• Rezultati Niso Bili Najdeni

Vpogled v SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU V LETU 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vpogled v SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU V LETU 2011"

Copied!
21
0
0

Celotno besedilo

(1)

Oddano: 23. 5. 2013 – Sprejeto: 21. 6. 2013 Bibliografija

Bibliography

UDK 016(497.4)»2011«

Ključne besede: slovenske bibliografije, bibliografije, Slovenija, 2011 Keywords: bibliographies, Slovenia, 2011

Splošne bibliografije

Amon, Smilja, Karmen Erjavec. Slovensko časopisno izročilo. 1, Od začetka do 1918. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. – 199 str.

Biotehniška fakulteta. Knjižnica Oddelka za agronomijo. Novosti v knjižnici [Elektronski vir].

Januar-februar, marec-april, maj-junij, julij-september, oktober december 2011. – Dostopno na: http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznica-odd-za-agronomijo/novosti-v-knjiznici/.

Biotehniška fakulteta. Knjižnica Oddelka za živilstvo. Nove knjige 2011 [Elektronski vir]. – Do- stopno na: http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/knjiznica-odd-za-zivilstvo/nove-knjige/.

Cankarjeva knjižnica (Vrhnika). Novosti v letu 2011 [Elektronski vir]. Januar, februar, marec, april, maj, junij.-julij. – Dostopno na: http://www.ckv.si/vsebina.php?vid=2011082308432579.

Centralna ekonomska knjižnica (Ljubljana). Pregled novosti [Elektronski vir]. – Januar-decem- ber 2011. – Dostopno na: http://www.ef.uni-lj.si/content/static_slovene/CEK/pregled_novo- sti.asp.

Centralna tehniška knjižnica (Ljubljana). Knjižne novosti 2011 [Elektronski vir]. – Št. 1 (janu- ar-februar), št. 2 (marec-april), št. 3 (maj-junij), št. 4 (julij-avgust), št. 5 (september-november [i. e. oktober]), št. 6 (november-december). – Dostopno na: http://www.ctk.uni-lj.si/knjizne- -novosti.html.

*Debeljak, Tine. Monografije ; Gramofonske plošče ; Periodični tisk. – ŽIVLJENJE in delo Sloven- cev v Argentini. Ljubljana, Washington 1994 str. 74–103. – Objavljeno v okviru članka: Trideset let zdomske emigrantske književnosti, 1945-1975. – Seznam razstavljenih del na Razstavi slo- venskega tiska v Argentini po letu 1945.

Domej, Marjeta. Koroška bibliografija za leto 2009/2010. – Koroški koledar 2011 str. 198–235. – Dostopno tudi v PDF formatu na: http://www.celovec.sik.si/BIB002.HTML.

Dornik, Ema. Knjižne novosti v knjižnicah. – Obzornik zdravstvene nege 45/2011 št. 1–4. – V so- delovanju s knjižnicami uredila Ema Dornik. Upoštevane knjižnice: Univerza v Ljubljani, Medi- cinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica; Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta;

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede; Univerza na Primorskem, Visoka šola za

(2)

zdravstvo, Izola; Visoka šola za zdravstveno nego, Jesenice; Visoka šola za zdravstvo, Novo mesto. – Od 2. št. upoštevana tudi knjižnica Visoke šole za zdravstvene vede, Slovenj Gradec.

Fakulteta za socialno delo (Ljubljana). Knjižne novosti 2011 [Elektronski vir]. – Januar-septem- ber, oktober 2011-januar 2012. – Izpis iz COBISS-a. – Dostopno na: http://www.fsd.uni-lj.si/

knjiznica/novosti/arhiv/.

Fakulteta za zdravstvene vede (Maribor). Novosti [Elektronski vir]. – Januar-december 2011.

– Dostopno na: http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=cate- gory&sectionid=8&id=187&Itemid=252.

Filozofska fakulteta (Ljubljana). Oddelek za slavistiko. Knjižnica glej Filozofska fakulteta (Lju- bljana). Oddelek za slovenistiko. Knjižnica

Filozofska fakulteta (Ljubljana). Oddelek za slovenistiko. Seznam novosti Knjižnice Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko / Anka Sollner Perdih. – 2011 (4. št.). – Dostopno tudi na:

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/OHK/OddelcneKnjiznice/Obvestila/Slavistika_

Slovenistika.html.

Geneze – poti v bistroumne nesmisle : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2010 / uredništvo Katja Kamperle … [et al.]. – Ljubljana : Mestna knjižnica, 2011. – 237 str.

Hočevar, Matjaž. Slovenske bibliografije v letu 2010. – Knjižnica 2011 št. 2/3 str. 265-290. – Do- stopno tudi v pdf formatu na: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1123/Hocevar.pdf.

Inštitut za kriminologijo (Ljubljana) Knjižnica. Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminolo- gijo pri Pravni fakulteti in Ministrstva za notranje zadeve / seznam pripravili Alenka Peterka in Ana Volovlek razen seznam v št. 1 pripravila Barbara Bizilj. – Revija za kriminalistiko in krimi- nologijo 2011 št. 1 str. 97–99 (december 2010-februar 2011), št. 2 str. 224 (marec–maj 2011), št. 3 str. 293–294 (junij-avgust 2011), št. 4 str. 375–376 (september-december 2011). – Do- stopno tudi v pdf formatu na: http://www.policija.si/index.php/publikacije/60753-rkk-arhiv.

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (Ljubljana). Letno poročilo 2011 / uredil Janez Kru- šič. – Ljubljana, 2012. – 139 str. – Bibliografije raziskovalcev pri posameznih oddelkih. – Dosto- pno v tudi pdf. formatu na: http://www.imfm.si/predstavitev-instituta/letna-porocila-imfm.

Kanič, Alenka. Knjige v tisku 2011 [Elektronski vir]. – Januar-december 2011. – Dostopno na:

http://www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=264060609.

Knjižnica (Brežice). Knjižne in neknjižne novosti v Knjižnici Brežice [Elektronski vir]. – Novosti:

november, december 2011. – Dostopno na: http://www.knjiznica-brezice.si/knjizne-novosti.

html.

Knjižnica (Sevnica). Novosti [Elektronski vir]. Knjige ; Periodika ; Neknjižno gradivo ; Članki ; Se- znam naročenih časopisov in revij. – Januar-december 2011. – Dostopno na: http://www.

knjiznica-sevnica.si/novosti_knjige.php.

Knjižnica (Velenje). Mesečne novosti [Elektronski vir] : arhiv novosti za leto 2011. – Januar-De- cember 2011. – Dostopno na: http://www.knjiznica-velenje.si/3768.

Knjižnica Franca Ksavra Meška (Ormož). Seznam mesečnih novosti za … [Elektronski vir]. – Januar-december 2011. – Seznam je ločen na knjižno in neknjižno gradivo. – Dostopno na:

http://www.orm.sik.si/.

Kosovelova knjižnica (Sežana). Novosti in najbolj brane knjige [Elektronski vir]. – Novosti:

januar, februar, marec, april, maj, junij, november, december 2011. – Dostopno na: http://

www.sez.sik.si/new/index.php?option=com_content&view=category&id=41:novosti&Ite- mid=63&layout=default.

Majovski, Ksenija. Slovenska bibliografija videnske pokrajine : leto 2009. – Trinkov koledar 2011 str. 177–194.

(3)

Ministrstvo za notranje zadeve (Ljubljana). Knjižnica glej Inštitut za kriminologijo (Ljubljana).

Knjižnica

Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana). Nove knjige v NUK [Elektronski vir] / urednica Irena Sešek. – Januar-december 2011. – Dostopno na: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=

235628908.

Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana). Informacijski center za bibliotekarstvo. Se- znam novosti informacijskega centra za bibliotekarstvo v NUK-u. – Knjižničarske novice 21/2011 št. 1/2, 3/4, 8. – Dostopno tudi na: http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/.

*Nosilci zvoka in slik ; Nove knjižne izdaje, brošure ---. – Almanah občin Velenje, Šoštanj in Šmar- tno ob Paki 2010 str. 217–224.

Nosilci zvoka in slike ; Nove knjižne izdaje, brošure, publikacije --- ; Brošure, katalogi, publikacije (izbor). – Almanah občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki 2011 str. 229-235.

Pedagoška fakulteta (Ljubljana). Knjižne novosti [Elektronski vir]. – Junij-december 2011. – Do- stopno na: http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=477.

Pravna fakulteta (Ljubljana). Knjižnica. Novosti [Elektronski vir]. – Oktober-december 2011.

– Dostopno na: http://www.pf.uni-lj.si/knjiznica-in-zalozba/knjiznica-pravne-fakultete-113/

novosti/?ARCHIVE=1.

Teološka fakulteta (Ljubljana). Knjižne novosti [Elektronski vir]. – Januar-december 2011. – Izpis iz COBISS-a. – Dostopno na: http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=52.

Univerzitetna knjižnica (Maribor). Seznam novosti [Elektronski vir] / uredili strokovni referen- ti UKM. – JAN 2011-DEC 2011 (12 št.). – Dostopno na: http://www.ukm.uni-mb.si/podrocje.

aspx?id=1168&langid=1060.

*Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Knjižnica. Novosti v knjižnici Urbanističnega inšti- tuta Republike Slovenije. – Urbani izziv 2010 št. 1 str. 77 (izbor od decembra 2009 do aprila 2010), št. 2 str. 72 (izbor od maja do novembra 2010). – Dostopno tudi v pdf formatu na:

http://urbani-izziv.uirs.si/sl/Izdaneštevilke/2010.aspx.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Knjižnica. Novosti v knjižnici Urbanističnega inštitu- ta Republike Slovenije. – Urbani izziv 2011 št. 1 str. 80-82 (izbor od decembra 2010 do aprila 2011), št. 2 str. 75–76 (izbor od maja do oktobra 2011). – Dostopno tudi v pdf formatu na:

http://urbani-izziv.uirs.si/sl/Izdaneštevilke/2011.aspx.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Knjižnica. Novosti v knjižnici / Saša Premk. – Vzgoja in izobraževanje 2011 št. 1/2-6.

Zdravstvena fakulteta (Ljubljana). Knjižnica. Seznam novosti [Elektronski vir]. – Januar – de- cember 2011. – Dostopno na: http://www2.zf.uni-lj.si/si/seznam-novosti-5-7.

Žnidaršič, Andreja. Katalog žepnic 2011. – Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2011. – 80 str.

Bibliografije sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij

Arhiv Republike Slovenije. Strokovni članki in razprave zaposlenih v arhivu v letu 2010. – Arhiv Republike Slovenije. Poročilo o delu Arhiva Republike Slovenije za leto 2010. Ljubljana 2011 str. 67–76. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/

pageuploads/porocila/POROCILO_2010_ARS_koncna.pdf.

*Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2009. – Arhivi 2010 št. 2 str. 467–479. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.arhivsko-drustvo.si/c/document_library/get_file?uuid=e0a6f8b4- c237-43e6-919e-9017c613b72a&groupId=18325.

(4)

Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2010. – Arhivi 2011 št. 2 str. 613–626. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.arhivsko-drustvo.si/c/document_library/get_file?uuid=84444160- 8a4b-4128-b9d4-6d98edbf4445&groupId=18325.

Bibliografija 2001–2011. – KOROŠKI pokrajinski muzej (Slovenj Gradec). Koroški pokrajinski mu- zej. Slovenj Gradec 2011 str. 224–229.

Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Bibliografija Biotehniške fakultete v letu 2010. – Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Poročilo o delu 2010 2011 str. 134–171. – Razvrščeno po oddelkih. – Dosegljivo v tudi v pdf formatu na: http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/dekanat/poro- cila/porocilo_2010.pdf.

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Ljubljana). Bibliografija strokovnih delavcev Centra 2010 / Ina Ferbežar. – Letno poročilo 2010 2011 str. 74–75.

Fakulteta za farmacijo (Ljubljana). Znanstvena in raziskovalna dejavnost . – Poročilo o dosežkih Fakultete za farmacijo v letu 2010 2011 str. 69–105. – Razvrščeno po posameznih katedrah.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Ljubljana). Poročilo o izobraževalni in raziskoval- ni dejavnosti v letu 2010 = Annual report 2010. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2011. – 253 str. – Bibliografije raziskovalcev pri posameznih projektih in posame- znih katedrah fakultete.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Maribor). Poročilo o izobraževalni in raziskoval- ni dejavnosti = Annual report 2010. – Maribor : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologjo, 2011. – 137 str. – Bibliografije po posameznih laboratorijih in skupinah.

Fakulteta za socialno delo (Ljubljana). Pregled raziskovalnega dela : 1969–2010 / [zbrala in ure- dila Lidija Kunič ; povzetke so prispevali Beata Akerman … et al.]. – Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2011. – 289 str.

Fakulteta za varnostne vede (Maribor). Poročilo o delu sodelavcev FVV v letu 2010 / ur. Nataša Knap, Jerneja Šifrer. – Varstvoslovje 13/2011 št. 1 str. 100–122.

Fakulteta za varnostne vede (Maribor). Raziskovalno delo sodelavcev Fakultete za varnostne vede : 2006–2010 : (zbornik povzetkov raziskav) / uredila Gorazd Meško, Jerneja Šifrer. – Lju- bljana : Fakulteta za varnostne vede, 2011. – 76 str.

Inštitut »Jožef Stefan« (Ljubljana). Annual Report 2010. – Ljubljana : Inštitut, 2011. – 285 str.

Inštitut »Jožef Stefan« (Ljubljana). Poročilo o delu v letu 2010 / urednik Luka Šušteršič in Marjan Verč. – Ljubljana : Inštitut, 2011. – 314 str. – Bibliografija sodelavcev pri posameznih odsekih, laboratorijih in centrih.

Inštitut za celulozo in papir (Ljubljana). Pomembnejše objave v letu 2010. – ICP poročilo o delu 2010 / uredili Vera Rutar, Leopold Scheicher, Janja Zule. Ljubljana 2011 str. 16. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://icp-lj.si/uploads/icp/public/_custom/ICP-Letno_porocilo_2010.

pdf.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (Žalec). Bibliografija. – Letno poročilo Inštituta za hme- ljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) za leto 2010. Žalec 2011 str. 66–83.

Inštitut za kriminologijo (Ljubljana). Objavljena dela delavcev Inštituta v letu 2010 / Barbara Bizilj. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo 62/2011 št. 2 str. 210–216. – V okviru članka Franca Brinca Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v letu 2010.

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (Ljubljana). Letno poročilo 2010 / uredil Janez Kru- šič. – Ljubljana : Inštitut, 2011. – 130 str. – Z bibliografijami raziskovalcev pri posameznih od- delkih. – Dostopno tudi na: http://www.imfm.si/predstavitev-instituta/letna-porocila-imfm.

Kemijski inštitut Slovenije. Izbrana bibliografija v letu 2010 / Priscila Gulič. – Poročilo o delu 2010. Ljubljana 2011 str. 161–129. – Urejeno po posameznih laboratorijih.

(5)

Kmetijski inštitut Slovenije. Poročilo o delu 2010. – Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2011.

– 256 str. – Bibliografija pri posameznih oddelkih. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://

www.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/Publikacije/porocila/KIS-Porocilo_o%20delu_za_2010.pdf.

Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana). Bibliografija znanstvenih in strokovnih prispev- kov zaposlenih za leto 2010. – Letno poročilo 2010 2011 str. P-50-P-60. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk1.asp?id=181487672.

Pedagoška fakulteta (Ljubljana). Bibliografija 2009 / gradivo zbral in uredil Saša A. Glažar. – Pe- dagoška fakulteta (Ljubljana). Poročilo Pedagoške fakultete UL za leto 2010 : študijsko leto 2009/2010. Ljubljana 2011 str. 40–170. – Bibliografije razporejene po oddelkih. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/Porocila/

Porocilo_PeF_2009-10.pdf.

Pedagoška fakulteta (Ljubljana). Objave raziskovalcev 2011 [Elektronski vir]. – Dostopno na:

http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=503&no_cache=1&sword_list[]=poro%C4%8Dilo.

Pedagoška fakulteta (Maribor). Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta : zbornik : 50 let. – Maribor : Založba PEF, Pedagoška fakulteta, 2011. – 324 str. – Izšlo kot posebna številka Revije za elementarno izobraževanje, letn. 4. – Pomembnejša bibliografija zaposlenih le pri poro- čilih o posameznih oddelkih Pedagoške fakultete. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://

www.pef.um.si/content/O%20fakulteti/Zbornik_50let_PEF.pdf.

Raziskovalna postaja ZRC SAZU (Nova Gorica). Poročilo o delu sodelavcev Raziskovalne po- staje ZRC SAZU v Novi Gorici od. 1. 12. 2010 do 30. 11. 2011. – Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici 2011 št. 8 str. 39–47. – Vsebuje tudi bibliografske podatke sodelavcev postaje.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Bibliografija članov akademije v letu 2010 = Bibli- ography od SASA members. – Letopis SAZU knj. 61 2010 (tiskano 2011) str. 124–193. – Dosto- pno tudi v pdf formatu na: http://www.sazu.si/files/file-141.pdf.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Biblioteka. Bibliografija bibliotekarjev Biblioteke SAZU. – Letopis SAZU knj. 61 2010 (tiskano 2011) str. 241–243. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.sazu.si/files/file-141.pdf.

Slovenska fuzijska asociacija. Publications. – Slovenska fuzijska asociacija. Annual report 2010 (2011) str. 125–132.

Slovenski etnografski muzej. Bibliografije sodelavk in sodelavcev SEM za leto 2009 / Mojca Ra- čič Simončič. – Etnolog. [Nova vrsta] 2011 št. 21=71 str. 367–389. – Dostopno tudi v pdf for- matu na: http://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_2011_racic_bibliografija.pdf.

Slovenski šolski muzej. Slovenski šolski muzej v letu 2010. Poročilo o delu / Stane Okoliš. – Šol- ska kronika 2011 št. 1/2 str. 170–216. – Iz vsebine: Muzejski tiski ; Iz zapisov o muzeju v perio- dičnem tisku ; Bibliografija zaposlenih.

Univerza (Nova Gorica). Dodatek k poročilu o delu Univerze v Novi Gorici v letu 2010 / urednica Andreja Leban. – Nova Gorica : Univerza, 2011. – Str. 5–30. – Bibliografija sodelavcev pri po- sameznih poročilih laboratorijev in centrov. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.

ung.si/media/storage/cms/attachments/2012/12/11/11/11/29/ung_porocilo_2010_doda- tek.pdf.

Univerza na Primorskem (Koper). Znanstveno-raziskovalno središče. Poročilo za leto 2010 in program dela za leto 2011. – Glasnik ZRS 2011 št. 1/2. – 196 str. – Bibliografije sodelavcev posameznih inštitutov pri poročilih posameznih inštitutov. – Dostopno tudi v pdf formatu na:

http://www.zrs.upr.si/media/uploads/files/Glasnik%20ZRS%202011_1-2.pdf.

