• Rezultati Niso Bili Najdeni

Vpogled v Slovenske bibliografije v letu 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vpogled v Slovenske bibliografije v letu 2015"

Copied!
20
0
0

Celotno besedilo

(1)

Slovenske bibliografije v letu 2015

Matjaž Hočevar

Bibliografija

UDK 016(497.4)ꞌꞌ2015ꞌꞌ

Ključne besede: slovenske bibliografije, bibliografije, Slovenija, 2015

Bibliography

UDC 016(497.4)ꞌꞌ2015ꞌꞌ

Keywords: bibliographies, Slovenia, 2015

Splošne bibliografije

Biotehniška fakulteta. Knjižnica Oddelka za živilstvo. Nove knjige 2015 [Elektronski vir]. – 2015. – Dostopno na: http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznice-bf/knjiznica-odd-za- -zivilstvo/nove-knjige/ (16. 10. 2017).

Fajdiga, Pavel. Károly Andruskó : a bibliography of miniature books. – Ljubljana : Ljublja- na City Library, 2015. – 107 str.

Fakulteta za farmacijo (Ljubljana). Knjige [Elektronski vir] ; Članki. – 2015. – Dostopno na:

http://www.ffa.uni-lj.si/knjiznica/knjige/0/2015/0 in http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/

datoteke/Knjiznica/Datoteke/objave_UL-FFA_2015.pdf (16. 10. 2017).

Fakulteta za zdravstvene vede (Maribor). Seznam novosti za mesec … [Elektronski vir]. – Januar – december 2015. – Dostopno na: http://www.fzv.um.si/knjiznica/novosti (16.

10. 2017).

Filozofska fakulteta (Ljubljana). Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko zna- nost in knjigarstvo. Knjižne novosti v OHK FF-KO BINK [Elektronski vir]. 19(2015)1/2, 19(2015)3/4, 19(2015)5/8. – Dostopno na: http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Do- kumenti/OHK/novosti/bilten/bilten_novosti_2015_5-8p.pdf (16. 10. 2017).

Filozofska fakulteta (Ljubljana). Knjižnica Oddelka za muzikologijo. Novo na policah [Elek tronski vir]. – Januar–marec 2015. – Dostopno na: http://www.ff.uni-lj.si/sites/

default/files/Dokumenti/OHK/o_knjiznicah/novosti_muzikologija/novosti_2015-1-1.pdf (16. 10. 2017).

(2)

Filozofska fakulteta (Ljubljana). Knjižnica Oddelka za slavistiko in Oddelka za slovenisti- ko. Seznam novosti 2015 / uredila Anka Sollner Perdih. – 2015, 4 št.

Filozofska fakulteta (Ljubljana). Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo.

Novo na policah [Elektronski vir] / uredila Marjana Benčina – Januar–februar (št. 1), marec–april (št. 2), maj–junij (št. 3), julij–avgust (št. 4), september–oktober (št. 5), no- vember–december (št. 6) 2015 – Dostopno na: http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/

Dokumenti/OHK/novosti/novosti_2015_11_12_.pdf (16. 10. 2017).

Hočevar, Matjaž. Slovenske bibliografije v letu 2014. – Knjižnica, 2015, št. 4, str. 95–112. – Dostopno na tudi na: http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/

view/555/527 (16. 10. 2017).

Kanič, Alenka. Knjige v tisku [Elektronski vir]. – Dostopno na: http://www.nuk.uni-lj.si/

viri/knjige-v-tisku (16. 10. 2017). – Napovednik vsebuje podatke zadnjih trideset dni in je spremenljiv glede na pridobivanje gradiva.

Knjižnica (Lendava). Seznam novosti [Elektronski vir]. – Januar–december 2015. – Dostop- no na: https://www.kl-kl.si/knjiznica/knjizne-novosti/ (17. 10. 2017).

Knjižnica (Sevnica). Novo knjižnično gradivo [Elektronski vir]. Knjige ; Neknjižno gradi- vo. – Januar–december 2015. – Dostopno na: http://www.knjiznica-sevnica.si/splosno/

novo-knjiznicno-gradivo.html (16. 10. 2017).

Knjižnica (Velenje). Mesečne novosti [Elektronski vir]. – Januar–december 2015. – Dosto- pno na: http://www.knjiznica-velenje.si/4785 (17. 10. 2017).

Knjižnica Franca Ksavra Meška (Ormož). Seznam mesečnih novosti za … [Elektronski vir].

Knjižno gradivo ; Neknjižno gradivo. – Januar–december 2015. – Dostopno na: http://

www.orm.sik.si/ (17. 10. 2017).

Majovski, Ksenija. Slovenska bibliografija v Italiji – leto 2013. – Koledar / Goriška Mohor- jeva družba, 2015, str. 278–317.

Majovski, Ksenija. Slovenska bibliografija Videnske pokrajine : leto 2013. – Trinkov kole- dar za Beneške Slovence za leto …. Čedad, 2015, str. 225–249.

Mediji o nas [Elektronski vir]. – Slovenski etnografski muzej. Ljubljana, 2015. – Dostopno nas: http://www.etno-muzej.si/sl/mediji-o-nas (20. 10. 2017).

Medobčinska splošna knjižnica (Žalec). Knjižne novosti [Elektronski vir]. – Januar–de- cember 2015. – Dostopno na: http://www.zal.sik.si/gradivo/novo-gradivo/ (17. 10. 2017).

Mestna knjižnica (Ljubljana). Knjižnica Jožeta Mazovca. Popis domoznanske zbirke Špan- ski borci, ki jo hrani MKL / Andrejka Novakovič. – Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 2105, št. 2, str. 62–63. – V okviru prispevka »No pasaran!«

Mestna knjižnica (Ljubljana). Slovanska knjižnica. Dragoceno gradivo MKL – Slovanske knjižnice : od Trubarjevih časov do baroka na Slovenskem / Kristina Košič Humar. – Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 2015, št. 2, str. 7–43.

Pahor, Milan. Od Slavjanskega rodoljuba do Primorskega dnevnika : o slovenskih časo- pisih v Trstu in Gorici od leta 1849 do leta 1945. – OKNO v svet Slovencev v Italiji. Trst, 2015, str. 27–46. – Vsebuje tudi: Narodnoosvobodilni tisk (1941–1945).

Pedagoška fakulteta (Ljubljana). Knjižne novosti v letu 2015 [Elektronski vir]. – Januar–

december 2015. – Dostopno na: https://www.pef.uni-lj.si/317.html (21. 11. 2017).

(3)

Razdevšek, Darinka. Standardi, normativni dokumenti. – Informacijski bilten / Gorenje, 2015, št. 1–3, 4–6, 7–9, 10–12.

Republika Slovenija. Ministrstvo za notranje zadeve. Specialna knjižnica. Arhiv pregleda novosti [Elektronski vir]. – Januar–december 2015. – Dostopno na: http://www.mnz.gov.

si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SK/slike/2008/Arhivi_2008/arhiv_knjcla_novo- sti.htm (17. 10. 2017).

Slovenska bibliografija [Elektronski vir]. – Od 5. 12. 2010 naprej dostopna na hhtp://

sb.nuk.uni-lj.si. – Podatke o knjigah dopolnjuje na tri mesece, za serijske publikacije in drugo gradivo najmanj enkrat letno.

Teološka fakulteta (Ljubljana). Knjižnica. Knjižne novosti [Elektronski vir]. – Januar–de- cember 2015. – Dostopno na: http://www.teof.uni-lj.si/knjiznici/knjizne-novosti-lj Janu- ar-december 2015 (16. 10. 2107).

Teološka fakulteta (Maribor). Knjižnica. Knjižne novosti [Elektronski vir]. – Novosti 2015. – Dostopno na: http://www.teof.uni-lj.si/knjiznici/knjizne-novosti-mb (16. 10. 2107).

Univerzitetna knjižnica (Maribor). Univerzitetna knjižnica Maribor v medijih. – Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 2014, 2105, str. 157–178.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Knjižnica. Novosti v knjižnici / Saša Premk. – Vzgoja in izobraževanje, 2015, št. 1, 2/3.

Zdravstvena fakulteta (Ljubljana). Knjižnica. Seznam novosti [Elektronski vir]. – 2015. – Dostopno na: http://www.zf.uni-lj.si/si/seznam-novosti-5-7 (17. 20. 2017).

Bibliografije sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij

Arhiv Republike Slovenije. Strokovni članki in razprave zaposlenih v arhivu v letu poroča- nja. – Poročilo o delu za leto 2014, 2015, str. 105–120. – Dostopno tudi na: http://www.

arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/porocila/Plan_dela_2016_in_poroci- lo_2014/Porocilo_ARS_2014_ver_1.pdf (17. 20. 2017).

Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2014. – Arhivi, 2015, št. 2, str. 475–497. – Dostopno tudi na: http://www.arhivsko-drustvo.si/Arhivi/Arhivi_2015-2.pdf (17. 10. 2017).

Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Bibliografija Biotehniške fakultete v letu 2014. – Poro- čilo za leto 2014, 2015, str. 164–209. – Dostopno tudi na: http://www.bf.uni-lj.si/index.

php?eID=dumpFile&t=f&f=13199&token=35075fcedb2212aa0c70f10e6f3a4e427eb91218 (17. 20. 2017).

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Ljubljana). Bibliografija strokovnih delavcev Centra 2014. – Letno poročilo 2014, 2015, str. 68. – Dostopno tudi na: http://centerslo.

si/wp-content/uploads/2015/10/LP_2014.pdf (17. 10. 2017).

Centralna medicinska knjižnica (Ljubljana). Bibliografija CMK [Elektronski vir]. – 2015 (kumulativno od 2003 dalje). – Dostopno na: http://www.mf.uni-lj.si/cmk/bibliografija- -cmk (17. 20. 2017).

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (Maribor). Bibliografija znan- stvenih in strokovnih del zaposlenih in pogodbenih visokošolskih učiteljev in sodelav- cev na Doba Fakulteti. [2013/2014] / Suzana Cergol Mihelič, Jasna Dominko Baloh. – DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (Maribor). Samoevalvacijsko

(4)

poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti za študijsko leto 2013/2014, 2015.

Priloga 4, [14] str. – Dostopno tudi na: http://www.fakulteta.doba.si/assets/Uploads/

DOBA-Fakulteta-Poroilo-2013-2014.pdf.

Fakulteta za farmacijo (Ljubljana). Science and research papers / prepared by B[orut]

Toth. – Report on the achievements of the Faculty of Pharmacy for 2014, 2015, str. 119–

141. – Ov. nasl.: Progress report of the Faculty of Pharmacy for the year 2014. – Razvr- ščeno po posameznih katedrah fakultete. – Dostopno tudi na: http://www.ffa.uni-lj.si/

fileadmin/datoteke/Dekanat/Dose%C5%BEki/2014_Report_on_the_achievements_UL_

FFA.pdf (23. 11. 2107).

Fakulteta za farmacijo (Ljubljana). Znanstvena in raziskovalna dejavnost – objave / pri- pravil B[orut] Toth. – Poročilo o dosežkih Fakultete za farmacijo v letu 2014, 2015, str.

110–132. – Razvrščeno po posameznih katedrah fakultete. – Dostopno tudi na: http://

www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/poslovna-porocila/porocilo-o-dosezkih-2014.pdf (18. 10. 2017).

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Ljubljana). Poročilo o izobraževalni in razi- skovalni dejavnosti v letu 2014 = Annual report 2014. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. – 212 str. – Bibliografije raziskovalcev pri posameznih pro- jektih in katedrah. – Dostopno tudi na: http://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/3- -Raziskovalno_delo/Poro%C4%8Dila_o_raziskovalni_in_izobra%C5%BEevalni_dejav- nosti/FKKT_porocilo_za_2014.pdf (18. 10. 2017).

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Maribor). Poročilo o izobraževalni in razisko- valni dejavnosti v letu 2014 = Annual report [2014] / uredila Mojca Slemnik. – Maribor : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. – 161 str. – Bibliografije raziskovalcev pri posameznih laboratorijih in skupinah. – Dostopno tudi na: http://www.fkkt.um.si/

sl/node/1447 (17. 10. 2017).

Fakulteta za socialno delo (Ljubljana). Aktualne znanstvene in strokovne objave zaposle- nih Fakultete za socialno delo [Elektronski vir]. – Leto 2015. – Dostopno na: https://plus.

si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=fc%3D3-122+and+py%3D2015+not+cc%3D%2 8mb*+or+m*%29+not+td%3D3.*&db=vssdlj&mat=allrecords (16. 10. 2017).

Fakulteta za strojništvo (Maribor). Poročilo o raziskovalni dejavnosti za leto 2014. – Ma- ribor : Fakulteta za strojništvo, 2015. – 338 str. – Bibliografije pri posameznih inštitutih in katedrah. – Dostopno tudi na: http://www.fs.um.si/fileadmin/Documents/FS/Razis- kovanje/PorocilaOraziskovalnemDelu/Raziskovalno_porocilo_Fakultete_za_strojni- stvo_2014.pdf (23. 11. 2017).

Fakulteta za varnostne vede (Maribor). Bibliografija delavcev fakultete v letu 2014 / Dani- jela Frangeš, Maja Modic, Katja Eman. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 2015, št. 2, str. 178–185. – V okviru prispevka Delo Fakultete za varnostne vede Univerze v Mari- boru v letu 2014 na področju kriminalistike, kriminologije in policijske dejavnosti. – Do- stopno tudi na: https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2015/02/

RKK2015-02_DanijelaFrangez_DeloFVV2014.pdf (21. 11. 2017)

Ferme, Dušica. Seznam strokovnih del za leto 2015. – Informacijski bilten / Gorenje, 2016, št. 10–12, str. 21–29.

Institut »Jožef Stefan« (Ljubljana). Poročilo o delu v letu 2014 / urednika Luka Šušteršič in Marjan Verč. – Ljubljana : Institut, 2015. – 322 str. – Bibliografija pri posameznih odsekih, laboratorijih in centrih. – Izšlo tudi v angl. jeziku. – Dostopno tudi na: https://

(5)

www.ijs.si/ijsw/Informacije%20javnega%20zna%C4%8Daja?action=AttachFile&do=g et&target=LP_IJS_2014_SLO.pdf (18. 10. 2017).

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (Ljubljana). Bibliografija delavcev inštituta v letu 2014 / zbrala in uredila Ines Vodopivec. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 2015, št. 2, str. 159–171. – V okviru prispevka Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v letu 2014. – Dostopno tudi na: https://www.policija.si/

images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2015/02/RKK2015-02_InesVodopivec_DeloIK2014.

pdf (17. 10. 2017).

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (Ljubljana). Letno poročilo 2014 / zbral in ure- dil Janez Krušič. – Ljubljana : Inštitut, 2015. – 111 str. – Bibliografije raziskovalcev pri posameznih oddelkih. – Dostopno tudi na: http://www.imfm.si/predstavitev-instituta/

letna-porocila-imfm (17. 20. 2017).

Inštitut za narodnostna vprašanja (Ljubljana). [Devetdeset] 90 let Inštituta na narodnostna vprašanja : 1925–2015 / urednika Mojca Medvešček in Janez Pirc. – Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2015. – Vsebuje tudi bibliografske podatke o publicistični dejavnosti inštituta.

Kemijski inštitut Slovenije. Bibliografija / Bibliography [2014] / uredila Andreja Drolc. – Letno poročilo = Annual report 2014, 2015, str. 110–142. – Urejeno po posameznih labo- ratorijih. – Dostopno tudi na: https://www.ki.si/fileadmin/user_upload/datoteke-splo- sno/Porocila/KI_letno_porocilo_2014_web.pdf (21. 11. 2017).

Kmetijski inštitut Slovenije. Poročilo o delu 2014. – Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2015. – 288 str. – Bibliografija raziskovalcev pri posameznih oddelkih. – Dostopno tudi na: http://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_delu_2/KIS_POROCILO_2014.pdf (21. 11. 2017).

Medicinska fakulteta (Maribor). Pregled bibliografij visokošolskih učiteljev in raziskoval- nih projektov za leto 2014 / uredili Dušica Pahor, Darja Farasin. – Maribor : Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, 2015. – 439 str.

Muzej novejše zgodovine (Celje). Bibliografija strokovnih delavcev – strokovno-razisko- valne vsebine : (izbor iz COBISS-a). – Letno poročilo 2014 / uredili Marija Počivavšek, Tanja Roženbergar, 2015, str. 50–53. – Dostopno tudi na: http://www.muzej-nz-ce.si/

modules/uploader/uploads/system_menu/files_menu/Letno_poro_ilo_2014.pdf (18.

10. 2017).

Pedagoška fakulteta (Ljubljana). Objave raziskovalcev 2015 [Elektronski vir].  – 2015.  – Dostopno na: https://www.pef.uni-lj.si/1005.html?&no_cache=1&sword_

list%5B%5D=rehabilitacijska (23. 11. 2017).

