• Rezultati Niso Bili Najdeni

Vpogled v SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vpogled v SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2010"

Copied!
26
0
0

Celotno besedilo

(1)

Matjaž Hočevar

Bibliografija UDK 016(497.4)»2010«

Ključne besede: slovenske bibliografije, bibliografije, Slovenija, 2010

Bibliography UDK 016(497.4)»2010«

Key words: bibliographies, Slovenia, 2010

Splošne bibliografije

Biotehniška fakulteta. Knjižnice. Nove knjige 2010 [Elektronski vir]. – 2010. – Do- stopno na: http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice

Brvar, Klemen. Seznam knjig v okviru projekta Knjiga za vsakogar. – Informator / Mariborska knjižnica 2010 št. 113 str. 50–56. – V okviru članka: Knjige za vsakogar – poskus dviga bralne kulture.

Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. Ljubljana 2010 št. 50, 51/52, 53,54,55/56,57,58,59,60/61.

Cankarjeva knjižnica (Vrhnika). Novosti v letu 2010 [Elektronski vir]. – 2010. – Dostopno na: http://www.ckv.si/vsebina.php?vid=20100217053729369.

Centralna ekonomska knjižnica (Ljubljana). Mesečni pregled novih knjig [Elektron- ski vir]. – Januar–december 2010. – Dostopno na: http://www.cek.ef.uni-lj.

si/bilten/bilten.htm

Centralna tehniška knjižnica (Ljubljana). Arhiv novosti [Elektronski vir]. – Janu- ar–december 2010. – Dostopno na: http://www.ctk.uni-lj.si/Osnovni-podatki/

arhiv-novosti.html

Čebron, Jasna. Pregled literarne ustvarjalnost[!] koprskih učiteljiščnikov. – Cesar- sko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru. Koper 2010 str. 72–77. – Bibliografija v besedilu.

HOČEVAR, Matjaž. Slovenian bibliographies in 2010. Knjižnica, 55(2011)2–3, pp.

265–290

(2)

*1Černigoj, Franc. Kako je zaživela knjižna polica v prostorih Društva Gora, na Rupi. – Gora 2009 št. 44 str. 3–7.

Černigoj, Franc. Novosti na knjižni polici na Predmeji ali kako se na Rupo steka duh Gore. – Gora 2010 št. 45 str. 8-9; št. 47 str. 18; št. 48 (2011) str. 39.

Domej, Marjeta. Koroška bibliografija za leto 2008/2009. – Koroški koledar 2010 str. 198–235. – Dostopno tudi na: http://celovec.sik.si/slo/bibliografija.html Dornik, Ema. Knjižne novosti v knjižnicah. – Obzornik zdravstvene nege 2010 št. 1–4. – V sodelovanju s knjižnicami uredila Ema Dornik. – Upoštevane knjižnice: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica; Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta; Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede; Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo Izola; Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; Visoka šola za zdravstvo Novo mesto.

Erjavec, Zdenka. Novosti v knjižnici. – Vzgoja in izobraževanje2010 št. 2–6. – Do- stopno tudi na: http://www.zrss.si/pdf/kazaloVIZ1970-2009.pdf

Fakulteta za socialno delo (Ljubljana). Knjižne novosti januar – junij 2010 [Elektron- ski vir]. – Januar–junij 2010. – Dostopno na: http://www.fsd.uni-lj.si/mma_

bin.php/$fId/2010071513055430/$fName/Knji%C5%BEne+novosti+jan.- -jun.+2010.pdf

Fakulteta za uporabne vede (Nova Gorica). Knjižne novosti [Elektronski vir]. – Ja- nuar–december 2010. – Dostopno na: http://www.fuds.si/si/knjiznica/novosti

*Fakulteta za zdravstvo (Ljubljana). Knjižnica. Seznam novosti [Elektronski vir].

– Januar–december 2009. – Dostopno na http://www.vsz.uni-lj.si/vsebina/si/

glavna/seznam_novosti_61/

Fakulteta za zdravstvo (Ljubljana). Knjižnica. Seznam novosti 2010. – Januar–

december 2010. – Dostopno na http://www.vsz.uni-lj.si/vsebina/si/glavna/

seznam_novosti_61/

Kanič, Alenka. Knjige v tisku 2010 [Elektronski vir]. – Januar–december 2010. – Dostopno na: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=217934816

Knjižnica (Brežice). Novosti v oktobru, novembru, decembru 2010 [Elektronski vir]. – Dostopno na: http://www.knjiznica-brezice.si/knjizne-novosti.html Knjižnica (Sevnica). Novosti [Elektronski vir]. Knjige ; Periodika ; Neknjižno

gradivo ; Članki ; Seznam naročenih časopisov in revij. – Januar–december 2010. – Dostopno na: http://www.knjiznica-sevnica.si/novosti_knjige.php Knjižnica (Velenje). Mesečne novosti [Elektronski vir] : seznam novosti. – Januar–

december 2010. – Dostopno na: http://www.knjiznica-velenje.si/3160

1 Zvezdica označuje tiste enote, ki niso bile objavljene v letu 2010 in niso bile objavljene v predhodnih bibliografijah zaradi različnih težav s pridobivanjem gradiva. Zaostanek lahko obsega obdobje petih let.

(3)

Knjižnica Franca Ksavra Meška (Ormož). Seznam mesečnih novosti za 2010 [Elek- tronski vir]. – Januar–december 2010. – Dostopno na: http://www.orm.sik.si/

Knjižnica Ivana Potrča (Ptuj). Mesečni seznam nove strokovne literature za odrasle ; Mesečni seznam novih leposlovnih del za odrasle [Elektronski vir]. – Junij–december 2010. – Dostopno na: http://www.knjiznica-ptuj.

si/?mdl=page&page_id=25&subpage_id=63

Kosovelova knjižnica (Sežana). Novosti in najbolj brane knjige [Elektronski vir].

– September–december 2010. – Dostopno na: http://www.sez.sik.si/new/

index.php?option=com_content&view=category&id=41:novosti&Itemid=63

&layout=default

Majovski, Ksenija. Slovenska bibliografija v Italiji : leto 2008. – Jadranski koledar priloga 2010 str. 19–67. – Kazala.

Mestna knjižica (Grosuplje). Seznam novosti [Elektronski vir]. – Januar–december 2010. – Dostopno na: http://www.gro.sik.si/tabid/92/Default.aspx

Mestna knjižnica (Ljubljana). Novo gradivo v enotah MKL [Elektronski vir]. – 2010.

– Razdeljeno na: Gradivo za otroke in mladino ; Gradivo za odrasle ; Gradivo iz sredstev osrednje območne knjižnice. – Dostopno na: http://www.mklj.si/

index.php/gradivo/novosti-knjiznicnega-gradiva

Milenković, Marija, Barbara Bizilj. Nove knjige v knjižnicah Inštituta za krimino- logijo pri PF in Ministrstvu za notranje zadeve RS. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo 2010 št. 1 str. 111–114 (januar–marec 2010), št. 2, str. 252–254 (april–maj), št. 3 str. 346–348 (junij–avgust 2010), št. 4 str. 451 (september–

november 2010). – Barbara Bizilj uredila bibliografijo v 2., 3. in 4. številki.

Ministrstvo za okolje in prostor. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (Ljubljana). Novosti v knjižnici URSJV [Elektronski vir]. – Januar–december 2010. – Dostopno na: http://www.ursjv.gov.si/si/info/knjiznica/novosti/

novosti_v_knjiznici_ursjv_marca_in_aprila_2010/

Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana). Nove knjige v NUK [Elektronski vir] / urednica Irena Sešek. – Januar–december 2010. – Dostopno na: http://

www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=222082155.

Lavrenčič Vrabec, Darja, Ida Mlakar. Ozvezdje Knjiga : priročnik za branje kako- vostnih mladinskih knjig 2010 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2009. Ljubljana 2010. – 234 str.

Pedagoška fakulteta (Ljubljana). Knjižne novosti po mesecih [Elektronski vir].

Knjižne novosti v letu 2010. – Januar–december 2010. – Dostopno na: http://

www.pef.uni-lj.si/index.php?id=317

Pravna fakulteta (Ljubljana).Knjižnica. Novosti [Elektronski vir] . – Januar–julij 2010. – Dostopno na: http://www.pf.uni-lj.si/knjiznica-in-zalozba/knjiznica- -pravne-fakultete-113/novosti/?ARCHIVE=1

Seznam novosti informacijskega centra za bibliotekarstvo v NUK-u. – Knjižničarske novice 2010 št. 1/2, 3, 6/7, 10, 11, 12.

(4)

Slovenska bibliografija. A, Serijske publikacije. Letn. 61/2007 / uredili Betka Černač, Alenka Mayer-Laznik, Ferdinand Odak, Tjaša Pavletič-Lacko, Boris Rifl, Daniela Škerget, Marjeta Šušterčič in Tjaša Ujčič. Ljubljana 2010. – 179 str. – Kazali.

Slovenska bibliografija. Knjige / uredili Betka Černač, Matjaž Hočevar, Alenka Mayer-Laznik, Ferdinand Odak, Tjaša Pavletič-Lacko, Veselin Mišković, Boris Rifl, Daniela Škerget, Marjeta Šušteršič, Tjaša Ujčič. Ljubljana 2010 št. 1–4 + Register.

*Sollner Perdih, Anka. Seznam novosti Knjižnice Oddelka za slovenistiko in Od- delka za slavistiko. Leto 2009. – Št. 1–4.

