• Rezultati Niso Bili Najdeni

Raziskava razširjenosti koščičnega škratca () v letu 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Raziskava razširjenosti koščičnega škratca () v letu 2016"

Copied!
20
0
0

Celotno besedilo

(1)

Raziskava razširjenosti koščičnega škratca ( Coenagrion ornatum ) v letu 2016

končno poročilo

Miklavž na Dravskem polju julij 2016

(2)

Raziskava razširjenosti koščičnega škratca ( Coenagrion ornatum ) v letu 2016

končno poročilo

Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska cesta 48 SI-1000 Ljubljana

Št. naročilnice: N2550-16-0057

Izvajalec: Center za kartografijo favne in flore

Antoličičeva 1

SI-2204 Miklavž na Dravskem polju

Vodja projekta: Mladen Kotarac, univ. dipl. biol.

Center za kartografijo favne in flore Datum:

29. 07. 2016 Direktor

Mladen Kotarac, univ. dipl. biol.

(3)

SEZNAM DELOVNE SKUPINE

Center za kartografijo favne in flore

Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju Mladen Kotarac, univ. dipl. biol.

Ali Šalamun

Priporočen način citiranja:

Šalamun, A. & M. Kotarac, 2016. Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana.]

Sestavni del poročila je CD s poročilom (doc in pdf format) ter podatkovno zbirko (mdb format).

(4)

KAZALO

KAZALO SLIK ... 3

KAZALO TABEL ... 4

1. UVOD ... 5

2. METODE DELA ... 6

3. REZULTATI ... 8

3.1 Povezanost populacij s širšo okolico ... 15

3.2 Predlog dodatnih območij za vključitev v omrežje Natura 2000 ... 16

3.2.1 Goričko ... 16

3.2.2 Radmožanci ... 17

4. VIRI IN LITERATURA... 19

KAZALO SLIK

Slika 1: Območji, leta 2010 predlagani za dodatne raziskave koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) (iz Šalamun in sod. 2010). ... 6

Slika 2: Znane lokalitete koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) pred začetkom raziskave (CKFF 2016), predlagani območji raziskav ter POO Goričko in Mura. ... 7

Slika 3: Lokalitete popisov koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) z označenimi najdbami. ... 9

Slika 4: Koščični škratec (Coenagrion ornatum) pri prepustu Črnega potoka pod avtocesto (foto: A. Šalamun, 08. 06. 2016). ... 10

Slika 5: Kanal Bukovnica pri vasi Genterovci (foto: A. Šalamun, 23. 06. 2016). ... 12

Slika 6: Prepust Črnega potoka pod avtocesto (foto: A. Šalamun, 08. 06. 2016). ... 13

Slika 7: Kanal na polju Pašnik (foto: A. Šalamun, 08. 06. 2016). ... 13

Slika 8: Potok Lukaj ob cesti pri osnovni šoli na J koncu vasi Kuzma (foto: A. Šalamun, 16. 06. 2016). ... 14

Slika 9: Kanal na travniku ob potoku Mala Krka JZ od zaselka Pusta (foto: A. Šalamun, 16. 06. 2016). ... 14

Slika 10: Samec in samica koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) med odlaganjem jajčec – potok Lukaj, Kuzma (foto: A. Šalamun, 16. 06. 2016). ... 16

Slika 11: Potok Škaperjeva graba v vasi Dolič (foto: A. Šalamun, 16. 06. 2016). ... 17

Slika 12: Radmožanski kanal zahodno od vasi Radmožanci (foto: A. Šalamun, 30. 05. 2016). ... 18

Slika 13: Lokalitete koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na območju, ki ga predlagamo za vključitev v omrežje Natura 2000. ... 18

(5)

KAZALO TABEL

Tabela 1: Lokalitete z najdenim koščičnim škratcem (Coenagrion ornatum), datumom najdbe ter številom ter obliko osebkov in razdelitvijo na obravnavana območja. ... 8 Tabela 2: Opredelitev kriterijev za izpolnitev obrazca SDF (Standard Data Form) za koščičnega škratca

(Coenagrion ornatum) v POO SI3000221 Goričko. ... 16 Tabela 3: Opredelitev kriterijev za izpolnitev obrazca SDF (Standard Data Form) za koščičnega škratca

(Coenagrion ornatum) v predlaganem območju Radmožanci. ... 17

(6)

1. UVOD

Center za kartografijo favne in flore je za naročnika, Ministrstvo za okolje in prostor, opravil nalogo: »Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016«.

