v a d o j a v n e g a r a z p i s a :

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-nakup-nove-mehanizacije-i n-opreme-za-secnjo-in-spravilo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2020/

Povezava do uredbe: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926/

INFO točke PRP: http://www.program-podezelja.si/sl/info-tocke-bodite-obvesceni/

(10)

Vir: www.gov.si

(11)

Gozdovi v ženskih rokah

Uredništvo WCM

Objavljeno na spletu 05.08.2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pričeli z mednarodnim projektom »Gozdovi v ženskih rokah«

Fem4Forest (Forests in Women's Hands).Glavni cilj projekta je okrepitev gozdarskega sektorja na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja žensk. Projekt ponuja nov in inovativen pristop pri izobraževanju in mentorstvu, ki bo omogočil bolj dejavno vlogo žensk v gozdarskem sektorju.

Projekt je financiran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Bolgarija, Ukrajina). Vodilni partner projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, vodja projekta pa dr. Nike Krajnc.

(12)

V projektu Fem4Forest bomo osvetlili različne vloge žensk v gozdarstvu in širše - v gozdno lesnih verigah. Raziskovali bomo različne možnosti bolj aktivnega vključevanja žensk v gospodarjenje z gozdovi kot tudi na trg dela in v različne nivoje odločanja. Z vrsto pilotnih projektov na območju Podonavja želimo s prenosom idej in primerov dobre prakse predstaviti različne možnosti bolj aktivne vloge žensk.

Glavni cilj projekta je okrepitev gozdarskega sektorja na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja žensk. Projekt ponuja nov in inovativen pristop pri izobraževanju in mentorstvu, ki bo omogočil bolj dejavno vlogo žensk v gozdarskem sektorju.

S primerjalno študijo in z izbiro primerov dobrih praks bomo v sodelujočih državah predstavili razne možnosti zaposlovanja žensk v gozdarstvu. Posebna ciljna skupina v projektu so lastnice gozdov, delež le-teh narašča, v večini držav pa so neorganizirane in pogosto tudi manj aktivne. Tako bo razvit model Fem4Forest (akcijski načrt, ki temelji na povpraševanju, kampanja za ozaveščanje, mentorstvo in program usposabljanja) za integracijo žensk. Z naslavljanjem problematike mladih in dolgotrajno brezposelnih žensk na podeželju bomo dolgoročno prispevali tudi k višji stopnji zaposlenosti v območju Podonavja.

V slovenskem gozdarstvu zasedajo tudi ženske pomembna delovna mesta, skoraj polovica lastnikov gozdov je žensk in tudi delež gozdark se povečuje. Kljub temu pa nimamo društva, ki bi povezovalo ali lastnice gozdov ali gozdarke. V okviru projekta želimo izpostaviti vlogo žensk v gozdarstvu v Sloveniji, ponuditi nove možnosti, pokazati primere dobre prakse in, v kolikor bo interes, tudi organizirati različne oblike združevanja, izobraževanja in mentorstva.

IZKAZNICA PROJEKTA:

Naslov: Gozdovi v ženskih rokah - Forests in women's hands Akronim: Fem4Forest

Številka projekta: DTP3-500-1.2 Fem4Forest Začetek: 01. 07. 2020 Zaključek: 31 .12. 2022

Skupni proračun projekta: 1,6 milijona € (od tega 1,1 milijon € ERDF sredstev) Partnerstvo: 14 partnerjev iz 10 držav (7 ERDF, 2 IPA, 1 ENI-UA)

Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije

(13)

Cene gozdnih lesnih

sortimentov na slovenskem trgu v JULIJU 2020

Darja Stare , mag. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko uni.dipl.ing.gozd. Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Objavljeno na spletu 12.08.2020

V juliju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že peto zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu letošnjega leta oziroma tretje izredno zbiranje z namenom spremljanja odkupnih cen okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 38 podjetij. Več kot 80 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. Izmed vseh poročevalskih enot jih 29 % odkupuje les v enakih količinah kot v preteklem zbiranju v juniju 2020, pri

(14)

29 % se je odkup popolnoma ustavil, pri 42 % podjetij pa se je odkup zmanjšal glede na rezultate anketiranja v juniju. Zmanjšanje odkupa se pri podjetjih giba med 20 in 70 % (slika 1).