Raziskovalna postaja ZRC SAZU (Nova Gorica). Bibliografija / sestavila Petra Kolenc. – Iz- vestje, 2015, št. 12, str. 56–64. – V okviru prispevka Poročilo o delu sodelavcev Razisko- valne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2015.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Bibliografije članov akademije v letu 2014 = 2014 bibliography of SASA members. – Letopis SAZU, knj. 65, 2014, 2015, str. 119–189. – Dostopno tudi na: http://www.sazu.si/publikacije-sazu (17. 20. 2017).

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Biblioteka (Ljubljana). Bibliografija osebja Biblioteke SAZU / Petra Vide Ogrin. – Letopis SAZU, knj. 65, 2014, 2015, str. 256–257. – Dostopno tudi na: http://www.sazu.si/publikacije-sazu (17. 10. 2017).

(6)

Slovenski etnografski muzej. Bibliografije sodelavk in sodelavcev projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam za leto 2014 / Mojca Račič. – Etnolog, 2015, št. 25 = 76, str. 331–338. – Dostopno tudi na: https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etno- log-25-2015/bibliografija-sodelavk-in-sodelavcev-projekta-dostopnost-do-kulturne-dedi- scine-ranljivim-skupinam-za (20. 20. 2017).

Slovenski etnografski muzej. Bibliografija sodelavk in sodelavcev Slovenskega etnograf- skega muzeja za leto 2014 / Mojca Račič. – Etnolog, 2015, št. 25 = 76, str. 303–329. – Dostopno tudi na: https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etnolog-25-2015/bibliografija- -sodelavk-in-sodelavcev-slovenskega-etnografskega-muzeja-za-leto-2014 (20. 10. 2017).

Slovenski šolski muzej. Slovenski šolski muzej v letu 2014 : poročilo o delu / Stane Oko- liš. – Šolska kronika, 2015, št. 1/2, str. 181–232.

Splošna bolnišnica (Jesenice). Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2014. – Jesenice : Splošna bolnišnica, 2015. – 281 str. – Bibliografija pri posameznih enotah. – Dostopno tudi na: http://www.sb-je.si/wp-content/uploads/2015/12/strokov- no-porocilo-20141.pdf (23. 11. 2017).

Univerza na Primorskem (Nova Gorica). Dodatek k poročilu o delu Univerze v Novi Gorici 2014 / urednica Andreja Leban. – Nova Gorica : Univerza, 2015. – 49 str. – Bibliografija sodelavcev pri poročilih posameznih laboratorijev in centrov.

Univerzitetna knjižnica (Maribor). Bibliografija Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 2014. – Poročilo o delu Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 2014, 2015, str. 178–198.

Univerzitetni klinični center (Maribor). Bibliografija UKC Maribor za leto 2014 / zbrala in pripravila Urška Goisniker. – Maribor : Univerzitetni klinični center, Oddelek za znan- stveno –raziskovalno delo, 2015. – 125 str.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča. Znanstveni članki [Elek- tronski vir]. – 2015. – Dostopno na: http://www.ir-rs.si/sl/Znanstveni_clanki/2015_2_1/

(26. 10. 2017).

Zdravstvena fakulteta (Ljubljana). Objavljena znanstveno raziskovalna dela ; Znanstvene monografije in deli znanstvenih monografij. – Letopis Zdravstvene fakultete 2014, 2015, str. 46–69. – Dostopno tudi na: http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/osnov- ni_podatiki_o_fakulteti/Letopis_2014_-_skupaj.pdf (20. 10. 2017).

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. [Bibliografije sodelavcev inštitutov so navedena na spletnih straneh posameznih inštitutov in so del poročila o delu za leto 2014]. – Urejeno po letih. – 2014 (2015). – Večinoma tudi arhiv od leta 2007.

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Bibliografija skupine za leto 2014 : Biblioteka SAZU, 3. maj 2016. – Dostopno na: https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/biblio- grafije_za_leto_2014_isj_sl.pdf (26. 10. 2017).

Inštitut za arheologijo. Bibliografija skupine za leto 2014 : Biblioteka SAZU, 3. maj 2016. – Dostopno na: https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/2014_iza_sl.pdf (26.

10. 2017).

Zgodovinski inštitut Milka Kosa. Bibliografija skupine za leto 2014 : Biblioteka SAZU, 3. maj 2016. – Dostopno na: https://zimk.zrc-sazu.si/sl/bibl_Zimk/zimk_Bibl-2014#v (26. 10. 2017).

(7)

Muzikološki inštitut. Bibliografija skupine za leto 2014 : Biblioteka SAZU, 3. maj 2016. – Dostopno na: https://mi.zrc-sazu.si/sites/default/files/2014_mi_sl.pdf (26.

10. 2017).

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede. Bibliografija skupine za leto 2014 : Bi- blioteka SAZU, 19. oktober 2015. – Dostopno na: https://isllv.zrc-sazu.si/sites/default/

files/attachments/bibliografija_2014.pdf (26. 10. 2107).

Inštitut za slovensko narodopisje. Bibliografija skupine za leto 2014 : Biblioteka SAZU, 3. maj 2016. – Dostopno na: https://isn2.zrc-sazu.si/sl/strani/bibliografija-1#v (26.

10. 2017).

Glasbenonarodopisni inštitut. Bibliografija skupine za leto 2014 : Biblioteka SAZU, 3.

maj 2016. – Dostopno na: https://gni.zrc-sazu.si/sites/default/files/2014_gni_sl.pdf (26. 10. 2017).

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije. Bibliografija skupine za leto 2014 : Bi- blioteka SAZU, 3. maj 2016. – Dostopno na: https://isim.zrc-sazu.si/sl/strani/biblio- grafija-po-letih#v (26. 10. 2017).

Filozofski inštitut. Bibliografija skupine za leto 2014. – Dostopno na: https://fi2.zrc-sa- zu.si/sites/default/files/2014_fi_sl.pdf (26. 10. 2017).

Družbenomedicinski inštitut. Bibliografija skupine za leto 2014 : Biblioteka SAZU, 19.

okt. 2015. – Dostopno na: https://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/2014_dmi_sl.pdf (26. 10. 2017).

Inštitut za antropološke in prostorske študije. Bibliografija skupine za leto 2014 : Bi- blioteka SAZU, 3. maj 2016. – Dostopno na: https://iaps.zrc-sazu.si/sites/default/fi- les/2014_iaps_sl.pdf (26. 10. 2107).

Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografije bibliografij

Antolin Oman, Jernej. Bibliografsko kazalo zbornikov Škofjeloški pasijon in Pasijonski doneski 2006–2015. – Pasijonski doneski, 2015, št. 10, str. 243–263.

Krstulović, Zoran. Bibliografija Muzikološkega zbornika 1965–2014 = Bibliography of Mu- sicological annual 1965–2014. – Muzikološki zbornik, 2015, št. 1, str. 199–340.

*Revija Matematika v šoli skozi 20 let – kazala posameznih številk / Suzana Šulin, Jerneja Bone, Saša Premk, Simona Vozelj. – JUBILEJNA publikacija ob izidu 20. letnika revije Matematika v šoli. Ljubljana, 2014, str. 6–45. – Dostopno tudi na: Način dostopa (URL):

http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/matematika-v-soli-jubilejna2014/#1. – Način do- stopa (URL): http://www.zrss.si/zalozba/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=69 (14. 11. 2017).

Strokovni in znanstveni članki iz IJPM & PMJ. – Projektna mreža Slovenije, 2015, št. 1, str.

45–49.

Weiss, Peter. Jezikoslovni zapiski 11–20 (2005–2004) : bibliografija. – Jezikoslovni zapiski, 2015, št. 1, str. 197–212.

(8)

Družbene vede

Druge ključne knjige o TA. – Stewart, Ian, Vann Joines. Sodobna transakcijska analiza.

Ljubljana, 2015, str. 355–359.

Literatura o oblačilni dediščini Gorenjcev. – Gorenjski muzej (Kranj). Obleka, ki je naredila človeka. Kranj, 2015, str. 132–133.

Ramovš, Jože. Izbrana literatura s področja logoterapije in antropohigiene v slovenščini. – Frankl, Viktor E. Zdravnik in duša (2., dopolnjena izd.). Celje, 2015, str. 359–361.

Ramovš, Jože. Izbrana literatura s področja logoterapije in antropohigiene v slovenščini (stanje 2015). – Lukas, Elisabeth. Izviri, ki napajajo življenje s smislom (stanje 2015).

Ljubljana, 2015, str. 155–158.

Tainacher Publikationen zu Volksgruppenfragen = Tinjske publikacije o vprašanjih narod- nih manjšin. – Tainacher Tagung (2015 ; Tainach). Minderheiten und Mutterstaaten:

Schutz oder Intervetion?. Klagenfurt, Laibach, Wien, 2015, str. 349–352.

