• Rezultati Niso Bili Najdeni

Spretno računa z upoštevanjem vrstnega reda - množenje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Spretno računa z upoštevanjem vrstnega reda - množenje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem"

Copied!
5
0
0

Celotno besedilo

(1)

od 20. 4. do 24. 4. 2020

V iskanju ustrezne oblike učenja na domu, smo za vas pripravili tedensko preglednico nalog, ki naj bi jih opravili v tekočem tednu.

Vam pa prepuščamo odločitev, kako boste zadolžitve opravili (npr. lahko se odločite, da se en dan bolj posvetite enemu predmetu, lahko pa jih med seboj kombinirate, kar vam bolj ustreza). V zadnji koloni pa je prostor za samovrednotenje in sicer preverite, v kakšni meri ste cilj dosegli. Vsak petek pa učenci od sporočite razredniku po elektronski pošti, v kakšni meri ste cilje dosegli. Ni potrebno, da podatke sporočite kot je zapisano v tabeli, ampak je način in oblika prepuščena vam.

PREDMET UČNA SNOV-naloge Cilj učenja Znam, delno znam, ne

znam MAT Računamo do 100

DZ 98 Učenec vadi zmnožke v obsegu 10 · 10.

Spretno računa z upoštevanjem vrstnega reda - množenje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

Spretno računa BESEDILNE NALOGE z upoštevanjem vrstnega reda – množenje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

(2)

Računam do 100

Vadnica za matematiko Lili in Bine str. 22

………..

Telesa DZ 99, 100

Učenec vadi zmnožke v obsegu 10 · 10.

Spretno računa z upoštevanjem vrstnega reda – množenje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem.

……….

Učenec zna našteti telesa oziroma jih prepozna.

Pozna izraze kot so rob, mejna ploskev in oglišče.

Zna opisati telesa: kvader, kocka, valj in krogla (število ploskev, robov in oglišč).

……….

SLJ Bralne strategije (vaje): Pečjak, Kramarič (str. 4-6)

………..

Šolski jedilnik DZ 58, 59

Učenec vadi tiho in glasno branje.

Razume prebrano in besedilu določi naslov.

Ponovi pravopisna pravila (velike začetnice, končna ločila in vejice pri naštevanju)

………..

Učenec zna združiti dve besedi in napisati vrsto predmeta, ki ga dobi, npr: omara, les – lesena omara.

………

(3)

Moj jedilnik (zvezek) (zajtrk, kosilo, večerja)

Učenec zapiše jedilnik svojih glavnih obrokov (zajtrk, kosilo in večerja).

Pozoren je pri zapisu vejice (naštevanje).

SPO

Ponovimo znanje o dediščini, značilnostih pokrajin (mesto/vas), o orientaciji.

Še več o orientaciji (praktično delo)

………

Dan zemlje – 22. april UVOD

https://www.youtube.com/watch?v=ycyGZV1eWyI

Učenec ve, kaj je dediščina in zna našteti nekaj primerov kulturne in naravne dediščine.

Učenec našteje razlike med mestom in vasjo.

Učenec pozna glavne strani neba.

Pozna različne načine orientiranja v naravi.

Učenec nariše preprost načrt.

Pozna, bere skice in preproste zemljevide.

Se orientira v svojem okolju.

Spozna kompas.

Orientira se v okolici svojega doma.

………

Učenec se zave problema onesnaževanja okolja.

Ozavesti različne oblike onesnaževanja okolja.

Predlaga, kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi bilo onesnaževanja manj.

Zna pravilno ločevati odpadke.

Spozna postopek predelave starega papirja.

……….

(4)

PAPIRČKOVO POTOVANJE

https://www.youtube.com/watch?v=gx3y6Kptx3k LOČUJ ODPADKE

https://www.youtube.com/watch?v=CnGYmuczcS4

Wolf Harranth / Blaž Kandus: KAKŠEN ČUDOVIT TRAVNIK (pravljica) https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/116798116

EKO FILM

https://www.youtube.com/watch?v=Mh9IIfiHEBk

Iz odpadnega materiala izdela cvetoč travnik z nekaterimi travniškimi živalmi.

GUM

Umetna glasba (DZ 30)

Pesem Krof (A. Štefan, J. Golob)

………

Pesem ima melodijo (DZ 31) Pesem Kuža pazi (J. Bitenc)

Učenec pozna značilnosti umetne glasbe.

Nauči se pesem Krof.

………

Učenec zna zapeti novo pesem.

Z rokami nakazuje gibanje melodije.

Učenec dokonča slikovni zapis pesmi.

………..

(5)

LUM Povezava z dnevom zemlje Učenec iz odpadnega materiala izdela cvetoč travnik z nekaterimi travniškimi živalmi.

ŠPO Skok v daljino z mesta

https://www.youtube.com/watch?v=kT7ghOZUcFk https://www.youtube.com/watch?v=ZNgiBtlt_FQ

……….

Izbirna športna aktivnost na prostem

Učenec pravilno skoči v daljino z mesta.

………

Učenec izbere poljubno športno aktivnost na prostem in jo izvaja vsaj 30 min (kolesarjenje, rolanje, tek ipd.)

