• Rezultati Niso Bili Najdeni

Vpogled v O ARHITEKTURI V TURJAŠKI KNJIŽNICI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vpogled v O ARHITEKTURI V TURJAŠKI KNJIŽNICI"

Copied!
21
0
0

Celotno besedilo

(1)

KNJIŽNICI

Stanislav Južnič

Oddano: 15. 6. 2007 – Sprejeto: 8. 10. 2007

Izvirni znanstveni članek UDK 027.1(497.4Ljubljana):929.52Auersperg(091) UDK 655.3.066.11:72

Izvleček

V prispevku so prikazane ugotovitve pri raziskavi knjig, uvrščenih v razred arhitek- ture rokopisnega kataloga turjaške ljubljanske knežje knjižnice. Mednje so ob popisu leta 1668, prepisanem leta 1762, šteli še številna dela o fiziki, tehniki in vojaških vedah.

Izpostavljena so nagnjenja in usmeritve obeh prvih lastnikov zbirke knjig v ljubljanski palači, turjaškega grofa Volfa Engelberta in njegovega brata kneza Janeza Vajkarda.

Podrobno je raziskan pomen gradiva, ki sta ga imela na voljo. Knjižnica je podlaga za razmišljanje o okusu Turjačanov in še posebej o njihovem odnosu do umetniških, stavbarskih in tehniških novosti. Volf in Janez sta v svojih knjigah brala o novostih, uporabnih za gradnjo njunih palač v Ljubljani in Kočevju. Našteti so sedanji lastniki nekaterih njunih knjig v ZDA in v Evropi. Podane so primerjave z drugimi knjižnicami 17. stoletja v cesarstvu in drugod po Evropi.

Ključne besede: Turjačani, baročne knjižnice, zasebne knjižnice, Ljubljana, arhitektura

UDC 027.1(497.4Ljubljana):929.52Auersperg(091) UDC 655.3.066.11:72

Abstract

The manuscript catalogue of Ljubljanian Prince Auersperg’s Library was used to de- scribe his architectural book acquisitions. The special concern was put on the Count Volf Engelbert and his brother, Prince Janez Vajkard Auersperg’s architectural and

JUŽNIČ, Stanislav. Architecture related books in Auersperg’s Library. Knjižnica, Ljubljana, 52 (2008)2–3, p. 7–27

(2)

technical taste. The architecture class of Auersperg’s book catalogue (1668) contained several important applied physics, technique and military works. The importance and value of particular items are discussed. The library was used as the basis for the anal- ysis of Auerspergs’ early modern technical interests just after they returned to the Catholic faith. They used their knowledge of architecture design for the palaces in Ljubljana and Kočevje. The books of former Auersperg’s Ljubljana library are today at different libraries in USA and Europe.

Key words: Auerspergs, baroque libraries, private libraries, Ljubljana, architecture

1 Uvod

Turjaška (knežja) knjižnica je bila po svojih tehniških in naravoslovnih vsebinah primerljiva s približno 35 000 še danes ohranjenimi knjigami v nemškem Wolfenbüttlu, popisanimi leta 1666. Med plemiškimi zbirkami je s Turjaško (knežjo) knjižnico mogoče primerjati knjižnico grofov, pozneje knezov Strahem- bergov v Eferdingu. Strahembergove najboljše primerke so v petdesetih letih 20.

stoletja prodali na dražbi v Kölnu, podobno kot ob istem času del turjaških knjig.

Več sreče je imela še danes ohranjena Bauschova meščanska knjižnica v Schwein- furtu, ki pa ni hranila veliko del o arhitekturi.

Turjačani so začeli zbirati knjige v 14. stoletju na gradu Turjak, do začetka 16. sto- letja pa je njihova knjižnica narasla na tretjino svojega poznejšega obsega šest do sedem tisoč zvezkov. V 17. stoletju sta jo v Ljubljani dopolnjevala predvsem Ditri- hova sinova, grof Volf Engelbert in knez Janez Vajkard (Pivec Stele, 1971, 94).