Naravoslovne in uporabne vede

Bedjanič, Matjaž. Odonatološka bibliografija Slovenije : (1685–2015). – Erjavecia, 2015, št. 30, str. 91–144.

Burkan Makivič, Lina. Triletna bibliografija diplomskih del univerzitetnega študija mi- krobiologije in magistrskih del magistrskega študija 2. stopnje Mikrobiologija v letih 2012–2014 [Elektronski vir]. – Bitenčevi živilski dnevi (28 ; 2015 ; Ljubljana). Hrana, prehrana in mediji. Ljubljana, 2015, str. 377–430. – Na USB ključu.

Burkan Makavić, Lina. Bibliografija Oddelka za živilstvo in seznami diplomskih in podi- plomskih zaključnih izdelkov s področja živilstva in prehrane v letih 2012–2014 [Elek- tronski vir]. – Bitenčevi živilski dnevi (28 ; 2015 ; Ljubljana). Hrana, prehrana in mediji.

Ljubljana, 2015, str. 132–376. – Na USB ključu.

Peteh, Maja, Lucija Peršin Arifović. Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2014. – Gozdarski vestnik, 2105, št. 7/8, str. 346–348.

Založništvo

Arhiv Republike Slovenije. Izdajanje publikacij v letu poročanja. – Poročilo o delu za leto 2014, 2015, str. 123. – Dostopno tudi na: http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.

si/pageuploads/porocila/Plan_dela_2016_in_porocilo_2014/Porocilo_ARS_2014_ver_1.

pdf (17. 10. 2017).

Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. – Ljubljana : UMco, 2015. – Letn.

11, št. 107/108, 109, 110/111, 112/113, 114/115, 116/117. – Dostopno tudi na: http://www.

bukla.si/knjigarna/index.php (26. 10. 2017).

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Ljubljana). Založniška dejavnost / Mateja Lu- tar. – Letno poročilo 2014, 2015, str. 52–54. – Dostopno tudi na: http://centerslo.si/wp- -content/uploads/2015/10/LP_2014.pdf (17. 10. 2017).

(9)

Človeknejezise : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2015 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2014 / ur. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar. – Ljubljana : Mestna knjižnica, 2015. – 216 str.

Fakulteta za turistične študije Turistica (Portorož). … skozi 51 knjižnih publikacij o turiz- mu. – Fakulteta za turistične študije Turistica. Koper, 2016, str. 50–56.

Inštitut za zgodovino cerkve (Ljubljana). Publikacije Inštituta za zgodovino cerkve. – Acta ecclesiastica Sloveniae, 2015, št. 37, str. 434–438.

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (Koper). Bibliografija Osrednje knjižnice Srečka Vilhar- ja za leto 2014 / uredila Ljuba Vrabec. – Letno poročilo, 2014, 2015, str. 60–64. – Vsebina:

Lastne izdaje ; Prispevki o knjižnici v časnikih, časopisih in zbornikih. – Dostopno tudi na: http://www.kp.sik.si/pomembni-dokumenti-177 (18. 10. 2017).

Pedagoška fakulteta (Ljubljana). Objave raziskovalcev 2015 [Elektronski vir]. – Dostopno na:

https://www.pef.uni-lj.si/1005.html?&no_cache=1&sword_list%5B%5D=raziskovalcev (18. 10. 2017).

Pregled izdaj zbirke Nova lirika (2006–) ; Pregled izdaj zbirke Lirika (1971–2003). – NEKAJ je usekalo : beležnica Nove lirike. Ljubljana, 2015, str. 114–118.

Prosvetno društvo (Štandrež). Publikacije, ki jih je izdalo Prosvetno društvo Štandrež. – Prosvetno društvo (Štandrež). 50 /petdeset/ let gledališke ustvarjalnosti. Štandrež, 2015, str. 156–157.

Prosvetno društvo (Štandrež). Publikacije, ki jih je izdalo Prosvetno društvo Štandrež. – Prosvetno društvo (Štandrež). 50 /petdeset/ let plodnega dela. Štandrež, 2015, str. 122–

123.

Razberger, Ana, Meta Intihar. Pregled izdaj zbirke Čebelica. – ZLATA Čebelica (4. ponatis).

Ljubljana, 2015, str. 296–313.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 2014 (z dodatkom za 2013) / Breda Pajsar. – Letopis SAZU, knj. 65, 2014, 2015, str. 259–262. – Dostopno tudi na: http://www.sazu.si/publikacije-sazu (17.

20. 2017).

Stergar, Nataša. Bibliografija Slovenske matice 2004–2014 ; Bibliografija Glasnika Sloven- ske matice 2003–2011. – Slovenska matica. Ljubljana, 2015, str. 261–292.

Studia humanitatis : 1985–2015 : [trideset let] / uredniški odbor Bojan Baskar … et al.. – Ljubljana : Studia humanitatis, 2015. – 186 str. – Urejeno po zbirkah.

Trubarjev antikvariat (Ljubljana). Seznam ponatisov, ki jih je izdal Trubarjev antikvariat v svojem petdesetletnem obstoju / pripravila Stanka Golob. – Trubarjev antikvariat (Lju- bljana). Petdeset let Trubarjevega antikvariata v Ljubljani. Ljubljana, 2015, str. 9–12.

Univerzitetni rahabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča. Publikacije Univerzite- tnega rahabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča (v zadnjih petih letih). – Informativni bilten 2016, 2015, str. 60–68. – Vsebina: Izdajatelj URI-Soča ; Revija Reha- bilitacija ; Drugi izdajatelji ; Zloženke.

Založbe : raje izdaj ploščo kot prijatelja / [uredil Dušan Hedl]. – Maribor : Kulturni center, 2015. – 225 str. – O glasbenih založbah. – Vsebuje bibliografske podatke.

Zbirka Odisej (1974–2015). – Konc Lorenzutti, Nataša. Lica kot češnje. Ljubljana, 2015, str.

207–[211].

(10)

Zgodovinski arhiv (Ptuj). Arhivska knjižnica in publicistična dejavnost / Maja Prevolšek. – Zgodovinski arhiv (Ptuj). Resnice preteklosti hranimo za dejstva prihodnosti. Ptuj, 2015, str. 128–149.

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Poročilo o delu 2014. – Ljubljana : ZRC SAZU, 2015. – 261 str. – Publikacije posameznih inštitutov so navedene pri posameznih inštitutih, publikacije Založbe ZRC pri poročilu o delu Založbe ZRC. – Dostopno tudi na: https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/zrc-porocilo-2014.

pdf#zoom=100 (26. 10. 2017).

Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba. Šport

Intihar-Ferjan, Jana. Dopolnilo k umetnostnozgodovinski bibliografiji za leto 2010 : umet- nost 20. in 21. stoletja. – Umetnostna kronika, 2015, št. 49, str. 49–62.

Kravos, Bogomila. Un teatro per la città. – Trieste : SLORI – Slovenski raziskovalni in- štitut : SSG – Slovensko stalno gledališče ; Ljubljana : SLOGI – Slovenski gledališki inštitut, 2015. – 256 str. – S seznami predstav.

Leben, Andrej. Pregled slovenskega gledališkega dogajanja na Koroškem v sezoni 2013/14. – Koroški koledar, 2015, str. 240–245.

Prispevki za bibliografijo in vire o obarvani in barvni fotografiji, projekcijski tehniki ter o monokromnem in barvnem tisku na Slovenskem od začetkov do leta 1945. – Lampič, Primož. Svetloba kot barva. Ljubljana, 2015, str. 349–352.

Rakovec, Andreja, Renata Komič Marn. Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2013 : umetnost do okoli leta 1945. – Umetnostna kronika, 2015, št. 48, str. 16–59.

/Trideset/ 30 let Slovenskih glasbenih dnevov. – Ljubljana : Festival, 2015. – 179 str.

Zaporedje predstav v gledaliških institucijah in eksperimentalnih gledališčih v Sloveniji v letih 1945–1969. – Jesenko, Primož. Rob v središču. Ljubljana, 2015, str. 386–394.

Jezikoslovje. Književnost

»Ar tej naši vogrski Slovencov jezik dosta tühuga i sebi lastivoga ma«. – Festival slovenske narečne književnosti Dialekta (6 ; 2015 ; Murska Sobota). Dialekta 2015. Murska Sobota, 2015, str. 42–60. – Vsebuje bibliografske podatke, ob razstavi z istim naslovom v doma- čiji Miška Kranjca v Veliki Polani.

Babović, Nika. Bibliografija slovenskih knjižnih prevodov. – ODPRTA okna, odprta vra- ta. – Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2015. – 302 str. – Bibliografije slovenskih knjižnih prevodov pri predstavitvi posameznih nagrajencev.