Slika 1: Obseg zmanjšanja odkupa okroglega lesa na kamionski cesti v juliju 2020, glede na junij 2020, pri podjetjih, katera so glede na poročanje zmanjšala količine odkupa.

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

Trenutne cene sortimentov iglavcev so višje ali v nekaj primerih enake kot ob preteklem zbiranju v juniju 2020. Cene sortimentov smreke so višje med 1 in 8 %, v primeru kakovostnega razreda A pa je cena višja za 11 % glede na zbiranje cen v preteklem mesecu. V primeru kakovostnega razreda C cena smreke od aprila naprej ostaja enaka. Pri jelki so cene višje za 3 do 9 %. Pri rdečem boru je prišlo do največjega dviga cen, tudi do 25 % (pri kakovostnem razredu B), v primeru kakovostnega razreda D1 pa cena ostaja enaka kot ob preteklem zbiranju v juniju 2020. Če trenutne, julijske cene sortimentov iglavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lani ugotovimo, da so cene še vedno od 5 do 10 % nižje, ali v nekaterih primerih enake kot v juliju 2019. Edina izjema so hlodi rdečega bora kakovosti D2, saj je trenutna cena teh sortimentov za 4 % višja kot julija lansko leto.

(15)

Slika 2: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostni razred D1 za iglavce.

Pri smreki smo zabeležili največji dvig cene za kakovostni razred A, kjer gre za 11 % dvig v primerjavi z junijem 2020, v primerjavi z julijem 2019 pa cena ostaja nespremenjena. Glede na cene februarja letos so cene hlodov smreke še vedno nižje; največja razlika je v primeru kakovostnega razreda B, kjer je trenutna cena nižja 14 % kot februarja in 10 % nižja kot je bila cena tega sortimenta v enakem obdobju lani. Je pa cena okroglega lesa poleg razmer na trgu odvisna tudi od letnega časa, ko je bil les posekan; hlodovina iglavcev dosega najvišje cene jeseni in pozimi, spomladi in poleti pa so cene nižje. Največji dvig cene smo pri jelki zabeležili za kakovostni razred B, kjer gre za 9 % dvig cene v primerjavi z junijem 2020. V primerjavi z julijem 2019 je cena tega sortimenta nižja za 9 %. Glede na cene februarja letos, pa je cena kakovostnega razreda B še vedno nižja 14 %. Največji dvig cen, v primerjavi s cenami v juniju 2020, smo zabeležili pri rdečem boru, kjer se je cena za kakovostni razred B dvignila za 25 %. Če ceno primerjamo glede na februar 2020, je ta še vedno za 17 % nižja in za 9 % nižja v primerjavi z julijem 2019. Prav tako v primeru kakovostnega razreda C, je trenutna cena višja 12 % glede na junij in 18 % nižja glede na februar 2020.

Največji padec cene smo pri jelki zabeležili za kakovostni razred A, kjer gre za 7 % padec cene v primerjavi z majem 2020. Glede na cene februarja letos, pa smo največji padec zabeležili v primeru kakovostnega razreda B, kjer je cena nižja 21 %.