2 Stavbarstvo s tehniko in vojaškimi vedami

Baročna literatura o arhitekturi Volfove dobe ni bila povsem enaka tistemu, kar si pod arhitekturo predstavlja sodoben Slovenec. Vojaška arhitektura je še v naslednjem stoletju obravnavala vse vede, povezane z vojskovanjem. Tedanje pisanje o gradnjah je bilo gotovo del eksaktnih ved; Volfov knjižničar J. L. Schön- leben pa je v stavbarski oddelek vključil še številna raziskovanja plovbe, vojaš- kih ved, geometrije in celo mehanike. Marsikatero od teh knjig bi sodobni knjižničar raje uvrstil v matematiko ali celo fiziko.

Preglednica 1: Volfove knjige o stavbarstvu: dvanajsti razred z bibliotečnimi šte- vilkami 3049–3096 (48 knjig). Po katalogu 1668/1762 so vanj spadale civilna in vojaška arhitektura, pomorstvo s številnimi obravnavami mehanike in per-

(3)

1 Stran v katalogu 1668/1762; številka v Sotheby’s prodajnem katalogu (1982) ali 2: (1983); Bauschov katalog: Druga knjiga istega pisca ali druga Letnica izdaje iste knjige (Müller, 2004). Znak + označuje priveze. V oklepajih so podatki, ki jih Volfov knjižničar ni navedel.

c e s i

P Leto Naslov,kraj,format,vezavainbarva Stran1 n

o t n A , o c c a b a

L 1552 ArchitetturanotabiledelleantiquitaDi o l e B . g r e P . l o F . a m o R . a m o R

-

; 4 2 2

; 7 8 3 s

a e r d n A , s u i r a l l e

C 1645 Architecturamilitarisornataiconismus. o l e B . g r e P . l o F . i m a d o l e t s m A

-

; 6 8

; 7 8 3 m

a d A , g a t i e r

F 1635 Architecturamilitaris.Leyden.Fol.Perg. o

l e B

-

; 3 3 1

; 7 8 3 l

e k c i n g n u J

a e r d n A , ) l e k c i n e g n u J (

) 1 6 6 1

( ClavisMechanica.Norimb.4Perg.Belo 387;199;- a

i r a M i p p i l i F , i n i n o

B 1666 Iltevereincatenato.Roma4Perg,Belo 387;62;- o

m a l o r i G , i g g a

M 1564 Dellafortificationi(Architecturamilitare). o r a t S . g r e P . l o F . a i t e n e V

-

; 6 3 2

; 7 8 3 i

s s a i l a G , i s i h g l

A 1570 Dellefortificationi(Architecturamilitare). o r a t S . g r e P . l o F . a i t e n e V

-

; 7

; 7 8 3 r

e l k e o B ( r e l k c ö B

a e r d n A g r o e G , ) r e l k e B

4 6 6 1

) 3 7 6 1 (

. a s o i r u c s i n o i t a e r c e r a r u t c e t i h c r A

o l e B . g r e P . l o F . g r e b m i r o N

-

; 7 5

; 7 8 3 a

e r d n A g r o e G , r e l k c ö

B 1661 Theatrummachinarum.Norimberg.Fol. o

l e B . g r e P

-

; 8 5

; 7 8 3 r

e h t l a W , ) s i v i R ( f f y R

) n n a m r e H (

2 8 5

1 Mechanica,geometria,undEinigen . g r e P . l o F . l e s a B . y e r r e t s i a M

; 8 4 3

; 8 8 3

D 1 2 7 1 9 1 7 2 o

d i u G , ) e t n o M (

o d l a b U

7 7 5

1 Mechanica.Pisinais.Fol.Perg.Staro 388;264;- g

r o e G , r e i n r u o

F 1667 Hydrographia,concernantLatheorie . s i s i r a P . n o i t a g i v a n a l e d s e i t r a p s e l s e t u o t

