• Rezultati Niso Bili Najdeni

Besedilne naloge iz geometrije z rešitvami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Besedilne naloge iz geometrije z rešitvami"

Copied!
2
0
0

Celotno besedilo

(1)

TEKSTNE NALOGE IZ GEOMETRIJE

1. Obseg trikotnika meri 37 dm. Druga stranica je za 2 dm daljša od prve, tretja pa 5 dm daljša od prve. Koliko merijo stranice trikotnika?

2. Obseg trikotnika meri 48 cm. Druga stranica je za 5cm daljša od prve, tretja pa 2 cm daljša od druge. Koliko meri vsaka stranica?

3. Obseg pravokotnika meri 44 cm. Širina pravokotnika je za 2 cm krajša od dolžine. Izračunaj stranice pravokotnika!

4. Obseg pravokotnika meri 150 m. Dolžina je za 5 m daljša od širine.

Koliko meri vsaka stranica? Kolikšna pa je njegova ploščina?

5. Prvi notranji kot trikotnika meri tretjino tretjega kota, drugi pa pet tretjin tretjega kota. Določi njihovo velikost!

6. *Pravokotni trikotnik ima obseg 60 dm. Prva kateta je tri četrtine druge, hipotenuza pa meri 25 dm. Izračunaj dolžino stranic in ploščino trikotnika!

(2)

TEKSTNE NALOGE IZ GEOMETRIJE

1. Obseg trikotnika meri 37 dm. Druga stranica je za 2 dm daljša od prve, tretja pa 5 dm daljša od prve. Koliko merijo stranice trikotnika?

( 10 dm, 12 dm, 15 dm)

2. Obseg trikotnika meri 48 cm. Druga stranica je za 5cm daljša od prve, tretja pa 2 cm daljša od druge. Koliko meri vsaka stranica?

( 12 cm,17 cm,19 cm)

3. Obseg pravokotnika meri 44 cm. Širina pravokotnika je za 2 cm krajša od dolžine. Izračunaj stranice pravokotnika!

( 10 cm, 12 cm)

4. Obseg pravokotnika meri 150 m. Dolžina je za 5 m daljša od širine.

Koliko meri vsaka stranica? Kolikšna pa je njegova ploščina?

( 35 m, 40 m, 1400 m2)

5. Prvi notranji kot trikotnika meri tretjino tretjega kota, drugi pa pet tretjin tretjega kota. Določi njihovo velikost!

(200, 600, 1000)

6. *Pravokotni trikotnik ima obseg 60 dm. Prva kateta je tri četrtine druge, hipotenuza pa meri 25 dm. Izračunaj dolžino stranic in ploščino trikotnika!

(20 dm, 15 dm, 150 dm2)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

(2) Če nadzor poteka pri izvajalcu, ki zaposluje oziroma pri katerem aktivnosti zdravstvene oziroma babiške nege izvajajo posamezni izvajalci zdravstvene oziroma babiške

Prvi člen je obremenjen z vhodno impedanco, ki jo ima kaskada drugega in tretjega člena, drugi člen z impedanco tretjega člena in tretji člen z bremensko upornostjo.. Vsi

 včrtaj krožnico. Podobno včrtaj krožnico trikotniku, ki ga določata ta tangenta in kraka kota . Skrij vse elemente slike, razen trikotnika ABC in krožnic iz točke c)..

Spretno računa z upoštevanjem vrstnega reda - množenje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem.. Spretno računa BESEDILNE NALOGE z upoštevanjem vrstnega reda – množenje

ovog člana, gradan- skom licu upučenom na službu u inostranstvu na os- novu medunarodnih ugovora, deo ličnog dohotka po osnovu minulog rada (član 17) isplaćuje se u jugoslo-

Reˇ sitev: Z eksponentno funkcijo lahko opiˇsemo tudi rast prebivalstva, ˇ ce vemo zaˇ cetno ˇstevilo prebivalstva, ki jo oznaˇ cujemo N 0 , prirastek, ki ga oznaˇ cimo s k

10) Obrtnik ima v delavnici dva stroja za proizvodnjo enakih izdelkov. Prvi dan prvi stroj dela pet ur, drugi pa osem ur, skupaj pa sta proizvedla 4830 izdelkov. Drugi dan prvi

4. Kmet je letos pridelal 2400 kg krompirja. b) Koliko cm 2 papirja potrebujemo za izdelavo

V podjetju so prvo leto zaposlili 55 ljudi, naslednje leto pa jih je bilo zaposlenih že 70.. Koliko ton jabolk je bilo

6. Založba na leto izda 12 številk revije GEA. Mesečna naklada revije GEA je14 500 izvodov. Na Osnovni šoli Grede je na revijo GEA naročenih 65 učencev. a) Kolikšna je skupna

Šest učencev obiskuje dodatni pouk, osem učencev obiskuje lutkovni krožek, ostali pa so pri športnih dejavnostih.. Kolikšen del učencev je pri posameznih

Koliko kilometrov je bila dolga njegova pot od zač etka do cilja. Koliko kilometrov je še moral prepotovati

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Pred koliko leti je bil oče devetkrat starejši od sina, če sta danes stara 12 oziroma 44 let.. Čez koliko let bode otroci skupaj dvakrat starejši

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Trikotnik ima stranice 18cm, 24cm, 32cm, obseg podobnega trikotnika je 148cm. Prvi stranici enakoležna stranica podobnega trikotnika je

Izraˇcunajte vrednosti ostalih kotnih funkcije, ˇce je kot x ostri kot.. Izraˇcunajte obseg in

Koliko meri kot med tema tangentama? [90 ◦ ] c) Na daljˇsem loku d AC izberemo toˇ cko D, tako da je tangenta na kroˇ znico v tej toˇ cki pravokotna na tangento skozi toˇ cko

Koliko diagonal ima pravilni 15−kotnik in koliko meri notranji kot v tem liku?... Izraˇ cunaj dolˇ zino

ˇ Ce jih zmanjˇsamo za isto dolˇ zino, dobimo pravokotni trikotnik.. Izraˇ cunaj obseg

Naloga 3: toˇ cke 4 V trikotniku je najmanjˇ si kot za 10 ◦ manjˇ si od srednjega kota, ˇ stirikratnik srednjega pa je za 2 ◦ veˇ cji od najveˇ cjega kota

Koliko merijo, ˇ ce ima podobni trikotnik obseg

toka se je znižala (kota ustja kaptažne vrtine VB-4/74 je 221,78 m.n.v., kota kaptažne vrti- ne VB-5/75 je 226,52 m.n.v., naravna kota iztoka približno 245 m.n.v.), zato je bila za-