*Ilc, Andrej. Izbrana bibliografija novejših del s področja raziskovanja pravljic. – Bettel- heim, Bruno. Rabe čudežnega (3. natis). Ljubljana, 2014, str. 451–452.

Objave v medijih. – Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Ljubljana). Letno poro- čilo 2014, 2015, str. 56–67.  – Dostopno tudi na: http://centerslo.si/wp-content/up- loads/2015/10/LP_2014.pdf (17. 20. 2017).

(11)

Razpotnik, Špela. Bibliografija Levstikovega Martina Krpana (Bibliography) : (1858–

2014). – Jazbec, Milan. Diplomat Martin Krpan. Ljubljana, 2015, str. 112–127.

Simoniti, Barbara. Kronološki pregled objav butalskih zgodb glede na vir ; Pregled butal- skih zgodb glede na prve objave in prvo knjižno izdajo Butalcev (1949) ; Knjižne izdaje Butalcev kot zbirke zgodb; Knjižne izdaje Frana Milčinskega, v katerih so tudi butalske zgodbe. – Milčinski, Fran. Butalci. Ljubljana, 2015, str. 277–289.

Valetič, Žiga. /Dvainpetdeset/ 52 stripov, risanih romanov (in slikanic za odrasle) : izbor stripovske produkcije v slovenskem jeziku, 2006–2015. – Valetič, Žiga. Smeh in smrt.

Ljubljana, 2015, str. 183–196. – S slikami ov.

Osebne bibliografije

ADAMIČ, LOUIS

Samec, Drago. Izbrana bibliografija Louisa Adamiča. – Adamič, Louis. Novi svet – ljudje in vizije. Grosuplje, 2015, str. 281–336.

AGREŽ, ZVONE

Nagrade in vloge dramskega igralca Zvoneta Agreža. – Slovensko ljudsko gledališče Ce- lje 2014/2015, 2015, št. 7, str. 43–47. – V okviru članka Slavka Pezdirja Zaokrožen igralski opus.

ANDERLE, BRANE

Osebna bibliografija za obdobje 1989–2015. – Hladnikia, 2015, št. 36, str. 85–87. – V okviru prispevka Leban, Vid, Igor Dakskobler: Botanik Brane Anderle, 60-letnik.

ARHAR, IVO

Nekaj Arharjevih objav. – Zmazek, Melita. Ivo Arhar in njegova zapuščina v ptujski knji- žnici. Ptuj, 2015, str. 29.

BAŠA, IVAN

Kuzmič, Franc. Publicistična dejavnost Ivana Baše. – Stopinje, 2015, str. 117–121.

BATIČ, STOJAN

Izbrana bibliografija / Selected bibliography. – Batič, Stojan. Človek in mit. Ljubljana, 2015, str. 236–256.

BATTELINO BARANOVIČ, BALBINA

Režije Balbine Battelino Baranovič ; Radijske igre Balbine Battelino Baranovič. – Jesen- ko, Primož. Rob v središču. Ljubljana, 2015, str. 379–385.

BAVDAŽ, NADA

Vloge v Mestnem gledališču ljubljanskem. – Gledališki list Mestnega gledališča ljubljan- skega 2014/2015, 2015, št. 8, str. 35–37. – V okviru prispevka Nada Bavdaž (1930–2014) – in memoriam.

BERNE, ERIC

Knjige Erica Berna. – Stewart, Ian, Vann Joines. Sodobna transakcijska analiza. Ljublja- na, 2015, str. 353–354.

*BETTELHEIM, BRUNO

Ilc, Andrej. Bibliografija Bruna Bettelheima. – Bettelheim, Bruno. Rabe čudežnega (3.

(12)

*BOKAL; LJUDMILA

Stanonik, Marija, Alenka Porenta. Milkini ljubi kraji, ljudje in materni jezik, ujeti v njene besede ---. – Žiri ; Ljubljana ; Polhov Gradec : samozal., 2013. – 61 str.

BORŠNIK, MARJA

Sollner Perdih, Anka. Bibliografija prof. dr. Marje Boršnik. – Premk, Francka, Eva Premk Bogataj. Prof. dr. Marja Boršnik. Kranj, 2015, str. 317–366.

BRAČIČ, STOJAN

Benčina, Marjana. Izbrana bibliografija red. prof. dr. Stojana Bračiča. – V labirintu jezi- ka. Ljubljana, 2015, str. 425–437.

BREZINŠČAK-BAGOLA, BOŽIDAR

O avtorju. – Brezinščak-Bagola, Božidar. Tu in tam čez mejo. Maribor, 205, str. 205–206. – Vsebuje bibliografske podatke.

BRINC, FRANC

Petrovec, Dragan, Gorazd Meško. Franc Brinc – slovenski penolog in kriminolog prazno- val 80 let. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 2015, št. 2, str. 186–190. – Vsebuje bibliografske podatke.

BRVAR, ANDREJ

Hočevar, Matjaž. Bibliografija Andreja Brvarja. – Brvar, Andrej. Retrospektiva (1. pona- tis). Ljubljana, 2015, str. 258–278.

CIGLENEČKI, SLAVKO

Dolenc Vičič, Andreja, Mateja Belak. Bibliografija Slavka Ciglenečkega. – Arheološki vestnik, 2015, št. 66, str. 15–21.

CIMERMAN, FRANC

Goričan, Špela. Mag. Franc Cimerman : bibliografija 1961–2015. – Geologija, 2015, št. 1, str. 96–98. – V okviru prispevka V spomin mag. Francu Cimermanu.

ČAS, MIRAN

Peršin Arifović, Lucija. Bibliografija dr. Mirana Časa (1952–2015). – Gozdarski vestnik, 2015, št. 3, str. 171–183.

ČOKL, MARTIN

Peršin Arifović, Lucija, Maja Peteh. Martin Čokl (1907–2014). – Gozdarski vestnik, 2015, št. 2, str. 114–117.

*ČUK, MARIJ

Bibliografija. – Čuk, Marij. Ko na jeziku kopni sneg. Trst, 2014, str. 93–95.

DROVENIK, MATIJA

Zupančič, Nina, Simon Pirc, Mirka Trajanova. Akademik prof. dr. Matija Drovenik – po- membnejša tiskana bibliografija. – Geologija, 2015, št. 2, str. 265–267. – V okviru prispev- ka Akademik, zasl. prof. dr. Matija Drovenik – zadnje slovo.

EKSELENSKI, BOJAN

Bibliografija. – Ekselenski, Bojan. Atlantida. Celje, 2015, str. 156–157.

ESPOSITO, ROBERTO

Izbrana bibliografija del Roberta Esposita. – Esposito, Roberto. Bios. Ljubljana, 2015, str. 261–262.

(13)

FERFILA, BOGOMIL

Dr. Bogomil Ferfila. Osebna bibliografija za obdobje 1970–2015. – Ferfila, Bogomil. Skan- dinavija – idealni model družbe, ekonomije in politike? Ljubljana, 2015, str. 653–701.

FLAKER, VITO

Osebna bibliografija za obdobje 1978–2015. – Flaker, Vito. K navadnosti izjemnega. Lju- bljana, 2015, str. 11–44.

*FORBICI, JERNEJ

Publikacije : izbor ; Objave in članki : izbor. – Forbici, Jernej. Jernej Forbici. Ptuj, 2011, str. 142.

FRANKL, VIKTOR E.

Izbrana bibliografija Viktorja E. Frankla v nemščini. – Frankl, Viktor E. Zdravnik in duša (2., dopolnjena izd.). Celje, 2015, str. 357–358.

GAČNIK, JANKO

Bibliografija Janka Gačnika. – Verovnik, Franc. Janko Gačnik in album njegovih fotogra- fij iz prve svetovne vojne. Ravne na Koroškem, 2015, str. 21.

GAŠPERIČ, TONI

Bibliografija Tonija Gašperiča / uredila Marta Strahinić. – Metlika : Ljudska knjižnica ; Občina, 2015. – 98 str.

GELT, DRAGA

Books by Draga. – Gelt, Draga. My armful of gifts. Melbourne, 2015, str. [4].

GORENEC, BOJAN

Biobibliografija = Bio-bibliography. – Gorenec, Bojan. Kako slike prihajajo. Ljubljana, 2015, str. 135–142.

GOSAR, ANDREJ

Samec, Drago. Bibliografija dr. Andreja Gosarja. – DR. Andrej Gosar : (1887–1970). Celje, 2015, str. 430–468.

GRIČNIK, ANTON

Kratko o avtorjih. – COPRNICE so v flaši. Maribor, 2015, str. 517–520. – Vsebuje biblio- grafske podatke.

