• Rezultati Niso Bili Najdeni

Vpogled v SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vpogled v SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2007"

Copied!
23
0
0

Celotno besedilo

(1)

Matjaž Hočevar

Bibliografija UDK 016(497.2)»2007«

Ključne besede: slovenske bibliografije, bibliografije, Slovenija, 2007

Bibliography UDC 016(497.2)»2007«

Key words: bibliographies, Slovenia, 2007

Splošne bibliografije

Biber, Tatjana. Pregled novosti. – Ljubljana : Centralna ekonomska knjižnica, 2007. – Št 1 – št- 12.

Na spletu: Mesečni pregled novih knjig, 2007 : januar – november. – Po mesecih.

Domej, Marjeta. Koroška bibliografija za leto 2005/2006. – Koroški koledar 2007 str. 173-204.

Erjavec, Zdenka. Novosti v knjižnici. – Vzgoja in izobraževanje 2007 št. 1 – št. 5.

Glavan, Mihael. Bibliografski popis reprintov slovenske protestantike ; Faksimili in reprinti slovenskih tiskov iz 16. stoletja : preglednica po avtorjih in založbah. – Stati inu obstati, 2007, št. 5/6, str. 41-57. – V okviru prispevka:

Reprinti in faksimili slovenske protestantike.

Knjižne novosti ; Novosti v periodiki ; Splet. – Kronika Slavističnega društva Slovenije 2007 št. 71 – št. 76/77. – Dostopno tudi: http://www.ff.uni-lj.si/

slovjez/sds/kronika.html

HOČEVAR, Matjaž. Slovenian bibliographies in 2007. Knjižnica, Ljubljana, 52(2008)1, p. 147-169

(2)

Lavrenčič Vrabec, Darja, Ida Mlakar. O niču, odejah in koncu sveta : pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2006 po temah, zvrsteh in žanrih.

– Ljubljana : Knjižnica Otona Župančiča, 2007. – 146 str.

Majovski, Ksenija. Slovenska bibliografija v Italiji. – Jadranski koledar 07. 2006 str. 227-279. – Kazala.

Milenković, Marija. Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Ministrstva za notranje zadeve. – Kriminologija 2007 št. 1 – št. 4.

Monetti, Peter. Novosti iz knjižnice ACS. – Novičke / Andragoški center, 2007, februar – november. – Dostopno tudi na http://arhiv.acs.si

Nove knjige : 2007 : za izposojo. – Ljubljana : Knjižnica Bežigrad, 2007. – maj, junij, julij

Omladič, Irena. Standardi, normativni dokumenti. – Informacijski bilten / Gorenje 2007 št. 1 – št. 6.

Oštir, Beno. Standardi, normativni dokumenti. – Informacijski bilten / Gorenje 2007, št. 9, str. 28.

Pritržnik, Breda. Seznam domačih in tujih revij po strokovnih skupinah Univerzalne decimalne klasifikacije. – Informacijski bilten / Gorenje 2007 št. 1 str. 17-21.

Pritržnik, Breda. Seznam novih knjig. – Informacijski bilten / Gorenje 2007 št. 4, št. 9.

Rewiew within rewiew. – [Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2007]. – 64 str. – Bibliografija projekta Revija v reviji ter predstavitev sodelujočih revij.

*Seznam inkunabul v nekdanji knjižnici pri s. Ani. – Korošak, Bruno. Anton Hijacint Repič. 2006 str. 43-51. – Avtor: Ivan Marković.

*Seznam revij, ki jih knjižnica prejema v letu 2006. – Naravoslovnotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za tekstilstvo. Zbornik ob 50-letnici Oddelka za tekstilstvo in 10. letnici študija grafike. 2006 str. 32-34.

Slovenska bibliografija. A, Serijske publikacije. Letn. 58/2004 / uredili Roman Čebokli, Betka Černač, Matjaž Hočevar, Alenka Mayer-Laznik, Ferdinand Odak, Tjaša Pavletič-Lacko, Boris Rifl, Marjeta Šušterčič in Tjaša Ujčič. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007. – 177 str. – Imensko kazalo ; Pregled serijskih publikacij po strokah UDK ; Abecedni seznam UDK skupin.

Slovenska bibliografija. Knjige. 2007 / uredili Roman Čebokli, Betka Černač, Matjaž Hočevar, Alenka Mayer-Laznik, Ferdinand Odak, Tjaša Pavletič- Lacko, Boris Rifl, Marjeta Šušterčič in Tjaša Ujčič.. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007. – Št. 1-4 + Register. – Imensko in predmetno kazalo v vsakem zvezku, v letnem registru tudi naslovno kazalo.

(3)

Bibliografije sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij

Bibliografija delavcev Notranjskega muzeja Postojna. – Notranjski muzej (Postojna). Notranjski muzej Postojna : šestdeset let. 2007 str. 115-135.

Biliografija raziskovalcev. – Poročilo o delu za leto 2006 / Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. 2007 str. 48-55.

Bibliografija znanstvenih del raziskovalcev UP ZRS za leto 2006. – Glasnik ZRS Koper 2007 št. 1/2 str. 85-108.

*Eror, Andrej, Katarina Žagar. Register nalog raziskovalno-dokumentacijskega sektorja v četrtem mandatnem obdobju. – Zbornik 2005. 2006 str. 501-520.

Fakulteta za gradbeništvo (Maribor). Poročilo o izobraževalnem, raziskovalnem in razvojnem delu za leto 2006. – Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2007.

– 218 str. – Bibliografija pri vseh katedrah.

Glažar, Saša A. Bibliografija 2006. – Pedagoška fakulteta (Ljubljana). Jubilejno poročilo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, 1947 ; in Poročilo o delu Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2006/2007. 2007 str. 109-227.

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko. Letno poročilo 2006. – Ljubljana : IMFM, 2007. – 120 str. – Bibliografije raziskovalcev pri posameznih oddelkih.

Izbor tiskanih publikacij s področja delovanja strokovnega združenja. – [Šestdeset] 60 let strokovnega združenja slovenskih knjižničarjev : spominski zbornik. 2007 str. 169-175.

Jamar, Jana. Bibliografija IMT za leto 2005. – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. Poročilo o delu 2005. 2006 str. 88-95

Kmetijski inštitut Slovenije. Poročilo o delu 2006. – Ljubljana : KIS, 2007. – 239 str. – Z bibliografijami pri poročilih o delu posameznih oddelkov.

Kos, Peter. Letno poročilo 2006 / Narodni muzej Slovenije. – Argo 2007 št. 2 str.

129-167. – Bibliografije sodelavcev ob oddelkih.

Kurinčič Mikuž, Sonja. Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2006. – Razprave in gradivo 2007 št. 53/54 str.408-458.

– Dostopno tudi na: http://www.inv.si

Legat, Dunja. Bibliografija članov Društvo koloristov Slovenije. – Prispevek v slovensko zakladnico znanja o barvi. 2007 str. 45-187. – Bibliografija urejena po sekcijah, z uvodom in končnim imenskim kazalom.

Okoliš, Stane. VII. Izdajateljska dejavnost ; VIII. Iz zapisov o muzeju v periodičnem tisku ; IX. Bibliografija. – Šolska kronika 2007 št. 1 str. 163-169. – V okviru članka: Letno poročilo 2006.

(4)

Račič Simončič, Mojca. Bibliografija sodelavk in sodelavcev SEM za leto 2006.

– Etnolog 2007 str. 359-380.

[Raziskovalna dejavnost] Publikacije. – Informativni bilten / Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo. 2007 str. 55-58.

*Šuštar, Branko. VII. Izdajateljska dejavnost muzeja ; VIII. Iz zapisov o muzeju v periodičnem tisku ; IX. Bibliografija sodelavcev muzeja. – Šolska kronika 2005 št. 1 str. 142-145. – V okviru članka: Poročilo o delu Slovenskega šolskega muzeja v letu 2004.