Projektna naloga raziskave navaja:

»Slovenija je na podlagi Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst – 92/43/EC določila omrežje posebnih varstvenih območij imenovano Natura 2000.

Ustreznost določenega omrežja sta Evropska komisija in Slovenija usklajevali že večkrat, nazadnje na biogeografskem seminarju 19. in 20. junija 2014, kjer je bil za koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) sprejet znanstveni pridržek – SciRes, s tem, da je treba dodatno preučiti stanje te vrste v severovzhodni Sloveniji in na podlagi novih raziskav ugotoviti, ali so ta območja primerna in zadostna za vključitev v omrežje Natura 2000 tudi za varstvo koščičnega škratca.

Raziskava je namenjena izpolnjevanju mednarodnih obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst – 92/43/EC. Cilj raziskave je pridobiti podatke o prisotnosti in območjih razširjenosti koščičnega škratca v severovzhodnem delu Slovenije, na podlagi katerih bo mogoče ugotoviti, ali so ta območja primerna za vključitev v omrežje Natura 2000 tudi za varstvo koščičnega škratca.

Pridobljeni podatki bodo poleg tega uporabni tudi za:

− pripravo naravovarstvenih smernic,

− pripravo dokumentov v okviru presoj vplivov izvedbe planov in posegov,

− določitev varstvenih ukrepov,

− pripravo strokovnih podlag za upravljanje.

Izvajalec ob upoštevanju metode vzorčenja izvede popis na naslednjih območjih Natura 2000:

− SI3000221 Goričko,

− SI3000215 Mura.

Poleg tega izvajalec preveri pojavljanje vrste tudi zunaj obstoječih območij Natura 2000, na območjih, za katera so na voljo podatki o razširjenosti te vrste (v severovzhodni Sloveniji) oz.

razpolaga s podatki o primernih habitatih. Natančneje so lokacije popisa določene v Šalamun in sod. (2010).«

(7)

2. METODE DELA

Spomladi 2016 smo med 26. majem in 25. junijem na območju severovzhodne Slovenije izvedli raziskavo prisotnosti in številčnosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum). Glavnino terenskega dela smo opravili na območjih, opredeljenih med raziskavo leta 2010 (Šalamun in sod. 2010) (slika 1.)

Slika 1: Območji, leta 2010 predlagani za dodatne raziskave koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) (iz Šalamun in sod. 2010).

Dodatno smo pregledali vse že znane lokalitete koščičnega škratca severno od reke Mure (slika 2). Lokalitete na Radenskem polju južno ob Muri (Kotarac & Šalamun 1999) nismo pregledali, saj je bila obiskana v letih 2013 in 2014, ko je bilo ugotovljeno, da je celotno Radensko polje v zelo slabem stanju, sama lokaliteta pa suha in delno preorana (Šalamun in sod. 2015). Dve lokaliteti na severu Goričkega sta stranski rezultat popisov dnevnih metuljev in negozdnih habitatnih tipov med projektom »Harmonija v krajini« (Zakšek in sod. 2012, Trčak in sod. 2012).

Severovzhodna lokaliteta na Goričkem je ob vlažnem travniku z muncem (Eriophorum sp.), zato smo iz popisa habitatnih tipov poiskali še druga najdišča munca ter glede na vodno mrežo in stanje na ortofoto posnetkih izbrali še nekaj možnih lokalitet.

Pri popisih smo se osredotočili predvsem na iskanje odraslih osebkov koščičnega škratca, saj je iskanje levov in ličink ter naknadno težavno določanje preveč zamudno, kot je opisano tudi v Šalamun in sod. (2010). S terenskim delom smo zaradi deževne prve polovice maja začeli nekoliko kasneje in tudi v juniju prilagajali terenske dneve dežju, neurjem in tudi močnemu vetru. Kljub temu je bilo sončnih dni brez vetra dovolj, da smo lahko uspešno zaključili terensko delo.

(8)

Na terenu smo uporabljali metuljnico in daljnogled, glede na velikost in zaraščenost jarka ali potoka ter globino vode v njem smo hodili po strugi ali ob bregu. Pregledana območja smo beležili točkovno in linijsko s pomočjo GPS aparata. Zabeležili smo vse opažene kačje pastirje ter videno obliko (odrasli, juvenilni po spolu, sveže preobraženi, levi).

Slika 2: Znane lokalitete koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) pred začetkom raziskave (CKFF 2016), predlagani območji raziskav ter POO Goričko in Mura.