(6)

Univerzitetna knjižnica (Maribor). Poročilo o delu Univerzitetne knjižice Maribor, za leto 2010.

Maribor 2011 str. 147–184. – Vsebina: Izdajateljstvo UKM ; Univerzitetna knjižnica Maribor v medijih ; Bibliografija Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 2010.

*Zavod za gozdove Slovenije. Izdana tiskana gradiva in filmi. – ZAVOD za gozdove Slovenije : 15 let. Ljubljana 2009 str. 35–36.

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Objave. – Življenje teče 2011 str. 28–31 (tudi Letno poročilo transfuzijske službe v Sloveniji za leto 2010). – Dostopno tudi v pdf for- matu na: http://www.ztm.si/res/publication/3149.pdf.

*Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Publications : articles and other scien- tific and professional contributions / Mojca Šimc, Irena Bricl, Natalija Lampreht. Life flows : 2010 str. 25–28 [also 2009 annual report of the Slovenian Blood Transfution Service].

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Publications. – Life flows 2011 str. 28–31 [also 2010 annual report of the Slovenian Blood Transfusion Service].

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (Maribor). Oddelek za znanstveno raziskovalno dejavnost.

Izvedeni projekti in objave. – Strokovno poročilo 2010 2011 str. 276.282.

Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij

Čerče, Peter, Tilen Glavina. Kazalo letnikov 11–20 = Indice delle annate 11–20 = Index to volu- mes 11–20. – Annales 2011 št. 1 priloga (43 str.).

*Erjavec, Zdenka. Bibliografsko kazalo revije Vzgoja in izobraževanje [Elektronski vir] : 1970–

2009. – El. knjiga. – Ljubljana 2010. – 148 str. – Dostopno na: http://www.zrss.si/pdf/kazalo- VIZ1970-2009.pdf.

Mlakar, Ida. Leposlovje v slikaniških izdajah (izbor iz baze podatkov Mala knjižnica). – PROJEKT Comenius Regio : bibliopreventiva. Domžale 2011 str. 68–74. – V okviru članka iste avtorice:

Čustva: barve našega ranljivega jaza v slikaniških izdajah za otroke in odrasle.

Simonič Mervic, Karmen. Kazalo Idrijskih razgledov 2000–2009. – Idrijski razgledi 2011 št. 2 str. 122–142.

Sollner Perdih, Anka. Bibliografsko kazalo zbornikov simpozijev Obdobja 1 (1980)–30 (2011).

– MEDDISCIPLINARNOST v slovenistiki. Ljubljana 2011 str. 595–708. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/_Bibliografija.pdf.

Šorli, Metka. Linguistica XLI-LI : table chronologique = kronološki pregled. – Linguistica 2011 št. 51 str. 403–442.

Vrdlovec, Zdenko. Kronologija Ekrana. – EKRAN, revija za film in televizijo : 50 let. Ljubljana 2011 str. 6–39. – Pregled številk po posameznih letih.

Verstvo

Smolik, Marijan. Hoja za Kristusom v slovenskih prevodih. – Thomas a Kempis. De imitaitone Christi = Hoja za Kristusom. Celje 2011 str. 443–444.

Družbene in politične vede

Ferbežar, Ivan. Publicistična dejavnost nekaterih osrednjih članov Pedagoške centrale. – ZBOR- NIK o delovanju učiteljstva in razvijanju pedagoške misli na mariborskem območju z okolico : 1918–2011. Maribor 2011 str. 25–28. – V okviru članka Evropsko perspektivno naravnana Pe- dagoška centrala v Mariboru.

(7)

Literatura in viri. – DRUŠTVO za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, Univerza za tretje življenjsko obdobje (Ljubljana). Letno poročilo 2010 2011 f. 51–58.

*Mizerit, Tone. Seznam almanahov srednješolskega tečaja. – SLOVENSKI srednješolski tečaj rav- natelja Marka Bajuka (Buenos Aires). Slovenski srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka.

Buenos Aires 2010 str. 94–95. – V okviru članka: Almanahi kot zrelostni izpit.

Oblak, Teja. Lezbične, feministične in ženske študije : zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini. – Ljubljana : Lezbično-feministična univerza, Društvo ŠKUC, 2011.

– 84 str.

Walravens, Arnold. IEDC »Books of the year«. – Mirvis, Philip H. The vision and the voices of IEDC – Bled School of Management. Bled 2011 str. 154–155. – V okviru članka IEDC »Books of the year« (1986–2010) – a content analysis.

Naravoslovne in uporabne vede. Medicina

Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za živilstvo. ŽIVILSTVO – v Živilstvo

Grgan, Vesna. Študijska gradiva Višje strokovne šole Izobraževalni center Piramida Maribor : v štu- dijskem letu 20010/2011 [!]. – ŽIVILSTVO in prehrana danes in jutri. Maribor 2011 str. 125–128.

*Hočevar, Ivica, Peter Raspor. Diplomanti univerzitetnega študija mikrobiologije na Biotehniški fakulteti : bibliografija s kazali: dn mikro 1 (september 1997) do dn mikro 456 (25. oktober 2010). – MIKROBIOLOGIJA od včeraj za jutri. Ljubljana 2010 str. 167–259.

Hočevar, Ivica, Lina Burkan Makivić, Peter Raspor. Seznam diplomski del urejen kronološko po datumu zagovora (1966–2010). – Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za živilstvo.

Živilstvo in prehrana včeraj, danes za jutri. Ljubljana 2011 str. 424–470. – V okviru članka Uni- verzitetno izobraževanje živilskih tehnologov od 1961–2011 na diplomskem nivoju.

Hočevar, Ivica, Lina Burkan Makivić, Peter Raspor. Učbeniki, iz katerih so študirali in še študirajo živilski tehnologi. – Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za živilstvo. Živilstvo in prehra- na včeraj, danes za jutri. Ljubljana 2011 str. 398–414.

Hočevar, Ivica, Sonja Smole Možin, Peter Raspor. Kronološki pregled magistrskih del s področ- ja živilstva na BF ŽT ; Univerzitetni diplomirani inženirji živilske tehnologije, magistri znanosti, ki so magistrski podiplomski študij končali na drugih podiplomskih študijih BF ali na drugih fakultetah doma in v tujini ; Doktorji znanosti s področja živilstva, ki so podiplomski študij končali na UL, BF, Oddelek za živilstvo ; Univerzitetni diplomirani inženirji, doktorji znanosti, ki so podiplomski študij končali na drugih podiplomskih študijih BF ali na drugih fakultetah doma in v tujini. – Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za živilstvo. Živilstvo in prehrana včeraj, danes za jutri. Ljubljana 2011 str. 486–491, 494–495, 496–500, 503–504. – V okviru članka Štiri desetletja podiplomskega izobraževanja živilskih strokovnjakov na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Knjige z okusi Krasa. – /DESET/ 10 let dobrot. Trst 2011 str. 95.

Mlakar, Ida. Strokovna literatura ; Leposlovje. – Muck, Desa. Blazno resno zadeti (3., prenovljeni natis). Ljubljana 2011 str. 368–370. – S področja zasvojenosti.

Razvoj in stanje kateder vključenih v študij živilske tehnologijo / Nataša Poklar Ulrih … et al.

– Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za živilstvo. Živilstvo in prehrana včeraj, danes za jutri. Ljubljana 2011 str. 354–396. – Vsebuje bibliografske podatke pri alinei Predstavitev ključnih dosežkov, ki so zaznamovali katedro.

*Velevski, Metodija, Borut Stumberger. Review of the references on birds of Macedonia = Pre- gled virov o pticah Makedonije. – Acrocephalus 2010 št. 147 str. 283–291.

(8)

Založništvo

Breznik, Andreja. Seznam monografij, ki so jih slovenski muzeji izdali v letu 2010. – Argo 2011 št. 1 str. 178–183.

Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. – Ljubljana : Umco, 2011. – Št. 62/63, 64–66, 67/68,69–72/73.

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Ljubljana). Založniška dejavnost / Mateja Lutar. – Letno poročilo 2010/2011 str. 51–53.

Eko knjiga : naš planet na knjižnih policah. – Lukovica : Eko knjiga, 2011. – Št. 1–5.

*Fakulteta za gradbeništvo (Maribor). Katalog publikacij Fakultete za gradbeništvo : 2005–

2009 / [glavni urednik Andrej Tibaut]. – Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2010. – 51 str.

– S slikami ov. in opisom.

Koroški pokrajinski muzej (Slovenj Gradec). Izdajateljska dejavnost. – Koroški pokrajinski mu- zej. Slovenj Gradec 2011 str. 208–209.

Mohorjeva družba (Celovec). Mohorjeva družba Celovec : bibliografija : 1851–2011. – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, 2011. – 119 str.

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (Koper). Izdana dela knjižnice in bibliografija člankov o knji- žnici / Ljuba Vrabec. – Letno poročilo 2010. Koper 2011 str. 57–60.

Pregled izdaj zbirke Čebelica. – ZLATA Čebelica : najlepših petdeset (3. ponatis). Ljubljana 2011 str. 296–311.

Program Kultura (2007–2013) : projekti literarnega prevajanja. – Ljubljana : SCCA, Zavod za so- dobno umetnost : Kulturna stična točka v Sloveniji, 2011. – 67 str. – S predstavitvijo založniš- kih prevodnih programov.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti za leto 2010 (z dodatkom za leto 2009) / Helena Verbinc. – Letopis SAZU knj 61 2010 (tiskano 2011) str. 245–249. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.sazu.si/files/

file-141.pdf.