Šarabon Bone, Andreja. Bibliografija raziskovalcev na GeoZS za leto 2006. – Letno poročilo 2006 / Geodetski zavod Slovenije. 2007 str. 61-90

*Šuštar, Branko. VII. Iz zapisov o muzeju v periodičnem tisku ; VIII. Bibliografija sodelavcev muzeja. – Šolska kronika 2006 št. 2 str. 407-413. – V okviru članka: Poročilo o delu Slovenskega šolskega muzeja v letu 2005.

*Zgodovinski arhiv (Celje). Jazbec, Sonja. Bibliografija izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva Celje. – Zgodovinski arhiv (Celje). Hiša pisanih spominov. 2006 str. 233-238.

Znanstveno raziskovalni center SAZU. Poročilo o delu 2006. – Ljubljana : ZRC SAZU, 2007. – 235 str. – Z bibliografijami pri poročilih o delu posameznih inštitutov.

Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij

Bibliografija delavcev KOŽ. – Letno poročilo 2006 / Knjižnica Otona Župančič 2007 str. 49-54.

Bibliografija Loških razgledov [Elektronski vir] : LR 1/1945-50/2003. – Škofja Loka : Knjižnica Ivana Tavčarja : Muzejsko društvo, 2007. – 1 CD-ROM.

Drnovšek, Stanka. Bibliografija Studia mythologica Slavica 1-10 (1887-2007). – Studia mythologica Slavica. 2007 št. 10 str.327-338. – Urejeno po abecedi avtorjev.

Fortuna, Biserka. COBISS obvestila in Organizacija znanja : bibliografija za obdobje 1996-2006. – Organizacija znanja 2007 št. 1 str. 42-56. – Dostopno tudi na: http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_1/Html/clanek_09.html

*Gobec, Mitja. Preglednica izhajanja Naših zborov 1946-2006 ob šestdesetletnici izhajanja. – Naši zbori 2006 št. 3 str. 7-10. – V okviru članka: Naši zbori (1946-2006).

Hočevar, Matjaž. Slovenske bibliografije v letu 2006. – Knjižnica 2007 št. 4 str.

127-142.

(5)

Izbor tiskanih publikacij s področja delovanja strokovnega združenja. – Zveza bibliotekarski društev Slovenije. 60 [Šestdeset] let združenja slovenskih knjižničarjev. 2007 str. 169-175.

Jamar, Nina, Jana Jamar. Bibliografija člankov (1967-2006). – Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2007. – 124 str. – Izšlo kot posebna št.

revije Materiali in tehnologije, 41, marec 2007. – Pregled člankov revij Železarski zbornik (1967-1990), Kovine – zlitine – tehnologije (1991-2000) in Materiali in tehnologije (2001-). – Vsebuje Imensko kazalo, Pregled člankov po tipologiji.

Ločniškar-Fidler, Mateja, Damjana Vovk. Bibliografsko kazalo revije Knjižnica : XXXI-L : 1987-2006. – Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007. – 111 str. – Izšlo kot tematska št.

Knjižnice. – Imensko in predmetno kazalo.

*Žumer, Franceska. Bibliografsko kazalo revije Likovna vzgoja za leta od 2003 do 2005. – Likovna vzgoja 2005 2006 št. 31-32 str. 58-62. – Vsebuje tudi avtorsko in imensko kazalo.

*Žumer, Franceska. Bibliografsko kazalo revije Glasba v šoli za leta od 2002 do 2005. – Glasba v šoli 2006 št. 2/3 str. 88-96. – Avtorsko in imensko kazalo.

Žumer, Franceska. Bibliografsko kazalo revije Šolska knjižnica v letu 2006. – Šolska knjižnica 2007, št. 1 str. 56-58.

Družbene in politične vede

Gregl-Hrstič, Miroslava. Bibliografija. – Slovstvena folkloristika 2007 št. 2 str.

108-109. – V okviru članka: Otroška slovstvena folklora v knjižni zbirki Čebelica.

*Klopčič, Vera. Izbor dokumentov in drugega gradiva o varstvu narodnih manjšin.

– Klopčič, Vera. Mendarodnopravne razsežnosti pravnega varstva manjšin v Sloveniji. 2006 str. 218-223.

Literatura priporočena za dodatni študij. – Türk, Danilo. Temelji mednarodnega prava. 2007 str. 625-629.

Matičič, Cene. Temeljna dela ekonomija ali Na izvirih ekonomske znanosti (misli) od Aristotela do Galbraitha (Sena). – Kamnik : Studio Data print, 2007. – 124 str. – S komentarjem.

Milavec, Tina. Bibliographia archaeologica Slovenica Selecta. – Arheološki vestnik 2007 št. 58 str. 467-470. – Knjižne ocene in prikazi.

Predstavitev revije Uprava. – Fakulteta za upravo (Ljubljana). Fakulteta za upravo : 50 let. 2007 str. 77-83.

(6)

Vilhar, Nada. Romi v Sloveniji : bibliografija : izbor (1990-2005). – Klopčič, Vera.

Položaj Romov v Sloveniji. 2007 str. 180-226.

Naravoslovne in uporabne vede. Medicina

Južnič, Stanislav. Books about Karst and subterranean in Auersperg’s »prince’s«

library in Ljubljana. – Acta Carsologica 2007 št. 2 str. 305-314. – Z opisom knjig.

Logar, Mateja. Novosti 2006 – 2007 : pregled pomembnih objav na področju infekcijskih bolezni 2006/2007. – Infektološki simpozij (2007 ; Ljubljana).

Novosti ; Okužbe, ki potrebujejo kirurško zdravljenje. 2007 str 51-62.

Naravoslovnotehniška fakulteta (Ljubljana). Poročilo o dosežkih Naravoslovno- tehniške fakultete v letu 2006. – Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, 2007. – 223 str. – Bibliografije pri poročilih o delu posameznih oddelkov.

Nidorfer, Mirko. Študijska gradiva Živilske šole, Višje strokovne šole Maribor v študijskem letu 2006/2007. – Živilstvo in prehrana danes in jutri 6. 2007 str. 208-211.

Objave. – Življenje teče : letno poročilo transfuzijske službe za leto 2006. 2007 str. 28-31.

Publications. – Life flows : 2005 annual report of the blood transfusion service in Slovenije. 2006 str. 20-23.

References and additions to the lichenological bibliography of Slovenia. – Mayrhofer, Helmut: Additions and corrections to the catalogue of the lichenized and lichenucolous fungi of Slovenia I. – 2006 št. 47/1 str. 226- 229.

Strokovna literatura. Iz revij. – Strojniški vestnik 2007 št. 2 str. 151-153.

Šalehar, Andrej. Prispevki k bibliografiji zgodovinskih virov o slovenskih lokalnih (avtohtonih in tradicionalnih) pasmah do let 1945 : stanje 2007. – Rodica : Oddelek za zootehniko, 2007. – 65 str.

Založništvo

Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah. – Ljubljana : UMco, 2007. Letnik, št. 1- 24.

Druge knjige založbe VED. – Vrhovec, Iztok. Prevare. 2007 str. [134-143]. – Podobno tudi v drugih knjigah iste založbe

(7)

The 15 [Fifteen] tastes of Rokus. – Ljubljana : Rokus Klett, 2006. – 68 str. – Predstavitev založbe Rokus, dodani so kulinarični recepti

*Gregor Svetec, Diana, Klementina Možina. – Univerza (Ljubljana). Katalog publikacij : 2004-2006. – V Ljubljani : Univerza, 2006. – 285 str.

Ideja : strokovno informativni časopis. – Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007. – Št. 1 – št 2.

*Iz založbe Oddelka za tekstilstvo. – Naravoslovnotehniška fakulteta (Ljubljana).

