• Rezultati Niso Bili Najdeni

2. CELOSTNOST OTROKOVEGA RAZVOJA. VLOGA IN POMEN PRI DELU Z OTROKOM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2. CELOSTNOST OTROKOVEGA RAZVOJA. VLOGA IN POMEN PRI DELU Z OTROKOM"

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

2. CELOSTNOST OTROKOVEGA RAZVOJA. VLOGA IN POMEN PRI DELU Z OTROKOM

Dober pedagog mora pri načrtovanju dela v izboru vsebin in strategije poučevanja otrok, upoštevati zakonitosti celostnega razvoja otroka, strukturo izobraževalnega procesa in temeljne zakonitosti stroke. Spoznavni in gibalni prostor sta neločljivo povezana. Številne razvojne posebnosti, ki se v zgodnji mladosti otroka v marsičem razlikujejo od odraslega, v kateri meri vplivajo tudi na proces psihomotoričnega učenja in razvoj gibalnih sposobnosti.

Otrokov pristop k spoznavanju sveta je izredno celosten. V spoznavanje in razumavanje novih vsebin otrok vključuje vse predhodne izkušnje in informacije. Izredno sestavljeno naravo otroka, ki navzven deluje kot celota, lahko analiziramo tudi na podlagi kibernetičnih modelov.Zavedati se razsežnosti razvoja otroka in to razsežnost poznati je predpogoj za učinkovito pedagoško delo.

Socialno, emocionalno, motorično, morfološko, konativno in kognitivno področje razvoja so tesno povezana med seboj in razvoj, ter s tem povezane spremembe, enega vplivajo tudi na formiranje in preobrazbo drugih.Torej, spremembe katerekoli dimenzije vplivajo na vse ostale. To je posebnost, ki otroka loči od odraslega.

Gibalna aktivnost in igra sta pomembna dejavnika v celotnem otrokovem razvoju.Za mlajšega otroka je značilno, da še nima diferenciranih odgovornih centrov za uravnavanje celotne njegove dejavnosti. Gibalna aktivnost otroka je v tem obdobju prav gotovo izrednega pomena, saj omogoča vključevanje, vseh področij njegovega izražanja od motoričnega, kognitivnega, konativnega pa do čustveno-socialnega. Vsa ta področja imajo pomembno vlogo pri

oblikovanju celotne otrokove osebnosti. Pomena gibalno-športne aktivnosti kot dejavnika razvoja zdravega in telesno učinkovitega posameznika s pridobljenimi gibalnimi znanji in razvitimi gibalnimi sposobnostmi ter privzgojenimi športnimi navadami. Gibalna aktivnost izredno vpliva na področju kognitivnega in čustveno-socialnega izražanja.

H. Gardner v svoji »teoriji o več inteligencah«, v kateri razglablja o razsežnosih človekovega uma med drugimi opredeljuje tudi telesno-gibalno inteligenco.

Posebnosti, ki se kažejo v otrokovem razvoju, zahtevajo poseben učni pristop, ki v marsičem odstopa od pristopa od poučevanja odraslih. Različne spodbude, lahko pospešijo ali zavrejo

(2)

hitrost prehoda iz nižje v višjo razvojno stopnjo. Vsako obdobje je na nek način nadgradnja predhodnega.

Če želimo, da bo didaktika gibalno-športne vzgoje delovala v funkciji celostnega razvoja otroka, je nujno potrebno, da svoja izhodišča išče v otroku samem. Le ustvarjalni praktik- razredni učitelj, ha, ha,ha…., ki nima znanj le o vsebinah temveč tudi o razvojnih značilnostih in potrebah otrok bo lahko prepletal in raziskoval učne vsebine in področja ter hkrati

zagotavljal pogoje za celostni razvoj otroka, tako da bo ob integraciji področij zagotavljal tudi integracijo spoznavnega procesa.