Slovenska izseljenska matica. Knjižne izdaje Slovenske izseljenske matice / Vesna Vukšinič Zmaić. – Rodna gruda. Ljubljana 2011 str. 99–103. – S slikami ov.

*A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok 1918-tól napjainkig. – Zágorec-Csuka, Judit. A mura- vidéki magyar könyvek világa. Pilisvörösvár, Lendva 2010 str. 26–38. – Z bibliografskimi po- datki knjižnih ilustratorjev madžarskih knjižnih izdaj.

Univerzitetna založba Annales (Koper). Seznam publikacij založbe Annales. – Glasnik UP ZRS 2011 št. 1/2 str. 187–196. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.zrs.upr.si/media/

uploads/files/Glasnik%20ZRS%202011_1-2.pdf.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča. Publikacije Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča. – Informativni bilten 2011 str. 63–69.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Publikacije založbe zavoda v letu 2010. – Letno poročilo o delu Zavoda za šolstvo za leto 2010 2011 str. 116–126.

Znanstvene monografije in periodične publikacije. – FILOZOFSKA fakulteta (Maribor). Odličnost filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Maribor 2011 str. 71–77. – V slov. in angl. – Vsebina:

Založniška dejavnost in knjigarna ; Druge znanstvene monografije objavljene v letih 2009–

2010.

(9)

Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba. Šport

*Arah, Janko. Dela mag. Janka Araha na golfskem področju. – Arah, Janko. Iz sveta golfa. 5, Pra- vila o igralčevi odgovornosti, vrstnem redu igranja ter o udarjališču (6. do 11. golfsko pravilo) in krajevna pravila (A in B del I. dodatka). Ljubljana 2010 str. 193–201.

Arah, Janko. Dela mag. Janka Araha na golfskem področju. – Arah, Janko. Iz sveta golfa. 6, Olaj- ševalne okoliščine in postopek (25. do 28. golfsko pravilo) in tekmovalni pogoji (C del I. do- datka). Ljubljana 2011 str. 183–191.

Ferenčak, Štefan Alojzij. Jurčak-Mihelčičeva zbirka cerkvenih pesmi za ljudsko in mladinsko petje : predstavitev, opombe, kazala. – Ljubljana : Salve, 2011. – 146 str.

Filmografija slovenskih celovečernih filmov : 1931–2010 / [uredil Samo Rugelj]. – Ljubljana : UMco : Slovenska kinoteka, 2011. – 836 str.

Georg Dandin na slovenskih odrih. – Gledga 9/2011 št. 2 str. 5.

Gosarič, Samo, Ana Perne. (E)G Glej, 1970–2010 ; Mali Glej, 2000–2010 ; PreGlej, 2005–2010.

– Gledališče Glej (Ljubljana). Glej, 40 let. Ljubljana 2011 str. [192–211]. – Kronološki pregled uprizoritev.

Ješelnik, Simona. Bibliografija knjig, serijskih publikacij in člankov v sezoni 2009/2010. – Sloven- ski gledališki letopis 2009/2010 2011 str. 263–309.

Kremžar-De Luisa, Lučka. Seznam uprizorjenih del. – Pertot, Marjan. Lepa Vida ob Srebrni reki.

Trst 2011 str. 189–209. – Urejeno po naslovih del.

Kronika od 1995/96 do 2010/11. – Šentjakobsko gledališče (Ljubljana). Šentjakobsko gledališče Ljubljana. Ljubljana 2011 str. [91]–243.

*Pesmarice zborovskih skladb. – Zveza slovenske katoliške prosvete (Gorica). Petdeset let plodnega dela : 1959–2009. Gorica 2009 str. 59–60.

Petdeset plus. 50+ Linhartovih srečanj / ur. Matjaž Šmalc, Aleksandra Krofl. – Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2011. – 260 str.

Poročanje slovenskega zamejskega tiska … – Kravos, Bogomila. Slovensko stalno gledališče v Trstu. Ljubljana 2011 str. 30–56.

Predstavitev izdanih zvočnih zapisov Pihalnega orkestra KUD Pošta. – Kulturno umetniško dru- štvo Pošta. Pihalni orkester (Maribor). Zbornik ob 80-letnici Pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor. Maribor 2011 str. 46–49.

*A selected bibliograpahy. – Predan, Barbara, Cvetka Požar. Iskra : neuvrščeno oblikovanje. Lju- bljana 2009 str. 127–133.

Velkovrh, Ciril. Slovenska planinska literatura 2010. – Obvestila / Planinska zveza Slovenije 2011 št. 5 str. 35–37.

Jezikoslovje. Književnost

Bibliografija učiteljev slovenščine na tujih univerzah v študijskem letu 2009/2010. – Letno poročilo 2010 / Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 2011 str. 20–22.

Hriberšek, Matej. Izbrana bibliografija o Aristotelovi Retoriki. – Aristoteles. Retorika. Ljubljana 2011 str. 423–444.

Jesenovec, Mojca, Simona Škrabec, Mateja Rozman. Bibliografía de traducciones de literatura eslovena a las lenguas de la Península Ibérica hasta el año 2008 = Bibliografija prevodov slo- venske literature v jezike Iberskega polotoka do leta 2008. – Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2011. – 129 str. – S fotografijami nekaterih ov.

(10)

Kronološki pregled slovenskih dram. – Kravos, Bogomila. Slovenska dramatika in tržaški tekst.

Ljubljana 2011 str. 171–181.

Mazi-Leskovar, Darja. Pregled proznih objav po avtorjih v obdobju od leta 1922 do leta 1975

; Diahroni pregled proznih objav od leta 1922 do leta 1975 ; Objave proznih besedil v an- gleškem jeziku ; Diahroni pregled pomembnejših prevodov kakovostne ameriške mladinske proze. – Mazi-Leskovar, Darja. Mladinska proza na tej in oni strani Atlantika. Maribor 2011 str. 209–213, 216–220, 221–222, 248–251.

Objave v medijih. – Letno poročilo 2010 / Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2011, str. 59–60.

Blažić, Milena Mileva. Spletne strani za mladinsko književnost. – Blažić, Milena Mileva. Branja mladinske književnosti. Ljubljana 2011 str. 291–297.

Osebne bibliografije

ADAMIČ, MARJETA

Gombač, Metka. [Bibliografija]. – Arhivi 2011 št. 2 str. 587–589. – V okviru članka Ob življen[!]

skem jubileju Marjete Adamič. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.arhivsko-dru- stvo.si/c/document_library/get_file?uuid=fdf3fac6-d186-481d-a405-9be4aa8af091&grou- pId=18325.

*AHAČIČ, KOZMA

Dela, ki se dotikajo Trubarja v letih 2007 in 2008. – Loški razgledi 2008 št. 55 (izšlo 2009) str. 198–203. – V okviru članka Alojzija Pavla Florjnačiča Trubarjevo leto 2008 in Ločani.

ANDRIĆ, IVO

Bibliografija Ive Andriča : (1911–2011) / autori Ljiljana Klevernić … et al. – Beograd : Zaduž- bina Ive Andrića : Srpska akademija nauka i umetnosti ; Novi Sad : Biblioteka Matice Srpske, 2011. – Vsebuje Andrićeve knjige prevedene v slov. (enote 1547–1609), v slov. prevedene prispevke v knjigah, časopisih in časnikih (enote 5098–5188), druge bibliografske podatke in je opremljena s sedmimi kazali.

ANOUILH, JEAN

Igre Jeana Anouilha z uprizoritvami na slovenskih odrih. – (Mala) Drama 2011/12 št. 1 str. 6–7.

*BADIOU, ALAIN

Izbrana bibliografija knjižnih del Alaina Badiouja. – Badiou, Alain. Kratka razprava o prehodni ontologiji. Ljubljana 2010 str. 317–319.

BAGRJANA, ELISAVETA

Malinova-Dimitrova, Ljudmila, Ljudmil Dimitrov. Prevodi Bagrjane. – Malinova-Dimitrova, Ljudmila, Ljudmil Dimitrov. Bagrjana in Slovenija. Ljubljana 2011 str. 253– 274. – O Bagrjani- nih prevodih slovenske poezije v bolgarščino in o Bagrjaninih delih v slovenskem prevodu.

– Bibliografija v besedilu.

BAJT, ALEKSANDER

Samec, Drago. Delo akademika Aleksandra Bajta v bibliografiji. – ALEKSANDER Bajt : 1921–

2000. Ljubljana 2011 str. 209–269.

BERNARD, EMERIK

Intihar, Ferjan, Ana. Bibliografija/Bibliography. – Bernard, Emerik. Emerik Bernard. Koper 2011 str. 245–250. – Vsebina: Umetnikovi zapisi, intervjuji ; Literatura o umetniku (izbor).

Izbor iz bibliografije. – V čast sliki. Kranj, Ljubljana 2011 str. 126–127.

(11)

BERNIK, JANEZ

Grafične mape ; Grafike vključene v edicije ; Filmi in televizijske oddaje ; Objave pesmi ; Po- membnejše monografije in katalogi. – Bernik, Janez. Hvala, mama. Ljubljana 2011 str. 687–689.

*BEZLAJ, JIŘI

Grafenauer, Petja. Bibliografija. – Bezlaj, Jiři. Jiři Bezlaj. Ljubljana 2010 str. 138–140.

BIANCO, FURIO

Bibliografija avtorja. – Bianco, Furio. Krvavi pust 1511. Koper 2011 str. [125]–127.

BOURDIEU, PIERRE

Izbrana bibliografija Pierra Bourdieuja ; Prevodi del Pierra Bourdieuja v slovenščino. – Bou- rdieu, Pierre, Roger Chartier, Carlo Ginzburg. Sociologija, zgodovina, književnost. Ljubljana 2011 str. 185–189.