(9)

3. REZULTATI

V osmih terenskih dnevih med 26. 05. 2016 in 25. 06. 2016 smo pregledali 91 lokalitet, na katerih smo naredili 105 popisov, namenjenih iskanju koščičnega škratca. Iskano vrsto smo popisali 28-krat na 23 lokalitetah. Nekaj lokalitet smo obiskali večkrat, ker smo preverjali, ali je vrsta še prisotna in kakšne so spremembe v številčnosti, kar je bilo pomembno predvsem po vmesnih neurjih. Vse lokalitete z najdbami, datumi obiskov ter popisanimi koščičnimi škratci so v tabeli 1 ter skupaj z lokalitetami brez najdb koščičnega škratca prikazane na sliki 3. Celotni popisi so v podatkovni zbirki, kjer je še dodatnih 5 popisov stoječih vod, ki smo jih pregledali v bližini popisnih mest koščičnega škratca, hkrati pa smo si s popisom ustvarili dodatno mnenje o trenutnem splošnem stanju favne kačjih pastirjev na območju.

Tabela 1: Lokalitete z najdenim koščičnim škratcem (Coenagrion ornatum), datumom najdbe ter številom ter obliko osebkov in razdelitvijo na obravnavana območja.

Kraj, Najkraj: občina in najbližje naselje; Točna lokaliteta: prostorski opis lokalitete; X, Y: koordinate v projekciji D-48 (Gauss-Kruger); Datum: datum popisa; Najdbe: število popisanih osebkov koščičnega škratca po značilnih oblikah: ♂:

št. samcev, ♀: št. samic, kop: št. kopul (kolesljev) ali tandemov (parčkov), ov: št. ovipozicij (parov med odlaganjem jajčec); barva označuje lokalitete, ki so znotraj POO Goričko (zeleno) ter območja okoli Radmožancev (modro).

Kraj Najkraj Točna lokaliteta X Y Datum Najdbe

Kuzma Dolič Potok Škaperjeva graba pri zaselku

Spodnji Dolič 583607 188504 16.6.2016 6, 1 kop

Kuzma Dolič Potok Škaperjeva graba S ob cesti na V

koncu vasi Dolič 584170 188742 16.6.2016 16 ♂, 27 kop, 4 ov 23.6.2016 9

Kuzma Dolič S pritok potoka Škaperjeva graba pred

iztokom v vasi Dolič 584178 188810 16.6.2016 22 ♂, 1 ♀, 35 kop, 2 ov 23.6.2016 13

Kuzma Dolič S pritok potoka Škaperjeva graba J ob zaselku Snajder, SV od križišča na V koncu vasi Dolič

584269 188888 16.6.2016 13 ♂, 1 ♀, 1 kop, 4 ov 23.6.2016 8, 1 kop

Kuzma Dolič S ribnik ob zaselku Snajder, 100 m SV

od križišča v vasi Dolič 584282 188891 16.6.2016 2 ♂, 4 kop Kuzma Dolič J ribnik ob zaselku Snajder, 100 m SV

od križišča v vasi Dolič 584269 188877 16.6.2016 1 ♂, 1 kop Kuzma Kuzma Potok Lukaj ob cesti pri osnovni šoli na

J koncu vasi Kuzma 582848 188121 16.6.2016 6 ♂, 4 kop

Kuzma Kuzma Potok Lukaj pri križišču v vasi Kuzma 582867 188426 16.6.2016 4 ♂, 3 ov Kuzma Kuzma Kanal S ob cesti Kuzma-Dolič pred

iztokom v potok Lukaj pri križišču v središču vasi Kuzma

582885 188416 16.6.2016 3, 1 , 2 kop

Kuzma Gornji Slaveči Kanal ob cesti Z od mosta čez potok

Lukaj proti zaselku Bracova Gasa 581919 186310 16.6.2016 6♂, 3 kop Grad Grad Grački potok ob cesti pri odcepu za

zaselek Gjerkeševa Graba 583416 186082 16.6.2016 3 ♂, 2 kop Rogašovci Pertoča Kanal na polju med cesto in reko

Ledavo Z od odcepa ceste Pertoča- Dolenji Slaveči

579889 182340 16.6.2016 1

Rogašovci Pertoča Reguliran potok na polju SZ ob odcepa

ceste Pertoča-Dolenji Slaveči 579985 182382 16.6.2016 9 ♂, 1 ♀, 4 kop Rogašovci Sveti Jurij Kanal J ob cesti Z pri mostu čez reko

Ledavo v vasi Sveti Jurij 579075 184166 16.6.2016 1 Gornji

Petrovci Križevci Kanal na travniku on potoku Mala Krka

350 m JZ od zaselka Pusta 593975 184179 16.6.2016 1 ♂, 1 ♀, 1 ov Dobrovnik Dobrovnik Radmožanski kanal S ob gramoznici