Oddelek za tekstilstvo. Zbornik ob 50-letnici Oddelka za tekstilstvo in 10.

letnici študija grafike. 2006 str. 50-54.

Knjige Društva Apokalipsa. – Brković, Balša. Privatna galerija. 2006 str. [230- 236].

Knjige krožka Virgil Šček = Pubblicazioni del Circolo Virgil Šček. – Berdon, Andrej. La reppresentanza politica degli Sloveni in Italia. 2006 str. 299-302.

*Modrijan. – Ljubljana : Modrijan založba, 2006. – Št. 1 (november)

Modrijan. – Ljubljana : Modrijan založba, 2007. – Št. 1 (april) – št. 3 (december).

Publicistična dejavnost ACS [Andragoški center Slovenije]. – 15 let ACS. 2007 str. 79-89.

*Publikacije Inštituta za zgodovine cerkve. – Benedik, Marko. Dokumenti p.

Antona Prešerna D. J. o škofu Antonu Vovku. 2005 str. [351-353].

Rokusnih 15. – Ljubljana : Rokus, 2006. – 68 str. – Predstavitev založbe Rokus, dodani so kulinarični recepti

Slovenski center Oxford : revija za šole, knjižnice in knjigarne – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. – Št. 4 – št. 6.

Svet knjige. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. – Št. 1 – št. 4.

Verbinc, Helena. Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti za leto 2006 (z dodatkom za leti 2004 in 2005). – Letopis Slovenske akademija znanosti in umetnosti 2006 2007 št. 57 str. 211-217.

Tominc, Ana, Vida Rožac Darovec. Založba Annales – poročilo za leto 2006. – Glasnik ZRS Koper 2007 št. 1/2 str. 109-128. – Vsebina: Seznam izdanih del v založbi Annales v letu 2006 ; Pregled dela v založbi Annales v letu 2006.

Zágorski-Csuka, Judit. A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig. – Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2007. – 478 str. – O kulturi in založništvu.

Znanstvene monografije »Upravna misel«. – Fakulteta za upravo (Ljubljana).

Fakulteta za upravo : 50 let. Ljubljana 2007 str. 72-75.

(8)

Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba. Šport

*Bagarič, Alenka. Tiski neapeljskih vilanel za tri in štiri glasove. – De musica disserenda 2006 št. 1 str. 92-100. – Priloga k članku: Neapeljska vilanela:

odraz upora ali zabave?

*Bajt, Drago. Seznam pomembnih prevodov ruske moderne književnosti. – Prevajanje besedil iz prve polovice 20 stoletja = Translation from the first half of 20th century. 2006 str. 32-45.

Bibliografija/Bibliography. – Kracina, Damijan, Vladimir Leben. Galapagos.

2007. – Str. [15].

*Bibliografija o odpravah na Makalu 1972 in 1975. – Kunaver, Aleš. Makalu. 2006 str. 171-173.

*Bibliografija slovenske telesne kulture v Italiji. – Rupel, Aldo. Šport in narodna identiteta Slovencev v Italiji. 2006 str. 51-54.

Božeglav-Japelj, Majda. Bibliografija. – Mednarodni slikarski ex-tempore Piran

= Ex-tempore internazionale di pittura Pirano : 1966-2006. 2007 str. 143- 150.

*Cigoj Krstulović, Nataša. Samospevi v izdajah založbe Glasbena Matica (1872- 1914). – De musica disserenda 2006 št. 1 str. 22-24. – Kot priloga 1 k članku:

Samospev v glasbeni kulturi druge polovice 19. stoletja na Slovenskem;

prispevek k zgodovini percepcije.

Dela Janka Araha na golfskem področju. – Arah, Janko. Iz sveta golfa. 1, Vrste golfskih iger in pravila o gibanju žogice. 2007 str. 124-130.

Dela Janka Araha na golfskem področju. – Arah, Janko. Iz sveta golfa. 2, Števna kartica in opravila o olajšavah (20. do 24. golfsko pravilo). 2007 str. 145- 152.

*Frelih, Darja. Glasbeni rokopisi v knjižnici Frančiškanskega samostana v Ljubljani. – De musica diserrenda 2005, št.1/2 str. 67-72. – V okviru članka:

Glasba 18. in 19. stoletja v ohranjenih rokopisih ljubljanskih frančiškanov.

*Gobec, Mitja. Izbrana dela slovenskih skladateljev. Katalog skladb od št. 1 (1973) do št. 41 (2003). – Naši zbori 2004 št. 3 str. 1-42 str. – Vsebina: Abecedno kazalo po avtorjih skladb ; Abecedno bibliografsko kazalo po naslovih skladb in člankov.

*Höfler, Janez. Izbrana bibliografija raziskovalcev umetnostne preteklosti Dalmacije s Filozofske fakultete v Ljubljani. – Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. 2006 str. 654-658. – Bibliografija vključena v prispevek.

*Izbrana bibliografija = Selected bibliography. – Neue Slowenische Kunst. Irwin.

Svoji k svojim = Like to like. 2006 str. [2].

(9)

Izbrana stripografija. – Sitar, Iztok. Zgodovina slovenskega stropa : 1927-2007.

2007 str. 150-158. – Popis stripov urejen po avtorjih.

Ješečnik, Simona. Bibliografija knjig, serijskih publikacij in člankov v sezoni 2005/2006. – Slovenski gledališki letopis 2005/2006. 2007 str. 269-319.

*Kokole, Metoda. Italian dance manuals (1581-1630). – De musica disserenda 2006 št. 2 str. 97. – Priloga k članku: The dances of Posch’s collection Musicalische Ehrenfreudt as functional music.

Krapež, Mateja. Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2005. Umetnost do leta 1900. – Umetnostna kronika 2007 št. 16 str. 7-36. – Kazali.

*Križnar, Franc. Repertoar samospeva na Slovenskem ali/in slovenskega samospeva 19. stol. v fonoteki-ali arhivu Radia Slovenija in njegovi izvajalci.

– Muzikološki zbornik 2006 št. 2 str. 111-155.

*Moličnik, Simona. Notni arhiv Novih akordov ; Skladbe objavljene v Novih Akordih od I. do VIII. letnika (1901-1909) ; Prispevki v glasbeno-knjižni prilogi Novih akordov od IX. Do XIII. Letnika (1910-1914) ; Skladbe, objavljene v Novih akordih od IX. Do XIII. Letnika (1910-1914). – Moličnik Šivic, Simona. »Ali slišite? Glasbena zora! Drami se!«. 2006 str. 148-226.

O glasbeni šoli Koper so pisali —. – Glasbena šola (Koper). Zbornik za leto 2005/

2006. 2007 str.82-85.

Rogelj, Tea. [T. R.]. Gospoda Glembajevi na slovenskih poklicnih odrih. – Gledališki list SNG Nova Gorica 2006/07 str. 28.

Rogina, Bojana. Izbrana bibliografija = Ausgewählte Bibliographie = Selected Bibliography. – OHO. 2007 str. 156-167. – Urejena kronološko.

Schnitzler v slovenskih gledališčih in na radiu. – Gledališki list SNG Drama 2006/

07 št. 2 str. 36.

Selected bibliography 2000-2006. – P.A.R.A.S.I.T.E. muzej sodobne umetnosti (Ljubljana). The best is yet to come. 2007 str. [189].

*Suhodolčan-Dolenc, Marija. Bibliografija Moškega pevskega zbora Vres Prevalje. – Moški pevski zbor Vres Prevalje. 2006 str. 24-31.

*Škrjanc, Radovan. Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji. – De musica disserenda 2005 št. 1/2 str. 156- 164. – Priloga v okviru prvega dela članka.

*Škulj, Edo. Musica sacra sloveniaca. – Ljubljana : Slovenski komorni zbor, 2004.

