• Rezultati Niso Bili Najdeni

socialNo delo pri obravNavi pediatričNih pacieNtov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "socialNo delo pri obravNavi pediatričNih pacieNtov"

Copied!
4
0
0

Celotno besedilo

(1)

P o R o Č i L o i Z P R A k S E 181

socialNo delo pri obravNavi

pediatričNih pacieNtov

Socialno delo v zdravstvu je specifičen način dela, posebej delo z mladimi bolniki in njihovimi starši. Prepletenost zdravstvene in socialne stroke se kaže v zgodnjih začetkih razvoja skrbi za otroke, saj je v zgodovini skrb za bolne, ubožne in zanemarjene potekala so- časno. Socialno delo se na Pediatrični kliniki v Ljubljani razvija od leta 1972.

V prispevku opisujem posebnosti soci- alnega dela pri obravnavi mladih bolnikov, ki zahtevajo posebna znanja ter celostno in poglobljeno obravnavo.

otrokovo zdravje iN bolezeN v povezavi s socialNiMi dejavNiki

Otrok si že zelo zgodaj ustvari podobo o sebi. Pomemben del podobe je doživljanje in pojmovanje lastnega zdravja. Otrokov odziv na bolezen je odvisen od njegove starosti, značaja, izkušenj s telesnimi tegobami, od resnosti in dolgotrajnosti obolenja, odziva in ravnanja staršev in od tega, koliko bolezen spremeni njegovo življenje (Juul 2010: 22).

Vpliv družine

Medicinska stroka namenja pozornost vpli- vu družine zlasti na dveh točkah. Prva so dedni in konstitucijski dejavniki odpornosti proti raznovrstnim bolezenskim vplivom. Družina je v tem primeru izvor opremljenosti, torej dednost, na katero zdravnik ne more veliko vplivati. Drugo žarišče pa so nekateri dejav- niki in pogoji, s katerimi družina do določene mere določa raven zdravstvenega standarda svojih otrok. Vse premalo upoštevamo druge, zlasti psihološke dejavnike, s katerimi družina pomembno vpliva na obolenje otrok, bodisi v pozitivni ali negativni smeri. Od vedênja družine, ki je v stresu zaradi bolezni, so odlo- čilno odvisni tudi potek, trajanje in morebitne posledice bolezni (Kornhauser 1989).

Vpliv družbenega okolja

Že dolgo vemo, da zdravje in bolezen nista odvisna le od prirojenih bioloških dispozicij, zato moramo vzroke za zdravje in bolezen is- kati tudi v psihofizičnem in socialnem okolju, v katerem človek živi. Zdravje in bolezen sta posledici interakcije vrste dejavnikov, ki se med seboj prepletajo, delujejo drug na drugega in tako vzdržujejo ali povzročajo motnje v psi- hičnem in fizičnem počutju ljudi. Življenjskim razmeram, ki jih otroku zagotavlja družina, se pozneje pridružita vzgojno-varstvena instituci- ja in še pozneje šola. Pomembno je odkrivanje zvez med posameznimi razsežnostmi kakovosti življenja. Vedeti moramo, da razmere v otroko- vem ožjem in širšem okolju vplivajo na zmanj- šano ali povečano bolezensko obolevnost, npr.:

v statusno nižjih in ekonomsko ogroženih družinah je kakovost življenja slabša, s tem pa se poveča verjetnost, da se bo pojavila bolezen.

sodobNa bolNišNičNa obravNava otrok iN MladostNikov

Pri sodobni bolnišnični obravnavi otrok je pomembno poudariti troje: humanizacijo hospitalizacije, razvoj socialne pediatrije ter potrebo po poglobljeni in celostni obravnavi hospitaliziranega otroka.

(2)

Nataša Urankar 182

pritiski vplivajo tudi na politike zdravstvenega varstva in položaj otrok v zdravstveni oskrbi.

V številnih evropskih državah so bili zato že uvedeni ali pa se uvajajo standardi kakovosti za bolnišnice. Združenja, včlanjena v EACH, skrbno spremljajo vsa ta dogajanja. Ugotovila so, da bi bilo koristno Listini iz leta 1988 dodati podrobnejše razlage. Te dokazujejo, da so členi Listine še vedno zelo aktualni.