Dobrovnik 603609 166690 26.5.2016 1

Turnišče Nedelica Jarek za varovalno ograjo S ob avtocesti Beltinci-Pince, Z od mosta čez Črni potok J od zaselka Farkašovci

604082 162484 8.6.2016 2

(10)

Kraj Najkraj Točna lokaliteta X Y Datum Najdbe Turnišče Nedelica Črni potok ob avtocesti Beltinci-Pince, J

od zaselka Farkašovci 604131 162468 8.6.2016 5

Lendava Radmožanci Radmožanski kanal J od ceste in Dobrovniškega loga, Z od vasi Radmožanci

605406 164499 27.5.2016 11 ♂, 2 kop 30.5.2016 7 ♂, 1 kop Lendava Radmožanci Radmožanski kanal Z od vasi

Radmožanci, 900 m J od ceste Radmožanci-Turnišče

605760 163756 30.5.2016 11 ♂ ,1 kop

Lendava Genterovci Potok Bukovnica (Bukovniški kanal) ob

cesti Genterovci-Turnišče 607484 164567 30.5.2016 4 Lendava Genterovci Bukovniški kanal 150 m JZ od vasi

Genterovci 607751 164290 27.5.2016 4

23.6.2016 1 Lendava Gornji Lakoš Kanal na polju Pašnik 1,3 km S od vasi

Gornji Lakoš, 300 m JJZ od iztoka potoka Libenica v potok Črnec

608644 159056 8.6.2016 1

Slika 3: Lokalitete popisov koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) z označenimi najdbami.

(11)

Terenske dneve smo opravili 26., 27. in 30. maja ter 8., 16., 23., 24. in 25. junija. S terenom smo začeli nekoliko kasneje od načrtovanega, ker je bilo vso prvo polovico maja vreme neprimerno.

Slika 4: Koščični škratec (Coenagrion ornatum) pri prepustu Črnega potoka pod avtocesto (foto: A. Šalamun, 08. 06. 2016).

Velik del terenskega dela smo namenili območju okoli Radmožancev, ki je bilo predlagano leta 2010 (Šalamun in sod. 2010). Radmožanski kanal smo pregledali na več mestih severno in južno od gozda Dobrovniški log. Pri gramoznici Dobrovnik S ob Dobrovniškem logu smo našli samo enega samca, kanal v sedanjem stanju deluje manj primeren koščičnem škratcu. Še višje, JZ od Dobrovnika, je zelo zarastel z drevesi in grmovjem in popolnoma neprimeren. Drugače je južno ob Dobrovniškem logu, ob cesti Turnišče–Radmožanci. S ob ceste je kanal še v gozdu in osenčen. J od ceste je kanal med polji, konec maja je bila zahodna stran kanala pokošena, kar je očitno ustrezalo koščičnim škratcem, ki smo jih tu našli v dokaj velikem številu tik ob cesti ter naprej po kanalu južneje. Ob dveh obiskih konec maja smo vsakič popisali preko deset samcev ter vsakokrat tudi več kopul, kar skupaj z večjim številom osebkov kaže na verjeten razvoj na tem odseku (slika 12, 13). Koleslji so letali med rogozom na nekoliko bolj odprtih delih, medtem ko se je večina samcev zadrževala ob pokošenem robu kanala. Sam kanal je ob vzhodni strani skoraj v celoti obrasel z grmovjem, ki deloma raste tudi na zahodni strani, v kanalu je prav tako razvita višja vegetacija rogoza in podobno visokih rastlin, zato je odstranjevanje vegetacije nujno, sicer bo populacija v tem še ustreznem delu Radmožanskega kanala propadla, z verjetnimi negativnimi posledicami za celotno populacijo koščičnega škratca na Dobrovniškem in Lendavskem Dolinskem.

Konec junija je bila zaraščenost kanala še večja, na prej pokošenem robu kanala so se razrasle koprive in koščičnega škratca nismo več našli.

Okoli Radmožanskega kanala med Dobrovniškim in Črnim logom smo pregledali še več lokalitet in potrdili koščične škratce na še dveh območjih. V Bukovniškem kanalu pri Genterovcih smo jih našli konec maja in tudi konec junija, ko jih drugje na Dolinskem nismo več uspeli najti. Na istem odseku so bili popisani že med raziskavo leta 2010 (Šalamun in sod. 2010). Na tem delu je kanal

(12)

dokaj ozek, dno pa manj muljasto kot v sosednjem Radmožanskem kanalu. Obrašča ga zgolj travna in zelnata vegetacija, lesnih rastlin ni (slika 5).