– 195 str.- Vsebina: I. Predstavitev plošč; II. Predstavitev skladateljev; III.

Predstavitev izvajalcev: IV. Predstavitev orgel; V. Razvoj slovenske cerkvene glasbe; VI. Bogoslužna vsebina pesmi; VII. Abecedni pregled skladb; VII.

Abecedni pregled skladateljev. Kazala.

*Zapisali so —. – Glasbena šola (Koper). Zbornik za leto 2004/2005. 2006 str.

93-95.

(10)

Zgonik, Nadja. Založniška dejavnost 2002-2007 = Publishing at ALUO 2002- 2007. – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. Letna razstava (2007

; Ljubljana). Letna razstava ALUO UL 2007. 2007 str. 52.

Jezikoslovje. Književnost

*Ilc, Iztok. Prisotnost japonske književnosti na slovenskem – pregled naslovov.

– Azijske in afriške študije 2006 št. 4 str.61-69.

*Namig za osnovna branja literarnega ustvarjalca. – Pevec, Zoran. Kako narediti pesem. 2006 str. 101-109.

Popovičevi viri = Von Popowitsch verwendete Quellen. – Popovič, Janez Sigismund Valentin. Glossarium vindicum : osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja = Entwurf eines slowenischen Wörterbuchs aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 2007 str. 73-84.

Osebne bibliografije

*ABDESSEMED, ADEL

Publikacije / Publications ; Besedila / Texts ; Članki / Press. – Abdessemed, Adel. Vsak svoje strani, enaka usoda. 2006 str. [8, 9].

*BADIOU, ALAIN, 1937-

Izbrana bibliografija knjižnih del Alaina Badiouja. – Badiou, Alain, 1937-.

Pogoji. 2006 str. 372-373.

*BARAGA, FRIDERIK IRENEJ

Seznam razstavljenih biografij in knjig o Baragu ; Posamezni prispevki s simpozijev. – Baraga, France. Baragovi biografi in baragoslovci. 2005 str. 66- 73.

*BATIČ, STOJAN

Izbor iz bibliografije = Selected bibliography. – Batič, Stojan. Stojan Batič, akademski kipar. 2005 str. 60-66. – Urejena kronološko.

*BENČIČ, BORIS

Božeglav-Japelj, Majda: Bibliografija. – Benčič, Boris. Boris Benčič : (1957- 2002). 2006 str. 111-113.

BERČIČ, BRANKO

Hočevar, Matjaž. Dr. Branko Berčič: osebna bibliografija. – Knjižnica 2007 št. 3/4 str. 243-280.

(11)

BERGAMO, MARIJA

Krstulović, Zoran. Bibliografija Marije Bergamo. – Muzikološki zbornik 2007 št. 2 str. 399-456. – Imensko kazalo.

BERNANOS, GEORGES gl. MONTHERLANT, HENRY DE BERNIK, FRANCE

Grum, Martin. Bibliografija Franceta Bernika : 1950-2007. – Ob osemdesetletnici Franceta Bernika. 2007 str. 97-168. – Imensko kazalo.

*BITENC, JANEZ

Levec, Sabina. Izbrana bibliografija Janeza Bitenca. – Knjižnica Šiška (Ljubljana). Pod Šmarno goro imamo šest knjižnic —. 2006 str. 137-152.

BONNEFOY, YVES

Najpomembnejša dela. – Bonnefoy, Yves. Ukrivljene deske. 2007 str. 122- 124.

BRECHT, BERTOLT

Voglar, Dušan. V nekaj letnicah. – Brecht, Bertolt. 2007 str. 107-121. – O avtorjevem delu med besedilom.

*BRINKMANN, ROLF DIETER

Bibliografija. – Brinkmann, Rolf Dieter. Mrtev skunk. 2006 str. [94].

BRVAR, ANDREJ

Hočevar, Matjaž. Bibliografija Andreja Brvarja. – Brvar, Andrej.

Retrospektiva. 2007 str. 258-278.

CERAR, VASJA

Pogačar, Tanja. Vasja Cerar (1959-2006). – Otrok in knjiga 2006 št. 66 str.

67-68. – Vsebuje naslove njegovih prevodov za mlade.

*CEVC, ANICA

Krapež, Mateja. Anica Cevc – osebna bibliografija za obdobje 1951-2006. – Vis imaginis. 2006 str. 81-97.

CLOWES, DANIEL

Daniel Clowes. – Clowes, Daniel. Svet duhov. 2007 ovoj.

*ČOH, ZVONKO

Koršič, Petra. Izbrana bibliografija. – Čoh, Zvonko. Zvonko Čoh : pregledna razstava ilustracij. 2006 str. 9-10. – Povzeto po Albumu slovenskih ilustratorjev 2005.

ČOKL, MATIN

Božič, Maja. Čoklova stoletna obhodnjica : bibliografija [izbor]. – Gozdarski vestnik 2007 št. 7/8 str. 303.

CREME, BENJAMIN

V slovenščino prevedene knjige Benjamina Crema ; Druge knjige Benjamina Crema ; Knjige drugih avtorjev. – Creme, Benjamin. Nauk večne modrosti.

(12)

ČUK, MARIJ

Biobibliografija. – Čuk, Marij. Zibelka neba in dna. 2007 str. 60-61.

DEKLEVA, MILAN

Kos, Matevž. Biografija in bibliografija Milana Dekleve = Milan Dekleva’s bio-bibliography. – Slepa pegica časa = Blind spot of time. 2007 str. 160-165.

– Vzporedno slov. in angl. besedilo.

Hočevar, Matjaž. Bibliografija Milana Dekleve. – Dekleva, Milan. Sledi božjih šapic. 2007 str. 231-255.

DESCARTES, RENÉ

Izbrana bibliografija. – Descartes, René. Razprava o metodi. 2007 str. [183]- 192. – Vsebina. I. Pomembnejše izdaje Descartesovih zbranih del in Razprave o metodi II. Slovenski prevodi Descartesovih del III. Biografije IV. Literatura o Razpravi o metodi V. Druge študije, interpretacije in zborniki VI. Druga literatura.

*DOBNIK, IVAN

[Bio-bibliografska notica] = Note bio-bibliographique. – Dobnik, Ivan.

Rapsodie dans un hiver froid = Rapsodija v mrzli zimi. 2006 str. 46, 92.

DOLENC, JANEZ, 1926-

Kavčič, Polonca. Biografija in bibliografija Janeza Dolenca. – Slovenstvena folkloristika 2007 št. 1 str. 66-76.

ERJAVEC, JOŽE

Moja dela. – Erjavec, Jože. Bil sem zraven. 2007. – Vsebina: Projekti ; Študije

; Referati in časopisni članki ; Recenzija.

FERFILA, BOGOMIL

Monografije - Bogomil Ferfila. – Ferfila, Bogomil. Svet na dlani, Knj. 1, del 2.

2007 str. 950-952.

FUENTES, CARLOS

Terseglav, Jernej. Carlos Fuentes v slovenščini. – Fuentes, Carlos. Aura. 2007 str. [61-62].

GARCÍA LORCA, FEDERICO

Pregelj, Barbara. V nekaj letnicah. – García Lorca, Federico. Ciganski romansero. 2007 str. 103-110. – O avtorjevem delu med besedilom.

*GERLOVIČ, ALENKA

Izbrani viri. – Gerlovič, Alenka. Akvareli Alenke Gerlovič. 2006 str. 21.

GOSCINNY, RENÉ

Bibliografija. – Goscinny, René. Nikec je najboljši. 2007 str. 131-132.

GRAD, KAREL

Ogorelec, Bojan. Karel Grad : pomembnejša bibliografija. – Geologija 2007 št. 1 str. 7. – V okviru prispevka V spomin Karlu Gradu.