BOŽIČ, PETER

T. R. Dramska besedila Petra Božiča. – ŠE preden se je začel svet. Ljubljana 2011 str. 293–295 BRATUŠA, MIRKO

Izbrana bibliografija. – Bratuša, Mirko. Grelci za vroče občutke. Kostanjevica na Krki 2011 str.

92–93.

Bibliografia scelta. – Bratuša, Mirko. Corpi radianti per fervide sensazioni. Kostanjevica na Krki 2011 str. 92–93.

Selected bibliography. – Bratuša, Mirko. Heaters for hot feelings. Kostanjevica na Krki 2011 str. 92–93.

BRENK, KRISTINA

Jazbec, Janja, Katja Jevc. Bibliografija Kristine Brenkove. – Simpozij o ustvarjalnosti in življe- nju Kristine Brenkove (2011 ; Ljubljana). Obdarovanja. Ljubljana 2011 str. 28–76.

BRIŠNIK REMEC, IDA

Borin, Andreja. Razstave in razstavni viri ; Literatura in viri (izbor). – Brišnik-Remec, Ida, Marjan Remec. Tako blizu – tako daleč. Maribor 2011 str. 90–94.

BUDJA, AVGUŠTINA

Literarna pot. – Budja, Avguština. Družinske podobe : avtobiografija. Kandskrona 2011 str.  94–301.

BUROVIĆ, KAPLAN

Dela akademika Burovića : objavljena i persekutirana. – Milić, Radovan B. Svetski rat protiv jednog čoveka : akademik Burović – disident br. 1. Slovenske Konjice 2011 str. 193–202.

CAMPLIN, IVAN

Kuzmič, Franc. Bibliografija Ivana Camplina. – Stopinje 2011 str. 171–182. – Urejena kronolo- ško.

CĂRTĂRESCU, MIRCEA

Izbrana bibliografija = Selected bibliography. – Mednarodni literarni festival (26 ; 2011 ; Vile- nica). Vilenica. Ljubljana 2011 str. 9–10, 14–15.

CHARTIER, ROGER

Izbrana bibliografija Rogerja Chartierja ; Prevodi del Rogerja Chartierja v slovenščino. – Bo- urdieu, Pierre, Roger Chartier, Carlo Ginzburg. Sociologija, zgodovina, književnost. Ljubljana 2011 str. 192–194.

CHOMSKY, NOAM

Izbrana bibliografija Noama Chomskega. – Chomsky, Noam. Izbrani spisi. Ljubljana 2011 str.

567–572.

(12)

COHEN, LEONARDO

Dela Leonarda Cohena. – Cohen, Leonard. Knjiga hrepenenja. Dob pri Domžalah 2011 str. II.

*COSUTTA, CARLO

Cotic Cossutta, Nidia. Cronologia = Chronology. – Alessi, Rino. Carlo Cossutta. Trst 2010 str.

155–213. – Kronološki popis vseh nastopov tenorista Carla Cossutte.

ČURKINA, ISKRA VASIL'EVNA

Bibliografija opublikovannyh trudov I. V. Čurkinoj. – SLOVENICA. 2. Moskva 2011 str. [319]–

330.

DELEUZE, GILLES

Bibliografija knjižnih del Gillesa Deleuza. – Deleuze, Gilles. Razlika in ponavljanje. Ljubljana 2011 str. 477–478.

DEVIDÉ, ZVONIMIR

Krajnčič, Božidar. Seznam znanstvenih publikacij. – Acta biologica Slovenica 2011 št. 4 str.

10–12. – V okviru članka Mentorju, akademiku in profesorju, dr. Zvonimirju Devidéju – ob 90.

obletnici rojstva in 64. letnici dela v znanosti in izobraževanju. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://bijh-s.zrc-sazu.si/ABS/SI/ABS/Cont/54_1/ABS%2054_1-2011_Krajncic.pdf.

DOBNIK, IVAN

O avtorju. – Dobnik, Ivan. Druga obala. Ljubljana 2011 str. [87]–88. – Vsebuje tudi bibliograf- ske podatke.

DOLENC, OSKAR

Lampič, Primož, Oskar Karel Dolenc. [Objave fotografij, prevodi in] osebna bibliografija, mo- nografski razstavni katalogi in domača stran. – Dolenc, Oskar. Oskar Karel Dolenc. Ljubljana 2011 str. 192–195.

DOLINAR, FRANCE MARTIN

Volčjak, Jure. Bibliografija prof. dr. Franceta M. Dolinarja. – Arhivi 2011 št. 2 str. 195–226. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.arhivsko-drustvo.si/c/document_library/get_fi- le?uuid=e87fe9e1-adb4-43ca-9a19-201bdbda27fa&groupId=18325.

DULETIČ, VOJKO

Seznam časopisnih člankov in kritik. – Frelih, Tone. Vojko Duletič – obstranec. Ljubljana 2011 str. 222–226.

GAUCHET, MARCEL

Izbrana bibliografija Marcela Gaucheta. – Blais, Marie-Claude, Marcel Gauchet, Dominique Ottawi. O pogojih vzgoje. Ljubljana 2011 str. 224–[225].

GINZBURG, CARLO

Izbrana bibliografija Carla Ginzburga ; Prevodi del Carla Ginzburga v slovenščino. – Bourdieu, Pierre, Roger Chartier, Carlo Ginzburg. Sociologija, zgodovina, književnost. Ljubljana 2011 str. 196–198.

GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON

Hvaležno upoštevane naslednje dosedanje slovenske izdaje. – Noltze, Holger. Goethe na kratko. Celje 2011 str. 125–128.

GOMBAČ, BORUT

Borut Gombač … . – Gombač, Borut. Prasketanje. Maribor 2011 na prednjem zavihku ov.

GOMBAČ, METKA

Drnovšek, Darinka, Mateja Jeraj. Bibliografija. – Arhivi 2011 št. 2 str. 591–598. – V okviru članka Ob šestdesetletnici Metke Gombač. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.

(13)

arhivsko-drustvo.si/c/document_library/get_file?uuid=fdf3fac6-d186-481d-a405-9be- 4aa8af091&groupId=18325.

GOŠNIK GODEC, ANČKA

Koršič, Petra. Bibliografija ilustriranih knjig Ančke Gošnik Godec. – ZLATA ptica. Ljubljana 2011 str. 361–366.

*GRADNIK, ALOJZ

Košuta, Miran. Kronološka bibliografija objavljenih italijanskih prevodov Gradnikovih pesmi.

– ALOJZ Gradnik. Trst 2008 str. 87–90. – V okviru članka Prevodi poezije Alojza Gradnika v italijanščino.

Frelih, Darja. Seznam skladb po zvrsteh. – ALOJZ Gradnik. Trst 2008 str. 131–137. – V okviru članka Pesmi Alojza Gradnika v uglasbitvah slovenskih skladateljev.

GREGORIČ, JOŽE

Samec, Drago. Gregoričeva bibliografija. – Južnič, Stanislav, Drago Samec, Peter Weiss. Do- moznanec in kulturni delavec Jože Gregorič. Ljubljana 2011 str. 53–115. – Imensko kazalo za celotno publikacijo, tudi za Gregoričevo bibliografijo.

GVARDJANČIČ, HERMAN

Izbor iz bibliografije. – V čast sliki. Kranj, Ljubljana 2011 str. 127–128.

HARMS, DANIIL

Bajt, Drago. Prevodi Harmsa in Vvedenskega v slovenščino. – Harms, Daniil, Aleksander Vve- denski. Pomen morja. Ljubljana 2011 str. 236–237. – Podpis: D. B.

*ILIĆ, RADOMIR

Delo na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru. – IN memoriam. Maribor 2006 str. 13–18.

*IVEKOVIĆ, SANJA

Bibliography (selection). – Iveković, Sanja. Public cuts. Ljubljana 2006 str. 78–79.

JACCOTTET, PHILIPPE

Najpomembnejša dela. – Jaccottet, Philippe. V zimski svetlobi. Ljubljana 2011 str. 85–86.

JAHIĆ, ERVIN

Knjižne izdaje. – Jahić, Ervin. Kristali Afganistana. Ljubljana 2011 str. [115].

JANČAR, DRAGO

Izbrana bibliografija Draga Jančarja. – Jančar, Drago. Sedel sem sam in srkal svoj čaj. Ljubljana 2011 str. 223–226.

JAPELJ, JURIJ

Štorman Vreg, Andreja, Florjana Uršič. Bibliografija Jurija Japlja. – Simpozij o Juriju Japlju (2009 ; Kamnik). Japljev zbornik. Kamnik, Ljubljana 2011 str. 135–166.

Glavan, Mihael. Japljeva zapuščina v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. – Simpozij o Juriju Japlju (2009 ; Kamnik). Japljev zbornik. Kamnik, Ljubljana 2011 str. 167–172.

Navernik, Ignac. Japljeva dela v samostanski knjižnici p. Donata Valvasorja. – Simpozij o Juriju Japlju (2009 ; Kamnik). Japljev zbornik. Kamnik, Ljubljana 2011 str. 173–177.

JARC-ZAJC, MIHAELA

Samec, Drago. Bibliografija Mihaele Jarc-Zajc. – Jarc-Zajc, Mihaela. Gospa Mihaela iz Višnje Gore. Grosuplje 2011 str. 267–285.

*JARNIK, URBAN

Baum, Wilhelm. Jarnik-Regesten. – Jarnik Urban. Urban Jarnik : Romantik, Nationalismus und Panslawismus in Kärnten. Klagefurt, Wien 2009 str. 130–184.