Zelo zanimive so najdbe ob avtocesti pri prepustu Črnega potoka in sosednjih kanalih. Prvič je bil koščični škratec naključno najden med obratovalnim monitoringom avtoceste za dvoživke (Lešnik in sod. 2013). Tokrat smo videli 7 samcev, kar glede na običajno majhna števila popisanih osebkov ni zanemarljivo. Zanimive so najdbe predvsem zato, ker so že v Polanskem logu, primeren dovolj osončen habitat z nizko vegetacijo pa je očitno nastal ob gradnji avtoceste.

Na drugih lokalitetah območja pri Radmožancih koščičnih škratcev nismo našli, kot tudi ne očitno primernega habitata. Radmožanski kanal je večinoma zelo obrasel, ob avtocesti je dokaj širok in s večjimi zaplatami blatnika bolj spominja na mrtvico. Bukovniški kanal je pri Banuti konec maja na prvi pogled izgledal obetavno, vendar nas je presenetila skoraj popolna odsotnost vseh vrst kačjih pastirjev. Črni potok je severneje okoli Nedelice ali suh ali popolnoma zarasel.

Stare lokalitete južneje, v Polanskem logu, so zarasle in neprimerne predvsem zato, ker jih je v veliki meri obrasel gozd. Na Lakoškem polju in polju Pašnik S od Gornjega Lakoša na Lendavskem Dolinskem je osončenih kanalov precej, vendar pogosto z malo vode, razmere se tudi hitro spreminjajo. Znana lokaliteta v bližini avtoceste pri Trimlinih je bila med sedanjim obiskom popolnoma suha, nova najdba osamljenega samca na polju Pašnik pa kaže zgolj na možnost še več podobnih najdb, medtem ko jedra populacije nismo odkrili. Izgleda, da je celotno Lendavsko Dolinsko odvisno od priliva osebkov s sosednjih območij, tako okolice Radmožancev kot tudi s Madžarske in Hrvaške. Verjetni koridorji so predvsem tekoče vode, Mura, Ledava ter pritoki Krke kot npr. potok Ajaš. V okolici Pinc koščičnega škratca tokrat nismo iskali, pogledali smo jih leta 2013 (IBE d.o.o. 2013), ko nismo našli ne vrste ne primernih habitatov.

Verjetne so tudi naselitve in najdbe posameznih osebkov v Polanskem logu, kjer je glavni problem prevelika zaraščenost kanalov, ob namenskem čiščenju nekaj odsekov je ponovna naselitev zelo verjetna, vendar zgolj če se stanje v okolici Radmožancev ne bo preveč poslabšalo.

Tudi na tem območju je stopnja zaraščenosti precejšnja, zato je potreben načrt upravljanja.

Ohranjati je treba osončene odseke kanalov ter hkrati zagotoviti zadosti ekstenzivnih travnatih in tudi grmovnih površin v okolici, kakršnih je v okolici Radmožancev več kot na Lendavskem Dolinskem ali zahodneje proti Murski Soboti.

Zahodno od Dobrovnika proti Moravskim Toplicam in Murski Soboti smo pregledali še več lokalitet, predvsem kanaliziranih potokov, ki pritečejo z Goričkega ter kanalov ob njih. Koščičnega škratca nismo našli nikjer. Pogosto so struge preraščene z visoko zelnato vegetacijo, tako da odprte vodne površine ni, več kanalov je bilo tudi suhih. Velikokrat smo prav v skoraj suhih kanalih z bujno zeljno vegetacijo našli edine redke osebke drugih vrst kačjih pastirjev, saj so v intenzivni kmetijski krajini edini ustrezni kopenski habitat za odrasle osebke.

Na območju Bukovniškega potoka pri Bukovnici tokrat nismo našli nobenega koščičnega škratca, Bukovniški potok je bil ali preveč osenčen ali pa skrit med travno vegetacijo. Kljub temu mislimo, da je okolica Bukovnice še vedno primerno območje za koščičnega škratca, saj je potrebna samo košnja trave ob čemer je potrebno preprečiti zakrivanje struge s pokošeno travo. Ekstenzivnih travnatih površin v okolici je precej. Pregledali smo tudi kanal pri vasi Kobilje, ki je bil že maja skoraj suh.