(13)

GRADNIK, ALOJZ

Toroš, Ana. Gradnikove pesniške zbirke doma in v tujini. – Jezik in slovstvo 2007 št. 1 str. 82. – V okviru prispevka Izbori Gradnikove lirike doma in v tujini.

GROJUP, JOŽE

Izbrana bibliografija. – Gorjup, Jože. Neizživeto hrepenenje. 2007 str. 83- 85.

GUÉGUEN, DANIEL.

Bibliografija Daniela Guéguena. – Guéguen, Daniel. Evropsko lobiranje. 2007 str. [142].

HARTMAN, MILKA

Bibliografija in literatura ; Seznam virov. – Hartman, Milka. Težka je moja misel od spominov. 2007 str. 152-158.

Bibliographie und Textnachweise ; Quellenverzeichnis. – Harman, Milka. Der Frost verspinnt die Beete mir mit feinen Netzen. 2007 str. 154-159. – Prevod dela: Težka je moja misel od spominov.

HERMAN, ANTON

Bibliografija. – Herman, Anton. Anton Herman : dela 1977-2007. 2007 str.

[15].

*HROVAT, LADISLAV

Bibliografija p. Ladislava Hrovata – kronološka razvrstitev ; Bibliografija p.

Ladislava Hrovata – razdelitev po področjih. – Hriberšek, Matej. Življenje in delo p. Ladislava Hrovata. 2006 str. 251-263.

Popis zapuščine p. Ladislava Hrovata, ki jo hrani frančiškanski samostan Novo mesto. – Hriberšek, Matej. Življenje in delo p. Ladislava Hrovata. 2006 str. 270-289.

*JAZBEC, MILAN

Avtorjeva bibliografija. – Jazbec, Milan. Slovenec v Beogradu. 2006 str. 158.

JEJČIČ, DANILO

Jejčič, Danilo: Bibliografija. – Jejčič, Danilo: Alfa in omega. 2007 str. [20].

JELNIKAR, JANKO

Obseg opusa, razstave, zbirke, bibliografski podatki in katalogi del. – Jelnikar, Janko. Osamosvojene podob =Emancipated images. 2007 str. 114-121.

*JEVREMOVIĆ, PETAR

Izbrana bibliografija ; Objavljena dela v slovenščini. – Jevremović, Petar.

Psihoanaliza, hermenevtika, cerkveni očetje. 2006 str. 6.

KIDRIČ, FRANCE

Dolinar, Darko. Izbrane objave Franceta Kidriča o slovenski reformaciji. – Stati in obstati 2006 št.3/4 str. 265-266. – V okviru prispevka France Kidrič 1880-1950 (Portreti).

(14)

KLASINC, ROMAN

Izbrana bibliografija. – Dr. Roman Klasinc. 2007 str. 147-157.

KLEIST, HEINRICH VON

Grum, Martin, Katarina Kocijančič. Heinrich von Kleist pri Slovencih : bibliografija. – Kleist, Heinrich von. Katica iz Heilbronna ; Princ Homburški.

2007 str. 193-208.

KLEMENČIČ, MILAN

Marinkovska, Maja. Izbor iz bibliografije. – Klemenčič, Milan. Milan Klemenčič 1875-1957. 2007 str. 28.

KLOPČIČ, VERA

Izbor del o Romih iz osebne bibliografije v sistemu COBISS. – Klopčič, Vera.

Položaj Romov v Sloveniji. 2007 str. 172-179.

Izbor osebne bibliografije v sistemu COBISS. – Klopčič, Vera.

Mendarodnopravne razsežnosti pravnega varstva manjšin v Sloveniji. – Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja. 2006 str. 208-217.

KOLAR, MARJAN

[Bibliografija]. – Kolar, Marjan. Robinzonova zastava. 2005 ovoj.

KOKOLE, JOŽE

Hočevar, Matjaž. Mag. Jože Kokole: osebna bibliografija. – Knjižnica 2007 št. 1 str. 175-191.

KOLPING, ADOLF

Pregled knjig o Kolpingu in Kolpingovi ustanovi v slovenskem jeziku. – Kolping, Adolf. Na veri temelji življenje. 2007 str. 84.

KONCILIJA, RUDI

Msgr. Dr. Rudi Koncilija je doslej objavil naslednje samostojne publikacije.

– Koncilija, Rudi. Slovenci – praprebivalci v srcu Evrope. 2007 str. 15.

KOROŠEC, PAOLA

Dular, Anja, Barbara Rogač. Bibliografija Paole Korošec. – Arheološki vestnik 2007 št. 58 str. 446-449.

KOSEC, MILENA

Izbrana bibliografija = Selected bibliography. – Državica Ptičjestrašilna Milene Kosec. 2007 str. 173.

KOŠIR, ŽIVKO

Dr. Živko Košir : 80 letnik : bibliografija. – Gozdarski vestnik 2007 št. 9 str.

363-364.

*KOTNIK, BERTRAND

Bibliografija p. Bertranda Kotnika. – Baraga, France. Baragovi biografi in baragoslovci. 2005 str. 74-79.

(15)

KOVAČ, POLONCA, 1973-

Mahkota, Breda, Darja Lavrenčič Vrabec. Bibliografija knjižnih izdaj. – Kovač, Polonca. Zverinice od A do Ž. 2007 str. 313-317.

*KREK, GREGOR

Samec, Drago. Krekova bibliografija. – GREGOR Krek. 2006 str. 244-256. – V okviru članka: Samec, Drago: Gregor Krek : z bibliografijo po njegovih stopinjah.

KUMER, ZMAGA

Knjižne objave Zmage Kumer. – Folklornik 2006 str. 138-140.

*LAMPE, FRANČIŠEK

Samec, Drago. V bibliografijo vpeto delo dr. Frančiška Lampeta. – Tominšek Perovšek, Mateja. Frančišek Lampe : zmerno z ljubeznijo. 2006 str. 209-302.

– Z uvodom.

LENASSI, JANEZ

Bibliografija. – Lenassi, Janez. Janez Lenassi. 2007 str. 48-57. – Za obdobje od 1988 dalje.

LINDGREN, ASTRID

Mahkota, Breda, Darja Lavrenčič Vrabec. Bibliografija slovenskih prevodov Astrid Lindgren : po kronologiji izdaj, z navedbo ponatisov. – Slovenska šesterica Astrid Lindgren. 2007 str. 18-23.

Mlakar, Ida, Darja Lavrenčič Vrabec, Vojko Zadravec, Tilka Jamnik. Druge pojavitve junakov Astrid Lindgren na Slovenskem. – Slovenska šesterica Astrid Lindgren. 2007 str. 24-42.

Knjižni opus. – Marinšek, Marjan. Zvezda Astrid. 2007 str. 270-277.

Bibliografija slovenskih prevodov. – Marinšek, Marjan. Zvezda Astrid. 2007 str. 377-379.

LUCKMANN, THOMAS

Bahovec, Igor. Izbor iz bibliografije Thomasa Luckmanna. – Luckmann, Thomas. Družba, komunikacija, smisel, transcendenca, 2007 str. 443-457.

MAČEK, JOŽE

Pregled objav s področja fitomedicine in agrarne zgodovine. – Acta agriculturae Slovenica 2007 št. 2 str. 311-516.

*MAISTER, RUDOLF

Gobec, Mitja. Uglasbitve besedil Rudolfa Maistra (1874-1934). – Naši zbori 2004 št. 1/2 str. 64-65.

MASTNAK, TOMAŽ

Tomaž Mastnak: bibliografija. – Mastnak, Tomaž. Evropa: istorija političkog pojma. 2007 str. 145-150.

(16)

MERKU, PAVLE

Furlan, Metka. Jezikoslovna bibliografija Pavleta Merkuja : ob osemdesetletnici. – Jezikoslovni zapiski (Merkujev zbornik) 2007 št. 1/2 str. 13-22.