ISAČENKO, ALEKSANDR VASIL’EVIČ

Zajc, Neža. Bibliografija Aleksandra Vasiljeviča Isačenka. – Zajc, Neža. Jezikovne etude, variacije in rime A. V. Isačenka. Ljubljana, 2015, str. 137–161.

JEMEC, ANDREJ

Viri in nekaj literature = Fonti a elcuni testi riguardano l’artista. – Jemec, Andrej. Andrej Jemec. Kanal ob Soči, Gorica, 2015, str. 23.

JENKO, DAVORIN

Stevanović, Jelica. Davorin Jenko u repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu. – DAVO- RIN Jenko. Ljubljana, 2015, str. 144–152.

Križnar, Franc. Popis del – bibliografski pregled kompozicij Davorina Jenka : poskus bibliografije. – DAVORIN Jenko. Ljubljana, 2015, str. 153–173.

(14)

JEREB, ELZA

Šorli, Metka. Bibliografija Elze Jereb za obdobje 1965–2015. – Vestnik za tuje jezike, 2015, št. 1, str. 331–345.

JESIH, MILAN

Izbrana izvirna bibliografija. – Mednarodni literarni festival (30 ; 2015 ; Vilenica). Vile- nica. Ljubljana, 2015, str. 64–69. – Slov. in angl. besedilo.

*JEVNIKAR, MARTIN

Izbrana bibliografija Martina Jevnikarja. – Jevnikarjev simpozij (2013 ; Opčine). Jevni- karjev zbornik. Trst, Gorica, Videm, 2014, str. 134–149.

KANTARDŽIĆ, NARCIS

Izbrana bibliografija/Selected bibliography. – Kantardžić, Narcis. Narcis Kantardžić.

Celje, 2015, str. 118.

*KIRBIŠ, DUŠAN

Kirbiš – bibliografija, izbor. – Šuvaković, Miško. Dušan Kirbiš. Piran, 2011, str. [66–68].

KLEMENČIČ, VLADIMIR

Drole, Zmago. Vladimir Klemenčič – osebna bibliografija 1951–2015. – Klemenčič, Vla- dimir. Izbrana dela dr. Vladimirja Klemenčič. Ljubljana, 2015, str. 339–389.

KOLAR, MARJAN

Objavljena književna dela Marjana Kolarja ; Bio-bibliografski podatki v nekaj letnicah. – Kolar, Marija. Marjan Kolar. Ravne na Koroškem, 2015, str. 16–17, 263–266. – Vsebuje tudi odmeve ob izidu njegovih knjig.

KOROŠEC, LADKO

Košir, Marko, Peter Bedjanič. Ladko Korošec : življenje umetnika. – Maribor : Pro-An- dy ; Zagorje ob Savi : Fundacija Ladko Korošec, 2015. – 550 str. – Vsebuje bibliografske podatke.

KOVAČIČ, LOJZE

Komel Snoj, Mateja. Tematska bibliografija: dela Lojzeta Kovačiča v MKL – Slovanski knjižnici. – Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 2015, št. 2, str. 84–88. – V okviru pri- spevka Pisatelj Lojze Kovačič, ljubljanski prišlek.

KRAJEC, JANEZ

Cerinšek, Darinka. Bibliografija Janeza Krajca. – JANEZ Krajec. Novo mesto, 2015, str.

75–98.

KRIŽNAR, NAŠKO

Huzjan, Vanja. Bibliografija Naška Križnarja. – VIZUALNA antropologija – osebne izku- šnje in institucionalni vidiki. Ljubljana, 2015, str. 317–339.

Peče, Miha. Izbrana filmografija in videografija Naška Križnarja. – VIZUALNA antropo- logija – osebne izkušnje in institucionalni vidiki. Ljubljana, 2015, str. 341–360.

*KUHAR, LOVRO

Literatur von und über Lovro Kuhar – Prežihov Voranc, Siglen (s. Zbornik 367–401). – Prežihov Voranc. Winter in Klagenfurt. Klagenfurt, 2012, str. 146–148.

KURET, PRIMOŽ

Krstulović, Zoran. Bibliografija Primoža Kureta. – EVROPSKI muzikolog prof. dr. Primož Kuret – ob 80-letnici. Celje, 2015, str. 248–348.

(15)

LAPAJNE, TONE

Viri in literatura. – Lapajne, Tone. Tone Lapajne. Ljubljana, 2015, str. [11].

LATIĆ, DŽEMALUDIN

Izvirna dela. – Latić, Džemaludin. Srebreniški inferno. Ljubljana, 2015, str. 318–321.

LAVRIČ, TOMAŽ

Rogina, Bojana, Nataša Kovačič. Stripovski albumi = Comics albums. – Lavrič, Tomaž.

Čarobni jezik stripa. Ljubljana, 2015, str. 117–118.

*LESJAK, DARKO

Lesjak, Darko. Bibliografija. – Lesjak, Darko. Bio cotton. Piran, 2011, str. 96–97.

Lesjak, Darko. Bibliographie. – Lesjak, Darko. Bio cotton. Piran, 2011, str. 96–97.

LIPAR, PETER

Križnar, Franc. Bibliografija del. – KRANJSKI zbornik 2015. Kranj, 2015, str. 307–316. – V okviru prispevka Glasbenik Peter Lipar (1912–1980). 2. del.

MALAVAŠIČ, IVAN

Pisatelj in slikar Ivan Malavašič. – Malavašič, Ivan. Pesmi iz Podlipe. Ljubljana, 2015, str. 70–71.

MARINČIČ, KATARINA

Bibliographie des oevres littéraires de Katarina Marinčič.  – Marinčič, Katarina.

Trois [Elektronski vir]. – Ljubljana, 2015. – Dostopno na: http://www.biblos.si/lib/

book/9789616995016 – dostopno v sistemu Biblos lib (14. 11. 2017).

MARTINČIČ, ANDREJ

Bačič, Tinka, Nejc Jogan. Bibliografija dr. Andreja Martinčiča (ob njegovi 80-letnici). – Hladnikia, 2015, št. 36, str. 3–30.

MARUŠIČ, DRAGAN

Dragan Marušič, Bibliography: 1980–2013. – Ars mathematica contemporanea, 2015, št.

1, str. IX–XVI.

*MASTNAK, MIRO

Kladnik, Katja. Osebna bibliografija. – Mastnak, Miro. Monografija Dramlje. Celje, 2011, str. 255–258.

MIKLOŠIČ, FRANC

Nidorfer, Mirko. Bibliografija o dr. Francu Miklošiču : 1851–1986 : (izbor). – Zgodovinski listi, 2015, št. 1, str. 13–17.

MLEKUŽ, IZTOK

Bibliografija. – Gozdarski vestnik, 2015, št. 10, str. 497. – V okviru prispevka Dakskobler, Igor, Egon Obid, Edo Kozorog: V spomin dolgoletnemu skrbniku bovških gozdov (univ.

dipl. inž. Iztok Mlekuž, 1954–2015).

MODIC, MARKO

Izbrana bibliografija. – Modic, Marko. Peti element. Ljubljana, 2015, str. 188–191.

MONTESSORI, MARIA

Literatura o metodi Marie Montessori v slovenščini ; Viri in literatura v francoščini. – Hermann, Ève. 100 dejavnosti za odkrivanje sveta po metodi Marie Montessori. Ljublja- na, 2015, str. 220.

(16)

MULEJ MLAKAR, LUCIJA

Del osebne bibliografije za obdobje 2002–2015. – Mulej Mlakar, Lucija. Onkraj razkritja materialno-duhovnega sožitja. Radovljica, 2015, str. 108–111.

Del osebne bibliografije za obdobje 2002–2015. – Mulej Mlakar, Lucija. Heroji. Ljubljana, 2015, str. 139–142.

MUNIH, MARKO

Seznam pomembnejših koncertov Marka Muniha ; Seznam posnetkov Marka Muniha v arhivu Radia Slovenija ; Seznam krstnih izvedb del slovenskih ustvarjalcev. – Kralj Bervar, Sonja. Moje izrazno sredstvo so roke. Radovljica, 2015, str. 193–271.

OMAN, VALENTIN

Bibliographie = Bibliografija = Bibliography : Auswahl. – Oman, Valentin. Valentin Oman. Klagenfurt, 2015, str. 224–227.

PARTLJIČ, TONE

Haramija, Dragica. Bibliografija Toneta Partljiča. – Otrok in knjiga, 2015, št. 93, str.

72–74. – V okviru prispevka Ob 75-letnici Toneta Partljiča.

PAVČEK, TONE

Hočevar, Matjaž. Izbrana bibliografija Toneta Pavčka. – Pavček, Tone. Eh, srce, ti moje ljubljeno. Ljubljana, 2015, str. 363–401.

