• Rezultati Niso Bili Najdeni

I. OBRAZCI SEZNAM OBRAZCEV Številka obrazca Naziv obrazca Obrazec 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I. OBRAZCI SEZNAM OBRAZCEV Številka obrazca Naziv obrazca Obrazec 1"

Copied!
23
0
0
Prikaži več ( Strani)

Celotno besedilo

(1)

I. OBRAZCI

SEZNAM OBRAZCEV

Številka obrazca Naziv obrazca Obrazec 1 Podatki o ponudniku

Obrazec 1a Podatki o ponudnikih v skupnem nastopu

Obrazec 1b Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih

Obrazec 1c Izjava ponudnika oz. poslovodečega, da ne nastopa s podizvajalci

Obrazec 1d Izjava za neposredno plačilo

podizvajalcem v skladu s 94. členom ZJN-3

Obrazec 1e Izjava podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo Obrazec 1f Pooblastilo za pridobitev potrdila iz

kazenske evidence za fizične osebe, določene v 75. členu ZJN-3

Obrazec 2 Predračun

Obrazec 3 Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Obrazec 4 Vzorec krovne pogodbe

Obrazec 5 Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice za dobro izvedbo pogodbenih del

Obrazec 6 Označba ovojnice

(2)

Obrazec 1

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

Naziv ponudnika

Naslov in sedež ponudnika Vsi zakoniti zastopniki oz.

pooblaščene osebe

Kontaktna oseba Telefon

Telefax

E-mail (elektronska pošta) Transakcijski račun podjetja Matična številka podjetja Identifikacijska št.za DDV

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZO V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Zavarovanje premoženja in odgovornosti UL in članic« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum: Žig: Podpis:

_________________ ___________________

(3)

Obrazec 1a

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM NASTOPU

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s ponudniki v skupnem nastopu. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu).

Fotokopija pravnega akta o skupnem nastopu je priloga tega obrazca!

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

Naziv ponudnika v skupnem nastopu

Naslov in sedež ponudnika v skupnem nastopu

Vsi zakoniti zastopniki oz.

pooblaščene osebe

Kontaktna oseba Telefon

Telefax

E-mail (elektronska pošta) Transakcijski račun podjetja Matična številka podjetja Identifikacijska št.za DDV Vrsta del, ki jih bodo izvajali Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV)

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZO V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Zavarovanje premoženja in odgovornosti UL in članic« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

(4)

Obrazec 1b

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število podizvajalcev.)

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI:

Naziv podizvajalca

Naslov in sedež podizvajalca Vsi zakoniti zastopniki oz.

pooblaščene osebe

Kontaktna oseba Telefon

Telefax

E-mail (elektronska pošta) Transakcijski račun podjetja Matična številka podjetja Identifikacijska št.za DDV Vrsta del, ki jih bodo izvajali Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV)

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZO V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila » Zavarovanje premoženja in odgovornosti UL in članic « na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum: Žig: Podpis:

____________________ _____________________

(5)

Obrazec 1c

IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

__________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. ____________ za »Zavarovanje premoženja in odgovornosti UL in članic«, objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________ 2017, pod številko objave JN _________ ,

i z j a v l j a m o ,

da ne nastopamo s podizvajalci.

(6)

Obrazec 1c

(7)

Obrazec 1d

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Zavarovanje premoženja in odgovornosti UL in članic« objavljeno na Portalu javnih naročil dne _________

2017, pod številko objave JN ______________ ,

i z j a v l j a m o ,

 da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plača našim podizvajalcem;

 da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Datum: Žig: Podpis:

_________________ _________________

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci in da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3.

(8)

Obrazec 1e

IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA PODIZVAJALEC:

_________________________________________________________________________

(naziv)

_________________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

 smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

 soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz. glavni izvajalec;

 smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

 bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila;

 da bomo v primeru zamenjave ali uvedbe novega podizvajalca, pred vsakokratno zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo, pridobili pisno soglasje naročnika;

 ne/zahtevamo (obkrožiti!) neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN- 3 in v tej zvezi naročniku ne/dajemo (obkrožiti!) soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila;

Datum: Žig: Podpis:

_________________ _________________

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

(9)

Obrazec 1e

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

(10)

Obrazec 1f

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE, določene v 75. členu ZJN-3

Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila – »Zavarovanje premoženja in odgovornosti UL in članic«

pridobi potrdilo iz kazenske evidence od Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.