Izvajanje Listine EACH (2002) hkrati po- meni izvajanje Konvencije OZN o otrokovih pravicah (1989). Poglavitni poudarki listine so:

• Otroci naj bodo sprejeti v bolnišnico le tedaj, ko jim na domu ni mogoče zagotoviti ustre- znega zdravljenja.

• Pravica hospitaliziranega otroka je, da so lahko ob njem v vsakem času najožji svojci.

• Otroci naj bodo oskrbovani skupaj z otroki enakih razvojnih potreb.

• Otroci naj imajo v bolnišnici možnost igre in šolanja, primernega starosti in zdrav. stanju.

• Starši naj ne bodo obremenjeni s stroški zdra- vljenja niti z izgubo svojega dohodka zaradi nege bolnega otroka.

• Staršem je treba zagotoviti možnost bivanja z otrokom, jim pomagati in jih spodbujati, naj ostanejo ob njem. Razširiti je treba pravice, da stroške bivanja enega od staršev krije zdra- vstveno zavarovanje.

• Za otroke naj skrbi osebje, ki je usposobljeno tako, da se lahko ustrezno odzove na telesne, čustvene in razvojne potrebe otrok in njihovih družin.

• Otroci in starši imajo pravico biti informirani o bolezni in poteku zdravljenja, primernemu starosti in duševni zrelosti otroka. Izvajajo naj se ukrepi za lajšanje telesnih in duševnih stisk.

• Otroci in starši imajo pravico biti soudeleženi pri odločitvah o zdravljenju. Vsak otrok naj bo zavarovan pred nepotrebnimi zdravniškimi posegi in preiskavami.

• Otroci naj bodo med zdravljenjem obravnavani z občutkom in razumevanjem, njihovo zaseb- nost je treba vedno spoštovati.

Lahko trdim, da se večina določb te listi- ne uresničuje v naši vsakodnevni praksi. Z razvojem medicine so se spremenile indikacije za sprejem otrok v bolnišnico. Nekatere bole- zni so skoraj izkoreninjene; ležalna doba se je humana hospitalizacija

Prelomnico na tem področju sta prinesli

»Listina o pravicah otroka v bolnišnici«, sprejeta v Evropskem parlamentu leta 1988, in 1. evropska konferenca za pravice otrok v bolnišnici na Nizozemskem. Na tej konferenci je bila pripravljena »Leidenska listina«, doku- ment, ki v desetih točkah opisuje pravice otrok v bolnišnicah (današnja Listina EACH 2002).

Leta 1993 je bil ustanovljen EACH kot krovna organizacija nevladnih, neprofitnih združenj, ki skrbijo za dobro počutje otrok v bolnišnicah in uresničujejo Listino EACH.

EACH – European Association for Children in Hospital (Evropsko združenje za pravice otrok v bolnišnicah) – je krovna organizacija za članska združenja, ki skrbijo za otroke pred hospitalizacijo, med njo in po njej. Danes ima 18 članskih združenj iz šestnajstih evropskih držav in z Japonske.

V petdesetih letih so raziskave psihologov in pediatrov pokazale, da je oskrba, ki so jo dobili otroci v bolnišnicah, slabo vplivala na njihovo čustveno in psihično počutje. Zlasti skoraj po- polna ločitev otrok od družine, ki je bila takrat nekaj običajnega, je povzročala čustvene motnje različnih razsežnosti z dolgotrajnimi posledica- mi. Zato so začeli uvajati precejšnje spremembe in te so spodbujale večjo udeležbo družinskih članov pri skrbi za bolne otroke. Spremembe je sčasoma podprlo tudi zdravstveno osebje. Leta 1961 so najprej v Združenem kraljestvu, potem pa še v številnih drugih evropskih državah začeli ustanavljati prostovoljna združenja za dobro počutje otrok v bolnišnicah. Staršem/skrbnikom so svetovala in jih podpirala ter obveščala zdrav- nike, medicinske sestre in druge zdravstvene strokovnjake ter z njimi sodelovala.

Od sprejetja Listine leta 1988 se je zaveda- nje o tem, kaj je treba storiti v zvezi z otroki in zdravstvom, občutno povečalo. Poleg tega so tudi izkušnje potrdile pomen tistega, čemur danes pravimo »oskrba, pri kateri sodeluje dru- žina«. Pravice otrok v zdravstvenih storitvah, ki niso omejene samo na bolnišnice, so zajete tudi v Konvenciji OZN o otrokovih pravicah (1989). Ratificirale so jo vlade vseh evropskih držav. Na drugi strani čedalje večji gospodarski

(3)

Socialno delo pri obravnavi pediatričnih pacientov 183

okolja na otrokovo zdravje oz. bolezen, moramo zelo dobro poznati dvoje: otroka in okolje. Soci- alna pediatrija se razvija v sklopu koncepta soci- alne medicine, ki povezuje bolezen in napredek zdravja z družbenimi življenjskimi razmerami.