PIRMAN, ALENKA

Dokumentacija. – Pirman, Alenka. Alenka Pirman. Ljubljana, 2015, str. 251–262. – Vse- buje bibliografske podatke.

PLANINC, ŠTEFAN

Knjižne ilustracije / Book-illustrations. – Koroška galerija likovnih umetnosti (Slovenj Gradec). Fantastični prasvetovi. Slovenj Gradec, 2015, str. 89–91.

POČIVAVŠEK, LUDVIK

Bibliografija dr. Ludvika Počivavška. – Počivavšek, Ludvik. Dopolnjeno je. Maribor, Lju- bljana, 2015, str. 163–166. – S fotografijami ov.

POTOČNIK, JOŽE

Bibliografija. – Potočnik, Jože. Utrinki z mojih poti. Slovenj Gradec, 2015, str. 103–107.

POTOKAR, LOJZE

Filmografija. – Stefančič, Marcel, jr., Špela Čižman. Poklon Lojzetu Potokarju. Ljubljana, 2014, str. [38].

PREGL, SLAVKO

Haramija, Dragica. Bibliografija knjižnih izdaj za otroke in mladino. – Pregl, Slavko.

Pravljice za punce, fante in vse ostale. Ljubljana, 2015, str. 271–274.

Tancer-Kajnih, Darka. Objave Preglovih prispevkov v reviji Otrok in knjiga. – Otrok in knjiga, 2015, št. 93 str. 81. – V okviru prispevka Ob 70-letnici Slavka Pregla.

Haramija, Dragica. Bibliografija Slavka Pregla. Mladinska književnost. – Otrok in knjiga, 2015, št. 93, str. 82–84. – V okviru prispevka Ob 70-letnici Slavka Pregla.

PRELOVŠEK, DAMJAN

Komić Marn, Renata. Bibliografija dr. Damjana Prelovška. – PATRIAE et orbi. Ljubljana, 2015, str. 27–55.

(17)

PREŽIHOV VORANC gl. KUHAR, LOVRO RAHOVSKY-KRALJ, IRINA

Nekaj bibliografiskh podatkov = Some bibliographycal data. – Rahovsky-Kralj, Irina.

Irina Rahovsky Kralj. Ljubljana, 2015, str. 217.

RAMOVŠ, MIRKO

Kunej, Rebeka. Bibliografija Mirka Ramovša. – Traditiones, 2015, št. 2, str. 51–71. – Do- stopno tudi na: http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_44_2_separa- ti/3_Bibliografija_Kunej.pdf (9. 11. 2017).

RAVNIK, VLADO

Leban, Vid, Janez Mihael Kocjan. Bibliografija botanika prof. dr. Vlada Ravnika. – Folia biologica et geologica, 2015, št. 3, str. 11–15.

REBULA, ALOJZ

Cergol, Jadranka. Bibliografija Rebulovih del. – Rebulov zbornik 2. Trst, Gorica, Videm, 2015, str. 169–192.

Jan, Zoltan. Izbrana bibliografija: gradivo za proučevanje odnosa Alojza Rebule do Ed- varda Kocbeka. – Rebulov zbornik 2. Trst, Gorica, Videm, 2015, str. 129–133.

REICHMAN, JELKA

Koršič, Petra. Bibliografija ilustriranih knjig Jelke Reichman. – ČUDEŽNI vrt (5. ponatis).

Ljubljana, 2015, str. 231–237.

REPNIK, ANTON

Bibliografija. – Repnik, Anton. Anton Repnik, veliki žalostni veseljak. Trebnje, 2015, str.

39.

ROZMAN, ANDREJ

Hočevar, Matjaž. Izbrana bibliografija Andreja Rozmana Roze. – Rozman, Andrej. Gleda kondor avion. Ljubljana, 2015, str. 221–263.

ROZMAN, KSENIJA

Kovačič, Nataša. Bibliografija dr. Ksenije Rozman, 1966–2015. – Zbornik za umetnostno zgodovino, 2015, št. 51, str. 9–12. – V okviru prispevka Jubilej dr. Ksenije Rozman.

RÓŻEWICZ, TADEUSZ

Bibliografija Tadeusza Różewicza. – Różewicz, Tadeusz. Profesorjev nožek. Ljubljana, 2015, str. 147–150. – Vsebuje tudi Tadeusz Różewicz v slovenskih prevodih.

SAKSIDA, RUDOLF

Vetrih, Joško. Bibliografia / Literatura. – Saksida, Rudolf. Saksida. Trieste, 2015, str.

222–226.

SAMEC, MAKS

Bibliografija Maksa Samca. – MAKS Samec (1881–1964). Ljubljana, 2015, str. 266–282. – Z dodatkom k bibliografiji Maksa Samca / Tatjana Peterlin Neumaier.

Peterlin Neumaier, Tatjana. Literatura o Maksu Samcu. – MAKS Samec (1881–1964).

Ljubljana, 2015, str. 288–293.

SIRK, ALBERT

Bibliografija = Bibliografia. – Sirk, Albert. Albert Sirk. Trst, 2015, str. 222–227.

(18)

SIVEC, IVAN

Sivčeva bibliografija. – Sivec, Ivan. Franc Mihelič. Mengeš, 2015, str. 317–320.

SKUBIC, MITJA

Prelesnik Drozg, Marjeta. Bibliografija del prof. Mitja Skubic. – Verba hispanica, 2015, št. 23, str. 11–36.

SLAPAR, NEJČ

Globočnik, Damir. Bibliografija. – Slapar, Nejč. Nejč Slapar. Kranj, 2015, str. 78–79.

STREIT, JAKOB

Pravljice – legende in druge mladinske knjige Jakoba Streita. – Streit, Jakob. Zakaj otroci potrebujejo pravljice? Ljubljana, 2015, str. 69.

STRES, PETER

Gomiršek, Tanja. Peter Stres (1952–2015) : biografska skica z bibliografijo. – Goriški let- nik, 2015–2016, št. 39/40, str. 359–376.

STUPICA, MARLENKA

Koršič, Petra. Bibliografija ilustriranih knjig Marlenke Stupica. – DREVO pravljic (2.

ponatis). Ljubljana, 2015, str. 380–390.

ŠKULJ, EDO

Krstulović, Zoran. Bibliografija = Bibliography of Edo Škulj. – Škulj, Edo. Bil sem poleg ---. Škocjan pri Turjaku, 2015, str. 408–464.

ŠTEFAN, ANJA

Koršič, Petra. Bibliografija. – Štefan, Anja. Svet je kakor ringaraja. Ljubljana, 2015, str.

346–358.

ŠTOK-VOJSKA, NELDA

Knjige Nelde Štok-Vojska. – Štok-Vojska, Nelda. Dobrotnice zeli. Koper, 2015, str. 60–61.

ŠUGMAN, RAJKO

Celovita bibliografija. – ZBORNIK o življenju in delu Rajka Šugmana ob njegovi 80-let- nici rojstva. Ljubljana, 2015, str. 302–351.

TOPOL, JÁCHYM

Izbrana bibliografija. – Mednarodni literarni festival (30 ; 2015 ; Vilenica). Vilenica.

Ljubljana, 2015, str. 7–12. – Slov. in angl. besedilo.

VARGA, JÓZSEF

Megjelent könyveim jegyzéke. – Varga, József. Muravidéki (hetési) nyelvi és létmorzsák.

Lendva, 2015, str. [182–183].

*VECCHIET, FRANKO

Viri in nekaj literature = Fonti e bibliografia essenziale. – Vecchiet, Franko. Franko Vec- chiet. Kanal ob Soči, Gorica, 2014, str. 15.

VEIDER, JANEZ

Florjančič, Ana. Bibliografija Janeza Veiderja in gradivo o njem. – A glej, na tem polju je obrodil stoteren sad. Ljubljana, 2015, str. 629–631. – V okviru prispevka avtorice Dr.

Janez Veider, starološki gospod.

VOGRINEC, SILVESTER

Novak, Vlado. Bibliografija. – Vogrinec, Silvester. Disko kraljica. Ptuj, 2015, str. 148–

155. – S slikami ov.

(19)

VOLKMER, LEOPOLD

Stavbar, Vlasta. Volkmer v Univerzitetni knjižnici Maribor – predstavitev Volkmerjevega rokopisnega in tiskanega gradiva. – LEOPOLD Volkmer. Maribor, 2015, str. 215–225.

VOTOLEN, SONJA

Ustvarologija Sonje Votolen. – Votolen, Sonja. Na lepi postelji iz peska. Ljubljana, 2015, na zavihkih ov.