Moj osebni podatki so naslednji:

EMŠO:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

DRŽAVA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) DRŽAVLJANSTVO:

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:

Kraj in datum: Podpis

pooblastitelja:

__________________________

* Ta obrazec morajo izpolniti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (tudi vsi skupni ponudniki in podizvajalci) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

(11)

Obrazec 1f

(12)

Obrazec 2

PREDRAČUN PONUDNIK:

V zvezi z javnim naročilom »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI UL in ČLANIC«, oznaka 401-9/2015, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št.

………..……….. z dne ……….………, ponujamo zavarovanje, ki je predmet tega javnega naročila in v celoti ustreza zahtevam določenim v točki »III. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – SPECIFIKACIJE« za naslednjo ceno:

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI

ZAVAROVALNA PREMIJA ZA CELOTNO OBDOBJE

SKLOP št. ___ - Zavarovanje premoženja in odgovornosti _________________________________________________

(navedba naziva sklopa) CENA ZA SKLOP SKUPAJ brez

8,5% DPZP (v EUR)

CENA ZA SKLOP SKUPAJ z 8,5%

DPZP (v EUR)

Razčlenitev cene po vrstah

zavarovanj: Cena brez 8,5% DPZP

1. POŽARNO ZAVAROVANJE Z VSEMI DODATNIMI POŽARNIMI RIZIKI IN POTRESNO

ZAVAROVANJE

cena brez 8,5% DPZP

2. ZAVAROVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

cena brez 8,5% DPZP

3. ZAVAROVANJE STROJELOMA cena brez

8,5% DPZP

4. ZAVAROVANJE SPLOŠNE,

DELODAJALČEVE IN POKLICNE ODGOVORNOSTI

cena brez 8,5% DPZP

(13)

Obrazec 2

5. ZAVAROVANJE STEKLA

cena brez 8,5% DPZP

6. ZAVAROVANJE VLOMSKE TATVINE IN ROPA

cena brez 8,5% DPZP

7. ZAVAROVANJE VOZIL IN PLOVIL (kjer zahtevano)

cena brez 8,5% DPZP

Datum: Žig: Podpis:

V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni poslovodeči partner.

(14)

Obrazec 3

PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (POSLOVODEČEGA IN VSEH PONUDNIKOV V SKUPNI PONUDBI) OZ. PODIZVAJALCA TER O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM (ŠESTI ODSTAVEK 14. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE, URADNI LIST RS, ŠT. 69/2011)

PONUDNIK

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Matična številka podjetja:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopnik ponudnika (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalca v zvezi z javnim naročilom »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI UL in ČLANIC«, oznaka 401-9/2015, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. ………..……….. z dne ……….

………, izjavljam, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

Ime in priimek / Naziv družbe

Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe

Delež lastništva

v %

Hkrati izjavljam, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Naziv družbe Sedež družbe Matična

številka

Zavedamo se, da ima lažna izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

S podpisom pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Zavarovanje premoženja in odgovornosti UL in članic« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske

(15)

Obrazec 3

evidence za fizične osebe.

Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika:

V primeru skupne ponudbe oz. ponudbe s podizvajalci je potrebno izjavo priložiti za vsakega partnerja posebej. Vse zahtevane podatke se sme predložiti tudi v elektronski obliki.

(16)

Obrazec 4

VZOREC POGODBE

KROVNA POGODBA O ZAVAROVANJU PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI

UNIVERZE V LJUBLJANI in ČLANIC

(tekst vzorca se smiselno prilagodi, če je ponudnik izbran za več sklopov hkrati)

sklenjena med

UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12,

1000 Ljubljana Matična številka:

Davčna številka:

Št. TRR:

ki jo zastopa prof. dr. Ivan Svetlik,rektor

in ki nastopa v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun članic navedenih v prilogi – Seznam članic (seznam se oblikuje glede na št. sklopov za katere je bil izbran ponudnik)

(v nadaljevanju pogodbe: naročnik oziroma zavarovalec)

in

ZAVAROVALNICO (ponudnik):

_______________________________

_______________________________

ki jo zastopa predsednik uprave / direktor (v nadaljevanju pogodbe: zavarovalnica)

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

(17)

Obrazec 4

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbene stranke ugotavljajo, da UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana nastopa v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun članic navedenih v prilogi – Seznam članic.

