• Rezultati Niso Bili Najdeni

x poda uporabnik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "x poda uporabnik"

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

Datum: petek, 17. 9. 2004

Vsebinski sklop: Programski jeziki in načrtovanje programov, grafično in opisno načrtovanje programa – algoritem

Grafično načrtuj:

Naloga 1: Seštevanje x števil. x poda uporabnik. Posamezna števila poda uporabnik.o in katero po vrsti je bilo podano. Izpiši vsoto števil, največje število in katero po vrsti je bilo podano največje število. Uporabi zanko. Preveri delovanje za podatke: X=4, st1=5, st2=8,st3=6, st4=7

Naloga 2: Uporabnik poda dve števili. Izpiši vsa soda števila med tema dvema številoma. števila izpiši po velikosti od manjšega proti večjemu. Preveri delovanje za podatke; st1=12, st2=5

Naloga 3: Seštej x števil. X poda uporabnik. Posamezna števila poda uporabnik. Posebej seštej soda in posebej liha števila. Izpiši obe vsoti. Preden končaš vprašaj uporabnika ali želi končati.

Naloga 4: Analiziraj delovanje podanih diagramov poteka:

Podatki za levi diagram: x=15

Podatki za desni diagram: ni vnosa podatkov;

(2)

6. Grafično načrtuj in zapiši program, ki bo seštel podana števila. Koliko števil seštevamo naj poda uporabnik. Posebej seštevaj soda in posebej liha števila. Izpiši obe vsoti.Pomoč:

oblika odločitvene strukture v c++:

if (pogoj) {

true blok ukazov }

else {

false blok ukazov }

Primer uporabe odločitve : podaj x

čitam x if (x > 0) {

cout << "x je pozitivno število "<<endl ; }

else {

cout << "x je negativno število oziroma nič.";

}

(3)

Na naslovu http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ kaj več o operatorjih.

aritmetični operatorji +

-

* /

%

seštevanje odštevanje množenje deljenje

ostanek pri deljenju dve celih števil (ob a=11%3 sledi a=2) relacijski operatorji

= =

!=

>

<

>=

<=

enako (7 = = 5)→ false

ni enako – različno (3 != 2) →true večje kot (5 > 4) →true

manjše kot (5 < 5) →false večje ali enako (6 >= 6) →true manjše ali enako

logični operatorji

!

&&

||

negacija (NOT) logični IN (AND) logični ALI (OR)

Zapiši vrednost izrazov in spremenljivk, če velja: a=2, b=3 and c=6,

 (a = = 5)

 (a*b >= c)

 (b+4 > a*c)

 (2 = = a)

 vmes=a*b+c;

 vmes=a*(b+c);

 vmes=17%c;

 !(5 = = 5)

 vmes=not(true);

 vmes=true && false

 vmes=(true || false)&& true;

 vmes=(!(a= = b) && true) Vaje:

1. Uporabnik poda tri števila. Izpiši jih po velikosti od navečjega do najmanjšega.

2. Nariši odločitveno strukturo s simboli diagrama poteka

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Dejavnosti, v katerih je bilo opravljenih največje število nadzorov na področju varnosti in zdravja pri delu (indeks = število nadzorov / 1000 zaposlenih),

Tako kot vsa leta prej smo tudi leta 2009 največje število vodnih ptic prešteli na števnem območju reke Drave in sicer 23.240.. To je 43,5 % vseh vodnih ptic preštetih

Tabela 7: Sumarni pregled po popisnih letih: podano je skupno število zabeleženih parov vseh vrst (seštevek obeh popisov), število vrst in ploskev ter povprečno število

Leta 2011 števila 10.000 preštetih vodnih ptic nismo presegli na nobenem drugem števnem območju, smo pa na števnem območju Mure zabeležili največje število vodnih ptic doslej

-l Izpiši število vrstic -w Izpiši število besed -c Izpiši število znakov Koliko datotek je v tekočem imeniku:. $ ls | wc -l grep

Tabela predstavlja skupno (končno) število točk, ki jih je vsak posamezni kandidat pridobil. Največje možno število točk na izbirnem izpitu

Tabela predstavlja skupno (končno) število točk, ki jih je vsak posamezni kandidat pridobil. Največje možno število točk na preizkusu je 100, najmanjše število točk, s katerim

Tabela predstavlja skupno (končno) število točk, ki jih je vsak posamezni kandidat pridobil.. Največje možno število točk na preizkusu je 100, najmanjše število točk, s katerim

Tabela predstavlja skupno (končno) število točk, ki jih je vsak posamezni kandidat pridobil.. Največje možno število točk na preizkusu je 100, najmanjše število točk,

Tabela predstavlja skupno (končno) število točk, ki jih je vsak posamezni kandidat pridobil.. Največje možno število točk na preizkusu je 100, najmanjše število točk, s katerim

a) Iz zgornjih povedi izpiši vse samostalnike in jim določi spol, število in sklon. b) Izpiši tudi pridevnike ter jim določi vrsto. c) Če znaš, izpiši osebne zaimke in jim

2) Iz povedi izpiši glagole in jim določi osebo, število, čas, naklon, vid, in način. Bilo je pozimi in sneg je ležal krog in krog. Držala je samo ozka gaz, ljudem dovoljna, od

b) Število 30 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto 13. c) Število 12 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto –7. d) Število –8 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto

Največji skupni delitelj dveh števil je največje število s katerim sta deljivi obe števili hkrati. Najmanjši skupni delitelj dveh števil je vedno

Izraˇcunajte vsoto 11-tih ˇclenov aritmetiˇcnega zaporedja, ˇce je prvi ˇclen −21, enajsti ˇclen pa −1?. Zapiši splošni ˇclen geometrijskega zaporedja (prvi ˇclen

Če so okoli danega števila razporejena manjša in večja števila, pri čemer je število manjših števil enako številu večjih števil in če vsako večje število presega dano

Izrek 3.7. Najprej bomo pokazali, da lahko vsako racionalno število t zapišemo kot vsoto dveh Liouvilleovih števil x in y. Preverimo, da je y res Liou- villeovo. Če je x

Zanimalo nas je, ali učenci razumejo pojem število, znajo zapisati števila po nareku, ločijo med glavnim in vrstilnim števnikom, znajo urediti množico naravnih števil do

V krajih, kjer smo analizirali največje število izolatov in je prisotnih največ različnih sort jablan je po pričakovanju pestrost genotipov in haplotipov 'Ca. DNA

K rezultatom po skupinah balkonskih rastlin glede na lego je na severni strani največ pripomogla vrsta Ipomoea batatas 'Sweet Heart Purple', pri kateri smo prešteli največje

Iz slike 13 vidimo, da je bilo največje povprečno število plodov na drevo prve kakovosti pri sorti 'Conference' pri kontroli, najmanjše pa pri obravnavanju Agro N

Preglednica 2: Povprečno število s standardno napako vseh, in rodnih očes glede na klone sorte 'Kraljevina' in podlage v letu 2008 na lokaciji Drča.. Največje povprečno število

Največje povprečno število poganjkov pri potaknjencih brez hormona je oblikovala sorta Rosa rugosa 'Alba', (0,8), nič poganjkov pa niso oblikovali potaknjenci