VRATUŠA, ANTON

Kuzmič, Franc. Iz bibliografije Antona Vratuše. – JEZIKOSLOVNA in literarna misel An- tona Vratuše. Petanjci, Murska Sobota, 2015, str. 411–432.

VUGRINEC, JOŽE

Kuzmič, Franc. Bibliografija – Jože Vugrinec. – Zbornik soboškega muzeja, 2015, št.

22/23, str. 241–258.

VUK, MARKO

Ferletic, Andrej. Biografska skica z bibliografijo Marka Vuka. – Goriški letnik, 2013/2014, 2015, št. 37/38, str. 13–44.

VULIKIĆ, VELIMIR

Vulikićeva knjižna dela. – Vulikić, Velimir. Moje zgodbe od šolarja do zobozdravnika.

Domžale, 2015, str. 216.

WEBER, MAX

Temeljne knjižne izdaje del Maxa Webra v nemščini ; Prevodi Maxa Webra v slovenšči- no ; Nekaj angleških prevodov Webrovih del. – Weber, Max. Izbrani spisi iz sociologije religije. Ljubljana, 2015, str. 335–341.

WOLF, HUGO

Ausgewählte Werke über Wolf (Biografien, wichtigere Studien). – Košan, Marko. Ge- burts haus von Hugo Wolf Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 2015, str. 60–[61].

ZELENKO, ROK

Bibliografija. – Zelenko, Rok. Pictia. Piran, 2015, str. 180–184.

Bibliography. – Zelenko, Rok. Pictia. Piran, 2015, str. 180–184.

ŽMAVC, JANEZ

Pušavec, Marijan. Literarna bibliografija Janeza Žmavca. – Odsevanja, 2015, št. 95/96, str. 57–58.

Bibliografije več oseb

Jevnikar, Martin. Autori sloveni in Italia (1. ponatis). – Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik, 2015. – 119 str. – Vsebuje tudi bibliografske podatke.

Osebnosti in e-biografski leksikon Koroške – žive vezi. – ŽIVE vezi – rastoča knjiga Koro- ške. Ravne na Koroškem, 2015, str. 228–243. – V okviru prispevka Rastoča knjiga občine Prevalje / Margareta Jukič … et al. – V slov. in nem.

Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 5, Slikarji, likovniki, kiparji --- / gradivo zbral in uredil Jožef Čeh. – Celje : Grafika Gracer, 2015. – 104 str.

(20)

Domoznanstvo. Zemljepis. Zgodovina

Antolin Oman, Jernej. Starološko v knjigah in periodiki : kratek pregled do l. 1941. – A glej, na tem polju je obrodil stoteren sad. Ljubljana, 2015, str. 677–681. – Vsebuje biblio- grafske podatke.

Benedik, Metod. Glagolica med Slovenci. – GLAGOLJAŠTVO v Istri in Kopru. Koper, 2015, str. 21–37. – Vsebuje bibliografske podatke o glagolski literaturi.

DOKUMENTI časa = Die Dokumente der Zeit. – ŽIVE vezi – rastoča knjiga Koroške. Ravne na Koroškem 2015 str. 204–227. – V okviru prispevka Rastoča knjiga ovčine Prevalje / Margareta Jukič … et al. – V slov. in nem.

Ecclesia catholica. Ljubljanska nadškofija. Nadškofijski arhiv. Škofijski arhiv Ljubljana : inventar fonda ŠAL 2. Del 1, Faesc. 1–19 / pripravila Julijana Visočnik. – Ljubljana : Nad- škofija, 2015. – 368 str.

Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini : v letu 2014 zbrana dokumentacija o arhivskem gradivu v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2015. – 188 str. – Letnik 11, št. 1.

Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini : izbor v letih 2010, 2011, 2013 in 2014 zbrane do- kumentacije o arhivskem gradivu v tujini, v Arhivu Jugoslavije, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2015. – 111 str. – Letnik 11, št. 2.

Florjančič, Ana. Stara Loka v arhivskih virih. – A glej, na tem polju je obrodil stoteren sad.

Ljubljana, 2015, str. 557–584.

Mulej, Damjan. Domoznanska bibliografija Bleda za leto 2014. – Razgledi Muzejskega dru- štva Bled, 2015. št. 7, str. 165–201.

Pridobitve arhivov v letu 2014. – Arhivi, 2015, št. 2, str. 461–473. – Dostopno tudi na: http://

www.arhivsko-drustvo.si/Arhivi/Arhivi_2015-2.pdf (17. 20. 2017).

Primožič, Jure. Spominske knjige Vide Rudolfove. – Ljubljana med nostalgijo in sanjami, 2015, št. 1, 131 str.

Res, Alojzij. Obračun 1919–1922. – JADRANSKI almanah 1923. Ljubljana, 2015, str. 226–

236. – Faksimiliran natis.

Sadek, Mitja. Arhivsko gradivo o Dolenjskih Toplicah. – DOLENJSKE Toplice v odsevu časa. Dolenjske Toplice, 2015, str. 511–522.

Zmazek, Melita. Zapuščina Iva Arharja v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. – Zmazek, Melita.

Ivo Arhar in njegova zapuščina v ptujski knjižnici. Ptuj, 2015, str. 35–45. – Vsebuje bi- bliografske podatke.

Enote, označene z zvezdico (*), so bile objavljene pred letom 2015.

Matjaž Hočevar

Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: matjaz.hocevar@nuk.uni-lj.si

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Tatjana Ažman (SNG Opera in balet Ljubljana), Barbara Briščik (Slovensko stalno gledališče Trst), Darja Čižek (Opera in balet SNG Maribor), Lidija Franjić (Lutkovno

Pedagoška fakulteta v študijskem letu 2014/2015 razpisuje tudi vpis po merilih za prehode za magistrske študijske programe druge stopnje Muzejska pedagogika, Pomoč z umetnostjo in

storitev Konferenca MSP kot strateški posvet malega gospodarstva je bila v letu 2014 izvedena prvič, v letu 2015 je že določen datum

Na izboljšanje rezultatov poslovanja družb so v letu 2015 odločilno vplivale srednje družbe, ki so še v preteklem letu 2014 (iz letnih poročil za leto 2015) izkazale neto

Vpisani tuji študenti v študijskem letu 2014/2015 Tabela 24: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 2014).. Vrsta študijskega programa Število vpisanih

Izbirni predmet likovne vzgoje, ki se imenuje LIKOVNO SNOVANJE, je s svojimi vzgojno izobraževalnimi nalogami pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta

V letu 2014 med obravnavanji ni bilo statistično značilnih razlik, v letu 2015 pa obstajajo statistično značilne razlike med kontrolo in obravnavanjem ‘‘rez na

Povprečna vrednost na en recept s predpisanimi zdravili z delovanjem na živčevje je znašala 21 EUR, na 1000 prebivalcev je bilo predpisanih 1577 receptov, največ iz skupine

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Ljubljana). Bibliografija strokovnih delavcev centra – Letno poročilo 2016. Bibliografija ustanove za leto 2015 ; Bibliografija

kovalni dejavnosti v letu 2015 = Annual report 2015. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016. – 210 str. – Bibliografije raziskovalcev pri

– Vsebina: Izdajateljstvo UKM ; Univerzitetna knjižnica Maribor v medijih ; Bibliografija Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 2010.. *Zavod za

Seznam novosti 2010 [Elektronski vir] / uredili Alenka Mihalič Klemenčič (knjige), Branka Kerec, Karmen Salmič (neknjižno gradivo), Dunja Legat (periodika). Izbrana

Bibliografija Zavoda RS za varstvo narave za leto 2008 ; Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter konferencah v letu 2007 [i.. – Zavod Republike Slovenije

Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti za leto 2007 (z dodatkom za leto

Bibliografija znanstvenih del raziskovalcev UP ZRS za leto 2006.. Register nalog raziskovalno-dokumentacijskega sektorja v četrtem

Žan Ocepek: Odstranjevanje amfifilnih snovi iz odplak in industrijskih odpadnih vod Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana 20213. 1

Biotehniška fakulteta Ekonomska fakulteta Fakulteta za družbene vede Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.. Fakulteta za matematiko

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za strojni- štvo, Filozofska fakulteta, Medicinska

ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za druţbene vede, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,

Glej Tabelo 1: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2014, načrt za leto 2015 in realizacija za leto 2015 v Excelovi datoteki Poročilo o

Tabela 2: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2013/2014 in načrt za študijsko leto 2014/2015 Glej tabelo iz

Tabela 2: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2014/2015 in načrt za študijsko leto 2015/2016 Glej tabelo iz

Glej Tabelo 1: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2014, načrt za leto 2015 in realizacija za leto 2015 v Excelovi datoteki Poročilo o