d

o l e B . g r e P . l o F

-

; 0 3 1

; 8 8 3

r a p s a G , t t o h c

S 1657 Mechanicahidraulicopneumatica.Herbipoli o

l e B . g r e P 4

: 2 , 8 6 3

; 8 8 3

-

; 0 6 3 o

m l e i l u G , r e i r d n a l i h P

) j i v u r t i V (

) 2 5 5 1

( Arcitecturaannotationes.(Lugdini).8cor: o

l e B

-

; 1 0 3

; 8 8 3 s

e u q c a J , t e u o r d n

A 1607 BastimentsdeFrance.Paris.Fol.Perg.Belo 388;12;- .

t p a B . n a o J , o n a t n o

M 1624 Architecturacivile,conlepianteet o l e B . g r e P . l o F . a m o R . a t a n g e s e d a c i t c e p s o r p

-

; 2 6 2

; 8 8 3 m

i h c a o J , i z z o r a B

) a l o n g i V (

5 0 6

1 Arcitecturacivile.Siena.Fol.Perg.Staro 389;-;673D )

n e m u l B ( s n a H , m u l

B 1662 SaulenBuch.Zürich,fol.Perg.Belo 389;53;1153 D

n a o J , a l a c

S 1627 Architecturamilitaire.Roma.Fol.Perg.Belo 389;358;- h

p e s o J , h c a b n e t t r u

F 1635 ArchitecturaUniversalis.Ulma.Fol.Perg. o

l e B

-

; 3 4 1

; 9 8 3 h

p e s o J , h c a b n e t t r u

F 1630 Architecturarecreationis.Ulma.Fol.Perg. o

l e B

-

; 2 4 1

; 9 8 3 h

p e s o J , h c a b n e t t r u

F 1627 Büchsenmeisterey.Ulma.Fol.Perg.Belo 389;144;- h

p e s o J , h c a b n e t t r u

F 1630 Architecturamilitaris.Ulma.Fol.Perg.Belo 389;139;- h

p e s o J , h c a b n e t t r u

F 1629 Architecturanavalis.Ulma.Fol.Perg.Belo 389;-;- n

a m d e r V

s i n n a o J , ) i n n a m e d e i W (

7 4 6

1 Architecturacivilis,militarisetperspectiva. : n a m d e r V + ( o l e B . g r e P . l o F . i m a d o l e t s m A

) 4 4 6 1 , e a c i t p O : s i o l o r a M + 7 4 6 1 , a v i t c e p s r e P

-

; 1 2 4

; 9 8 3

(4)

spektive, »prav dobre bogate študije delovanja vojaških novosti« ter upodobitve orožja. V oklepajih so podatki, ki jih Volfov knjižničar ni navedel.

S sodobnega stališča se zdi, da Volfov knjižničar ni posebno natančno razvrščal knjig v posamezne razrede; pogled na panoge znanja se je namreč v preteklih treh stoletjih in pol temeljito spremenil. Vsekakor pa najdemo več Volfovih knjig o stavbah in še posebej o bojevanju v drugih oddelkih zunaj arhitekture.

c e s i

P Leto Naslov,kraj,format,vezavainbarva Stran1 h

p e s o J , h c a b n e t t r u

F 1667 Garten-Pallästlins.Augusta.4.Perg.Belo 389;-;- s

i n n a o J , s r e b a h l u a

F 1633 InginieursSchul.Ulmae.4Perg.Belo 389;-;D .