(14)

JONKE, JURIJ

Šalehar, Andrej. Prispevki k bibliografiji Jurij Jonke (1777–1864) črmošnjiški župnik in čebelar.

– Ljubljana : Biotehniška fakluteta, Oddelek za zootehniko, 2011. – 25 str. – Dostopno na:

URN:NBN:SI:DOC-0PVTTINY from http://www.dlib.si.

JOVANOVIĆ, DUŠAN

Izbrana bibliografija Dušana Jovanovića. – Jovanović, Dušan. Proti toku. Ljubljana 2011 str.

247–250.

*KIRÁLY-MOSS, SUZANNE

Izbrana bibliografija = Válogatott bibliográfia = Selected bibliography. – Király-Moss, Suzanne.

Suzanne Király-Moss. Lendava 2007 str. 172–176.

KIŠ, DANILO

Seznam Kiševih prvih knjižnih izdaj. – Kiš, Danilo. Čitanka. Maribor 2011 str. 313–314.

KLANJŠČEK, VLADIMIR

Viri in literatura = Fonti e letteratura. – Klanjšček, Vladimir. Vladimir Klanjšček. Gorica 2011 str. 22.

KLEIST, REINHARD

Drugi stripi Reinharda Kleista. – Kleist, Reinhard. Cash. Ljubljana 2011 str. [222].

KLEMENČIČ, MILAN

Milan Klemenčič – lutkar/the puppeteer. – Loboda, Matjaž. Milan Klemenčič. Ljubljana 2011 str. 131.

*KOBE, JURIJ

Bibliografija/Bibliography. – DELI mesta : Ljubljana. Ljubljana 2010 str. 178–179.

KOS, JANKO

Grum, Martin. Bibliografija Janka Kosa : 1948–2011. – Primerjalna književnost 2011 št. 3 str. 309–351. – Urejena kronološko.

Grum, Martin. Bibliografija Janka Kosa : 1948–2011. – LITERATURI naproti. Ljubljana 2011 str.  7–71. – Urejena kronološko.

*KOS GRABAR, JOŽE

Izbrana bibliografija. – Kos Grabar, Jože. Svetiš. Maribor 2010 prednji ov. + str. 117.

KOŠUTA, MIROSLAV

Bibliografija Miroslava Košute. – Košuta, Miroslav. Drevo življenja. Trst 2011 str. 165–169.

KOVAČIČ, BOJAN

Bibliografija. – Smrekar, Andrej. Bojan Kovačič. Šmarje-Sap, Ljubljana 2011 str. 297–299.

KOVAČIČ, LOJZE

Buchausgaben / übersetzt von Peter Scherber. – Kovačič, Lojze. Basel. Ljubljana 2011 str. 175–178.

KOVIČ, KAJETAN

Grum, Martin. Izbrana bibliografija Kajetana Koviča. – Kovič, Kajetan. Navodilo za hojo. Lju- bljana 2011 str. 177–182.

KRALJ, NIKO

Grafenauer, Neli. Izbrana bibliografija. – Predan, Barbara, Špela Šubic. Niko Kralj : neznani zna- ni oblikovalec. Ljubljana 2011 str. 169–175.

*KRAMBERGER, FRANC

Krajnc-Vrečko, Fanika, Marjetka Tuš. Bibliografija škofa dr. Franca Krambergerja za obdobje 1980–2005. – Ecclesia catholica. Lavantinska škofija (Maribor). Letopis mariborske škofije ob 25-letnici škofovanja mariborskega škofa dr. Franca Krambergerja v letu 2005. Maribor 2005 str. 157–178.

(15)

KRAMOLC, TED

Cigoj, Tanja. Bibliografija/Bibliography. – Kramolc, Ted. Božidar Ted Kramolc. Slovenj Gradec, Ajdovščina 2011 str. 109–111.

KRIVEC, PETER

Bibliografija. – Krivec, Peter : retrospektiva. Podsreda 2011 str. 51.

LATOUR, BRUNO

Poglavitna dela Bruna Latourja ; O Brunu Latourju. – Latour, Bruno. Pandorino upanje. Ljublja- na 2011 str. 356–359.

LESAR, TONE

Jež, Matjaž. Bibliografija Toneta Lesarja. – Acta entomologica Slovenica 2011 št. 2 str. 209–

210. – V okviru članka In memoriam Tone Lesar (1937–2010). – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www2.pms-lj.si/pdf/Acta/AES_19-2_11_Jez.pdf.

LICUL, MILJENKO

Izbrana bibliografija. – Licul, Miljenko. Miljenko Licul. Ljubljana 2011 str. 486–491.

LIKON, RADO

Življenjepis in filmografija. – Filmski festival Togetherness (3 : 2010 ; Domžale). Togetherness.

Domžale 2011 str. 50–55.

LIPOVŠEK, MARIJAN

Florjanc, Ivan. Orkestralna dela Marijana Lipovška – bibliografski popis in oris. – MARIJAN Lipovšek : (1910–1995). Ljubljana 2011 str. 155–179.

Bagarič, Alenka. Seznam glasbenih del Marijana Lipovška. – MARIJAN Lipovšek : (1910–1995).

Ljubljana 2011 str. 181–217.

MARAŽ, ADRIANA

Škrjanec, Breda. Izbrana bibliografija / Bibliografia scelta. – Maraž, Adriana. Adriana Maraž.

Kanal ob Soči, Gorica 2011 str. 28–30.

*MAROLT, MARJAN

Nekaj bibliografije o Marjanu Maroltu ; Delna bibliografija del Marjana Marolta. – Marolt, Mar- jan. ‚Spomini vmret‘. Ljubljana 2000 str. 11–15.

MAURI, ŠTEFAN

Ribič, Marjan, Borut Likar. Opus : (popis: note s tematskim kataložnim registrom). – Križnar, Franc, Štefan Mauri. Biti sam : (avto)portret skladatelja Štefana Maurija. Gorica, Kanal ob Soči 2011 str. 131–219.

Zvočni in filmski posnetki ; Nagrade in priznanja. – Križnar, Franc, Štefan Mauri. Biti sam : (avto)portret skladatelja Štefana Maurija. Gorica, Kanal ob Soči 2011 str. 222–223.

MAZZINI, MIHA

MIHA Mazzini. – Ljubljana : Rokus Klett, 2011. – [55] str.

MELIK, JELKA

Košir, Matevž. Osebna bibliografija za obdobje 1973–2011. – Arhivi 2011 št. 2 str. 600–604. – V okviru članka Doc. dr. Jelka Melik je praznovala šestdeset let. – Dostopno tudi v pdf formatu na: http://www.arhivsko-drustvo.si/c/document_library/get_file?uuid=fdf3fac6-d186-481d- -a405-9be4aa8af091&groupId=18325.

MENCINGER, JOŽE

Štiblar, Franjo. Bibliografija akademika prof. dr. Jožeta Mencingerja. – Zbornik znanstvenih razprav 2011 št. 71 str. 13–38. – V okviru članka Prof. dr. Jože Mencinger – sedemdesetletnik.

(16)

MICHAUX, HENRI

Najpomembnejša dela. – Michaux, Henri. Premikanje odmikanja. Ljubljana 2011 str. 160–161.

MILČINSKI, FRAN

Delo Frana Milčinskega. – Milčinski, Fran. Skavt Peter. V Ljubljani 2011 str. 109.

MILČINSKI, FRANE

Knjižni izdaje in zvočni zapisi. – Milčinski, Frane. Sončna ura. Ljubljana 2011 str. 660.

MIRKULOVSKA, BISTRICA

Popis literarnih in strokovnih del. – Poklar, Tjaša. Jezik ostane v duši. Ilirska Bistrica 2011 str. 69–77.

*MOKRIN-PAUER, VIDA

Bibliografija. – Mokrin-Pauer, Vida. Poezija. Sofija 2005 str. 134–143.

MUCK, KRISTIJAN

Biografija. – Muck, Kristijan. Može, arhivist. Novo mesto 2011 str. 95–100. – Vsebuje tudi bi- bliografske podatke.

MUHOVIČ, JOŽEF

Izbor iz bibliografije. – V čast sliki. Kranj, Ljubljana 2011 str. 129.

NANCY, JEAN-LUC

Jean-Luc Nancy – izbrana bibliografija. – Nancy, Jean-Luc. Corpus ; Noli me tangere ; Rojstvo prsi. Ljubljana 2011 str. 266–267.

NOVINC, FRANC

Izbor iz bibliografije. – V čast sliki. Kranj, Ljubljana 2011 str. 130.

OTA, IGNACIJ

Ota, Damijana. Bibliografija : Ignacij Ota kot avtor in urednik in z besedami drugih avtorjev. – Pangerc, Boris: Ignacij Ota. Koper 2011 str. 369–387.

*PALČIČ, KLAVDIJ

Seznam ilustriranih del = Elenco delle opere illustrate. – Palčič, Klavdij. Klavdij Palčič : pripove- dna prehajanja. Trst 2010 str. 43–45.

PERKO, VALENTIN

Življenjepis in filmografija. – Filmski festival Togetherness (3 : 2010 ; Domžale). Togetherness.

Domžale 2011 str. 56–58.

PETRIČ, ERNEST

Ernest Petrič : selected bibliography. – CHALLENGES of contemporary international law and international relations. Nova Gorica 2011 str. [31]–36.

PIRC, GUSTAV

Šalehar, Andrej. Prispevki k bibliografiji: Gustav Pirc : (1859–1923). – Šalehar, Andrej, Stane Rupnik, Metka Žan Lotrič. Gustav Pirc. Slovenj Gradec 2011 str. 75–89.