NNajvečji padec cen, v primerjavi s cenami v maju 2020, smo zabeležili pri rdečem boru, kjer je cena za kakovostni razred A padla za 17 %. Če ceno primerjamo glede na februar 2020, pa gre kar za 33 % padec cene. Prav tako v primeru kakovostnega razreda B, je trenutna cena nižja 33 % glede na februar 2020.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče v primeru jelke in rdečega bora ostaja enaka

(16)

glede na preteklo zbiranje, v primeru smreke pa je cena 4,5 % nižja kot v juniju 2020. Če trenutne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče primerjamo s cenami v enakem obdobju lani ugotovimo, da so trenutne cene znatno nižje kot v juliju 2019. V primeru smreke je cena nižja kar za 25 %, v primeru jelke 21 % in v primeru rdečega bora 17 %. Cena brusnega lesa iglavcev je trenutno 10 % višja kot ob preteklem zbiranju v juniju 2020 in 15 % nižja kot julija lansko leto.

Slika 3: Odkupne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče ter brusni les v juliju 2020.

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sortimentov bukve kakovostnega razreda A1 se je znatno dvignila glede na cene v juniju 2020 in sicer kar za 58 %. V primerjavi z enakim obdobjem lani pa je cena tega sortimenta 5 % nižja. Prav tako je znaten dvig cene za kakovostni razred A2, kjer je trenutna cena višja 20 % glede na ceno v juniju. Pri kakovostnem razredu B in D nismo zabeležili sprememb cene glede na ceno v juniju, pri kakovostnem razredu C pa je cena 2 % višja glede na preteklo zbiranje. Če cene sortimentov bukve primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so trenutne cene nižje kot v juliju 2019, in sicer za 2 do 11 %.

(17)

Slika 4: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostne razrede B, C in D za bukev.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sortimentov hrasta premera do 50 cm kakovostnega razreda F1 je trenutno najnižja, kar smo zabeležili od začetka leta 2018. Za ostale kakovostne razrede sortimentov hrasta, tako premera do 50 cm kot nad 50 cm, pa so se cene nekoliko dvignile glede na pretekla zbiranja v maju in juniju.

(18)

Slika 5: Prikaz trenutnih cen sortimentov hrasta premera do 50 cm in nad 50 cm.

Cene lesa za celulozo in plošče so padle glede na preteklo zbiranje v juniju 2020. V primeru bukve je cena nižja za 9 %, v primeru drugih trdih listavcev pa za 6 % glede na ceno v juniju. Če cene lesa za celulozo in plošče listavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lani ugotovimo, da so trenutne cene od 5 do 15 % nižje kot v juliju 2019.

(19)

Slika 6: Odkupne cene lesa bukve in drugih trdih listavcev za celulozo in plošče v juniju 2020.

CENE LESA ZA KURJAVO

Cene bukovega lesa za kurjavo so v primerjavi s cenami v juniju padle za 2 %, cene lesa drugih trdih listavcev pa so se dvignile za 5 %. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve za kurjavo znaša 49 €/m3, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev za kurjavo pa znaša 40 €/m3. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto so trenutne cene 2 % nižje tako za bukev kot druge trde listavce.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

(20)

4,5 milijona evrov za

naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

Uredništvo WCM

Objavljeno na spletu 26.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti.

(21)

Sem sodijo denimo: sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige.

Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev individualno oziroma kolektivno kot skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Od skupno 4,5 milijona evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 2,5 milijona evrov namenjenih nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, preostalih 2 milijonov evrov sredstev pa bo namenjenih gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 3.500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore. Članu skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 evrov javne podpore, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te operacije.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.

Upoštevajo se ekonomski, geografski vidik, tehnološki vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ter na spletnih straneh MKGP.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 31. 8. 2020 do vključno 30. 9. 2020, do 23.59.

ure.

(22)

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa. Nepovratna sredstva v višini 4,5 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov.