Severneje na Goričko smo šli zaradi dveh naključnih najdb med popisi dnevnih metuljev in negozdnih habitatnih tipov med projektom »Harmonija v krajini« (Zakšek in sod. 2012, Trčak in sod. 2012). V potočku ob vlažnem travniku v povirju Male Krke pri Križevcih smo potrdili najdbo dveh kolesljev leta 2012, tokrat smo našli samca in samico, ki je glede na blaten zadek že odlagala jajčeca. Glede na majhnost habitata večja populacija ni verjetna, vendar ji očitno zaenkrat uspe obstati. Pregledali smo še nekaj potencialnih območij, kjer je bil kot ob Mali Krki popisan munec

(13)

(Eriophorum sp.), vendar nikjer nismo našli podobnih pogojev z odprto, počasi tekočo vodo in nizko vegetacijo.

Največje presenečenje je najdba velike in močne populacije na SZ Goričkem, v povirju potoka Lukaj ter ob zgornjem toku reke Ledave. Najverjetneje so bili dosedanji odonatološki tereni tu v neprimernem obdobju oziroma smo iskali druge vrste, npr. velikega studenčarja (Cordulegaster heros), ki živi v istih potokih, vendar na osenčenih gozdnih odsekih (Kotarac in sod. 2006). Možno je tudi, da so se v zadnjem desetletju populacije koščičnega škratca povečale in razširile. Največ osebkov in veliko število kopul smo popisali v vasi Dolič ob potoku Škaperjeva graba in pritoku, ter ob potoku Lukaj nad vasjo Kuzma. Zaradi razveseljive najdbe smo pregledali še več lokalitet južneje ob Lukaju, zahodno okoli zgornjega toka Ledave ter ob Grajskem potoku in povsod našli koščične škratce. Populacija je očitno dovolj velika, da smo našli posamezne samce na tudi manj primernih jarkih, ki so poleti gotovo veliko časa popolnoma suhi.

Slika 5: Kanal Bukovnica pri vasi Genterovci (foto: A. Šalamun, 23. 06. 2016).

(14)

Slika 6: Prepust Črnega potoka pod avtocesto (foto: A. Šalamun, 08. 06. 2016).

Slika 7: Kanal na polju Pašnik (foto: A. Šalamun, 08. 06. 2016).

(15)

Slika 8: Potok Lukaj ob cesti pri osnovni šoli na J koncu vasi Kuzma (foto: A. Šalamun, 16. 06. 2016).

Slika 9: Kanal na travniku ob potoku Mala Krka JZ od zaselka Pusta (foto: A. Šalamun, 16. 06. 2016).

(16)

3.1 Povezanost populacij s širšo okolico

Najočitnejša je povezava med populacijami na zahodnem Goričkem v dolini Ledave in Lukaja s populacijami v Avstriji ob Rabi ter bližnjih pritokih Mure, razdalje so okoli 10 kilometrov med znanimi lokalitetami, s povezavo po izvirnem delu Ledave, ki je bila med analizo primernih območij na Avstrijskem Štajerskem ocenjena kot zelo verjeten habitat. Poleg tega so najdbe v pritokih Mure v Natura 2000 območju SAC AT2230000 Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche, za katerega je predlagana vključitev koščičnega škratca med kvalifikacijske vrste. Omenjeno območje se pri Kramarovcih stika s POO Goričko. Poleg tega je predlagano novo Natura 2000 območje ob reki Rabi s pritoki okoli krajev Feldbach in Fehring (Borinje) (Holzinger2014).

Za Madžarsko smo uspeli dobiti nekoliko manj informacij o pojavljanju koščičnega škratca v bližini državne meje, vendar pa je glede na Evropski atlas kačjih pastirjev (Boudot & Kalkman 2015) prisoten v celotnem obmejnem območju (UTM kvadrati 50×50 km), dva internetna vira s podatki do leta 2007 (HU1, HU2) pa ga navajata za dva kvadrata 10×10 ob meji med krajema Lenti na jugu in Zalalovo na severu. Verjetno se podatki nanašajo na podatke z reke Krke, okoli katere je od sotočja z Malo Krko, obe izvirata na Goričkem, Natura 2000 območje SAC HUBF20044 Kerka mente s koščičnim škratcem kot kvalifikacijsko vrsto (EU1). Območje Kerka mente sega do tromeje s Hrvaško, kjer se Krka izliva v reko Muro, v Natura 2000 območju SCI HR2000364 Mura je koščični škratec prav tako kvalifikacijska vrsta (EU1). Zelo velika populacija koščičnega škratca v Međimurju na Hrvaškem je bila opazovana leta 2015 v trikotniku med Muro in Dravo, predvsem ob akumulaciji Dubrava (Kotarac in sod. 2016). Razdalja je nekoliko večja, vendar pa je povsem verjeten povezovalni koridor po reki Muri, predvsem upoštevajoč pogoste rečne vzgornike.

