• Rezultati Niso Bili Najdeni

Nesmiselno je prepisovati rešitve, če ne delaš sam-a.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nesmiselno je prepisovati rešitve, če ne delaš sam-a. "

Copied!
5
0
0

Celotno besedilo

(1)

1. del

- vzemi zvezek in vanj napiši naslov BESEDNE NAGAJIVKE,

- v spodnjem besedilu poišči 14 napačno zapisanih besed (besedila ni potrebno natisniti), - celo besedilo prepiši v zvezek, tako bo znanje še trdnejše.

2. del

- kaj je na risbicah,

- učenci 4. c besede zapisujejo v DZ, 93/3,

- učenci 4. a in b razreda besede zapisujejo v zvezek (naloge ni potrebno natisniti), - k vsaki besedi dodaj pomagalo (npr. ZOB - ne vidim ZOBA …).

(2)

3. del

- povedi dobro preberi, da jih boš razumel-a,

- na črtico sredi besede zapiši ustrezno črko, da bo beseda postala smiselna, - učenci 4. c besede dopolnjujejo v DZ, 95/7a, b

- učenci 4. a in b razreda zapisujejo v zvezek samo besede z manjkajočimi črkami (npr.

zvezka, nizke …).

(3)

4. del

- besedne zveze in povedi dobro preberi, da jih boš razumel-a, - na črtico zapiši ustrezno črko, da bo beseda postala smiselna, - učenci 4. c besede dopolnjujejo v DZ, 95/8a, b

- učenci 4. a in b razreda zapisujejo v zvezek samo besede z manjkajočimi črkami (npr.

čez, od …).

(4)

REŠITVE

Ko opraviš vse naloge, jih preglej in popravi.

Nesmiselno je prepisovati rešitve, če ne delaš sam-a.

(5)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

obravnavana v Tangramu (2013). Najmanj besed pri utemeljevanju je v učbeniku Svet matematičnih čudes, ostali trije učbeniki imajo zapisanih le nekaj besed več, vendar še vedno

Jn ee s tega vidika pogledamo, kaj se dogaja v Sloveniji, smo po eni strani lahko zadovo/jni, saj smo ie preseg/i za leta 2010 zastavljen c ilj Evropske komisije, to je

še prevod Badioujevega besedila »K inem atografsko zajetje spolov« v p ričujoči številki Filozofskega vestnika, prav tako tudi besedilo »Qu-est que 1'amour«, v:

Tudi če so zgodbe še tako tragične, jih lahko gledamo kot ustvarjalni proces, ki utegne pripeljati do neke rešitve.. Celo krizo lahko pojmujemo kot sestavni del

V praksi je naelo konsistentne razlage uporabljivo celo pogosteje kot sam neposredni uinek, kajti organu, ki odloa, ni potrebno zanemariti oziroma derogirati uporabo

strani polne besedila so nezanimive besedilo, napisano z malimi in velikimi črkami je bolj berljivo kot besedilo, ki je napisano samo z velikimi črkami nobena črka naj ne bo

V vrstici za oblikovanje kliknemo tipko orodja za osredinjenje besedila (drugi gumb) in besedilo izbranega odstavka se bo napisalo na sredini lista.. Pri oblikovanju odstavkov ni

 nalogami za preverjanje razumevanja zapisanih besedil: preverja se, ali znajo dijaki poiskati določene informacije v besedilu, ali razumejo ključne podatke v besedilu

»Pleteninaste ornamentike, kakršna je germanska, v bizantinski umetnosti ni.« 7 1 a Celo če napravimo še eno koncesijo: da bi Langobardi le prevzeli pleteninasto ornamentiko

21.Napišite program, ki bo prebral besedilo poljubne dolžine in za vsako veliko črko izpisal kolikokrat se ponovi v

Če imaš možnost, si natisni miselni vzorec na naslednji strani in si ga prilepi v zvezek.. Če ne, si miselni vzorec prepiši in si zraven

Prepiši vprašanje v zvezek (z drugo barvo) in zapiši odgovor zase. Oglej si sličice in oblikuj ustrezne povedi. Reši še nalogo nal. Poslušaj, preveri in ponovi.. 2020).. Če

Svoj zapis v zvezku slikaj ali skeniraj, ter pošlji na moj spletni naslov.. To navodilo velja za vse tedne, dokler bomo delali

Oglej si besedilo na strani 52: Zwei Männer reisen um die Welt (Dva moža potujeta okoli sveta).. Tiho večkrat preberi besedilo in poišči v besedilu

Povedi iz prve naloge prepiši v zvezek (za tiste, ki nalogi na strani 11 še niste rešili).. Pomešane črke uredi

SLJ podčrtane besede prepiši v zvezek – zapis besed naj starši slikajo in pošljejo učiteljici.. DZO / 55 – branje, odgovori

DZO / 54 – branje in pisanje: spodnja naloga – podčrtane besede prepiši v zvezek – zapis besed naj starši slikajo in pošljejo učiteljici.. DZO / 55 – branje, odgovori

a) Preveri rešitve z UL Lastnosti geometrijskih teles (list je priložen pod preglednico). b) V zvezek napiši naslov Ponovimo, prepiši matematične primere pod današnjo preglednico in

a) Pod preglednico poišči REŠITVE UL »Prilagoditve živih bitij na okolje, v katerem živijo« in jih primerjaj s svojimi rešitvami. c) Ponovno natančno preberi besedilo na

a) Preveri rešitve včerajšnje naloge za MAT (ponavljanje in utrjevanje = Lastnosti geometrijskih teles), če še nisi (rešitve najdeš pod včerajšnjo preglednico)/ponovi (znanje

V zvezek napiši naslov Razvoj živih bitij in nato čitljivo (s pisanimi črkami) prepiši besedilo iz rumenega polja (Moram vedeti) – str. b) Pod to preglednico poišči navodila za

Preberi izhodiščno besedilo III in reši naloge. Kaj je izhodiščno besedilo kot besedilna vrsta? Utemelji svoj odgovor. Razveži in poimenuj vrsto krajšav v besedilu III. Če

- pri rešeni nalogi na strani 113 prepiši v zvezek tabelo in preriši diagram. - pri rešeni nalogi na strani 114 prepiši v zvezek tabelo in preriši