Sollner Perdih, Anka. Seznam novosti Knjižnice Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko. Leto 2010. – Št. 1–4.

Teološka fakulteta (Ljubljana). Knjižne novosti [Elektronski vir]. – Januar–december 2010. – Dostopno na: http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=52

Univerzitetna knjižnica (Maribor). Seznam novosti 2010 [Elektronski vir] / uredili Alenka Mihalič Klemenčič (knjige), Branka Kerec, Karmen Salmič (neknjižno gradivo), Dunja Legat (periodika). – Januar– december 2010 (12 št.). – Dostopno na: http://www.ukm.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=618&langid=1060

Urbanc, Darja. Izbrana bibliografija slovenske politične emigracije po letu 1945.

– Slovenija – duhovna domovina : zgodbe političnih emigrantov. Ljubljana 2010. – Str. 455–494. – Vsebina: Monografije ; Periodika ; Referenčna literatura.

*Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Knjižnica. Novosti v knjižnici Urbani- stičnega inštituta Republike Slovenije. – Urbani izziv 2009 št. 1 str. 121–122, št. 2 str. 71–73 (v angl. str 142–144).

Urbanistični inštitut Republike Slovenija. Knjižnica. Slabe, Vesna. Novosti v knji- žnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije : izbor od decembra 2009 do aprila 2010. – Urbani izziv 2010 št. 2 str. 72, 142–144. – Dostopno tudi na: http://

urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2010-21-02-009.pdf

Bibliografije sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij

Bibliografija članov akademije v letu 2010. – Letopis SAZU knj. 61 2010 str. 124–192.

Biotehnična fakulteta (Ljubljana). Bibliografija Biotehniške fakultete v letu 2009.

– Poročilo za leto 2009 / Biotehniška fakulteta. Ljubljana 2010 str. 115–160.

Fakulteta za farmacijo (Ljubljana). 8. Znanstvena in raziskovalna dejavnost. – Poro- čilo o dosežkih Fakultete za farmacijo v letu 2009. Ljubljana 2010 str. 73–115.

*Fakulteta za gradbeništvo (Maribor). Poročilo o izobraževalnem, raziskovalnem in razvojnem delu za leto 2008. Maribor 2009. – 278 str. – Bibliografija pri posameznih katedrah.

(5)

Ferbežar, Ina. Bibliografija strokovnih delavcev Centra 2009. – Letno poročilo 2009 / Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Ljubljana 2010 str. 70–71.

Filozofska fakulteta (Ljubljana). Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko. »Zur Linde hier, sih dort zur Eichewende« : 90 Jahre Germa- nistikander Universität Ljubljana / Mira Miladinović Zalaznik, Irena Samide (Hrsg.). Ljubljana 2010. – Iz vsebine: Bio- und Bibliographien der Mitarbete- rinnen und Mitarbeiter ; Bio- und Bibliographien ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (str. 112–175). – Izbrana bibliografija pri vseh posameznih biografijah sodelavcev.

Filozofska fakulteta (Ljubljana). Oddelek za sociologijo. Petdeset let študija soci- ologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani : 1960–2010. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. – 171 str. – Iz vsebine: Biogra- fije in bibliografije redno zaposlenih. Diplomantke in diplomanti Oddelka za sociologijo / zbral in uredil Alojz Cindrič. Bibliografija diplomskih del (1989–2010) / zbrala in uredila Mojca Žaberl (str. 99–166).

Inštitut »Jožef Stefan« (Ljubljana). Annual report 2009 / ed. Luka Šušteršič. Lju- bljana 2010. – 271 str. – Bibliografija pri predstavitvi posameznih oddelkov in centrov.

Inštitut »Jožef Stefan« (Ljubljana). Poročilo o delu v letu 2009 / urednik Luka Šušteršič. Ljubljana 2010. – 306 str. – Bibliografija sodelavcev pri posa- meznih odsekih in centrih. – Dostopno tudi na: http://www.ijs.si/ijsw/

Informacije_javnega_zna%C4%8Daja?action=AttachFile&do=get&target

=LP_IJS_2009_SLO.pdf

*Inštitut za celulozo in papir (Ljubljana). Objave raziskovalcev v letu 2008. – ICP poročilo o delu 2008 / uredili Vera Rutar, Leopold Scheicher, Janja Zule. Lju- bljana 2009 str. 74–75. – Dostopno tudi na: http://www.icp-lj.si/datoteke/

letno-porocilo-2008.pdf

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (Žalec). Bibliografija. – Letno poročilo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) za leto 2009. Žalec 2010 str. 77–98.

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (Ljubljana). Bizilj, Barbara. 9. Obja- vljena dela delavcev Inštituta v letu 2009. – Revija za kriminalistiko in krimi- nologijo 2010 št. 2 str. 236–251. – V okviru članka Brinc, Franc: Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v letu 2009.

*Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (Ljubljana). Letno poročilo 2008 / uredil Janez Krušič. Ljubljana 2009. – 144 str. – Z bibliografijami raziskoval- cev pri posameznih oddelkih. – Dostopno tudi na: http://www.imfm.si/

predstavitev-instituta/letna-porocila-imfm

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (Ljubljana). Letno poročilo 2009 / uredil Janez Krušič. Ljubljana 2010. – 140 str. – Z bibliografijami raziskovalcev pri posameznih oddelkih. – Dostopno tudi na: http://www.imfm.si/predstavi- tev-instituta/letna-porocila-imfm

(6)

Kemijski inštitut Slovenije. Gulič, Priscila. Izbrana bibliografija v letu 2009. – Po- ročilo o delu 2009. Ljubljana 2010 str. 213–288.

Kmetijski inštitut Slovenije. Poročilo o delu 2009. Ljubljana 2010. – 245 str. – Bi- bliografija pri posameznih oddelkih.

Narodni muzej Slovenije. Vsebinsko poročilo o delu v letu 2009 / Peter Kos. Lju- bljana 2010. – Bibliografije sodelavcev pri posameznih oddelkih. – Dostopno tudi na: http://www.nms.si/photos/press/PorociloODelu2009.pdf Okoliš, Stane. Slovenski šolski muzej v letu 2009. – Šolska kronika 2010 št. 1 str.

178–186. – Iz vsebine: Muzejski tiski ; Iz zapisov o muzeju v periodičnem tisku ; Bibliografija zaposlenih.

*Onkološki inštitut (Ljubljana). Onkološki inštitut Ljubljana : 70 let : 1938–2008.

Ljubljana 2008 str. 260–265. – Vsebina: Publikacije avtorjev z OI, kjer je OI tudi izdajatelj ; Publikacije avtorjev z OI, ki so bile izdane v sodelovanju z društvi

; Publikacije avtorjev z OI, katerih izdajo so omogočile farmacevtske družbe.

Pedagoška fakulteta (Ljubljana). 5. Bibliografija 2008 / gradivo zbral in uredil Saša A. Glažar : dostopna v elektronski obliki na spletni strani Pedagoške fakultete. – Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko leto 2008/2009. Ljublja- na 2010 str. 40–170. – Bibliografija, razdeljena po oddelkih.– Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/Porocila/

porocilo2008-09.pdf

Račič Simončič, Mojca. Bibliografija sodelavk in sodelavcev SEM za leto 2009. – Etnolog 2010 str. 311–333.

*Sket, Ivanka. Pregled raziskovalnega dela : 1954–2009. – Inštitut za kriminologi- jo pri Pravni fakulteti (Ljubljana). Pregled raziskovalnega dela : 1954–2009.

Ljubljana 2009. – 180 str.

*Sket, Ivanka. Overview of researh work : 1954–2009. – Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (Ljubljana). Overview of research work : 1954–2009.

Ljubljana 2009. – 144 str.

Univerza na Primorskem (Koper). Znanstveno-raziskovalno središče. Poročilo za leto 2009 in program za leto 2010. – Glasnik ZRS Koper 2010 št. 1/2. – 169 str. – Bibliografije sodelavce posameznih inštitutov pri poročilih posameznih inštitutov.

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Življenje teče. Ljubljana 2010 str. 25–28.

Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij

Dular, Anja. Knjižnica knezoškofa Karla Janeza Herbersteina. – Predmet kot repre- zentanca: okus, ugled, moč. Ljubljana 2009 (i.e. 2010) str. 257–278, 281–299.

– Podatki o knjigah med besedilom. – V slov. in angl.

(7)

Erjavec, Zdenka. Bibliografsko kazalo revije Vzgoja in izobraževanje [Elektronski vir] : 1970–2009. Ljubljana 2010. – Dostopno na:http://www.zrss.si/pdf/

kazaloVIZ1970-2009.pdf.

Grum, Martin. Bibliografsko kazalo Revije 2000 : 1969–2009. Ljubljana 2010. – 283 str. – Imensko kazalo.

Hočevar, Matjaž. Slovenske bibliografije v letu 2009. – Knjižnica 2010 št. 3 str.

143–167. – Dostopno tudi na:http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/

K1003/Hocevar.pdf

Jerele, Ines. Bibliografija tiskov 16. stoletja. – Jerele, Ines. Flores in colores : barviti dokumenti kulturne dediščine 16. stoletja na Dolenjskem. Ljubljana 2010 str.

45–87.

Klasinc, Peter Pavel. Dejavnost Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti, Trst in Maribor 2009–2010 in predstavitev 20 številk publikacije »Atlanti« (1991–2010).

– Atlanti 2010 št. 20 str. 27–40. – V angl., it. in slov.