Proti jugu v Sloveniji je znanih najdb malo, do južne polovice države, kjer so z izjemo Drave vsa ostala Natura 2000 območja za koščičnega škratca, so znane zgolj posamične najdbe (Šalamun in sod. 2010, CKFF 2016). Vsekakor bi bila genetska analiza sorodnosti slovenskih populacij s primerjavo z objemnimi populacijami zelo zanimiva. Še pred tem pa je potrebna celovita vseslovenska raziskava koščičnega škratca, saj je dobršen del podatkov sedaj star že 15 ali 20 let, monitoring pa se, tako kot za ostale vrste kačjih pastirjev z Direktive o habitatih, ne izvaja.

(17)

Slika 10: Samec in samica koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) med odlaganjem jajčec – potok Lukaj, Kuzma (foto: A. Šalamun, 16. 06. 2016).

3.2 Predlog dodatnih območij za vključitev v omrežje Natura 2000

3.2.1 Goričko

Glede na številne najdbe koščičnega škratca v zgornjem toku potoka Ledava s pritoki, povirju potoka Lukaj, predvsem potoka Škaperjeva graba, ter v Graškem potoku v zahodnem delu Goričkega in v povirju potoka Mala Krka pri Križevcih, predlagamo, da se koščični škratec doda kot kvalifikacijska vrsta za območje POO SI3000221 Goričko. Celotno zahodno Goričko ob zgornjem toku Ledave in Lukaja je po trenutno razpoložljivih podatkih eno boljših v Sloveniji. Glede na bližnje najdbe v Avstriji v pritokih Mure nekaj km zahodno ter v porečju Rabe, prav tako oddaljene le nekaj kilometrov (Holzinger 2014), so populacije omenjenih območij zelo verjetno povezane.

Čeprav v tokratni raziskavi koščični škratec ob potoku Bukovnica ni bil najden, so nove in ponovne najdbe verjetne tudi na jugovzhodu Goričkega. V tabeli 1 so najdbe z Goričkega označene z zeleno. Podatki za izpolnitev obrazca SDF za koščičnega škratca v POO SI3000221 Goričko so v tabeli 2.

Tabela 2: Opredelitev kriterijev za izpolnitev obrazca SDF (Standard Data Form) za koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v POO SI3000221 Goričko.

POPULATION SITE ASSESSMENT

Region Resident Population Conservation Isolation Global

Continental R A B C A

(18)

Slika 11: Potok Škaperjeva graba v vasi Dolič (foto: A. Šalamun, 16. 06. 2016).

3.2.2 Radmožanci

Na območju Radmožanskega kanala, Bukovniškega potoka oz. kanala ter Črnega potoka med Dobrovniškim logom in Polanskim logom smo našli največje število osebkov na Dolinskem.

Predvsem na Radmožanskem kanalu je bil koščični škratec najden ponovno, v letih 1997 (Kotarac 1997), 2010 (Šalamun in sod. 2010) in sedaj, kar kljub dokaj neugodnem stanju kanala ter celotnega območja kaže na še vedno obstoječo in vsaj zaenkrat viabilno populacijo. Radmožanski kanal skupaj z okoliškimi vodotoki Bukovniškim potokom oz. kanalom ter Črnim potokom predlagamo za vključitev v omrežje Natura 2000 (slika 13). Z določitvijo mej predloga območja smo imeli precej težav, saj vključuje zgolj krajše odseke treh vodotokov, na katerih se lahko razmere hitro spremenijo. Hkrati pa je mogoče s primernimi, dokaj enostavnimi, ukrepi narediti primerne habitate tudi na drugih delih istih vodotokov. Zato se lahko meje območja spremenijo, pomembno je, da so odseki kanalov z znanimi lokalitetami znotraj lahko tudi več varstvenih območij. Podatki za izpolnitev obrazca SDF za koščičnega škratca v predlaganem območju Radmožanci so v tabeli 3. V tabeli 1 so najdbe označene z modro.

Tabela 3: Opredelitev kriterijev za izpolnitev obrazca SDF (Standard Data Form) za koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v predlaganem območju Radmožanci.

POPULATION SITE ASSESSMENT

Region Resident Population Conservation Isolation Global

Continental R B B C B

(19)

Slika 12: Radmožanski kanal zahodno od vasi Radmožanci (foto: A. Šalamun, 30. 05. 2016).

Slika 13: Lokalitete koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na območju, ki ga predlagamo za vključitev v omrežje Natura 2000.