Pogodbene stranke ugotavljajo, da je bila na podlagi javnega naročila

»ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI UL in ČLANIC«, oznaka 401-9/2015, objavljenem na portalu javnih naročil…..……… kot najugodnejši ponudnik s sklepom naročnika z dne ………. v sklopu št.

……….. izbrana Zavarovalnica ………s ponudbo št. ………z dne ………. .

Pogodba pokriva naročnika – Univerzo v Ljubljani in članice – pooblastiteljice (v nadaljevanju zavarovalci), ki so navedene v prilogi – Seznam članic in bodo z zavarovalnico sklepale zavarovalne posle na podlagi te pogodbe.

PREDMET POGODBE 2. člen

Predmet pogodbe so storitve zavarovanja ………

Ker naročnik točnega obsega-količine zavarovanja ne more določiti, ima ta pogodba v tem smislu naravo okvirnega sporazuma.

Naročnik - Univerza v Ljubljani in članice – pooblastiteljice se s tem okvirnim sporazumom ne zavezujejo naročiti točno določeno količino po tej pogodbi saj je količina zanje v trenutku sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljiva.

Naročnik - Univerza v Ljubljani in članice – pooblastiteljice pa se s to pogodbo zavezujejo, da bodo storitve, ki so predmet te pogodbe naročali pri zavarovalnici. Pogodba se sklepa za obdobje 4 let, od 1.3.2017 ob 0:00 ure dalje.

3. člen Za zavarovalne posle po tej pogodbi veljajo :

(18)

Obrazec 4

CENA 4. člen

ZAVAROVALNA PREMIJA ZA CELOTNO OBDOBJE Sklo

p št.

Zavarovanje premoženja in

odgovornosti (navedba zavarovanca)

CENA ZA SKLOP SKUPAJ brez 8,5% DPZP (v EUR)

CENA ZA SKLOP SKUPAJ z 8,5% DPZP (v EUR)

(se ustrezno prilagodi pred podpisom)

Za plačilo posameznega zavarovalnega posla se posamezni zavarovalec oziroma zavezanec za plačilo premije po zavarovalni polici zavezuje zavarovalnici plačati zavarovalnino za vsako posamezno zavarovalno leto.

5. člen

Ponujene premijske stopnje ponudnika z vsemi popusti in doplačili so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja naročila. Premija se lahko spreminja le glede vrednosti objektov ali opreme ter števila zaposlenih po podatkih na 31. 12.

vsakega leta trajanja naročila, ki jih zagotovi zavarovalec.

Zavarovalnica ima pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, v kolikor posamezni zavarovalec oziroma zavezanec za plačilo premije po zavarovalni polici zamudi s plačilom na podlagi terminskega plana financiranja pogodbe.

6. člen

V času veljavnosti te pogodbe lahko posamezni zavarovalec pod najmanj istimi pogoji in premijskimi stopnjami obseg zavarovanja spremeni, tako da izloči predmet zavarovanja, ki ga v tem času odtuji oziroma se odloči, da ga ne bo več zavaroval, ali predmet zavarovanja, ki ga v tem času pridobi ali se odloči, da ga bo zavaroval.

Zavarovalnica sprejme v zavarovanje pod enakimi pogoji vse predmete zavarovanja, tudi v primeru, če bi izpadli iz evidenc, ki jih zavarovalec posreduje zavarovalnici, če v zvezi s tem zavarovalec posreduje verodostojne listine, razen za predmete zavarovanja, ki so vključeni v predmetna zavarovanja po seznamu.

Zavarovalnica sprejeme v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi vse nove investicije in nabave, katerih skupna vrednost ne presega 10% skupne vrednosti zavarovanih stvari posameznega sklopa, tudi če zavarovalec oziroma zavarovanec tega ne sporoči zavarovalnici. Zavarovalnica sprejema v

(19)

Obrazec 4

zavarovanje tudi vse investicije zavarovanih stvari na isti ali novi lokaciji, katerih skupna vrednost ne presega 10% vrednosti vseh zavarovanih stvari po posameznem sklopu (objektov, opreme in zalog).

Za morebitne investicije, ki presegajo 10% vrednosti zavarovanih stvari in se naročnik odloči za njihovo zavarovanje, se zavarovalec in zavarovalnica dogovorita za povišanje premije, in sicer pod istimi pogoji in premijskimi razredi, kot je zavarovano prvotno zavarovanje.

IZPLAČILO ŠKODE OZIROMA ZAVAROVALNINE 7. člen

S to pogodbo se zavarovalnica zaveže, da bo posameznim upravičencem izplačala škodo oz. zavarovalnino za posamezne zavarovalne primere iz zavarovalno tehnične dokumentacije, ki je priloga te pogodbe.

Zavarovalec bo zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera obvestil v 30 dneh od ugotovitve zavarovalnega primera, zavarovalnica pa se zavarovalcu obvezuje izplačati škodo iz zavarovanja v roku 14 dni od prejema vseh potrebnih podatkov in dokumentov za obračun škode.

V primeru prejema zahtevka iz naslova odgovornosti bo zavarovalnica zavarovalca o prejemu zahtevka obvestila v roku 15. delovnih dni od prejema le- tega.

Zavarovalnica se zavezuje, da bo izplačala škodo za odškodninske zahtevke iz naslova odgovornosti šele po predhodni seznanitvi zavarovanca s temeljem za izplačilo, predlaganim zneskom izplačila in uskladitvi morebitnih pripomb.

Storitve, ki so predmet te pogodbe, opravlja zavarovalnica v skladu z navodili zavarovalca in z zavarovalno-tehnično dokumentacijo, ki je priloga pogodbe.

SPREMEMBA MED ZAVAROVALNIM LETOM 8. člen

(20)

Obrazec 4

Zavarovalec je dolžan izvajati prijave škod na dokumentiran način s podatki, potrebnimi za ažuren obračun in plačilo škode. Zavarovalec je dolžan omogočiti cenilcu zavarovalnice ogled poškodovanega objekta ali naprave. Prijava škode se vrši najkasneje v 30 dneh po nastanku škode, razen če je narava škode takšna, da se mora ogled škode opraviti nemudoma.

10. člen

Zavarovalnica se zaveže:

- prevzete obveznosti in zavarovalne storitve izvajati v skladu z načelom dobrega strokovnjaka, vestno in pravilno v skladu z veljavnimi strokovnimi in tehničnimi predpisi, standardi, normativi, ponudbo št. ……. z dne ……, ki je sestavni del te pogodbe, pozitivno zakonodajo, razpisno dokumentacijo in v korist zavarovalca;

- sproti obveščati zavarovalca o novih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje obveznosti po tej pogodbi;

- storiti vse, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

- podatke, ki jih pridobi na podlagi te pogodbe, varovati po predpisih o varstvu osebnih podatkov in poslovni skrivnosti;

- v roku 30 dni od podpisa te pogodbe izstaviti zavarovalcu osnovne obračunske zavarovalne police za vsako zavarovalno vrsto in v skladu s to pogodbo, upoštevati vse spremembe, ki nastanejo med izvajanjem te pogodbe glede predmetov zavarovanja, v skladu z določili 8. člena;

- obračunati in izplačati škodo v zakonskem roku, v nasprotnem primeru ima zavarovalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti;

- da bo zavarovalnino oziroma odškodnino izplačala na poziv zavarovalca na določen račun, razen v primeru izplačila odškodnin iz naslova odgovornostnih zavarovanj, ki se izplačajo neposredno oškodovancem;

- da ne bo zamenjal katerega od podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in brez izpolnjevanja pogoja, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za zamenjanega podizvajalca iz razpisne dokumentacije.

Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti v (5) petih dneh od prejema popolne vloge.

EVIDENCA IZPLAČANIH ŠKOD IN KOMISIJA ZA PREVERJANJE 11. člen

Zavarovalnica vodi evidenco izplačanih odškodnin, nadomestil in zavarovalnin.