Poudarja, da zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak razvoj telesne, duševne in socialne bla- ginje (Švel, Grgurič 1986: 3). Klasična higiena in socialna medicina sta preučevali vzroke in posledice bolezni revščine, pomanjkanja in neprosvetljenosti. Nove smeri se ukvarjajo s krepitvijo zdravja in z uvajanjem odgovornosti za svoje zdravje (Kornhauser 1994).

poglobljena, celostna in timska obravnava hospitaliziranih otrok Zgolj zdravstveno osebje ne more zadovolji- ti potrebe po celoviti obravnavi. Nekaj znanja s področij socialnega dela, psihologije, dru- žinske medicine je zajetega v podiplomskih in dodiplomskih študijskih programih pediatrije.

Vendar premalo, da bi lahko uresničevali ve- dno nove in hkrati zahtevnejše naloge. Otrokov zdravnik je praviloma tudi njegov zagovornik, zaupna oseba. Zato naj bi poznal otrokovo dru- žino, njene varovalne in ogrožajoče dejavnike, odnose med družinskimi člani, šolsko situacijo.

Le s pomočjo sodelavcev različnih strokov- nih usmeritev, ki postanejo intimni svetovalci družini v stiski, lahko pediater uresničuje kom- pleksno skrb za otrokov razvoj. Na Pediatrični kliniki pri delu z mladimi bolniki uporabljamo interdisciplinarni in timski model obravnave po načelih povezovalnega (liaisonskega) zdravljenja. Gre za povezavo več specialistov različnih strok in področij, ki skupaj obravna- vajo pacienta (Brecelj-Kobe 1995). Liaisonsko zdravljenje (liaison = franc. zveza, združenje, povezanost) je medicinski pristop, pri katerem je težišče na bolniku kot osebi in združuje tako somatski kot psihosocialni vidik bolezni.

storitve socialNe delavke pri obravNavi Mladih bolNikov

Delovna vsebina oz. storitve, ki so določene v zdajšnji praksi socialnih delavk v zdravstvu, skrajšala v povprečju na 3–5 dni; veliko otrok

pride le na »dnevni hospital« ali ambulantno obravnavo. Poudarek je na racionalizaciji zdra- vljenja: potrebni sta kritičnost pri indikacijah za sprejem v bolnišnico in hitra, usmerjena diagnostika. Pri dolgotrajnejših zdravljenjih je otrok vključen v bolnišnični vrtec in šolo.

Staršem je omogočeno »sobivanje« pri otroku, kot določa 40. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (2003):

(1) Mati, ki doji hospitaliziranega otroka, ima v tem času pravico do bivanja v bolnišnici. V primeru, da je hospitalizirana mati, ki otroka doji, ima pravico, da ob njej v bolnišnici biva tudi otrok. Zavod krije stroške nastanitve in prehrane v višini cene oskrbnega dne, ki je določena s pogodbo med njim in bolnišnico.

(2) Pri otrocih s težjo okvaro oziroma poškodbo možganov ali hrbtenjače, pri katerih je potreb- no usposabljanje staršev za poznejšo rehabili- tacijo na domu, ima eden od staršev pravico do bivanja v bolnišnici. Dolžina usposabljanja je odvisna od programa, vendar traja lahko v posameznem primeru največ 30 dni.

(3) Pri otrocih s kroničnimi boleznimi ali okvarami ima eden od staršev v času uspo- sabljanja za poznejšo rehabilitacijo otroka na domu pravico do bivanja v bolnišnici, vendar največ 14 dni v posameznem primeru.

(4) V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov krije zavod stroške v višini 70 % cene ne- medicinskega oskrbnega dne, določenega s pogodbo med zavodom in bolnišnico.