MOJCA, ALMA, MOJCA

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

RAZVOJNE POSEBNOSTI, RAZLOGI IN POMEN UPOŠTEVANJA TEH POSEBNOSTI PRI DELU Z OTROKOM4. FAZE PSIHOMOTORIČNEGA UČENJA IN STOPNJE RAZVOJA GIBALNIH

Povzamemo lahko, da je namen spremljanja otrokovega razvoja, učenja in delovanja v skupini v funkciji spoznavanja otrokovih izkušenj, znanj in zmožnosti z namenom

Vzporedno z encimatskim in biokemičnim se gradi tudi imunobiološki sistem, ki ima nalogo, da že v najnežnejših obdobjih otrokovega razvoja blaži in omejuje škodljive kužne

Umrljivost v prvem tednu kakor tudi v prvem mesecu otrokovega življenja pa se zmanjšuje le počasí.. V prvih dneh življenja vplivajo na otroka številni škodljivi činitelji, ki

Posebnosti razvoja samega, okolje in z 'njim povezani specifični pogoji, ki vplivajo na rast in razvoj ter na zdravje otroka, so narekovali pri nas delitev zdravstvene zaščite otroka

Odrasli meni, da mora otrok njemu ugajati v vsakem trenutku in nima možnosti izražanja lastnih mnenj, želja, občutkov, torej tak odnos zavira socialno in

Tudi sama se bom kmalu srečala z uvajanjem svojega otroka v vrtec, zato me je zanimalo predvsem, kaj je pomembno pri uvajalnem obdobju, kakšna je vloga staršev,

Spol otroka sodi med genetske dejavnike govornega razvoja. Rezultati raziskav, ki preučujejo pomen spola na govorni razvoj, ne omogočajo enoznačnih zaključkov. Nekateri

Vzgojiteljica Č pravi, da je zelo pomembno vklju č evanje pomo č nice vzgojiteljice, saj se tako bolj dejavno vklju č i v vzgojno- izobraževalno delo: »… č e ima tudi

Vse svetovalne delavke, vključene v raziskavo, so pri postopku sprejema socialno ogroţenega otroka navedle enak postopek kot pri sprejemu otroka s posebnimi potrebami. Če je vloga za

V teoretičnem delu magistrskega dela smo poudarili pomen gibanja za otroka, opisovali smo pristope pri delu z otroki z motnjami avtističnega spektra ter preko domače in tuje

Tako kot pri ostalih področjih otrokovega razvoja so tudi pri razvoju gibalnih sposobnosti individualne razlike, saj ima vsak otrok svoj tempo razvoja (Videmšek in Pišot,

– poslušanje in petje po slušno-vidni zaznavi: ţelela sem, da otrok opazuje in posluša mojo demonstracijo petja po slikovnem zapisu ali ob gibnem nakazovanju melodičnih krivulj,

Tabela 1: Področja razvoja, ki jih po mnenju staršev vključuje spodbujanje celostnega razvoja učencev (N=10) --- 42 Tabela 2: Število izvedenih pedagoških dejavnosti,

Strah je del normalnega razvoja otroka, ki med odraščanjem izzveni. Pri nekaterih otrocih pa ostaja in se nadaljuje v odraslost. Pri otrocih od drugega do šestega leta

Brez trajnostnega razvoja, ki predvideva skladno delovanje na ekonomskem, socialnem in ekološkem področju, nimamo možnosti dolgoročnega preživetja. Zavedati se moramo, da vsi

Avtorica Ruspini (2010) pravi, da je pri razkritju ključna starost otroka – največ težav s sprejetjem imajo odraščajoči najstniki (zaradi razvoja spolne

V teoretičnem delu je predstavljen govorni razvoj otroka, dejavniki govornega razvoja, predstavljeno je, kako nastane glas, na kratko o govornih motnjah, predstavljena

Staršem je tudi treba pomagati pri iskanju načina, kako lahko svojega otroka pri delu doma nadzorujejo (zapis v zvezek, podpis, oznaka z določeno barvo ...).

Kot bodočo logopedinjo me poleg rednega razvoja zanima tudi razvoj zmožnosti pripovedovanja zgodb otroka z govorno jezikovnimi primanjkljaji; torej v kakšni meri ti

Pri povezovalnem starševstvu ne gre za pravila, kako vzgajati otroka, ampak za preprost pristop, ki staršem omogoči, da se z otrokom poveţejo, tako da upoštevajo

Izvleček: Dialog pri Dostojevskem ne pomeni preprostega komuniciranja, kot na splošno to besedo razumemo danes. V sodobnem času dialog pogosto razumemo v smislu retorič-

V teoretičnem delu magistrske naloge smo na podlagi preučevane literature najprej opredelili pojem trajnostnega razvoja, družbeno odgovornost, zgodovino razvoja družbene