Pavle Merků : catalogo delle opere = katalog skladb = systematisches Werkverzeichnis. – Udine : Pizzicato Edizioni Musicali ; Adliswil : Pizzicato Verlag Helvetia,, cop. 2007. – 39 str.

MERMOLJA, ACE

Biobibliografija. – Mermolja, Ace. To ni zame. 2007 str. 75-77.

MESSNER, JANKO

Bibliografija = Bibliographie. – Messner, Janko: Politična pesem – Grda pesem? = Politisch Lied – ein garstig Lied? 2007 str. 40-46.

MIKLOŠIČ, FRANC

Snoj, Marko. Bibliografi e Franc Miklošič-it = Bibliographie von Franc Miklošič. – Miklošič, Franc: Gjurmime shqiptare = Albanische Forschungen.

2007 str. 491-501.

*MILIČ, JOLKA

Milič, Jolka. O svojem delu. – Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. 2006 str. 120-122.

*MILLER, WILLIAM IAN

Izbrana bibliografija Williama Iana Millerja. – Miller, William Ian. Anatomija gnusa. 2006 str. 391.

MONTHERLANT, HENRY DE

Grum, Martin, Katarina Kocijančič. Henry de Montherlant in Georges Bernanos pri Slovencih : bibliografija s poročilom o uprizarjanju. – Trpljenje in upanje : dve drami. 2007 str. 171-189.

MRAK, IVAN

Bibliografija Kermaunerjevih ostalih spisov o Ivanu Mraku. – Kermauner, Taras. Drama (maša?) Ivana Mraka. 2007 ovoj.

OCEPEK, MIKLAVŽ

Bibliografija Miklavža Ocepka. – Ocepek, Miklavž. Zapuščeni svet. 2007 str.

505-509.

OCVIRK, TONE

Clemenz, Majda. Bibliografija. – Smolej, Tone, Majda Stanovnik. Anton Ocvirk. 2007 str. 219-241.

OELTJEN, JAN

Literatura = Literaturverzeichnis. – Oeltjen, jan. Leta potovanj 1904-1930.

2007 str. 185-188.

OJNIK, STANKO

Bibliografija. – Ojnikov zbornik. Cerkev in država. Zbornik III/2. 2007 str.

(17)

OMAN, VALENTIN

Bibliographie. – Oman, Valentin. Oman. 2007 str. 176.

*PAHOR, RADIVOJ

Iz bibliografije. – Pahor, Radivoj. Endemični diskurz. 2006 ovoj.

PARTLJIČ, TONE

Partljičeva dramatika (uprizoritve). – Partljič, Tone. Za nacionalni interes.

2007 ovoj.

PAVLOVIĆ, MIODRAG

Bibliografija Miodraga Pavlovića. – Pavlović, Miodrag. Rajski izreki in druge pesmi. 2007 str. 157-159.

PETAN, ŽARKO

Uprizorjene gledališke igre (izbor) ; Režije v SNG Drama Ljubljana. – Gledališki list SNG Drama 2006/07 št. 13 str. 29.

PIRC, BOJAN

Bibliografija. – Zupanič Slavec, Zvonka. Javno zdravstvo 20. stoletja in njegov soustvarjalec dr. Bojan Pirc. 2007 str. 275-282. – Anotirana bibliografija in Pregled Pirčeve bibliografije.

PLEČNIK, JOŽE

Izbrana bibliografija. – Hrausky, Andrej, Janez Koželj, Damjan Prelovšek.

Jože Plečnik : Dunaj, Praga, Ljubljana. 2006 str. 224-227.

Izbrana bibliografija. – Hrausky, Andrej, Janez Koželj, Damjan Prelovšek.

Jože Plečnik : Dunaj, Praga, Ljubljana. 2007 str. 224-227.

POGAČAR, TADEJ

Selected writings by Tadej Pogačar. – P.A.R.A.S.I.T.E. muzej sodobne umetnosti (Ljubljana). The best is yet to come. 2007 str. [190].

PRAP, LILA

Haramija, Dragica. Bibliografija Lile Prap. – Jezik in slovstvo 2007 št. 6 str.

63-64. – V okviru članka Otroška književnost Lile Prap (Lilijana Praprotnik Zupančič).

PREGARC, ALEKSIJ

Bibliografija Aleksija Pregarca. – Pregarc, Aleksij. (Ne) všečne podrobnosti.

2007 str. 171-172.

PREŠEREN, FRANCE

Kristan, Samo. Prešeren med 1970 in 2005 : (bibliografija). – Ljubljana : S.

Kristan, 2007. – 231 str. – Specialistična naloga.

*PROSENC, NATAŠA

Izbrana bibliografija = Selected bibliography. – Prosenc, Nataša. Križišče.

2005 str. [45-46].

(18)

PUHAR, JANEZ

Katalog Puharjevih del. – Robežnik, Nataša. Janez Puhar, izumitelj fotografije na steklo. 2007 str. 20-31.

RADINJA, DARKO

Knez Račič, Ida, Barbara Lampič. Predstavitev znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela profesorja Darka Radinje. – Dela 2007 št. 28 str. 400-412.

- Dostopno tudi na: http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/Publikacije/Dela/

files/Dela_28/28_lampic.pdf RAMOVŠ, MIRKO

Kunej, Rebeka. Bibliografija Mirka Ramovša. – Folklornik 2007 str. 127-129.

RAVNIKAR, EDVARD

Bibliografija. – Košir, Fedja. Edvard Ravnikar kot arhitekturni teoretik. 2006 str. 149-162.

Bibliografija Edvarda Ravnikarja. – Ravnikar Edvard. Umetnost in arhitektura.

2007 str. 272-276.

*REPIČ, ANTON HIJACINT, 1863-1918

Popis Repičevih člankov v Cvetju. – Korošak, Bruno. Anton Hijacint Repič.

2006 str. 52-58.

RIJAVEC, ANDREJ

Krstulović, Zoran. Bibliografija Andreja Rijavca. – Muzikološki zbornik 2007 št. 1 str. 217-270. – Imensko kazalo.

*ROGER, brat, 1915-2005

Knjige brata Rogerja. Taizéjske izdaje v slovenščini. – Odločitev za ljubezen : brat Roger iz Taizéja, 1915-2005. 2006 str. 138-139.

*RUDOLF, FRANČEK

Doslej je objavil. – Rudolf, Franček. Tolmun na dnu reke. 2006 ovoj.

RUGELJ, SAMO

Nekatere pomembnejše objave. – Rugelj, Samo. Stranpota slovenskega filma.

2007 str. 343-348.

*RUŽIČ, ERNEST

Ernest Ružič. – Ružič, Ernest. Pesem črnih mask. 2006 ovoj.

*SAJKO, ROSANDA

Režije, bibliografija, nagrade Rosande Sajko. – Sajko Rosanda. Poetičnost zvoka. 2006 str. 160-175.

SAMEC, RAFAEL

Bibliografija. – Samec, Rafael. Rafael Samec. 2007 str. 323-325.

SEMPÉ, JEAN-JACQUES

Bibliografija. – Goscinny, René. Nikec je najboljši. 2007 str. 134.

(19)

SIMČIČ, ZORKO

[Bibliografija]. – Simčič, Zorko. Ob žerjavici in ognju. 2007 ovoj.

SIVEC, IVAN

Sivčeva bibliografija. – Sivec, Ivan. Prvi kranjski ropar. 2007 str. 153-157.

Tu je jedilnik še vseh drugih Sivčevih knjig. – Sivec, Ivan. Sol življenja. 2007 str. [176-182].

Sivčeve knjige za najmlajše ; Sivčeve knjige za mladino ; Sivčeve knjige za odrasle. – Sivec, Ivan. Slovenska pravljica Maksima Gasparija. Knj. 1. Povest o Gasparijevem življenju ter dokumentarno gradivo. 2007 str. 157-163.