Staršem je torej po veljavni zakonodaji dana možnost, da se naučijo nege bolnega otroka in zmanjšujejo tesnobo in čustveno prizadetost ob namestitvi v tuje (bolnišnično) okolje.

socialna pediatrija

Socialna pediatrija je veda o medsebojnem delovanju (interakciji) otroka in njegovega okolja. Nekateri avtorji opredeljujejo socialno pediatrijo kot skupek družbenih naporov v korist otroka. Če hočemo poznati zakonitosti vplivanja

(4)

Nataša Urankar 184

Delo socialne delavke in socialnega delavca pri delu z mladimi bolniki se od skromnih začetkov leta 1972 pa vse do danes pravzaprav ne razlikuje. Spreminja se v pomenu obse- žnejših in vedno novih vsebin dela. Potrebe po socialnih storitvah se povečujejo iz leta v leto. To kaže na mnogovrstnost problemov, ki jih v sodobni družbi doživljajo starši »ranljive«

skupine otrok. Glede na to je treba vedno znova iskati nove strokovne pristope, ki bi tej skupini omogočal uspešno prilagoditev na zahteve okolja ter enakovreden položaj v družbi.

Nataša Urankar

viri

BreCelJ-KoBe, m. (1995), Anoreksija nervoza pri mlajših – novejša spoznanja ter zdravljenje.

Slovenska pediatrija, 1–3: 77–81.

Juul, J. (2010), Družine s kronično bolnimi otroki.

Ljubljana: inštitut za sodobno družino Manami.

konvencija oZn o otrokovih pravicah (1989), Resolucija 44/25. new York: Generalna skupščina Združenih narodov.

KornhAuser, p. (1989), Sodobna hospitalizacija otroka: Izbrana poglavja iz pediatrije. Ljubljana:

Medicinska fakulteta, katedra za pediatrijo.

- (1994), Pravice otroka tudi v bolnišnici: Človekove pravice – nedokončana naloga. Ljubljana:

Medicinska fakulteta, katedra za pediatrijo.

Listina EACH (2002). izdano ob 25. obletnici članskega združenja kind en Ziekenhuis,

dordrecht, nizozemska. dostopno na: http://www.

varuh-si/fileadmin/user_upload/pdf/mednarodna_

porocila/each_listina.pdf (5. 3. 2012).

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (2003).

Ur. l. RS, št. 30/2003.

švel, i., grguriČ, J. (1986), Socialna pediatrija.

Zagreb: Školska knjiga.

so opredeljene predvsem za delo na področju psihiatrije. Tu se je v preteklosti najbolj poka- zala potreba po vključitvi socialne delavke v zdravstveni sistem.

Storitev socialne delavke, ki so vezane na delo v pediatriji, je občutno več in so vsebin- sko drugačne. Najpogostejše storitve, ki jih socialne delavke uporabljamo v vsakodnevni praksi, so:

1. timska obravnava (zdravnik, socialna delav- ka, medicinska sestra, psiholog, bolnišnična učiteljica ali vzgojiteljica),

2. koordinacija timskih srečanj,

3. povezovanje z zunanjimi institucijami (pri- dobivanje in sporočanje informacij), 4. ukrepanje/socialna intervencija ob sumih

na slabo ravnanje, trpinčenje, zanemarjanje otrok,

5. sodelovanje v multidisciplinarnih kriznih timih (sklicatelj je center za socialno delo), 6. psihosocialno svetovanje,

7. svetovanje po telefonu, 8. ambulantna obravnava.

Navedene storitve kažejo, da nove strokov- ne usmeritve in dejavnosti pri delu že dolgo presegajo okvir obstoječih storitev.

Menim, da bi morali iz novih in obstoječih storitev izbrati tiste, ki jih socialne delavke v zdravstvu opravljamo v vsakodnevni praksi.

Nekaj je splošnih, npr. pogovor s pacientom, sodelovanje v timu zdravstvenih sodelavcev, sodelovanje s pristojnimi centri za socialno delo in drugimi ustanovami. Nekaj pa je speci- fičnih glede na vsebino dela znotraj posamezne zdravstvene ustanove, npr. obravnava bolnega otroka ali otroka z motnjo v duševnem in gi- balnem razvoju (Pediatrična klinika).

S tem bi jasneje opredelili našo stroko v zdravstvenem sistemu, ji dali mesto in veljavo.