Zavarovalnica se zavezuje, da bo na podlagi poziva zavarovalčevega zastopnika dostavila analitično poročilo za škodno dogajanje za želeno obdobje.

Preverjanje kvalitete realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev v sestavi: Naročnik, Zavarovalec,

(21)

Obrazec 4

Zavarovalnica, druge odgovorne osebe pri naročniku in po potrebi zunanji svetovalec, za namen primerjave z vsebino predmeta pogodbe.

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so lahko tudi pogoj za realizacijo plačil. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

NAČIN OBRAČUNAVANJA ZAVAROVALNE PREMIJE 12. člen

Zavarovalna premija se obračuna vsako leto, na začetku zavarovalnega leta, kot akontacija.

Zavarovalnica mora od zavarovalca enkrat letno pridobiti aktualno stanje zavarovalnih osnov (knjigovodske vrednosti na dan 31.12. preteklega leta oz.

ocenjene vrednosti, kjer ni mogoče podati knjigovodske vrednosti) in izvesti obračun zavarovalne premije. Prav tako mora pridobiti podatke o številu zaposlenih, ki so predmet zavarovanja civilne ter poklicne odgovornosti.

Zavarovanci podatke posredujejo najkasneje do 30.10. tekočega leta.

Zavarovalec lahko podatke posreduje po elektronski pošti ali po navadni pošti.

V kolikor zavarovalec ne posreduje izvajalcu aktualnega stanja opreme ter zaposlenih, zavarovalnica premijo oblikuje glede na pretekle podatke.

ODPOVED POGODBE 13. člen

Če zavarovalec ugotovi, da zavarovalnica storitev ne izvaja strokovno in kakovostno v skladu z določbami te pogodbe oz. na katerikoli drug način krši to pogodbo, ima zavarovalec pravico enostransko odpovedati to pogodbo, z odpovednim rokom do sprejema ponudbe novega izvajalca in sklenitve nove pogodbe ter vnovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

Zavarovalec lahko v takem primeru zahteva povrnitev sorazmernega dela premije glede na čas trajanja zavarovanja.

(22)

Obrazec 4

Odgovorni pooblaščenci so pooblaščena urejati vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe.

15. člen

Zavarovalnica je seznanjena z dejstvom, da pri izvajanju predmeta pogodbe sodeluje zavarovalno posredniška družba ADP Adria d.o.o., kot zavarovalni posrednik.

PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v poglavja »PODIZVAJALCI« veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci)

16. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča in naročnik sprejme to pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila na katerega se reference nanašajo.

V primeru, da izvajalec podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi zamenja, mora za novega podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot so navedena v tej novo predloženi referenci.

(23)

Obrazec 4

17. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec priloži situacijo oziroma račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. V primeru, da izvajalec ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je izvajalec potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

 pridobitev posla ali

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

REŠEVANJE SPOROV 19. člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

(24)

Obrazec 4

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in pod odložnim pogojem, da zavarovalnica predloži podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Ta pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.

Kraj in datum: Kraj in datum:

Zavarovalec : Zavarovalnica :

Priloge:

- ponudba št. ………z dne ………

- zavarovalno-tehnična dokumentacija - Seznam članic

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del

(25)

Obrazec 5

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH DEL

Podpisani ___________________________________________ (v nadaljevanju:

pooblastitelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

je na podlagi dogovorjenih obveznosti v Pogodbi št.

«

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti. Pooblastitelj pooblaščam rektorja Univerze v Ljubljani, da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Pooblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

1. Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

2. Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

3.

Menični znesek na menici bo vpisan v višini

     

EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

4. Dospelost plačila bo vpisana: vista.

5. Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani.

6. Vpisane bodo menične klavzule:

 Brez protesta.

 Brez obvestila.

 Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula

»ne po nalogu«.

 Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

7. Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom

»plačamo«.

8. Menica je domicilirana:

(26)

Obrazec 5

pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani.

Kraj in datum       Žig in podpis zakonitega zastopnik

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše. Pri podpisu mora biti podana istovetnost podpisnika in mora predstavljati izvedbo priimka in imena ter mora biti prepoznaven namen podpisati se s polnim imenom.