POGORELEC, BREDA

Sollner-Perdih, Anka. Bibliografija Brede Pogorelec. – Pogorelec, Breda. Stilistika slovenske knjižnega jezika. Ljubljana 2011 str. 325–362.

POTOKAR, MAJDA

Filmografija. – Kocjančič, Nerina. Poklon Majdi Potokar. Ljubljana 2011 str. [37–39].

PRAPER, JOŽE

Bibliografija avtorja. – Praper, Jože. Drava, Dravčani, graditelji, obratovalci : 60 let DEM. Vuze- nica 2011 str. 467–468.

PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, LILIJANA

Biografija = Biography. – LILA Prap : pravljičarka, ki misli v podobah in zapisuje v znakih. Celje 2011 str. 144–155. – Vsebuje tudi bibliografske podatke.

(17)

PREGARC, ALEKSIJ

Bibliografija. – Pregarc, Aleksij. Amebno razkošje. Gorica 2011 str. 229–232. – Bibliografija v besedilu.

PREGELJ, BOGO

Žitko, Nevenka. Bogo Pregelj – publicist. – Knjižnica Otona Župančiča (Ljubljana). Sto let ra- zvoja Knjižnice Otona Župančiča. Ljubljana 2011 str. 163–165.

PREGL, SLAVKO

Slavko Pregl : one of the most brilliant voices in Slovenian children‘s and young-adult fiction.

– Radovljica : Didakta, 2011. – 30 str. – Promocijski katalog pisatelja z biografijo, predstavitvijo knjig, s krajšimi odlomki iz njegovih del in bibliografijo.

QUENEAU, RAYMOND

Queneau v slovenščini. – Queneau, Raymond. Modre cvetke. Ljubljana 2011 str. 271.

RAMOVŠ, ANTON

Pavšič, Jernej. Prof. dr. Anton Ramovš : tiskana bibliografija 1953–2009. – Geologija 2011 št. 1 str. 5–10. – V okviru članka V spomin prof. dr. Antonu Ramovšu.

RANT, ZORAN

Tuma, Matija. Bibliografija : (ponatis iz publikacije Strojniški vestnik, Rantov zbornik 1994). – Rant, Zoran. Termodinamika. Ljubljana 2011 str. 591–579.

REICHMAN, JELKA

Koršič, Petra. Bibliografija ilustriranih knjig Jelke Reichman. – ČUDEŽNI vrt. Ljubljana (2.  ponatis) 2011 str. 231–237.

REMEC, MARJAN gl. BRIŠNIK REMEC, IDA SCHNEIDER-JACOBY, MARTIN

Stumberger, Borut. Dela dr. Martina Schneider-Jacobyja, objavljena v Acrocephalusu. – Acro- chephalus 2011 št. 150/151 str. 126. – V okviru članka V spomin: dr. Martin Schneider-Jacoby, 1956–2012.

SEVER, BELA

Kuzmič, Franc. Bibliografija Bela Severja. – Zbornik Soboškega muzeja 2011 št. 16/17 str. 383–

408. – Urejena kronološko.

SKOČIR, RUDI

Knjižna ilustracija / Editions with original book ilustrations. – Skočir, Rudi. Rudi Skočir. Tolmin 2011 str. 106–107.

SLAVEC, DARKO

Bibliografija ; Prispevki na RTV Slovenija. – Slavec, Darko. Pogled v nebo. Slovenj Gradec 2011 str. 124–127.

SMREKAR, MARKO

Bibliografija. – Smrekar, Marko. Marko Smrekar. Radovljica 2011 str. 110.

SPAZZAPAN, LUIGI

Bibliografia/Bibliografia. – Spazzapan, Luigi. Spazzapan. Ajdovščina 2011 str. [58]–71.

*STANIČ, GOJKO

Pomembnejša samostojna dela. – Stanič, Gojko. Načela sreče. Ljubljana 2010 str. 463–464.

STEGOVEC, TINCA

Železnik, Karla. Ilustracije in knjižne opreme = Illustrations and book design ; Iz literature o Tinci Stegovec (izbor) = Selected writings about Tinca Stegovec ; Publicistično delo Tince Stegovec (izbor) = Selected writings by Tinca Stegovec. – Mednarodni grafični likovni center (Ljubljana). Tinca Stegovec : grafike in risbe iz zbirke MGLC. Ljubljana 2011 str. 294–302.

(18)

STOJKO, TONE

Življenje in delo. – Stojko, Tone. Telo v igri = The body in play = Il corpo ludico. Ljubljana 2011 str. 114–125. – Vsebuje tudi bibliografske podatke.

STOJSAVLJEVIĆ, VLADIMIR Igre. – Drama 2011/12 št. 2 str. 7.

STROHMEYER, ARNO

Izbrana bibliografija Arna Strohmeyerja. – Strohmeyer, Arno. Svoboda politike in moč vere.

Ljubljana 2011 str. 283–290.

SUHY, BRANKO

Izbor iz bibliografije. – V čast sliki. Kranj, Ljubljana 2011 str. 131.

SVETINA, IVO

O avtorju. – Svetina, Ivo. Kentaver, maline in --- alkohol. Ljubljana 2011 str. [89–91]. – Vsebuje tudi bibliografske podatke.

ŠALAMOV, VARLAM TIHONOVIČ

Bajt, Drago. Šalamov v slovenščini. – Šalamov, Varlam Tihonovič. Kolimske zgodbe. Ljubljana 2011 str. 767.

ŠALAMUN, TOMAŽ

Bibliografija. – Šalamun, Tomaž. Kdaj : izbrane pesmi. Ljubljana 2011 str. 980–987.

*ŠANTEL, SAŠA

Izvori i literatura o Saši Šantelu. – HOMMAGE à Saša Šantel. Pazin 2007 str. 57–58.

ŠIFTAR, VANEK

Tancer, Mladen. Bibliografija dr. Vaneka Šiftarja z romsko tematiko. – Šiftar, Vanek. Dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog : ob devetdesetletnici rojstva in desetletnici smrti : (1919 – 1999–

2009). Ljubljana, Petanjci, Murska Sobota 2011 str. 24–25.

ŠIJANEC, DRAGO MARIO

Šijančeve krstne izvedbe ; Šijanec na nosilcih zvoka in v pesmaricah ; Šijanec skladatelj. – Ko- šir, Marko. Drago Mario Šijanec : Mariano Drago : tujec v dveh domovinah. Maribor 2011 str.

223–230.

ŠKULJ, EDO

Krstulović, Zoran. Bibliografija Eda Škulja. – EDO Škulj : 70 let življenja in ustvarjanja. Celje 2011 str. 90–189.

ŠTALEC, IVAN

Strnad, Milena. Ob stoletnici rojstva Ivana Štalca. – Obzornik za matematiko in fiziko 2011 št.

3 str. 121–126. – Seznam učbenikov in zbirk vaj v okviru članka.

ŠTAMPE ŽMAVC, BINA

Kemperle, Katja. Bibliografija knjižnih izdaj Bine Štampe Žmavc. – Štampe Žmavc, Bina. Svil- nate rime. Ljubljana 2011 str. 129–131.

Knjige za otroke in mladino ; Nagrade. – Štampe Žmavc, Bina. Cesar in roža. Ljubljana 2011 str. [88–91].

ŠTEFANEC, TONE

Naslovi pomembnejših prispevkov. – Štefanec, Tone. Vztrajno v boju za resnico. Ljubljana 2011 str. 21–32.

ŠTURM, MILICA

Milica Sturm je doslej objavila naslednja dela. – Šturm, Milica. Občutja. Radovljica 2011 zadnji zavihek ov.

(19)

ŠTOK-VOJSKA, NELDA

Knjige Nelde Štok-Vojska. – Štok-Vojska, Nelda. Bonton in olika človeka sta slika. Koper 2011 str. 50–51.

TANCER, MLADEN

Hojan, Tatjana. Objave mag. Mladena Tancerja v Šolski kroniki od leta 2000 dalje. – Šolska kronika 2011 št. 1/2 str. 154.

TANŠEK, SIMON

Življenjepis in filmografija. – Filmski festival Togetherness (3 : 2010 ; Domžale). Togetherness.

Domžale 2011 str. 59–64.

TERČELJ, FILIP

Bibliografija Filipa Terčelja in povzetki črtic. – Pegan, Marija. Terčeljevo besedno ustvarjanje.

Ljubljana 2001 str. d36–d44.

TOMINEC, ANGELIK

Bibliografija p. Angelika Tominca. – Krajnc, Silvin. Brata p. Angelik in p. Roman Tominec – glas- nika pravičnosti in dobrote. Ljubljana 2011 str. 358–361. – Tudi v 2. izd. 2011.

TOMINEC, ROMAN

Bibliografija p. Romana Tominca. – Krajnc, Silvin. Brata p. Angelik in p. Roman Tominec – glas- nika pravičnosti in dobrote. Ljubljana 2011 str. 361–365. – Tudi v 2. izd 2011.

*TOMIZZA, FULVIO

Bibliografija. – Rasman, Stella, Patrizia Vascotto. Itinerari Tomizziani a Trieste = Tomizzove poti po Trstu. Trieste 2009 str. 22–23.

TROBIŠ, SMILJAN

O avtorju. – Trobiš, Smiljan. Živeti s pisanjem. Novo mesto 2011 str. 79–81. – Z bibliografskimi podatki.

O avtorju. – Trobiš, Smiljan. Pisanje kot terapija. Novo mesto 2011 str. 9–10. – Z bibliografskimi podatki.