………

DOD Zabavna slovenščina https://interaktivne-

vaje.si/slovenscina_rs/voscilo_zahvala_opravicilo.html

Učenec prepozna neumetnostnih besedila in vadi pravilen zapis (zahvala, voščilo, razglednica, čestitka).

TJA Preverjanje znanja: http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1- 3/TJA_3ab_Navodila_2004.pdf

Zvočni posnetek: http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1- 3/3r_Preverjanje_06_01.m4a

Učenec preveri znanje na teme: družina, občutki, glasbeni instrumenti, liki z barvami in števili ter ura

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Razširjenost tega raziskovalnega področja je pripeljala tudi do prve mednarodne konference s področja prilagodljivih hipermedijev in prilagodljivih spletnih sistemov AH

Cilj diplomskega dela je izdelati spletno trgovino z dodatnimi funkcionalnostmi, ki poleg običajnih funkcionalnosti (prijave uporabnikov, pregleda izdelkov, izvedbe

Prav tako smo dokazali, da lahko z vrednotenjem barvnih razlik na mestih z grčami in brez njih že pred izposta- vitvijo in upoštevanjem te izhodiščne barvne razlike pri

Po vrsti naštejmo tabele, kot bomo vanje vnašali podatke: TIPOSEBE, PROGRAM, OBMOCJE, POSTA, SOLA, OSEBA, IZVEDBA, IZVAJALEC, IZVEDBAIZVAJALEC.. Pri določanju vrstnega reda smo

Izračunaj vsoto in vsoto zaokroži na desetine. Izračunaj količnik in ga zaokroži na stotine. vsoto zaokroži na desetine. Koliko kilometrov prekolesari z isto hitrostjo v 10

Marjan Čeh, Domen Smole, Tomaž Podobnikar - IZVEDBA UNIVERZALNE ONTOLOGIJE GEOGRAFSKEGA PROSTORA V PODMNOŽICI PREDIKATNEGA RAČUNA PRVEGA REDA... Geodetski vestnik 56/1 (2012)IZ

- po mnenju anketiranih ima b-d metoda prednost pred ekološko metodo, ker ima preparate, ki so popolnoma naravni in zato z njimi skrbijo za č isto č o v okolju, za

Predvidene ureditve ob Slivniškem jezeru povezuje krožna učno-rekreacijska učna pot dolžine 6,7 kilometra z več informacijskimi točkami na območjih, kjer so

Slika 5: Vpliv vrstnega reda toplotne obdelave in mehanske izdelave preizku{anca na magnetilno krivuljo in koercitivnost jekla PK331, {ar`a 00854: A) mehanska izdelava je bila

Ena možnost za izbiro vrstnega reda je ta: Iz G odstranimo vozlišče najnižje stopnje, nato iz dobljenega grafa odstranimo vozlišče najnižje stopnje, itn.. Vozlišča nato pobarvamo

Množenje velikih celih števil Množenje velikih celih števil. ● Kako velika so velika

Torej se po zamenjavi vrstnega reda integracije integral

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA Ivan Pavliha, Marijan Prosen: GEOMETRIJA V RAVNINI Poglavje 20: Kotne funkcije ostrih kotov Str.. Enočlenik ima lahko samo koeficient,

Kakˇsna je sploˇsna oblika diferencialne enaˇcbe prvega reda z loˇcljivimi spremenljivkami.. Navedite primer diferencialne enaˇcbe prvega reda z loˇcljivimi spremenljivkami in

Spretno računa BESEDILNE NALOGE z upoštevanjem vrstnega reda – množenje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem.. ura: Pomanjševalnice/ Jure, Jurček

Spretno računa BESEDILNE NALOGE z upoštevanjem vrstnega reda – množenje ima prednost pred seštevanjem in odštevanjem.. Učenec utrjuje seštevanje in odštevanje

Pri sestavljenih računih moraš vedno najprej množiti, šele nato seštevati. Če povzamemo: Množenje ima prednost

- Ustno in pisno vadim kratke pogovore (pozdravim, se predstavim, povem, kako se počutim). Če želim

a) Preveri rešitve včerajšnje naloge za MAT (ponavljanje in utrjevanje = Lastnosti geometrijskih teles), če še nisi (rešitve najdeš pod včerajšnjo preglednico)/ponovi (znanje

Eden izmed razlogov za zavrnitev odobritve je tudi neupoštevanje vrstnega reda predkupnih upravičencev. Mnenje Upravnega sodišča je, da v primeru prodaje kmetijskega zemljišča na

Glede na predstavljene vrednosti in z upoštevanjem znane sestave materialov v bivalnem okolju (tako z vidika mase, kakor tudi površine) bi lahko (teoretično) določili,

kompleksno, smo se pri vrednotenju osredotočili na popolnoma preprosti vrsti obremenitev – tlačno ter natezno. V preddoločenih kritičnih palicah smo določili notranje sile, ki pa ne

V diplomskem delu je predstavljen postopek optimizacije pretočnega predvajanja vsesmernega videa, na podlagi smeri pogleda, na način deljenja izvornega videa na ploščice