Mravlja, Mija. Bibliografija Kranjskih zbornikov 1960–2000. – Jubilejni Kranjski zbornik 2010 str. 341–352.

O knjižnici je bilo napisano. – Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (Koper). Letno poročilo 2009. Koper [2010] str. 67–72.

Peršin, Blaž, Martin Žnideršič. V majhnem plašču besed : miniaturne knjižice od sumerske glinene ploščice do biblije na čipu : zasebna zbirka dr. Martina Žnideršiča. Ljubljana 2010. – 104 str.

Revija Studia iustipolitana : bibliografija prispevkov. – Letno poročilo 2009 / Osre- dnja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Koper 2010 str. 73–79.

Stanonik, Tončka. Bibliografija Žirovskega občasnika : bibliografsko kazalo tretje desetletke Žirovskega občasnika (2000–2009). – Žirovski občasnik 2010 št. 40 str. 185–208. – Z imenskim kazalom.

Škulj, Edo. Kazalo razprav rimskih simpozijev po avtorjih. – Papeški slovenski zavod (Roma). Ob petdesetletnici Papeškega zavoda v Rimu. Ljubljana 2010 str. 146–162. – Kot dodatek k članku Metoda Benedika Znanstvena dejavnost Slovenika.

Žumer, Frančeska. Bibliografsko kazalo revije Šolsko svetovalno delo v letu 2007 in 2009. – Šolsko svetovalno delo 2010 št.1/2 str.89–91. – Z avtorskim kazalom.

Verstvo

Krajnc-Vrečko, Fanika. Bibliografija del in arhivski viri s področja teološkega izobra- ževanja na Slovenskem. – Actaecclesiastica Sloveniae 2010 št. 32 str. 491–528.

Krajnc-Vrečko, Fanika. Bibliografija del in arhivski viri s področja teološkega izobraževanja na Slovenskem. – Teološki študij na Slovenskem. Ljubljana 2010 str. 491–517.

(8)

*Norčič, Mateja. Bibliografija doktorskih disertacij Teološke fakultete v Ljubljani 1923–2008. – Teološka fakulteta (Ljubljana). 90 /Devetdeset/ let Teološke fakultete v Ljubljani. Ljubljana 2009 str. 129-138.

Družbene in politične vede

*Kalan, Valentin. Seznam predavanj v letih 1919–1969. – Anthropos 2009 št. 3/4 str. 202–243. – Filozofska fakulteta (Ljubljana), Oddelek za filozofijo.

Križnar, Naško. Filmografija Poletne šole vizualnega 1998–2008. – Marušičev zbornik. Nova Gorica 2010 str. 793–798. – V okviru članka: Križnar, Naško:

Poletna šola in vloga vizualne etnografije.

Kronološki pregled raziskav Inštituta za kriminologijo (1957–2005). – Meško, Go- razd. Kriminologija (2. ponatis 1. izd.). Ljubljana 2010 str. 298–311.

Literatura in viri. – Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, Univerza za tretje življenjsko obdobje (Ljubljana). Letno poročilo 2009. Ljubljana 2010 f. 54–65.

Milenković-Vuković, Biljana. Slovenci u Srbiji : bibliografija sa anotacijama. – Tra- ditiones 2010 št. 1 str, 283–320. – Z avtorskim in imenskim kazalom.

Predstavitev spletnih strani ; Predstavitev domače pravne literature na straneh PP

; Predstavitev tuje pravne literature na straneh PP. – Pravna praksa 2010 letno kazalo 2009 (št. 873–922) str. 43, 44, 58–29.

*Priporočena literatura za razumevanje teme socialnega starševstva. – Socialno delo 2009 št. 1–3 str. 175–182. – Pripravile Ana M. Sobočan, Darja Zaviršek, Špela Urh, Mojca Urek, Barbara Goričan, Maja Klun, Irena Rezar, Tanja Mastnak.

Naravoslovne in uporabne vede. Medicina

Lazar, Aleš, Anka Lisec. Geokrožišče – iz tujih strokovnih revij. – Geodetski ve- stnik 2010 št. 1–4.

Založništvo

Biblioteka in publikacije SAZU. – Letopis SAZU 2010 60 str. 283–295.

Breznik, Andreja. Seznam monografij, ki so jih slovenski muzeji in galerije izdali v letu 2009. – Argo 2010 št. 1 str. 178–183.

Knjige založbe Ignis. – Cerullo, Morris. Premagajmo strah. Ljubljana 2010. – [17]

str. dodanih pril.

(9)

Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti : 1956–210. Ljubljana 2010. – [34] str.

Lutar, Mateja. Založništvo. – Letno poročilo 2009 / Center za slovenščino kot drugi/

tuji jezik. Ljubljana 2010 str. 50–53.

Picelj, Zdenko. Založniška dejavnost Dolenjskega muzeja 1950–2010. – Dolenjski muzej (Novo mesto). 60 /Šestdeset/ let Dolenjskega muzeja Novo mesto : 1950–2010. Novo mesto 2010 str. 116–121.

Počivavšek, Marija. Založniška dejavnost Slovenskega muzejskega društva in njegovih predhodnikov. – Slovensko muzejsko društvo. 170 /Sto sedemdeset/

let Slovenskega muzejskega društva. Ljubljana 2010 str. 38–42.

Pregled dela v založbi Annales v letu 2009 ; Seznam publikacij Založbe Annales.

– Glasnik ZRS Koper 2010 št.1/2 str. 110–118, 161–169.

*Pregledi izdanih publikacij v založbi Zavoda RS za šolstvo od 1. 1. do 31. 12. 2008.

– Zavod za šolstvo Republike Slovenije. Letno poročilo o delu Zavoda za šolstvo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008. Ljubljana 2009 str. 120–130.

Publikacije Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. – Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (Koper). Letno poročilo 2009. Koper 2010 str. 65.

Publikacije Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča.

– Informativni bilten 2010 str. 60–65.

Publikacije založbe zavoda v letu 2009. – Zavod za šolstvo Republike Slovenije.

Letno poročilo o delu Zavoda za šolstvo za obdobje od 1. januarja do 31. de- cembra 2009. Ljubljana 2010 str. 127–135.

Slovenia's best for young readers / [edited by Jana Babšek, Janja Vidmar, Irena Miš Svoljšak]. Ljubljana 2010. – 103 str.

Verbinc, Helena. Publikacije Slovenske akademija znanosti in umetnosti za leto 2009 : (z dodatkom za leto 2008). – Letopis SAZU knj. 60 2009 (tiskano 2010) str. 290–295.

Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba. Šport

Bandelj, David. Poezija Ljubke Šorli v uglasbitvah slovenskih skladateljev. – Ljubka Šorli (1919–1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva.

Nova Gorica 2010 str. 209–220. – V okviru članka. – Vsebina: Seznam skladb po zvrsteh ; Kazalo skladateljev … ; Seznam skladateljev po številu uglasbenih pesmi Ljubke Šorli.

Božeglav Japelj, Majda, Tatjana Sirk. Bibliografija. – Ekspresija zemlje II. Piran 2010 str. 59.60. – Zapisi o piranskem Ex-temporu 2005-2009.

Gledališče (Koper). Deset let Gledališča Koper. Koper 2010. – 112 str.

(10)

Intihar Ferjan, Jana. Dopolnilo k umetnostnozgodovinski bibliografiji za leto 2007 : umetnost 20. in 21. stoletja. – Umetnostna kronika 2010 št. 29 str. 44–56.

Javne predstavitve filmskih in video projekcij. – Viler, Darko. Pogled v preteklost idrijskega filmskega kronista Davorina Mraka. Idrija 2010 str. 12–14.

Ješelnik, Simona. VIII. Bibliografija knjig, serijskih publikacij in člankov v sezoni 2008/2009. – Slovenski gledališki letopis 2008/2009 2010 str. 255–298. – Z imenskim kazalom. – 22. nadaljevanje Repertoarja slovenskih gledališč.

Kocijančič, Katarina. Držić na slovenskih poklicnih odrih. – Držić, Marin. Nunc Maroje. Celje 2010 str. 214–221.

Krmelj, Vesna. Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2007 : umetnost do okoli leta 1900. – Umetnostna kronika 2010 št. 26 str. 19–52. – Predmetno in imensko kazalo sta sestavili Tanja Mihelj in Tina Potočnik.

Krmelj, Vesna, Renata Komić. Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2008 : umetnost do okoli leta 1945. – Umetnostna kronika 2010 št. 28 str. 30–67. – Z imenskim kazalom.

Mosca, Marco. Slovenska popevka e gli anni d'oro negli anni Sessanta e Settanta.

Milano 2010. – 198 str.

OHO. Gurshtein, Ksenya. Filmografija OHO-ja. – Kino 2010 št. 11/12 str. 153–154.

OM produkcija. Krajnc, Maja. Filmografija : identificirana v Muzeju OM produkcije do leta 2010. – Kino 2010 št. 11/12 str. 170–171.

*Ravnjak Vili. Repertoar SNG Maribor 1919–2009. – Slovensko narodno gledali- šče (Maribor). Devetdeset let Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru.

Maribor 2009 str. 222–255. – Repertoar za dramo, opero in balet. – Vsebuje tudi Repertoar za jubilejno sezono 2009/2010.

*Rogina, Bojana. Izbrani, kronološko razvrščeni časopisni in televizijski odzivi ob praznovanju jubilejev Moderne galerije. – Moderna galerija (Ljubljana).

Čestitke, obračuni in načrti. Ljubljana 2008 str. 26–27.