Priloga: menica

(27)

Obrazec 6

OZNAČBA OVOJNICE

POŠILJATELJ (ponudnik): Podatki o prejemu (izpolni naročnik):

Datum in ura prejema:

Zaporedna številka ponudbe:

Podpis in žig pooblaščene osebe:

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI UL in ČLANIC

401-2/2017

PREJEMNIK:

UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Rok za oddajo: 21. 2. 2017 do 9:00 ure

(28)

Zavarovalno-tehnična dokumentacija

Priloga Zavarovalno tehnične dokumentacije »Zavarovalne osnove« se nahaja v ločeni datoteki, ki jo ponudniki osebno prevzamejo na Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana po predhodni najavi.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Če sedaj preklopimo na pogled Design, bomo namesto klasičnega začetnega obrazca že zagledali podedovani obrazec FObrazec, na katerega lahko polagamo nove gradnike in

Vključevanje že izdelanega obrazca v projekt in izključevanje obrazca iz projekta, gradnika LinkLabel in ErrorProvider - uporaba, primer.  pomen glavnega obrazca, določanje

V vseh primerih odškodninske odgovornosti naročnika, tako odgovornosti zaradi neunovčitve bančne garancije kot odgovornosti zaradi plačila cesionarju glavnega izvajalca, je

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava kurilnega olja EL, v skladu z zahtevami naročnika, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.. Naročnik se ne zavezuje, da bo

V Delu I, ki se nanaša na informacije o postopku oddaje javnega naročila in javnem naročniku, so praviloma že navedeni bistveni podatki o postopku javnega naročanja in naročniku

Priloga 17: Obrazec 9: Soglasja in podjemne pogodbe - Seznam podjemnih pogodb NAZIV JZZ: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK.

Študentje in zaposleni na Univerzi v Ljubljani lahko do elektronskih informacijskih virov, ki jih zagotavlja knjižnica, dostopajo iz prostorov NUK ali prek storitve

Univerzitetni podiplomski magistrski in doktorski študij Varstvo okolja, ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta

Izpolnjen obrazec ESPD (Del III.B »Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«). Dokazilo iz te točke mora predložiti ponudnik, partner

Ponudnik mora imeti že več kot tri (3) leta pred rokom za prejem ponudb v tem postopku oddaje javnega naročila status poslovnega partnerja proizvajalca opreme, na podlagi

Etični kodeks za raziskovalce UL, Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto, Sklep o pokrivanju posrednih stroškov, Pravilnik o izogibanju nasprotjem

 zavarovanje splošne odgovornosti (iz dejavnosti, posesti in odgovornost zasebnika v vsakdanjem življenju), ki krije odškodninsko odgovornost zavarovanca za škodo

Namesto obrazca utajitve (saj vem, pa vendar verja- mem), tako dobimo obrazec: saj vem (da reševanje krize na nepovraten način temeljito spreminja družbo), toda prav zato, ker to

Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj gradec, Slovenija.. Številka zapisnika: Pregled(i): LVGP2021/00446

tistično poročilo, ki se je dajalo, vsebuje publikacija podatke o tem, kateri statistični obrazec je bil izdan v ta namen, kakšna je bila vsebina obrazca, kdo je izvajal popis,

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma

Infra č ervené senzory povrchovej teploty s možnos ť ou kontinuálneho merania napojením na kompatibilný datalogger.

Predstavitev odprtega dostopa do publikacij in raziskovalnih podatkov Za sodelavce knjižnic Univerze v Ljubljani.. Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,

      (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 402-2/2016,

Izpolnjen obrazec ESPD (Del III.B »Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«). Dokazilo iz te točke mora predložiti ponudnik, partner

- na pobudo Centra za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani je KOD obravnavala in potrdila predlog učnega načrta kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: »Borilne veščine

 pranje denarja. ter pooblaščamo SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ, METELKOVA 2, 1000 LJUBLJANA da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

Pod posamezno zaporedno številko se vpiše podatke o vseh matičnih rastlinah na tej enoti pridelave in sicer:.. - podatek sadna vrsta* izberete