Bibliografija avtorja. – Sivec, Ivan. Kjer lastovke gnezdijo. 2007 str. 109-112.

Sivčeve knjige. – Sivec, Ivan. Jutri bom umrl. 2007 str. 189.192.

Sivčeve knjige. – Sivec, Ivan. Kamen nad gladino. 2007 str. 201-206.

Sivčeva bibliografija. – Sivec, Ivan. Prvi kranjski ropar. 2007 str. 153-157.

[Sivčeva bibliografija]. – Sivec, Ivan. Kjer lastovke gnezdijo. 2007 str. 107- 112. – Vsebina: Nagrajena besedila, priznanja in nagrajene skladbe s Sivčevimi besedili ; Ivan Sivec je pobudnik oz. scenarist tudi za mnoge prireditve in oddaje ; Sivec kot pisatelj ; Sivčeve knjige za najmlajše ; Sivčeve knjige za mladino ; Sivčeve knjige za odrasle.

Tu je jedilnik še vseh drugih Sivčevih knjig. – Sivec, Ivan. Kako sem postal slaven. 2007 str. 178-184.

Sivčeve knjige. – Sivec, Ivan. Pika in hišni robot XY-13. 2007 str. 147-153.

O pisatelju. – Sivec, Ivan. Kraljica Slovencev : povest o brezjanski Mariji Pomagaj. 2007 str. 259-267.

SLAVIČ, MATIJA

Kuzmič, Franc. Bibliografija Matije Slaviča. – Zbornik soboškega muzeja 2007 št. 9/10 str. 269-280.

SMEJ, JOŽEF

Bibliografija dr. Jožeta Smeja. – Sobočan, Drago. Ob 85. življenjskem miljniku škofa dr. Jožeta Smeja. 2007str. 752-789. – Ilustr. z naslovnicami monografij.

*SONTAG, SUSAN

Prevodi Susan Sontag v slovenski jezik. – Sontag, Susan. Pogled na bolečino drugega. 2006 str. 137-[138].

SPACAL, LOJZE

Jazbec, Tina. Bibliografija. – Mirošič, Drago. Lojze Spacal : življenjepis in bibliografija. 2007 str. 38-42.

STANONIK, MARIJA

Pajsar, Breda. Žirovska bibliografija prof. dr. Marije Stanonik. – Stanonik, Marija. Žiri na meji. 2007 str. 143-147.

STEGENŠEK, AVGUŠTIN

Murovec, Barbara. Bibliografija Avguština Stegenška. – Studia Historica Slovenica 2007 št. 3/4 str. 927-944.

(20)

*STURM-SCHNABL, KATJA

Katja Sturm-Schnabl : Bibliografie : zum siebzigsten Geburtstag = bibliografija : ob sedemdesetletnici rojstva. – Na Dunaju : Klub slovenskih študentk in študentov, 2006. – 43 str.

SUHY, BRANKO

Monografije in katalogi retrospektivnih razstav = Moographs and catalogues of retrospective exhibitions – Suhy, Branko. Branko Suhy : v čast mojemu očetu. 2007 str. 390-394.

ŠABEC, SREČKO

Skoberne, Marta: Šabčeva dela. – Skoberne, Marta, Srečko Šabec, mlekarski strokovnjak in učitelj. 2007 str. 43-48. – S slikami nasl. str.

ŠEBETIČ, ROZINA

Bibliografija. – Šebetič, Rozina. Slikarski svet Rozine Šebetič. 2007 str. 16- 18.

ŠIPEK, MITJA

Suhodolčan-Dolenc, Marija. Bibliografija Mitje Šipka. – Šipek, Mitja. Pesem in jeklo. 2007 str.236-280. – Tudi v separatnem odtisu. – Vsebuje Imensko kazalo.

*ŠTOK-VOJSKA, NELDA

Knjige Nelde Štok-Vojska. – Štok-Vojska, Nelda. Zakaj je morje slano. 2006 str. [128-129].

ŠTRUKELJ, MIHA

Selected bibliography. – Štrukelj, Miha. Miha Štrukelj. 2007 2 str. na koncu prilog

*TAUFER, VENO

Bibliografija : (izbor pomembnejših objav). – Taufer, Veno. Veno Taufer. 2005 str. 54-58.

*TAVANO, SERGIO

Brecelj, Marijan. Bibliografija objav univ. prof. dr. Sergia Tavana. – Goriški letnik 2003-2004 2005 št. 31/32 str. 211-262.

TERŽAN, BIBA

Akad. red. prof. dr. Biba Teržan : bibliografija = Bibliographie. – Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan. 2007 str. [17]-25.

Seznam magistrskih del in doktorskih disertacij nastalih pod mentorstvom dr. Bibe Teržan = Verzeichnis der von dr. Biba Teržan betreuten Magisterarbeiten und Dissertationen. 2007 str. [27]-29.

*TOBIAS, FRANC

Franc Tobias. – Tobias, Franc. Ugledni Boč. 2005 str. [104].

(21)

TOPORIŠIČ, JOŽE

Sollner Perdih, Anka. Bibliografija akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča (1996-2006). – Slavistična revija 2007 št. 1/2 str. [419]-440. – Nadaljevanje bibliografije iz Slavistične revije 1996 št. 4.

*TROBIŠ, SMILJAN

O avtorju. – Trobiš, Smiljan. Beli krog. 2006 str. 61-63.

TRSTENJAK, ANTON

Ramovš, Jože. Življenje in delo Antona Trstenjaka. – Anton Trstenjak. 2007 str. 21-43. – Bibliografija v članku na str. 34-42.

TUTTA, KLAVDIJ

Diplomske in seminarske naloge o Klavdiju Tutti ; Filmski in RTV prispevki

; Knjige, katalogi ; Grafične mape ; Internet galerije. – Tutta, Klavdij. Po poti mediteranskih metamorfoz. 2007 str. 142.

*UKMAR, VILKO

Krstulović, Zoran. Seznam objavljenih del skladatelja Vilka Ukmarja. – Vilko Ukmar 1905-1991. 2006 str. 131-175. – Vsebina: Kazalo naslovov in začetkov besedil, Kazalo pesnikov, prevajalcev in prirediteljev besedil, Kazalo zasedb in glasbenih zvrsti.

VIDMAR, JANJA

Haramija, Dragica. Mladinska proza Janje Vidmar. – Otrok in knjiga 2007 št. 68 str.48-49. – V okviru članka Mladinska proza Janje Vidmar.

VOGRIČ, MARIJA

Leposlovna in filmska dela. – Vogrič, Marija. Tek po zunanjem krogu. Knj. 3.

2007 str. 1-48 str. – S slikami in recenzijami del.

*VOJE, IGNACIJ

Stergar, Nataša. Bibliografija prof. dr. Ignacija Vojeta. – Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. 2006 str. [XVII-XLIII].

VOLČANŠEK, KAMILA

Pomembnejše knjige. – Volčanšek, Kamila. Kamila Volčanšek. 2007 str. [12].

*VULIKIĆ, VELIMIR

Vulikićeva bibliografija. – Vulikić, Velimir. Domžalska leta Matije Tomca.

2006 str. 213-214.

*ZABEL, IGOR

Bibliografija književnih del Ogorja Zabela. – Zabel, Igor. Podrobnosti. 2006 str. 195-197.

ZAJC, DANE

Hočevar, Matjaž, Jerneja Zajc. Bibliografija Daneta Zajca. – Zajc, Dane. Kepa pepela. 2007 str. 276-287.

(22)

ZAJEC, EDVARD

Izbrana bibliografija = Selected bibliography. – Zajec, Edvard: Umetnik in računalnik. 2007 str. 165-166, 172-173.