*Rossi, Bruno. Documenti sonori resiani. Contributo per una catalogazione ; Dis- cografia resiana – Gruppo folkloristico »Val Resia« (Resia). Plešamö wkop od lëta 1838. – Resia (Udine) 2008 str. 95–137, 138–179.

*Slovenski kulturni center Korotan (Wien). Korotan : kulturne prireditve 1991–

2008. Celovec 2008. – 160 str.

/Štirideset/ 40 let Tedna slovenske drame : 1971–2010. Kranj 2010. – 212 str. – Iz vsebine: Nagrajenci na Tednu slovenske drame ; Predstave na Tednu slovenske drame ; Premierne uprizoritve Prešernovega gledališča Kranj ob otvoritvah Tedna slovenske drame ; Besedila, ki so se potegovala za nagrado Slavka Gruma ; Okrogle mize ; Delavnice dramskega pisanja.

Tršan, Lojz. Filmsko gradivo Slovenskega filmskega muzeja pri Arhivu Republike Slovenije. Ljubljana 2010. – Št. 7. (enote 2339–3417) – 334 str. – Kazala.

(11)

Jezikoslovje. Književnost

Bibliografija učiteljev slovenščine na tujih univerzah v študijskem letu 2008/2009.

– Letno poročilo 2009 /Center za slovenščino kot drugi/ tuji jezik. Ljubljana 2010 str. 20–22.

Blažić, Milena. Domače znanje o mladinski književnosti : izbor novejših izvirnih monografij slovenske literarne vede o književnosti in mladinski književnosti.

– Ozvezdje Knjiga. Ljubljana 2010 str. 26–29.

Disertacije. Magisteriji ; Objavljene jezikoslovne študije. – Skubic, Mitja. Roma- nistika na Slovenskem. V Ljubljani 2010 str. 82–89.

Grum, Martin. Biografske in bibliografske beležke o avtorjih. – Slovenske kratke zgodbe med koncem ene in začetkom druge vojne. Celje 2010 str. 390–467.

*Ilc, Iztok. Prisotnost japonske književnosti na Slovenskem – pregled naslovov. – Azijske in afriške študije 2006 št. 3 str. 61–69.

Književnost Romov v Sloveniji ; Romski zborniki. – Djurič, Rajko, Jožek Horvat.

Zgodovina romske književnosti. Murska Sobota 2010 str. 101–113.

Kocijan, Gregor. Pripovedna proza v Gorenjcu v letih 1934–1941. – Jubilejni Kranjski zbornik 2010 str. 201–206. – Bibliografske omembe v besedilu.

Mlakar, Jasna. Kaj smo brali v letu 2009 : izbor v slovenščini zapisanega ali v njo prevedenega leposlovnega gradiva, ki ga je Mariborska knjižnica kupila v letu 2010. – Informator 2010 št. 111 str. 12–46.

Objave v medijih. – Letno poročilo 2009 /Center za slovenščino kot drugi/ tuji jezik 2010 str. 58-59.

Pomembnejše izdaje Krsta pri Savici ; O Krstu pri Savici. – Prešeren, France. Krst pri Savici. Ljubljana 2010 str. 31–32.

Pregelj, Barbara. Recepcija slovenske literature med špansko govorečimi. – Sodobna slovenska književnost. Ljubljana 2010 str. 239–246. – Bibliografija v besedilu.

Seznam sestavov srednješolskih beril (1850–2010) ; Seznam pesniških antologij od 1868–1993 ; Seznam učnih načrtov od 1849 do 2008. – Božič, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren. Ljubljana 2010 str. 523–532.

Sollner Perdih, Anka. Bibliografija literarnovednih del 2000–2009. – Slavistična revija 2010 št. 4 str. 503–518. – Urejeno po letih.

Subiotto, Namita. Odsev slovenske literarne produkcije (1980–2010) v Makedoniji.

– Sodobna slovenska književnost. Ljubljana 2010 str. 325–246. – Bibliografija v besedilu.

Zločin in kazen F. M. Dostojevskega v slovenskem prevodu ; Dramatizacije romana Zločin in kazen na slovenskih odrih ; O Dostojevskem in romanu Zločin in kazen. – Dostoevskij, Fedor Mihajlovič. Zločin in kazen. Ljubljana 2010 str.

48–50.

(12)

Osebne bibliografije

ALJANČIČ, MARKO

Gregor, Aljančič, Damir Globočnik. Izbor člankov o fotografiji ; Prevodi ; Fotografije v knjigah. – Aljančič, Marko. Marko Aljančič. Kranj 2010 str. 14, 16,20, 22, 26, 28.

ANIČIĆ, BOGOLJUB

Ogorelec, Bojan, Vasja Mikuž. Mag. Bogoljub Aničić, tiskana bibliografija 1979–2009. – Geologija 2010 št. 2 str. 114–117. – V okviru članka Bojana Ogorelca V spomin mag. Bogoljubu Aničiću.

ARTIČEK, DANIEL

Beseda o avtorju. – Artiček, Daniel. Šifra D. N. 20–20. Zgornja Besnica 2010 str. 183–185. – Vsebuje kronološki pregled objav.

*BADJURA, RUDOLF

Kocutar, Stane. Rudolf Badjura, pisec prvih slovenskih turističnih vodnikov.

Maribor 2009. – 32 str. – Z opisom in naslovnicami vodnikov.

*BALOH, MIHA

Nedič, Lilijana, Špela Čižman. Filmske vloge. – Konobelj, Tone. Miha Baloh.

Jesenice 2008 (1. ponatis) str. 18–20.

BEDINA, KATARINA

Nagode, Aleš. Bibliografija Katarine Bedina. – Muzikološki zbornik 2010 št.

2 str. 185–204.

BELAR, ALBIN

Ribarič, Vladimir. Bibliografija Albina Belarja. – Vidrih, Renato, Jože Mihelič.

Albin Belar : pozabljen slovenski naravoslovec. Radovljica 2010 str. 220–222.

BERNIK, JANEZ

Grafične mape ; Grafike vključene v edicije ; Filmi in tv oddaje ; Objave pe- smi ; Pomembnejše monografije in katalogi. – Bernik, Janez. Nočni dnevnik.

Ljubljana 2010 str. 533–535.

BRAJDIĆ, IVAN

Bibliografija Ivana Brajdića = Bibliografija Ivana Brajdića. – Delač-Petković, Karmen. Ivan Brajdić : biografija. Brod Moravice 2010 str. 28–32, 86–90. – Bibliografija v hrv. in slov.

*BRAVNIČAR, MATIJA

Zager, Nataša. Seznam del skladatelja Matije Bravničarja. – Matija Bravničar : (1897–1977). Ljubljana 2008 str. 125–162. – Vsebina: Rokopisi ; Tiski ; Kazalo naslovov in začetkov besedil ; Kazalo pesnikov, prevajalcev in prirediteljev besedil ; Kazalo zasedb in glasbenih zvrsti.

(13)

*BUDWIG, JOHANNA

Objavljena dela avtorice dr. Johanna[!] Budwig. – Budwig, Johanna. Laneno olje, resnična pomoč pri artritisu, srčnem infarktu, raku. Ljubljana 2009 str.

77–84.

*BUTINA, MILAN

Biografija. – Butina, Milan. Milan Butina. Slovenj Gradec 2009 str. 128–133.

– Vsebuje tudi bibliografske podatke.

CANKAR, IVAN

Seznam Cankarjevih del. – Cankar, Ivan. Svetovi srca in duha : odlomki iz del Ivana Cankarja. Ljubljana 2010 str. 267–265.

CERAR, BARBARA

Gajšek, Vladimir. Iz bibliografije Barbare Cerar, osebna bibliografija Barbare Cerar za obdobje 1997–2009. Intelyyway 2010. – V okviru članka: Prešernove nagrade brez Prešerna v letu 2010. – Dostopno na : http://www.intelyway.com/

kultura/na_sceni/vladimir_gajsek-presernove_nagrade_brez_preserna_v_

letu_2010.pdf ČADEŽ, DRAGICA

Sosič, Sarival. Samostojne razstave in razstavni viri ; Skupinske razstave in razstavni viri ; Likovne kolonije ; Vodenje in mentorstvo kiparskih delavnic

; Televizijsko gradivo in sodelovanje na televiziji ; Bibliografija ; Intervjuji ; Kiparkini knjigi. – Sosič, Sarival. Dragica Čadež. Kostanjevica na Krki 2010 str. 169–236 .

ČOH, ZVONKO

Ilustrirane knjige. – Čoh, Zvonko. Zvonko Čoh. Škofja Loka 2010 zadnja notr. str. ov.

ČUK, MARIJ

Bibliografija. – Čuk, Marij. Nikar se ne hudujte na vreme, da je zmešano. Vsak naj najprej pomete pred svojim pragom. Trst 2010 str. 100–102.

DETELA, LEV

Biographie. – Detela, Lev. Lev Detela. Wien 2010 str. 59–64. – Vsebuje biblio- grafske podatke.

DIDEROT, DENIS

Izbrana bibliografija. – Diderot, Denis. D'Alembertove sanje in drugi filozofski spisi. Ljubljana 2010 str. 303–308.

DRAGAN, NUŠA

Baskar, Nil. Filmografija. – Kino 2010 št. 11/12 str. 106–107.

DROLC, FRANC

Bibliografija. – Drolc, Franc. Meseci globoke rose : pesmi, študije in članki, intervju, bibliografija. Motnik 2010 str. 225–261.