t t a B n a o J , i k n a

Z 1556 Mododifortificarelecitta.Venezia.4Perg. o

r a t S

- 5 2 8

; -

; 0 9 3

D 7 2 8 s

i n n a o J , s r e b a h l u a

F 1630 InginieursSchul.ErsterTheil.Frankfo.8 o

l e B . g r e P

D

; -

; 0 9 3 m

o c a J , i z z o r a B

o i c c o r a B m i h c a o J (

) a l o n g i V

5 3 6

1 RegelderArchitectur.Amstelodami.8Perg. )

o l e b

-

; -

; 0 9 3

n a o J , a c n a r

B 1629 Manualedarcitettura.Ascoli.8Perg.belo 390;67;- t

n e r u a L , i t t a g i r i

S 1625 Prospettiva,Venezia,fol.Perg.Rumeno 390;380;- a

l l e d r a z a L , a l s

I 1603 TrattatodelArtilleriayartificiosdefuego. o

l e b . g r e P 8 , d i l o d a l l a V

-

; 4 9 1

; 0 9 3 l

e d , e s e n a l i

M 2 Architetturacivile.fol.Perg.Belo 390;-;- n

i s a i h t a M , d l o h m e R

s i n n a o J , z l e u h c S

1 4 6

1 Architecturacivilisprivate.Augusta,fol. )

a d o v z i 2 ( . o l e B . g r e P

-

; -

; 0 9 3 s

u c r a M ,j i v u r t i

V 1567 Architetturacivile.Venezia.Fol.Perg.Belo. 391;418;284 ) 5 7 5 1 . L ( s

u c r a M ,j i v u r t i

V 1629 Architetturacivile.Venezia,4Perg.Belo. 391;419;D e

d s i v a t c O , a d a r t

S 1629 AllerhandKünstlichMühlen.Francoforti. .

g r e P . l o F

6 5

; 7 8 3

; 1 9 3 D l

u a P r e t e P , s n e b u

R 1652 PalazzidiGenova.Anversa.Fol.Perg 391;-;- i

r t e P , o t l o c c

A 1625 ProspettivaoveroLinganodegliocchi. . o l e B . g r e P . l o F . e z n e r i F

-

; 1

; 1 9 3 s

i l e u m a S , s i o l o r a

M 1628 Geometriaperspectivaetfortifico. o l e B . r o C . l o F . i m a d o l e t s m A

-

; 0 4 2

; 1 9 3 n

a i t s a b e S , y l r e

S 1619 Architecturacivilis.Venezia.Fol.Perg.Belo. 391;378;- n

o m i S , n i v e t

S 1631 MilitarissWassergebau.Francoforti.Fol. o

l e B . g r e P

-

; 4 8 3

; 1 9 3 o

t n e c n i V , i z z o m a c

S 1615 IdeadellaArchitetturauniversaleParte1ma ) a d o v z i 2 ( o l e B . g r e P . l o F . s i t e n e V . a d 2 t e

-

; 9 5 3

; 2 9 3 r

o t c i V , a c n o

Z (1621) TheatrodiMachineetedificis.Padova,fol. k z e v i r p n i a d o v z i a n

~ i l z a r 2 ( o l e b : t r a C

) i g i j n k i v e j i h c c a c r o P

-

; 0 4 4

; 2 9 3

2 Verjetni pisec Osio, ki je svojo Arhitekturo objavil leta 1661 v Milanu.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Človeške potrebe – Zadovoljevanje potreb – Pravilna in napačna dejanja – Dobre in slabe posledice – Osebno in splošno dobro – Vest in razum – Svoboda in prisila – Ukazi

[r]

Starostniki gotovo spadajo med ogrožene skupine glede samomorilnosti in v ogrožene spadajo tudi č1ani družine, v kateri se je zgodil samomor. Takoj po sinovi smrti se je razvilo

Čim otrok zboli, je rešen vseh dolžnosti. Spet lahko postane majhen in to mu dobro dene. Otrok gre v svojem zorenju odločno naprej, toda kdaj pa kdaj želi narediti korak nazaj, pa

Zbirka pesmi Luize Pesjak Vijolice: pesmi za mla- dost (1889) ima prvine ilustrirane knjige (podobe), enako tudi ilustrirana zbirka pesmi Josipa Stritarja Pod lipo: knjiga za