*ZAPLOTNIK, NEJC

Košir, Mitja. Bibliografija. – Zaplotnik, Nejc. 2006 str. 278.

ZUPANČIČ, MATJAŽ

Bibliografija. – Zupančič, Matjaž. Vladimir. 2007 str. 48-49.

Bibliografije več oseb

*Album slovenskih književnikov. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. – 326 str. – Bibliografije ob biografijah.

*Gli autori : bio-biliografie / traduzione di Irena Jelerčič. – La prosa breve slovena : antologia di autori contemporanei. 2006 str. 267-280.

*Članki o knjižnici. – Letno poročilo / Osrednja knjižnica Srčka Vilharja Koper 2005 str. 46-49.

*Just, Franci. Panonski književni portreti. Prekmurje in Porabje, 1: A-I. – Murska Sobota : Franc-Franc, 2006. – 271 str.

*Križnar, Franc. Portreti gorenjskih glasbenikov. – Maribor : Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze, Inštitut glasbenoinformacijskih znanosti, 2006. – 315 str.

*Mavsar, Silvester. Iz bibliografije sodelujočih avtorjev. – Fanfare : izbor novejših literarnih del avtorjev iz Krškega in Posavja. 2003 str. 147-148.

Picture books from Slovenia : writers and illustrators. – Ljubljana : Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, 2007. – 78 str.

Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem / zbrale in redile Alenka Šelih … et al. – Ljubljana : Tuma : SAZU, 2007. – 598 str.

Svetovni dnevi slovenske literature, 20. do 25. november 2006 : almanah. – V Ljubljani : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. – 78 str. – Bio-bibliograske predstavitve 38-tih slovenskih živečih avtorjev.

Šolski album slovenskih književnikov. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. – 191 str. – Bibliografije ob posameznih biografijah.

(23)

Domoznanstvo. Zemljepis. Zgodovina

Bibliografija. – Merlo, Grado G. V imenu svetega Frančiška : zgodovina manjših bratov in frančiškanstva do začetka 16. stoletja. 2007 str. 451-488.

Cerjak, Erika. Litijska knjižnica v člankih in monografijah 1972-2007 : (izbor iz dokumentacije domoznanskega oddelka). – Knjižnica (Litija). Moja knjižnica.

2007 str. 112-115.

Hozjan, Andrej. [Trideset] 30 zvezkov Gradiva za zgodovino Maribora : [katalog k razstavi]. – Maribor : Pokrajinski arhiv, 2005. – 31 str.

Izbrana delo o kulturni zgodovini 1860-2003 : kronološki seznam. – Burke, Peter.

Kaj je kulturna zgodovina. 2007 str. 147-149.

Pečan, Marija. Izbrana bibliografija. – Hitlerjeva dolga senca. 2007 str. 305-313.

*Pokrajinski arhiv (Koper). Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Koper / avt. Zdenka Bonin … et al. – Koper : Pokrajinski arhiv, 2006. – 551 str.

Priporočena dela v slovenščini. – Bertman, Stephen. Vzpenjanje na Olimp. 2006 str. 197-199.

Samec, Drago. Šmarska bibliografija. – Šmarska knjiga. 2007 str. 535-587.

Seražin, Helena. Stegenškova knjižnica na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. – Studia Historica Slovenica 2007 št. 1 str.

667-714.

Trškan, Danijela. Seznam literature in virov za učitelje. – Trškan, Danijela.

Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem. 2007 str. 324-328.

Matjaž Hočevar, bibliotekar, je zaposlen kot bibliograf v Narodni in univerzitet- ni knjižnici v oddelku Slovenska bibliografija.

Naslov: Turjaška 1, Ljubljana

Naslov elektronske pošte: matjaz.hocevar@nuk.uni-lj.si

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

99 Slika 4.26: Odstotek oseb, katerim so bila predpisana zdravila za obstruktivne pljučne bolezni v posameznih statističnih regijah R Slovenije v letu 2016.. 103 Slika 6.1:

Povprečna vrednost na en recept s predpisanimi zdravili z delovanjem na živčevje je znašala 21 EUR, na 1000 prebivalcev je bilo predpisanih 1577 receptov, največ iz skupine

Pomembno je poudariti, da smo za celostno sliko porabe zdravil v bolnišnicah pripravili pregled porabe vseh predpisanih zdravil po posameznih ATC skupinah in v vseh

Pomembno je poudariti, da smo za celostno sliko porabe zdravil v bolnišnicah pripravili pregled porabe zdravil po posameznih ATC skupinah in predpisanih po vseh

Pri tem smo upoštevali zatečeno stanje (RIZDDZ NIJZ16, januar 2017). Tako so v izračunih pod kategorijo diplomirana medicinska sestra, upoštevane tudi vse višje medicinske

Slika 3.3.1.1 : Delež neskladnih vzorcev kopalnih voda v bazenih po statističnih regijah, Slovenija 2016 V tabelah od 3.3.1.2 do 3.3.1.4 je prikazano število in delež

Tabela 3-4: PEARSON *KOEFICIENTI PO REGIJAH RS (KORELACIJA MED POVPRE NO MESE NO TEMPERATURO OKOLJA IN INCIDENCO SGEK OD MARCA DO AVGUSTA 2007 TER PRIMERJAVA POVPRE NE INCIDENCE

[r]

Število receptov, število omotov in vrednost ambulantno predpisanih zdravil po ATC klasifikaciji, Slovenija, 2007.. A Zdravila za bolezni prebavil

Iz primerjave stroškov izdanih receptov posameznih glavnih skupin ATC klasifikacije je razvidno, da so stroški izdanih receptov z vmesne liste v skupini zdravil za bolezni

populacija potomcev priseljencev ima v primerjavi (glej tabela 12) tako s celotno populacijo Slovenije kot tudi s priseljenci z območja nekdanje Jugoslavije manj- ši delež aktivnega

se v Italiji roki ne sp ostlljejo, ampJk so Ie naeelno navedeni (termine ordinalorio je en a izrned znacilnosti iralijanske zakonoc\:tje, ki je v veCi- ni evropskih drzav n

Poročilo o raziskovalni dejavnosti za leto 2017. – Ma- ribor : Fakulteta za strojništvo, 2018. – 127 str. – Bibliografija pri posameznih inštitutih in katedri. – Dostopno

Napovedi za leto 2007 še vedno predvidevajo upoèasnitev gospodarske rasti glede na leto 2006, rahlo višjo rast kot prihodnje leto pa se prièakuje v letu 2008.. Gospodarska rast se

Primerjava dejanskih rezultatov za leto 2007 z javnofinančnimi načrti iz programov stabilnosti in konvergenčnih programov s konca leta 2006 omogoča vpogled v dinamiko

Ker želimo, da so naši učenci uspešni in da imajo dobre bralne navad, smo se odločili, da bomo tudi v tem šolskem letu nadaljevali s projektoma »Branje je znanje« za učence

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Ljubljana). Bibliografija strokovnih delavcev centra – Letno poročilo 2016. Bibliografija ustanove za leto 2015 ; Bibliografija

Poročilo o izobraževalni in razi- skovalni dejavnosti v letu 2014 = Annual report 2014. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. – 212

kovalni dejavnosti v letu 2015 = Annual report 2015. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016. – 210 str. – Bibliografije raziskovalcev pri

– Vsebina: Izdajateljstvo UKM ; Univerzitetna knjižnica Maribor v medijih ; Bibliografija Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 2010.. *Zavod za

Seznam novosti 2010 [Elektronski vir] / uredili Alenka Mihalič Klemenčič (knjige), Branka Kerec, Karmen Salmič (neknjižno gradivo), Dunja Legat (periodika). Izbrana

Bibliografija Zavoda RS za varstvo narave za leto 2008 ; Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter konferencah v letu 2007 [i.. – Zavod Republike Slovenije

Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti za leto 2007 (z dodatkom za leto