(14)

DRŽIĆ, MARIN

Grum, Martin. Marin Držić pri Slovencih. – Držić, Marin. Nunc Maroje. – Celje 2010 str. 201–213.

DÜFFEL, JOHN VON

Gledališke igre in dramatizacije ; Proza in esejistika ; Nagrade. – Gledališki list SNG Drama Ljubljana. Ljubljana 2010/11 št. 6 uprizoritev 7 str. 12–13.

FATUR, SILVO

Faturjeve knjige. – Fatur, Silvo. Okruški. Koper 2010 str. 252–253.

FLUSSER, VILÉM

Izbrana bibliografija. – Flusser, Vilém. K filozofiji fotografije. Ljubljana 2010 str. 91.

GANTAR, KAJETAN

Čop, Breda, Renata Hrovatič, Zala Rott. Bibliografija akad. prof. dr. Kajetana Gantarja od 1953-2010. – Musis amicus : posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja. Ljubljana 2010 str. 441–464.

GIBRAN, KAHLIL

Objave v slovenskih periodičnih publikacijah ; Samostojne knjižne objave v slovenskem prevodu. – Gibran, Kahlil. Ognjene črke. Celje 2010 str. 281–282.

*GOBEC, RADOVAN

Gobec, Mitja. Radovan Gobec (1909–1995) : katalog glasbenih del. Tržič 2009. – 55 str.

GODINA, KARPO

Krajnc, Maja. Filmografija. – Kino 2010 št. 11/12 str. 116–117.

*GRABNAR, BOŽIDAR

Mrak, Pavel. Božidar Grabna (1946–2004) : akademski slikar. – Vrhniški raz- gledi 2007 št. 8 str. 150–159 . – Vsebuje življenjepis in bibliografske podatke.

*GRADNIK, ALOJZ

Košuta, Miran. Bibliografia cronologica delle poesie di Alojz Gradnik pub- blicate in traduzione italiana. – ALOJZ Gradnik. Trieste 2008 str. 92–94. – V okviru članka: Le traduzioni della poesia di Alojz Gradnik in italiano.

Frelih, Darja. Le poezie di Alojz Gradnik musicate da compositori sloveni.

– Alojz Gradnik. Trieste 2008 str.138–148. – Seznam z imenskim kazalom skladateljev v okviru istega članka.

GRAFENAUER, NIKO

Kovač, Tatjana. Bibliografija. – Kovač, Tatjana. Niko Grafenauer : razstava ob pesnikovi sedemdesetletnici. Ljubljana 2010 str. [3–6].

Kobe, Marjana. Bibliografija prispevkov Nika Grafenauerja, objavljenih v reviji Otrok in knjiga ; Bibliografija prispevkov o Niku Grafenauerju, objavljenih

(15)

v reviji Otrok in knjiga. – Otrok in knjiga 2010 št. 78/79 str. 17. – V okviru članka Spominski utrinki.

GRAFENAUER, STANKO

Zupančič, Nina, Mirka Trajanova. Akademik prof. dr. Stanko Grafenauer : pomembnejša bibliografija. – Geologija 2010 št. 2 str. 118–120. – V okviru članka obeh avtorjev V spomin akademiku prof. dr. Stanku Grafenauerju.

GRIČNIK, ANTON

Dodatek še enega druženja (včasih me sprašujejo): kratko o življenju in več o dosedanjem delu avtorja te knjige. – Gričnik, Anton. Srečanja v zeleni pohorski katedrali. Celje 2010 str. 569–634.

GROŠELJ, ANDREJ

Bibliografija. – Grošelj, Andrej. Andrej Grošelj. Kostanjevica na Krki 2010 str. [15].

GROZDE, LOJZE

Štrukelj, Anton. Strletova knjiga o Lojzetu Grozdetu. – Mednarodna katoliška revija Communio 2010 št. 2 str. 207–211. – Vsebuje oštevilčeni seznam knjig o L. Grozdetu.

*GRUDEN, FRANCE

Bibliografija. – Gruden, France. France Gruden. Ljubljana 2009 str. 38.

*HUMEK, MILOŠ

Skladateljska zapuščina profesorja Miloša Humeka ; Literarna zapuščina prof. Miloša Humeka. – Humek, Miloš. Profesor Humek. Kočevska Reka 2009 str. 212–215.

HUZJAN, ZDENKO

Žalik Huzjan, Milojka. Umetnikove objave po letu 2000 ; Pomembnejša literatura o Zdenku Huzjanu. – Inhof, Robert. Notranje ravnanje. Ljubljana 2010 str. 103–106.

IVANJKO, ŠIME

Bibliografija. – ŠIME Ivanjko. Maribor 2010 str. 167–247.

*JELINČIČ, DUŠAN

Bibliografija [Elektronski vir]. – Dostopno na: http://www.gore-ljudje.net/

novosti/36587/. – Zadnjič ažurirano 1. avgusta 2009.

*JOVANOVIĆ, DUŠAN

Bio-bibliografija i tetrografija na Dušan Jovanović. – Jovanović, Dušan. Oslo- boduvanjeto na Skopje. Skopje 2007 str. [437]–444.

KARAHASAN, DŽEVAD

Izbrana bibliografija. Vilenica / 25. Mednarodni literarni festival. 2010 str.

10–15. – Vzporedno v slov in angl. – Dostopno tudi na: http://www.vilenica.

si/press/Almanac_vilenica_2010-web.pdf

(16)

KARIĆ, ENES

Biografija in bibliografija. – Vilenica / 25. Mednarodni literarni festival.

2010 str. 104–105. – Dostopno tudi na: http://www.vilenica.si/press/Alma- nac_vilenica_2010-web.pdf

KERNJAK, MIRO gl. KERNJAK, PAVLE KERNJAK, PAVLE

Samostojne objave verzov Pavleta Kernjaka. – Nemec Novak, Jasna. Pavle Kernjak. Celovec, Ljubljana, Dunaj 2010 str. 732.

Jelerčič, Ivo. Objave skladb Pavleta in Mira Kernjaka v notnih zbirkah in revijah. – Nemec Novak, Jasna. Pavle Kernjak. Celovec, Ljubljana, Dunaj 2010 str. 734–741.

*KIRBIŠ, IVO

Reference : (izbor). – Kirbiš, Dušan. Prasnov : 27. november – 31. december 2008, Poslovni center Mercator. Ljubljana 2008 str. [11].

KLINEC, RUDOLF

Černic, Peter, Renato Podbersič. Bibliografija dr. Rudolfa Klinca. – Klinec, Rudolf. Dnevniški zapisi. Gorica 2010 str. 396–398.

*KOBAL, ALEKSIJ

Zupan, Alenka, Petja Grafenauer Krnc. [Bibliografija]. – Kobal, Aleksij. Aleksij Kobal. Kojsko 2008 str. 226–231.

KOMELJ, MIKLAVŽ

Gajšek, Vladimir. Iz bibliografije Miklavža Komelja, osebna bibliografija Mi- klavža Komelja za obdobje 1987–2010. Intelyyway 2010. – V okviru članka:

Prešernove nagrade brez Prešerna v letu 2010. – Dostopno na : http://www.

intelyway.com/kultura/na_sceni/vladimir_gajsek-presernove_nagrade_brez_

preserna_v_letu_2010.pdf

*KOROŠAK, BRUNO

Lušina, Branko. II. Bibliografija. – Lušina, Branko. Vodnik ko knjižni razstavi frančiškana p. Bruna Korošaka ob 65. obletnici mašništva. Nova Gorica 2008 str. 7–12.

KOSMAČ, CIRIL

Hočevar, Matjaž. Izbrana bibliografija Cirila Kosmača. – Ciril Kosmač : 1910–1980 : tisti pomladni dan je bil lep. Ljubljana 2010 str. 271–283.

KOSOVEL, SREČKO

Literatura o Kosovelu : (izbor). – Kosovel, Srečko. Izbrane pesmi. Ljubljana 2010 str. 166–167.

KOŠTIÁL, IVAN

Koštiál, Rožana. Bibliografija Ivana Koštiála. – Cesarsko-kraljevo možko uči- teljišče v Kopru. Koper 2010 str. 102–114.

(17)

KOŠUTA, MIRAN

Miran Košuta : popis del 1980–2010. – Košuta, Miran. Mikrofonije. Trst 2010 str. 163–197.

*KOVAČIČ, FRANC

Pokrajinski arhiv (Maribor). Dr. Franc Kovačič v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : osebni fond / pripravil Jure Maček. Maribor 2009. – 263 str.

KOZAR, LOJZE

Kuzmič, Franc. Bibliografija Lojzeta Kozarja. – Kozar, Lojze, ml. Vsa moja ljubezen. Celje 2010 str. 203–216. – Z uvodom: Literatura o Kozarju in nje- govem delu.

*KRAJNČIČ, BOŽIDAR

Osebna bibliografija za obdobje 1972–2009. – Krajnčič, Božidar. Ustanovitev in izgradnja Botaničnega vrta Univerze v Mariboru od 1945 do 2008 : znanstvena monografija. Maribor 2009 str. 139–154.

KRALJ, TONE

Milovanović, Goran. Izbrana literatura o umetniku = Bibliography. – Galerija Božidar Jakac (Kostanjevica na Krki). Stalna zbirka Toneta Kralja. Umetnost Toneta Kralja. Kostanjevica na Krki 2010 str. 135–139.

KUMAR, ALDO

Gajšek, Vladimir. Iz bibliografije Alda Kumarja, osebna bibliografija Alda Ku- marja za obdobje 1980–2010. Intelyyway 2010. – V okviru članka: Prešernove nagrade brez Prešerna v letu 2010. – Dostopno na : http://www.intelyway.com/

kultura/na_sceni/vladimir_gajsek-presernove_nagrade_brez_preserna_v_

letu_2010.pdf LAINŠČEK, FERI

Radovanovič, Vesna. Bibliografija Ferija Lainščka. – Po ravnici navzgor. Murska Sobota 2010 str. 234–249.

Štritof, Vilma. Radiografija Ferija Lainščka. – Po ravnici navzgor. Murska Sobota 2010 str. 250–251.

Filmografija Ferija Lainščka. – Po ravnici navzgor. Murska Sobota 2010 str. 243.

Bibliografski podatki : bibliografija, filmografija, radijske igre, nagrade. – Lain- šček, Feri. Ne povej, Kaj si sanjala [Elektronski vir]. Ljubljana 2010. – Zvočna knjiga na USB ključku, bibliografski podatki pa v tekstovni obliki.

LAVRIČ, TOMAŽ

Rogina, Bojan. Biografija in bibliografija. – Lavrič, Tomaž. Tomaž Lavrič.

Ljubljana 2010 str. 156–166.

LIČEN KRMPOTIĆ, MIRA

Nives Marvin. Bibliografija = Bibliografia = Bibliography. – Ličen Krmpotić, Mira. Mira Ličen Krmpotić. Piran 2010 str. 231–236.

(18)

*MAKOVEC,VLADIMIR, 1909–2006

Bibliographie von Vladimiro Macchi. – Strorost, Jürgen. In memoriam Vladi- miro Macchi. Bonn 2008 str. 73–76.

MAKUC, ANDREJ

[Bibliografija]. – Makuc, Andrej. Antigonce ali Klijinioključki. Slovenj Gradec 2010. – Na zavihkih ov.

*MAKUC, VLADIMIR

Bibliografija. – Makuc, Vladimir. Vladimir Makuc : dela. Ajdovščina 2006 str.

47–51. – Nadaljevanje od leta 1985.

Brecelj, Matjaž. Bibliografija. – Goriški muzej (Nova Gorica). Zbirka podarjenih del Vladimirja Makuca. Nova Gorica 2010 str. 267–281.

MARC, DAVORIN

Meden, Jurij, Bojana Piškur. Filmografija. – Kino 2010 št. 11/12 str. 125–127.

*MARUŠIČ, BRANKO

Opere di Branko Marušič in italiano. – Marušič, Branko. Il vicino come amico realtá o utopia? Gorizia 2007 str. 251–254.

MIKLAVC, JUNOŠ

Izbrana bibliografija. – Miklavc, Junoš. Junoš Miklavc. Piran 2010 str. 48.

*MIRČEVSKA, ŽANINA

Uprizorjena dramska besedila = Previously staged plays by Žanina Mirčevska.

– Grumova nagrada za najboljše dramsko besedilo. Kranj 2009 str. [10, 22].

MLINAR, RUDI

Rudi Mlinar – kulturni delavec in pisatelj. – Mlinar, Rudi. Šepetanje lip : ro- man o Francu Ksaverju Mešku. Celovec 2010 str. 303–304. – Bio-bibliografski podatki.

MOHORIČ, MILENA

Kralj, Lado. Bibliografija Milene Mohorič. – Mohorič, Milena. Zgodbe iz tri- desetih let. Ljubljana 2010 str. 194–197.

MRŠNIK, IVO

Izbrana bibliografija. – Mršnik, Ivo. Odsevi zavesti. Ljubljana 2010 str. 167–168.

*MUHOVIČ, JOŽEF

Znanstveno-raziskovalna in publicistična dejavnost. – Muhovič, Jožef. Iz oči v oči s prezenco. Celje 2008 str. 75–79.

MUŠIČ, MARKO

Monografije o arhitekturi Marka Mušiča. – Košir, Fedja. Kolašin, Lovčen.

Ljubljana 2010 str. 61.

Monograph publications on architecture created by Marko Mušič. – Košir, Fedja. Kolašin, Lovčen. Ljubljana 2010 str. 61.

(19)

MUŠIČ, ZORAN

Bibliographie : sélection pour lœvre imprimé. – Mušič. Zoran. Music. Venezia 2010 str. 209–212.

NOVAK, VILKO

Kozar-Mukič, Marija. Bibliografija madžarskih spisov Vilka Novaka. – Glasnik Slovenskega etnološkega društva 2010 št. 3/4 str. 89–90. – V okviru članka Publikacije Vilka Novaka v madžarščini.

OLIBAN, ANTON

Suhodolčan Dolenc, Marija. Bibliografija Antona Olibana. – Anton Oliban, narodni buditelj, kulturni delavec, prijatelj Prešernov. Prevalje 2010 str.

246–274. – Z imenskim kazalom.

OMAN, VALENTIN

Bibliographie/bibliografija/bibliography. – Oman, Valentin. Nazaj. Klagenfurt 2010 str. 204.

PARTLJIČ, TONE

Bibliografija Toneta Partljiča. – Partljič, Tone. Hvala vam, bogovi, za te blodnje.

Maribor 2010 str. 343–345.

PETTENER, ALFREDO

L'elencodelle opere attribuite a Pettener = Popis domnevnega Pettenerjevega opusa. – Škerlič, Lea. Alfredo Pettener e la fotografie del Litorale = Alfredo Pettener in obalna fotografija. Izola 2010 str. 39–41, 137–139.

*PIRIH, DUŠAN

Objave (fotografije, montaže, besedila) ; Bibliografija. – Pirih Dušan. Razkri- vanje skritega. Ljubljana 2009 str. 43–45.

PIVK, HERMAN

Bibliografija/bibliografia. – Pivk, Herman. Hotel Ba – Bo. Piran 2010 str.

[19–20].

PODBEVŠEK, ANTON

Bibliografija. – Podbevšek, Anton. Zbrane pesmi [Elektronski vir] : elektron- ska znanstveno kritična izdaja. Dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana 2010.

– Dostopno na:http://nl.ijs.si/e-zrc/podbevsek/html/pdb.teiHeader-sl.html

*PODGORNIK, TOMO

Bibliografija. – Medved, Andrej, Ješa Denegri, Sergej Kapus. Rojstvo moder- nizma. Koper 2009 str. 131–133.

POGAČNIK, MARKO

Izbor avtorjevih knjig v slovenščini. – Pogačnik, Marko. Skrivno življenje Zemlje. Mengeš 2010 str. 279.

PONGE, FRANCIS

Slovenski prevodi Pongeevih pesmi ; Drugi Pongeevi spisi ; O Pongeevem ustvarjanju. – Ponge, Francis. V imenu stvari. Ljubljana 2010 str. 69–70.

(20)

*POTOČNJAK, DRAGICA

Dramska besedila ; Radijske igre ; Knjižne izdaje in objave ; Nagrade. – Gru- mova nagrada za najboljše dramsko besedilo. Kranj 2009 str. [85–86].

PREGELJ, VASKO

Poniž, Denis. Filmografija. – Kino 2010 št. 11/12 str. 182.

PROSEN, MARIJAN

Prosen, Maja, Stana Prosen. Bibliografija Marijana Prosena, 1960–2010 [Ele- ktronski vir]. – 2010. – 46 str. : ilustr. – Dostopno na: http://www2.arnes.

si/~gljsentvid10/Marijan_Prosen_%20bibliografija_celota2010_Gimn._Shent- vid.pdf

RAJHMAN, JOŽE

Dela Jožeta Rajhmana. – Krajnc-Vrečko, Fanika. Človek v božjem okolju : teološka misel Jožeta Rajhmana v luči teološke antropologije. Ljubljana 2010 str. 211–219.

RAVIER, ANDRÉ

Avtorjeva dela o svetem Frančišku Saleškem in sveti Ivani Šantalski. – Ravier, André. Učenjak in svetnik Frančišek Saleški. Ljubljana 2010 str. 238.

*REBULA, ALOJZ

Bibliografija. – Alojz Rebula. Biografia per immagini. Trst 2009 str. 322–348.

REICHMAN, JELKA

Koršič, Petra. Bibliografija ilustriranih knjig Jelke Reichman. – Čudežni vrt : zgodbe in pesmi s podobami Jelke Reichman. Ljubljana 2010 str. 231–237.

*ROZMAN, DRAGO VIT

Klemenc, Sonja. Bibliografija/Bibliography. – Sosič, Sarival. Drago Vit Rozman:

kipi v prostoru in času. Ljubljana 2008 str. 60–63.

ROZMAN, LOJZE

Nedič, Lilijana. Filmografija. – Vrdlovec, Zdenko, Polde Bibič, Lilijana Nedič.

Poklon Lojzetu Rozmanu. Ljubljana 2010 str. 41–42.

ROZMAN, VINKO

Peče, Miha. Filmografija. – Kino 2010 št. 11/12 str. 206.

ROŽANC, MARJAN

Hočevar, Matjaž. Izbrana bibliografija Marjana Rožanca. – Rožanc, Marjan.

Rdeči zajčki. Ljubljana 2010 str. 327–360.

*SEMENIČ, SIMONA

Umetniško ustvarjanje. – Grumova nagrada za najboljše dramsko besedilo.

Kranj 2009 str. [98–102].

SEVER, LEOPOLD

Samec, Marija. Bibliografija. – Zbornik občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 2010 št. 26 str. 143. – V okviru članka Leopold Sever – naravoslovec in raziskovalec ob 70-letnici (str. 139–143).