Graf 1: Temeljna načela povezovalnega (liaisonskega) zdravljenja.

dRuGi SiSTEMi dRuŽinA BoLnik

BoLEZEn

SoMATSki vidik

PSiHoLoŠki vidik

SoCiALni vidik

TiM STRokovnJAkov

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Pravico do mate- rinskega dopusta ima mati otroka, le v določenih primerih (če mati umre, zapusti otroka, je po mnenju pristojne- ga zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna

V primeru, ki ga želimo obravnavati v tem članku (enostranska posvojitev istospolnega partnerja otroka biološkega starša), bi to lahko (med drugim) pomenilo, da mora biti

V omenjenih državah je zaposlitev prosilcev za azil bolj izjema kot pravilo, ne glede na to, da prosilci za azil z vložitvijo prošnje za azil pri- dobijo pravico do začasnega

Vsem (tudi v drugih institucijah) se namreč zdi za zaščito otroka bistveno to, koliko je k temu zavezana mati zlorabljenega otroka (ko se zloraba dogaja v družini). Prepo-

č lenu pa da ima vsakdo pravico, da pri uresni č evanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno službo,

Največ staršev je seznanjenih s tem, da imajo hospitalizirani otroci pravico, da so njihovi starši ali skrbniki kadar koli ob njih (83,7 %), da mora osebje v bolnišnici

KLJUČNE BESEDE: zdravstvena nega; procesna metoda de- la; negovalna diagnoza; starostnik; sladkorna bolezen Izvleček – Prvi del članka predstavlja teoretične osnove o zbiranju

Na vprašanje, ali prisotnost staršev ob bolnem otro- ku moti medicinske sestre pri izvajanju negovalnih in- tervencij, jih je 67 odstotkov odgovorilo, da včasih, 29 odstotkov

Upanje ne upošteva samo možnosti smrti, temveč tudi njeno neizogibnost v določenih primerih.. Dejavniki, ki

Mati otroka, ki pa bi pozneje lahko zbolel za eno od psihosomatskih bolezni, bi bila tista, ki reagira z libidinozno naveza- no stjo le v času slabega počutja ali bolezni otroka..

Pravica do nadomestila zaradi nege ( ZZVZZ –30. člen, Pravila OZZ-38. člen).. Pravico ima eden od staršev, ki živi v

člen določa, da ima zavarovana oseba pravico do naslednjih medicinskih pripomočkov, za katere potrebno količino in obdobje določi pooblaščeni zdravnik v skladu s

Vsak zaposleni na šoli in vsak, ki ima status učenca šole, ima pravico pridobiti vsa potrebna uporabniška imena in gesla, s katerimi dostopa do storitev, ki jih v

Nasprotovanje razširitvi definicije druţine iz skupnosti staršev in otrok v skupnost otroka z odraslo osebo, ki ni nujno njegov roditelj ali posvojitelj, ima pa po zakonu do

Skrb za zdravje matere in otroka je glede na pazitivni razvaj zdravstvenega stanja prebivalstva tako pomembna, da je O'predeljena tudi v naši ustavi, ki pravi:.. Mati, atrak in

tako pa je z bridkostjo dajala duška tudi sovraštvu do svoje matere, ker je mati, kot je rekla, ni nikoli pripr,avljala na to, da bo imela kdaj svojega otroka.. Mati ji je umrla

Bužan (2011) meni, da večina bremena glede vzgoje otroka z motnjo v razvoju v družini nosi mati. Avtorica pravi, da so materi bolj ali manj vse funkcije vsiljene. Mati

(Novak, 1999, str.. Na začetku pesmi avtor izpostavi prvo in najpomembnejšo pravico otroka, to je pravico do materine družbe. Zaposleni starši vse več časa prebijejo na

c-člena POZZ ima zavarovana oseba, ki uresničuje svojo pravico na osnovi Direktive 2011/24/EU, pravico do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki izhajajo iz pravice

člen zakona, ki v svo- jem prvem stavku pravi: »Pacient ima pravico do za- upnosti osebnih podatkov, vključno s podatki o obi- sku pri zdravniku in drugih podrobnostih o svojem

Naročnik, ki je sprejel izvedena dela, ima pravico do sorazmernega zmanjšanja cen, če je kakovost uporabljenega materiala ali izvedenih del slabša od pogodbe- ne. Pravico

Takšnim delavcem je namreč skladno z ustavnim načelom, da ima delovni človek pravico do pogojev dela, ki mu zagotavljajo telesno integri- teto in varnost, zagotovljeno

Če ne želi delati s polovičnim delovnim časom, ima pravico do porodni- škega dopusta v skupnem trajanju 9 mesecev (novela torej v tem delu ne spreminja dosedanjih določil). Pač