Odmerjeni prostor ni dopuščal razgrnitve tisočerih svetov slovenske ilustracije, obogatene tudi z vplivi drugih kulturnih sredin, zato ne pomeni pregleda, temveč

RAZMISLI, PREIZKUSI, POIŠČI, VPRAŠAJ … KAKO LAHKO ALI TEŽKO OHRANJAŠ RAVNOTEŽJE, ČE STOJIŠ NA OBEH STOPALIH IN JU DRŽIŠ PRVIČ SKUPAJ IN DRUGIČ NARAZEN.. KAKO LAHKO ALI

Regular sleep contributes to the fact that you wake up in the morning rested, which improves your responsiveness, concentration and accuracyt.. When you feel that sleep is a problem

Če so namreč zaposlitve negotove, morajo prihodnji delavci pridobiti splošna znanja in dobro (univerzitetno) izobrazbo, s katero se lahko zaposlujejo pri različnih delodajalcih in

Zaradi širitve področja delovanja tako pri poučevanju slovenščine kot TJ na različnih tečajih kot tudi pri poučevanju slovenščine kot J2 znotraj

Na eni strani je vojna v Bosni in Hercegovini vplivala na odnose Bošnjakov do drugih skupin, ki so med vojno nastopale kot “etnični sovražniki” tudi v diaspori, na drugi strani

^eprav ga Kra{kovi~ ni navajal med svojo literaturo o letalstvu leta 1810, je bil njegov poglavitni pisec o plinih prav dunajski profesor Metzburg 31 v knjigi, ki jo je rad bral

Istega leta 1647 je Magni svoje vakuumske poskuse opisal v knji`ici polni ostrih kritik Aristotela; bil je to prvi tiskani opis lastnosti vakuuma nad zaprto cevjo z `ivim

Leta 1875 je [ubic objavil prvo slovensko knji`ico o telegrafiji in Tesla se je seveda podvizal med njene prve bralce. Tiste dni je telegraf `e skoraj 30 let deloval v

Cerkveni ključarji so se nadalje pritožili, da vikar Banko jemlje denar, ki ga darujejo farani za popravilo cerkve in župnišča kljub temu, da mu morajo cerkveni ključarji

kušnja, ki so si jo po dejavnosti VLS v zvezi s HSP pridobile tako slovenske kot tudi hrvatske množice, pomemben' dejavnik' jugoslovanskega gibanja, ki

(2) Predsednictvo akad6mie, vedeck6 rada akaddmie a poradn6 org6ny akad6mie s vynimkou komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifik6cie zamestnancov rozhodujri per rollam

vprašanja kaţejo, da večina anketiranih učencev je ţe bila zaljubljena in tako se nam je z analizo prvega vprašanja potrdila prva hipoteza... Graf 1: Odstotki učencev, ki so ţe

Ker je bil Jože Šifrer tedaj že izkušen literarnozgodovinski raziskovalec, se je hitro razvil tudi kot strokovni pisec na področju bibliotekarstva in objavil več tehtnih prispevkov

Svoje poglavitno geografsko delo je leta 1532 objavil v Strasbourgu, vendar ga Terpin ni popisal, čeravno je katalogiziral druge pomembne zemljepisne knji- ge: Straba, Melo,

Podobno je tudi s sliko Žitno polje z vranami (Slika 5) iz istega obdobja in sliko Cesta s cipreso in zvezdo, ki jo je ustvaril leta 1890 po zadnji psihozi v njegovem življenju

V pretres je vzela tudi nekatere bi- bliografske popise in nekatere temeljne preglede slovenske literarne zgodovine – od Pohlina in Čopa do Šlebingerja in Kidriča – in jih

Jack v filmu tudi sam pripoveduje svojo zgodbo, incidenti, ki jih omenja, so kot »flashbacki« v njegovi poti skozi pekel.. Medtem ko Dante pripoveduje svojo zgodbo bralcu,