TROJAR, ŠTEFAN

Trškan, Danijela. Bibliografija dr. Štefana Trojarja od leta 1966 do leta 2008. – TROJARJEV zbor- nik. Ljubljana 2011 str. 27–36.

*TRŠAR, MARIJA

Koršič Zorn, Verena. Viri in nekaj literature o umetniku = Fonti e letteratura sull‘artista. – Tršar, Marijan. Marijan Tršar. Kanal ob Soči, Gorica 2010 str. 20–21.

TRUBAR, PRIMOŽ

Lagler Wilfried. Kurzübersicht über die zu seinen Lebzeiten im Druck erschienenen Werke Primus Trubers. – PRIMUS Truber 1508–1586. Stuttgart 2011 str. [145]–200. – 40 enot z opisi in fotografijami naslovnic.

Štrubelj, Zvone. Auswahlbibliographie. – PRIMUS Truber 1508–1586. Stuttgart 2011 str. [429]–

435. – O Primožu Trubarju.

TRUSGNACH, ANDREINA

Biliografija – bibliografia. – Trusgnach, Andreina. Sanje morejo plut vesoko. Čedad 2011 str. [69].

TURK, BOŠTJAN MARKO

Avtorjeva izbrana bibliografija. – Turk, Boštjan Marko. Razdalje do sveta. Ljubljana 2011 str. 371.

(20)

TUTTA, KLAVDIJ

Diplomske in seminarske naloge o Klavdiju Tutti ; Filmski in RTV prispevki ; Knjige, katalogi ; Grafične mape. – Tutta, Klavdij. Klavdij Tutta : slike, objekti in keramika : 2008–2011. Novo mesto 2011 str. 95.

VARGA, JÓZSEF

Merényi, Annamária. Varga József bibliográfiája (1970–). – Muratáj 2010 (izšlo 2011) št. 1/2 str. 13–28.

VEBER, FRANCE

Bibliografia. – Veber, France. Filosofia : dottrina fondamentale sull‘uomo e sul suo posto nella creazione. Assisi 2011 str. [587]– 626.

VULIKIĆ, VELIMIR

Vulikićeva knjižna dela. – Vulikić, Velimir. [Šestdeset] 60 let Poletnega gledališča na Studencu.

Škocjan pri Domžalah 2011 str. 299.

VVEDENSKIJ, ALEKSANDR IVANOVIČ gl. HARMS, DANIIL ZAPLOTNIK, NEJC

Košir, Mitja. Bibliografija. – Zaplotnik, Nejc. Pot. Ljubljana 2011 str. 279.

*ZORE, FRANCI

Izabrana bibliografija. – Zore, Franci. Početak i smisao metafizičkih pitanja : studije o povijesti grčke filozofije. Zagreb 2011 str. 268–270.

ZLOBEC, CIRIL

Nekaj bio-bibliografskih podatkov o avtorju. – Zlobec, Ciril. Vse daljave niso daleč. Trst 2011 str. 274–276.

ZUPANC, LOJZE

Janežič, Helena. Lojze Zupanc in njegov opus. – Zupanc, Lojze. Kamniti most. Škofja Loka 2011 (1. ponatis) str. 289–323.

ZUPANČIČ, RIHARD

Zupančičeva bibliografija. – Suhadolc, Anton. Življenje in delo profesorja Riharda Zupančiča.

Ljubljana 2011 str. 165–176.

ŽEMVA, MIHA

Doslej znana bibliografija. – Kramberger, Marta. Prispevek Miha Žemve, dr. med., spec. med.

biok., pri nastajanju in razvijanju klinične biokemije v Sloveniji po drugi svetovni vojni. – Ljubljana : Slovensko združenje za klinično kemijo, 2011. – 79 str.

ŽIŽEK, SLAVOJ

Klepec, Peter. Podatki o izbranih tekstih in izbrana bibliografija knjižnih del Slavoja Žižka. – Žižek, Slavoj. Poskusiti znova – spodleteti bolje. Ljubljana 2011 str. 439–441.

Bibliografije več oseb

Med domom in svetom. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Življenja in dela. Biografske in bibliografske študije). – 279 str. – 17 biografij.

Petindvajset let Glaserjevih nagrad. – Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2011. – 223 str. – Biografski pregled.

Prevaljski doktorji znanosti / Jožko Kert … et al. – Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan, 2011.

– 47 str.

Purič, Vilma. Bibliografija. – Purič, Vilma. Pesniki pod lečo. Trst 2011 str. 227–230. – Bibliografija pesniških zbirk ocenjevanih tržaških oz. zamejskih pesnikov.

(21)

Žebovec, Marjeta. Slovenski književniki : rojeni od leta 1930 do 1935. – Ljubljana : Karantanija, 2011. – 247 str. – Vsebuje tudi bibliografske podatke.

Žebovec, Marjeta. Slovenski književniki : rojeni od leta 1936 do 1939. – Ljubljana : Karantanija, 2011. – Vsebuje tudi bibliografske podatke.

Domoznanstvo. Zemljepis. Zgodovina

Bizjak, Matjaž. Regesti neohranjenih listin gallenberškega arhiva 1277–1495. – Zgodovinski časopis 2011 št. 3/4 str. 271–287. – V okviru članka Gallenberški listinski arhiv in rodbinska genealogija.

Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, [v letu 2010]. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2011. – 184 str.

Juričić Čargo, Danijela. Arhivsko gradivo Slovenske izseljenske matice v arhivu Republike Slove- nije. – SLOVENSKA izseljenska matica. Rodna gruda. Ljubljana 2011 str. 113–155. – Popis po škatlah (163). – Krajevno kazalo ; Kazalo pravnih oseb ; Kazalo stvarnih gesel.

*Kovič, Boris. Catalogue of military maps and charts of the Ministry of Defence. – Ljubljana : Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, 2009. – 27 str.

Lozić, Edisa. Bibliographia archaeologica Slovenica selecta. – Arheološki vestnik 2011 št. 62 str. 468–474. – Dostopno tui v pdf formatu na: http://av.zrc-sazu.si/pdf/BASS/BASS_2010_

AV_62.pdf.

Nove pridobitve arhivov v letu 2010. – Arhivi 2011 št. 2 str. 605–612. – Dostopno tudi v pdf for- matu na: http://www.arhivsko-drustvo.si/c/document_library/get_file?uuid=af0f591f-776d- -4cf3-b814-0d0ba36b300d&groupId=18325.

Pokrajinski arhiv (Koper). Inkunabule Piranskega arhiva in Minoritskega samostana Piran = In- kunaboli del‘archivio di Pirano e del convento di San Francesco di Pirano / [avtorji besedil Al- bert Pucer, Marjan Rožac, Marjan Vogrin]. – Koper : Pokrajinski arhiv, 2011. – 47 str. – Vsebuje tudi: Inkunabule v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper / Peter Štoka: str. 47.

Seznam razstavljenih monografij. – Pokrajinska in študijska knjižnica (Murska Sobota). Zgodo- vinske monografije o Prekmurju in Porabju v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.

Murska Sobota 2011 str. 16–23.

*Slovenski tisk iz begunskih taborišč v Avstriji in Italiji, 1945–1949. – Ljubljana ; New York : Studia Slovenica, 1993. – 43 str.

Trškan, Danijela. Pregled atlasov in delovnih zvezkov za zgodovino v osnovnih in srednjih šolah od leta 1965 do leta 2010. – TROJARJEV zbornik. Ljubljana 2011 str. 514–517.

Trškan, Danijela. Pregled priročnikov za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah od leta 1955 do leta 2010. – TROJARJEV zbornik. Ljubljana 2011 str. 500–512.

Trškan, Danijela. Pregled zgodovinskih učbenikov za osnovne in srednje šole od leta 1945 do leta 2010. – TROJARJEV zbornik. Ljubljana 2011 str. 494–498.

*Zgodovinski arhiv (Celje). Vodnik po fondih in zbirkah. – Celje : Zgodovinski arhiv, 2010. – 780 str.

Enote, označene z zvezdico (*), so bile objavljene pred letom 2011.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Takrat so Pogodbo o izvajanju refe- renčnega servisa Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI podpisali Narodna in univerzitetna knjižnica, Univerzitetna knjižnica Maribor,

99 Slika 4.26: Odstotek oseb, katerim so bila predpisana zdravila za obstruktivne pljučne bolezni v posameznih statističnih regijah R Slovenije v letu 2016.. 103 Slika 6.1:

Povprečna vrednost na en recept s predpisanimi zdravili z delovanjem na živčevje je znašala 21 EUR, na 1000 prebivalcev je bilo predpisanih 1577 receptov, največ iz skupine

Pomembno je poudariti, da smo za celostno sliko porabe zdravil v bolnišnicah pripravili pregled porabe vseh predpisanih zdravil po posameznih ATC skupinah in v vseh

Slika 3.3.1.1 : Delež neskladnih vzorcev kopalnih voda v bazenih po statističnih regijah, Slovenija 2016 V tabelah od 3.3.1.2 do 3.3.1.4 je prikazano število in delež

Bibliografija znanstvenih del raziskovalcev UP ZRS za leto 2006.. Register nalog raziskovalno-dokumentacijskega sektorja v četrtem

– Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996 (Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice ; 5).. 137 Visokošolski študij bibliotekarstva v Sloveniji od začetka do 1990.

Leta 2002 je prevzela naloge vodje Enote za domoznan- stvo in namestnice ravnateljice Univerzitetne knjižnice Maribor.. Decembra 2005 je po pooblastilu rektorja Univerze v