(21)

SIMONČIČ, ANDREJ

Osebna bibliografija direktorja, doc. dr. Andreja Simončiča za leto 2009. – Kmetijski inštitut Slovenije. Poročilo o delu 2009. Ljubljana 2010 str. 43–45.

SIVEC, IVAN

Bibliografija. – Sivec, Ivan. Saga o Karantaniji. Del 1, Kralj Samo. Ljubljana 2010 str. 263–269.

Bibliografija. – Sivec, Ivan. Saga o Karantaniji. Del 2, Cesar Arnulf. Ljubljana 2010 str. 267–273.

Bibliografija. – Sivec, Ivan. Saga o Karantaniji. Del 3, Kneginja Ema. – Lju- bljana 2010 str. 277–281.

Sivec, Ivan. Mojih prvih sto. Kamnik 2010. – 100 str. – O svojem pisateljevanju.

O pisatelju Ivanu Sivcu. – Sivec, Ivan. Godec v nebesih. Kamnik 2010 str.

258–264.

SIVEC, JOŽE

Frelih, Darja, Klemen Grabnar. Bibliografija zaslužnega profesorja dr. Jožeta Sivca (1953–2005). – Sivec, Jože. Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja. Ljubljana 2010 str. 321–346.

SLAK, FRANCI

Peče, Miha. Filmografija (zgodnja dela). – Kino 2010 št. 11/12 str. 220.

STAHE, GUIDO

Pavlovec, Rajko. Pregled Stachejevih publikacij o Istri. – Folia biologica et geologica 2010 št. 3 str. 93–95. – V okviru članka Guido Stache in Istra.

STEFAN, JOŽEF

Bibliografija. – Ottowitz, Niko. Jožef Stefan. Celovec 2010 str. 65–78. – Po Sandi Sitar, Jožef Stefan – pesnik in fizik.

STUPICA, MARLENKA

Koršič, Petra. Bibliografija ilustriranih knjig Marlenke Stupica. – Drevo pravljic.

Ljubljana 2010 str. 380–390. – Objavljeno tudi v dotisu v istem letu.

SUHODOLČAN, LEOPOLD

Suhodolčan Dolenc, Marija. Izvleček iz bibliografije Leopolda Suhodolčana.

– Suhodolčan, Leopold. Mornar na kolesu. Ljubljana 2010 str. 120–126.

ŠALAMUN, TOMAŽ

Tomaž Šalamun: bibliografija (1966–2010). – Šalamun, Tomaž. Ko vdre senca.

Ljubljana 2010 str. 193–202.

ŠAVEL, IRENA

Kuzmič, Franc. Bibliografija Irene Šavel. – Zbornik soboškega muzeja 2010 št. 15 str. 13–27. – Urejena kronološko.

(22)

*ŠELIGO, RUDI

[Bibliografija]. – Rudi Šeligo. Kranj 2009 str. 28.

ŠIKULOVÁ, VERONIKA

Biografija in bibliografija. – Vilenica / 25. Mednarodni literarni festival. Lju- bljana 2010 str. 230–231.

ŠTUHEC, IGOR

Fratnik Kobe, Nataša. Bibliografija klavirskih del Igorja Štuheca. – Fratnik Kobe, Nataša. Klavirska dela skladatelja Igorja Štuheca. Štanjel 2010 str. 49.

ŠTURM, LOVRO

Šturm, Lovro. Opus. – Dignitas 2010 št. 45/46 str. 63–74. – V okviru prispevka:

Curriculim vitae in opus.

TERČELJ, FILIP

Bibliografski dodatek. – Terčeljevi dnevi (2010 ; Ajdovščina / Log pri Vipavi).

Zbornik Terčeljevih dni, Šturje, Ajdovščina, Log, 25. 6. 2010. Ljubljana 2010 str. 137–143. – Vsebina: Obeležja ; Slovesnosti ; Bibliografija Filipa Terčelja ; Bibliografija o Filipu Terčelju iz zbirke tiskov Slovencev zunaj RS ; Bibliografija o Filipu Terčelju in njegovem delu v domovini ; Spomenik Filipu Terčelju na Cankarjevem trgu, v Šturjah 2007, 2010.

*VELKOVRH, FRANCE

Sket, Boris. France Velkovrh, malakolog in speleobiolog : 1934–2009. – Acta biologica Slovenica 2009 št. 2 str. 3–6. – Z bibliografijo.

VIDOVIČ MUHA, ADA

Sollner Perdih, Anka. Bibliografija dr. Ade Vidovič Muha 1999–2009. – Sla- vistična revija 2010 št. 1 str. 171–183.

*VILČNIK, ROK

Drame ; Lutkovne igre ; Radijske igre ; Režije ; Scenografije ; Kostumografije. – GRUMOVA nagrada za najboljše dramsko besedilo. Kranj 2009 str. [192–194].

VOUK, KARL

Katalogi, publikacije (izbor). – Vouk, Karl. Slike, objekti. Slovenj Gradec 2010 str. 79.

*VOZELJ, FRANC

Bibliografija. – Vozelj, Franc. Vozelj Franc. Kranj 2010 str. 115–120.

VRATUŠA, ANTON

Kuzmič, Franc. Iz bibliografije Antona Vratuše. – V svet po veliki, beli cesti : 95 let akademika Antona Vratuše. Murska Sobota 2010 str. 85–107.

WANG, HUIQIN

Izbrana bibliografija. – Wang, Huiqin. Prepletena pot. Ljubljana 2010 str.

129–135.

(23)

*WRABER, TONE

Bačič, Tinka, Nejc Jogan. Bibliografija dr. Toneta Wraberja (ob njegovi 70-le- tnici). – Hladnikia 2009 št. 23 str. 3–52.

ZABEL, IGOR

Bibliografija literarnoteoretskih besedil Igorja Zabela. – Zabel, Igor. Eseji III.

Ljubljana 2010 str. 343–352.

ZAPLOTNIK, NEJC

Košir, Mitja. Bibliografija. – Zaplotnik, Nejc. Pot. Ljubljana 2010 str. 279.

ZDRAVIČ, ANDREJ

Baskar, Nil. Filmografija. – Kino 2010 št. 11/12 str. 239–240.

ZLOBEC, CIRIL

Knjižna bibliografija Cirila Zlobca. – Zlobec, Ciril. Tiho romanje k zadnji pesmi. Ljubljana 2010 str. 97–[108]. – Objava tudi v prvem dotisu v istem letu.

ZUPANC, LOJZE

Janežič, Helena. Lojze Zupanc in njegov opus. – Zupanc, Lojze. Kamniti most.

Škofja Loka 2010 str. 289–323.

*ZUPANIČ, NIKO

Hudelja, Mihaela. Bibliografski opus Nika Zupaniča. – Niko Zupanič, njegovo delo, čas in prostor. Ljubljana 2009 str. 193–214.

Bibliografije več oseb

Gelt, Draga, Liliana Eggleston-Tomažič. Anthology of Slovenian artists and sculp- tors in Australia = Antologija Slovenskih slikarjev in kiparjev v Avstraliji.

Melbourne, Kew (Victoria) 2010. – Bibliografija le pri nekaterih predstavljenih umetnikih.

Trobec Zadnik, Dragica, Vanja Pfajfar. Pregled Valvasorjevih nagrajencev, dobitni- kov Valvasorjevih priznanj in Valvasorjevih častnih priznanj od leta 1971 do 2008. – Slovensko muzejsko društvo. 170 /Sto sedemdeset/ let Slovenskega muzejskega društva. Ljubljana 2010 str. 70–78. – V okviru članka: Valvasorjeve nagrade, priznanja in častna priznanja.

TVORCI slovenske pomorske identitete / Pavlina Bobič … et al. ; ur. Andrej Rahten, Mateja Matjašič Friš, Nadja Terčon. Ljubljana 2010. – 285 str.

Domoznanstvo. Zemljepis. Zgodovina

Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini : zbrana dokumentacija slovenskih ar- hivov o arhivskem gradivu v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence, v

(24)

letu 2009 : (poročila in popisi) / glavni urednik Gašper Šmid. – Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini 2010 št. 1. – 194 str.

Hladnik, Miran. Kranjski tiski do druge svetovne vojne. – Jubilejni Kranjski zbornik 2010 str. 194–200. – Bibliografske omembe v besedilu.

Jerele, Ines. Bibliografija tiskov 16. stoletja. – Flores in colores. Ljubljana 2010 str.

43–87.

*Južnič, Stanislav. Arhitektura preteklosti za slovensko prihodnost. – Architectura ante homo artificialis. Ljubljana 2009 f. 2–53. – Vsebina pregledov v članku:

Mayrjeva ljubljanska ponudba del o arhitekturi v nemškem jeziku ; Volfove knjige o stavbarstvu ; Knjige o arhitekturi in vojaštvu zunaj dvanajstega ra- zreda o arhitekturi v Volfovem katalogu … ; Valvasorjeve knjige o arhitekturi ; Gruberjeve knjige o arhitekturi ; Pisci Zoisovih knjig, povezanih z arhitekturo.

Južnič, Stanislav. Hallersteinove knjige. – Zgodovinski časopis 2010 št. 3/4 str.

374–377. – V okviru članka: Kranjec Hallerstein je ponesel luč znanja med Kitajce.

*Južnič, Stanislav. Knjige o vakuumskih poskusih na slovenskem pred katodnimi elektronkami. – Vakuumist 2009 št. 4 str. 25–32. – S petnajstimi tabelarnimi seznami.