(20)

4. VIRI IN LITERATURA

Boudot, J.-P. & V. J. Kalkman (ur.), 2015. Atlas of the European dragonflies and damselflies. KNNV publishing, the Nederlands. 381 str.

CKFF, 2016. Podatkovna zbirka Centra za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. (stanje 01. 05. 2016)

Holzinger, W., P. Zimmermann, R. Payandeh & S. Payandeh, 2014. Bestandssituation der Vogel-Azurjungfer Coenagrion ornatum (Selýs, 1850) in der Steiermark und Vorschläge zur Ausweisung von Schutzgebieten.

ÖKOTEAM - Institut für Tierökologie und Naturraumplanung. 47 str.

IBE d.o.o., 2013. Okoljsko poročilo za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo. IBE, d.o.o. Ljubljana.

November 2013. [Naročnik: Plinovodi d.o.o..]

Kotarac, M., 1997. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Poročilo "Presoja vplivov na okolje za AC odsek Cogetinci–Radmožanci za floro in vegetacijo, favno ter biotope", Priloga 9 [10 str.], Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: Poboljšaj, K. (ur.), Presoja vplivov na okolje za načrtovano golf igrišče Radenci – flora, favna in habitati, str. 32–38, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

Kotarac, M., A. Šalamun, M. Govedič & M. Podgorelec, 2006. Popis velikega studenčarja (Cordulegaster heros) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko (SI3000221). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 31 str., digitalne priloge.

Kotarac, M., A. Šalamun & M. Vilenica, 2016. Final report for the taxonomic group Odonata. V: Mesić, Z.

(ur.), EU Natura 2000 Integration Project: Field research and laboratory processing for collecting new inventory data for taxonomic groups: Actinopterygii and Cephalaspidomorphi, Amphibia and Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera, [39 str.], Oikon, Zagreb.

Lešnik, A., M. Cipot, M. Podgorelec, M. Govedič & K. Poboljšaj, 2013. Monitoring dvoživk v času obratovanja na odseku AC Beltinci–Lendava 2010–2012. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 97 str. [Naročnik: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana.]

Šalamun, A., M. Podgorelec & M. Kotarac, 2010. Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): koščični škratec (Coenagrion ornatum). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 34 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor RS.]

Šalamun, A., M. Podgorelec & M. Kotarac, 2015. Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata) in njihovih habitatov ob reki Muri. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), str. 150–190, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

Trčak, B., M. Podgorelec, D. Erjavec, M. Govedič & A. Šalamun, 2012. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov vzhodnega dela Krajinskega parka Goričko v letih 2010–2012. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 134 str., pril. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko.]

Zakšek, B., M. Govedič, N. Kogovšek, F. Rebeušek, A. Šalamun & R. Verovnik 2012. Kartiranje dnevnih metuljev v Krajinskem parku Goričko v letih 2010 in 2011. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 141 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko.]

Internetni viri:

HU1. http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/n2k_jelentes/

PDF_adatlap_es_terkep_fajonkent/Coenagrion_ornatum.pdf HU2. Nature Conservation Information System. http://geo.kvvm.hu EU1. http://natura2000.eea.europa.eu/

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

V letu 1985 so največ dodatnih količin pitne vode prepeljali oktobra, manj septembra in avgusta.. Zaradi pomanjkljivih podatkov pa ni mogoče navesti skupne količine vse

V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) so glede prostorskega razvoja mest in širših mestnih območij v skladu z izbranim »vzdržnim prostorskim razvojem«, kot osnovni

Številne geološke profile sem naredil tudi v drugih delih lista Novo mesto, vendar imam še premalo podatkov, da bi izdelal geološko karto

Priloga 5: Obseg in struktura odhodkov po vrstah po občinah v letu 2013 Priloga 6: Rezultati poslovanja družb glede na velikost v letu 2013 Priloga 7: Razvrstitev družb po

Podrobneje naju je zanimala primerjava v skupni dolžini mejic znotraj občine, zato sva, podobno kot v zgornjem primeru, preračunali dolžino mejic glede na površino občine

Delež starega prebivalstva se je povečal in s tem tudi indeks staranja, a 15 % pa se je povečal tudi delež varovanih območij v regiji, ki sedaj obsegajo 45 % površine regije. Na

Glede na število odvzetih vzorcev iz posamezne statistične regije, tipa polnilne vode in globine vode je bilo zaradi SŠMO največ neskladnih vzorcev v posavski (9,1 %) regiji v

Neobvezni izbirni predmet šport vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport..