• Rezultati Niso Bili Najdeni

RC OSCILATOR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RC OSCILATOR"

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)RC OSCILATOR Andrej Lavrič O S C I L A T O R S 1 8 0 S T O P I N J S K I M RC O B R A Č E V A L N I K O M F A Z E. AN. D. A. Zamislimo si RC oscilator, kot je na sliki 1. Slika 1 RC oscilator. TC IT. AN. Oscilator oscilira, ko je ojačenje ojačevalnika večje ali enako slabljenju povratne vezave in ko je skupni fazni kot nič stopinj:. Tranzistorski ojačevalnik obrača fazo za , zato mora kaskada treh RC členov v povratni vezavi prav tako zasukati fazo za . Upor prvega člena predstavlja sam kolektorski upor. Tretji kondenzator v verigi je obremenjen z vhodno upornostjo tranzistorske stopnje po sliki 1: //. SA. //. Tu je upornost v bazni spoj:. je faktor tokovnega ojačenja tranzistorja (približno 100),. upornost emitorskega spoja in. emitorski tok (približno enak kolektorskemu toku). Napetostno ojačenje tranzistorja je približno:. Izračunajmo sedaj vezje povratne vezave z upoštevanjem izhodne obremenitve obračalnika faze z vhodno upornostjo v tranzistorski ojačevalnik. OBRAČALNIK FAZE Trije RC elementi naj obrnejo fazo za 180 stopinj. Prvi člen je obremenjen z vhodno impedanco, ki jo ima kaskada drugega in tretjega člena, drugi člen z impedanco tretjega člena in tretji člen z bremensko upornostjo . Vsi elementi sukalnika imajo isto vrednost R odnosno C..

(2) Obremenjen RC fazni sukalnik. SA. TC IT. AN. AN. D. A. Analizirajmo vezje:. Da dobimo resonančno frekvenco, postavimo imaginarni del je enako nič:. Krajšamo z. :.

(3) Dobimo:. Če je. Iz realnega dela dobimo slabljenje vezja:. AN. AN. D. A. Vstavimo:. Če je. SA. TC IT. Pri visoki bremenski upornosti dobimo enaki enačbi za frekvenco in slabljenje, kot smo izpeljali v prejšnjem prispevku..

(4)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Izdali: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester

Daljši je zadrževalni čas ( čas med prehodom omrežne napetosti čez 0 in prožilnim impulzom ), z manjšo močjo obratuje breme. Vzporedno s triakom je priključen RC člen,

!ti ga navaja tudi 48. člen sedanjega TZIZ. Pod zaporedno številko 33 tega člena je katarakta navedena kot poklicno obolenje, ki nastane pri taljenju stekla in kovin. Pogoj za

Prvi notranji kot trikotnika meri tretjino tretjega kota, drugi pa pet tretjin tretjega kota.. *Pravokotni trikotnik ima obseg

66. člen: varstvo dela. člen: lastninska pravica tujcev. člen: javno dobro in naravna bogastva. člen: varstvo zemljišč. člen: zdravo življenjsko okolje. člen: varovanje naravne

Pri rabi določnega člena pred samostalniki žen- skega spola veljajo enaka pravila kot v knjižni italijanščini – pred besedami, ki se začnejo s soglasnikom, stoji člen la,

na drugi strani pa se prav to nerazrešljivo protislovje – in ne zgolj njegov drugi člen – transformira v tretji glagol, s čimer projekcija iz- hodiščnemu protislovju

(ii) v primeru točke (b) člena II.17.2.1 Komisijo obvesti o ukrepih za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti na podlagi sporazuma. korak – Če Komisija ne prejme pripomb ali

Po vseh dodatnih knjiženjih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 94. člena tega zakona ter iz prvega odstavka 95. januarja 1989 novo bilanco stanja na obrazcu iz prvega

pravnim stanjem. člen načelno določa, da določbe 9.—12. člena osnovnega zakona o zakonski zvezi in določbe, ki jih obsega predlo« zakona, veljajo za vse zakonske zveze,

(8) Ne glede na prejšnji odstavek, se v primeru, ko zahteve glede dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje energetsko manj zahtevne stavbe ni mogoče izpolniti ob

Ob upoštevanju zahteve iz javne razprave so v novem 175.a členu natančneje določena vprašanja sklenitve delovnega razmerja s pripravniki oziroma je določena dolžnost organiza-

Pravica do nadomestila zaradi nege ( ZZVZZ –30. člen, Pravila OZZ-38. člen).. Pravico ima eden od staršev, ki živi v

Usklajevanje naprav prenapetostne zaščite na prvi in drugi stopnji zahteva ločilno impedanco, ki zagotovi določen padec napetosti med stopnjami in prepreči, da bi

u čin rezervnog majora oklopnih jedinica rezervni kapetani I klase:. NIKOLIC Stojana

Člen 3 a Ustave določa, da »Slovenija lahko z mednarodno po- godbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih

(9) Na miesto člena snemu uvoľnené pred koncom funkčného obdobia snemu bude zvolený nový člen akademickou obcou organizácie alebo jej časťou, ktorá zvolila člena snemu

člen Byra Madzinárodnej asociácie historickej slavistiky (pri CISH); člen Medzinárodnej Vedeckej rady Ősterreichische Ost und Südosteuropa Institut Wien; člen Vedeckej

Cellular and Molecular Neurobiology (funkcia: člen redakčnej rady) Frontiers in Neurodegeneration (funkcia: člen redakčnej rady) Journal of Alzheimers Disease (funkcia: člen

• Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za predelavo odpadkov ali odstranjevanje odpadkov, v skladu z ZVO-1 (82. člen ZVO-1 in

(8) V prípade, že za člena predsedníctva akadémie kandiduje člen snemu, ktorý sa nevzdal členstva v sneme do termínu volieb, resp. c) štatútu akadémie nebol

(7) V prípade, že za člena predsedníctva akadémie kandiduje člen snemu, ktorý sa nevzdal členstva v sneme do termínu volieb, resp. c) štatútu snemu nebol odvolaný

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstav- ka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec za dejanje iz