Južnič, Stanislav. Paracelz pri ljubljanskih frančiškanih. – Acta Chimica Slovenica 2010 št. 4 str. 112–115. – Knjige o kemiji v ljubljanski frančiškanski knjižnici.

*Južnič, Stanislav. Preglednica 1: Časovna razvrstitev fizikalno-matematičnih spisov loških kapucinov v Joahimovem katalogu (1740–1753 Škofja loka) (str.

37–43) ; Preglednica 2: Časovna razporeditev knjig nedatiranega kranjskega kataloga (Kranj), s strokovno skupino filozofije pod črko V … (str. 48–54) ; Preglednica 3: Kapucinski medicinski spisi v loški zbirki (zdravstvo, strokov- na skupina Y) z različno oštevilčenimi knjigami … (str. 56–58) ; Preglednica 4: Medicinski spisi v kranjski kapucinski zbirki, z dodanimi farmacevtskimi ter botaničnimi in celo zemljepisno-matematično Krausovo knjigo (strokovni skupini W, X) (str. 61–66). – Loški razgledi 2009 št. 56. – V okviru članka:

Kapucinsko prirodoslovje v Škofji Loki (str. 34–72).

Južnič, Stanislav. Preglednica 1: Jezuiti, katerih fizikalna dela in prevode je Zois kupoval (str. 122–124) ; Preglednica 2: Zoisova jezuitska matematika (str.

128) ; Preglednica 3: Zoisova tehnika, numizmatika in etnologija izpod peres jezuitov in njihovih učencev (str. 131–132). – IZ dežele Jurija Vege : zbornik občine Dol pri Ljubljani. Dol pri Ljubljani 2010. – V okviru članka: Jezuitska dediščina barona Žige Zoisa (str. 107–143).

*Južnič, Stanislav. Preglednica 1: Knjige o vakuumskih in drugih sodobnih tehnikah novomeških frančiškanov od kartezijanskih učbenikov do prvih slovenskih del (str. 45) ; Preglednica 2: Zoisova fizika vakuuma in elektrike ; Preglednica 3:

Zoisova filozofija vakuuma (str. 49–50). – Vakuumist 2009 št. 1/2. – V okviru članka: Vakuum barona Zoisa (ob dvestoletnici ilirskih provinc) str. 37–56.

(25)

*Južnič, Stanislav. Preglednica 1: Prirodoslovne, fizikalne, matematične, stavbarske in tehniške knjige o vakuumu pri cistercijanih v Stični, večinoma iz Florjanči- čeve zapuščine (str. 33–34). – Vakuumist 2009 št. 3. – V okviru članka: Knjige o vakuumu iz nekdanje knjižnice cistercijanov v Stični (ob 225-letnici ukinitve samostana v Stični, ob 250-letnici Florjančičeva smrti) str. 30–42.

Južnič, Stanislav. Preglednica 1: Število knjig v zasebnih zbirkah kranjskih velmož

… (str. 57–58) ; Preglednica 2: Objave in pomembnejši rokopisi Erbergov iz Dola (str. 60–61). – Iz dežele Jurija Vege : zbornik občine Dol pri Ljubljani 2010. – V okviru članka: Erbergova dolska graščina, zibelka kranjskih znan- stvenikov (str. 49–105).

Južnič, Stanislav. Vakuumske knjige na slovenskih tleh. – Južnič, Stanislav. Zgo- dovina raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik. 2. del. Ljubljana 2010 str. 59–209. – Pregledi med besedilom.

*Južnič, Stanislav. Preglednica 1: Z vakuumom povezana literatura loških in kranj- skih kapucinov, ki jo je Joahim (1740–1753) uvrstil k filozofiji s fiziko (str. 23)

; Preglednica 2: Z raziskovanjem vakuuma povezani medicinski spisi v loški kapucinski zbirki (str. 24) ; Preglednica 3: Vakuumske knjige novomeških frančiškanov (str. 29). – Vakuumist 2008 št. 3. – V okviru članka: Prvih 800 let frančiškanskega vakuuma za Slovence (ob 800-letnici frančiškanskega reda v letu 2009) str. 22–31.

Nove pridobitve arhivov v letu 2009. – Arhivi 2010 št. 2 str. 259–265.

Pokrajinski arhiv (Maribor). Ogrizek, Emica. Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor : 1898–1941. Maribor 2010. – 227 str.

Rovšnik, Borut, Ralf Čeplak Mencin, Elizabeta Petruša Štrukelj. Muzeoforum 1991–2009. – Slovensko muzejsko društvo. 170 /Sto sedemdeset/ let Sloven- skega muzejskega društva. Ljubljana 2010 str. 57–66. – V okviru članka: 18 let muzeoforuma: 1991–2009. – Vsebina: Tematski popis predavanj ; Kronološki pregled predavanj.

Samec, Drago. Bibliografija publikacij o občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje za leti 2008 in 2009. – Zbornik občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 2010 št. 26 str. 147–177.

Samec, Marija. Bibliografija člankov o občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Do- brepolje za leti 2008 in 2009. – Zbornik občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 2010 št. 26 str. 179–206.

Seznam razstavljenih monografij. – Pokrajinska in študijska knjižnica (Murska Sobota). Zgodovinske monografije o Prekmurju in Porabju v Pokrajinski študijski knjižnici Murska Sobota. Murska Sobota 2010 str. 21–24.

*Slovenian writers and poets : Prešeren Award winners : 1991–2008. Ljubljana 2008. – 100 str. – Predstavitve avtorjev z odlomkom, kratko bibliografijo prevodov in portretom.

(26)

Šašel Kos, Marjeta. Bibliographia archaeologica Slovenica selecta. – Arheološki vestnik 2010 št. 61 str. 314–319.

Matjaž Hočevar, bibliotekar, je zaposlen kot bibliograf v Narodni in univerzi- tetni knjižnici v oddelku Slovenska bibliografija.

Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Naslov elektronske pošte: matjaz.hocevar@nuk.uni-lj.si

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo o raziskovalni dejavnosti za leto 2017. – Ma- ribor : Fakulteta za strojništvo, 2018. – 127 str. – Bibliografija pri posameznih inštitutih in katedri. – Dostopno

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Ljubljana). Bibliografija strokovnih delavcev centra – Letno poročilo 2016. Bibliografija ustanove za leto 2015 ; Bibliografija

Poročilo o izobraževalni in razi- skovalni dejavnosti v letu 2014 = Annual report 2014. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. – 212

kovalni dejavnosti v letu 2015 = Annual report 2015. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016. – 210 str. – Bibliografije raziskovalcev pri

– Vsebina: Izdajateljstvo UKM ; Univerzitetna knjižnica Maribor v medijih ; Bibliografija Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 2010.. *Zavod za

Opazno je zao- stajanje pri prirastu tako knjig in brošur, medtem ko knjižnice v povprečju dosegajo zahteve standardov glede prirasta neknjižnega gradiva za knjižnice, ki dosegajo

Bibliografija Zavoda RS za varstvo narave za leto 2008 ; Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter konferencah v letu 2007 [i.. – Zavod Republike Slovenije

Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti za leto 2007 (z dodatkom za leto

Bibliografija znanstvenih del raziskovalcev UP ZRS za leto 2006.. Register nalog raziskovalno-dokumentacijskega sektorja v četrtem

concentration of nitrates was contained in a sample of Iceberg lettuce ('Ljubljanska ledenka'), 3211 mg kg -1 (grown outdoors in June, using conventional cultivation

tekmovanjih za svetovni pokal v letu 2010 (Driving…, 2010) 19 Preglednica 2: Število udeleženih konj lipicanske pasme v letih 2005 do 2010 na.. tekmovanju v

Najvišja povprečna vrednost zdravil predpisanih na en bel recept je bila za zdravila iz skupine G - zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni, ki je

V letu 2010 se je stopnja brezposelnosti v Sloveniji zaradi zaostrenih gospodarskih razmer še naprej povečevala, povprečna letna stopnja brezposelnosti leta 2010 pa je bila

Pozneje, po letu 2000, predvsem pa po letu 2010, je tudi slovenska zakonodaja postopoma, kot dokazuje Lilijana Burcar v zadnjem delu knjige, prevzemala elemente hraniteljskega

Uredili Marjan Javornik, Dušan Voglar in Alenka Dermastia.. Ljubljana: Mladinska

Ritem bivanja: Aristotelova fenomenologija možnosti in stvarnosti Izbrana

Reˇ sene naloge iz kompleksne analize [Elektronski vir] : ˇ studijsko gradivo / Marko Razpet... Kratek raˇ cun

V preglednici 1 je prikazano število podjetij po velikosti v letu 2010 (vsa podjetja v Sloveniji ter tudi 500 gazel)... Preglednica 1: Število podjetij po velikosti v letu 2010

2010 po posti na naslov Pedagoska fakulteta, Komisija za dodiplomski studij, Kardeljeva ploscad 16, 1000 Ljubljana.. Sklepi komisije bodo objavljeni na oglasni deski PeF

Leta 2010 smo na skupščini izvolili nov upravni odbor društva, ki smo ga predstavili tudi v reviji Svet ptic.. Decembra nas je po štirih letih in pol zapustil direktor

For the fourth consecutive year, the University of Ljubljana ranked among the 500 best universities in the world in the 2010 Academic World Ranking of Universities (the

Kot novost se zastavi vprašanje evalvacije, tako evalvacije metod socialnega dela kot evalvacije programov in ukrepov socialnega varstva; pojavijo se evalvacijske

Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011