P o v e z a v a d o j a v n e g a r a z p i s a :

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo -lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2020/

Povezava do uredbe: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926/

INFO točke PRP: http://www.program-podezelja.si/sl/info-tocke-bodite-obvesceni/

Vir: www.gov.si

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Skupno je bila najvišja številčnost novembra, najnižja pa septembra 2001 (Slika 37). Februarja je številčnost taksonov nižja zaradi vpliva zime in ledu, naslednji

Po podatkih SURS je bila na povprečni letni ravni leta 2020 odkupna cena jedilnega krompirja za skoraj petino nižja kot v povprečju leta 2019, ko so bile cene krompirja

Cene gozdnih lesnih sortimentov so tako kot cene gozdarskih storitve odvisne od številnih dejavnikov, dodatno pa na cene vplivajo razmere na trgu - ponudba in povpraševanje, ki

Med iglavci najvišjo ceno dosega smreka. Aktualne cene sortimentov jelke ostajajo enake kot ob preteklem zbiranju cen. Cene za rdeči bor so se nekoliko zvišale, in sicer je cena

Cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 18 €/m3 brez DDV (cena ostaja ista kot ob preteklem

V letu 2018 se je raba peletov povečala tako v domači rabi za ogrevanje (za približno 5 %) kot tudi na področju industrijske rabe (za 13 %).. Evropa ostaja vodilna pri rabi

V maju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije po aprilu izvedli že drugo zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v času

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije že drugo leto zapored izvedli analizo kakovosti lesnega oglja za žar, dostopnega na slovenskem trgu..

Srednja vrednost vseh posredovanih cen brusnega lesa iglavcev je trenutno 9 % nižja kot ob preteklem zbiranju v juliju 2020 in 14 % nižja kot maja letos in znaša 30

Cena hlodov smreke je bila tako v povprečju za vse kakovostne razrede skupaj nižja za 6 %, cena hlodov bukve v povprečju za 7 %, brusni les smreke in jelke je bil cenejši za 15 %,

Cene hlodovine iglavcev so se v novembru za večino kakovostnih razredov dvignile ali ostajajo enake kot v preteklem zbiranju v oktobru 2020, razen v primeru smreke za kakovostni

Cene lesa za celulozo in plošče so v primeru bukve padle (–1 €/m3) glede na preteklo zbiranje v novembru 2020, in cena trenutno znaša 44 €/m3 brez DDV.. V primeru drugih

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo z novembrom 2020 pričeli z izvajanjem ciljnega raziskovalnega projekta MOBILES (Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Cene hlodovine iglavcev so v februarju 2021 višje kot ob zadnjem rednem zbiranju cen v novembru 2020, z izjemo lesa rdečega bora kakovostnega razreda B, kjer cena ostaja enaka..

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred A (prsni premer 10-29 cm) v ugodnih delovnih razmerah znaša 20 €/m3 brez

V letu 2020 smo iz Slovenije največ okroglega lesa hrasta izvozili na Kitajsko – dobrih 40.000 m3 (+174 % v primerjavi z 2019) – in tako je Kitajska lani predstavljala skoraj

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v primeru bukve enaka glede na preteklo redno zbiranje v februarju 2021 in znaša 45 €/m3 brez DDV.. Če primerjamo majsko

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije že drugo leto zapored izvedli analizo kakovosti lesnega oglja za žar, dostopnega na slovenskem trgu..

V slovenskem gozdarstvu zasedajo ženske pomembna delovna mesta, skoraj polovica lastnikov gozdov je žensk in tudi delež gozdark se povečuje. V strukturi lastništva

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo v avgustu, v primerjavi s cenami v maju, ostaja enaka v primeru bukve, v primeru drugih trdih listavcev pa je cena 13 % višja..

V proizvodnji vezanih plošč prevladujejo opažne trislojne vezane plošče iglavcev katerih večji del proizvodnje se izvozi. V letu 2020 se je proizvodnja opažnih plošč zmanjšala za

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred A (prsni premer 10-29 cm) v ugodnih delovnih razmerah znaša 20 €/m3 brez

6 V zasebnem sektorju je bila medletna rast februarja podobna kot prejšnji mesec in nižja kot v zadnjih mesecih lanskega leta, kar je med drugim posledica razmeroma visoke