• Rezultati Niso Bili Najdeni

Utrjevanje

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Utrjevanje"

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)

UTRJEVANJE ZA 1. POZ 1. naloga: Izračunaj!

(x + 8)2 = __________________________ (2x – 3)2 = _________________________

(a + 3) (a – 3) = __________________ (3x – 1) (3x + 1) = _____________________

( 5x –

5

3y) ( 5x +

5

3y) = ___________________

2. naloga: Zapiši kot produkt!

a) 3ab – 3bc = _______________ b) 8xy + 6xyz =______________________

c) 15a2b - 18ab3= __________________ d) x2 – 36 = _____________________

e) x2 - 2x - 15 = _________________________

3. naloga:

a) Izračunaj vrednost izraza, če je a = 3 2 .

(a – 1)2 – (a – 1) (a + 1) =

b) Za katero vrednost spremenljivke a ima zgornji izraz (a – 1)2 – (a – 1) (a + 1) vrednost 0?

4. naloga:

Vsako enačbo reši in odgovori na vprašanja.

A 4x + 5 = 3x + 10 B y + 9 = 9 + y C x + 11 – 2y D 3x + 7 = 3x + 6

Katera enačba ima nešteto rešitev? ______________________

Katera enačba nima rešitve? ____________________________

(2)

5. naloga:

Reši enačbe in naredi preizkus pri primeru a in c.

a) 5x – 2 = 3x + 4 Preizkus: b) 3x – (4 – x) = 2 ( x – 3)

c) 4x

 2 

3x Preizkus:

6. naloga: Reši enačbo.

15 1 5

15 5

1 3

) 4

( x

2

  xxx

2

(3)

7. naloga:_ Izrazi neznanko!

a) o = a + b + c c =? b) A = F · s F = ? c) P = 2(ab + bc + ac) a = ?

8. naloga:

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo enako, kot če njegovemu trikratniku prištejemo 6. Katero število je to?

Odg.:_________________________________________________

9. naloga:

Miha je 6 let mlajši od 15-letnega Petra. Pred koliko leti je bil Miha štirikrat mlajši od Petra?

Odg: ________________________________________

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Relativna števila torej odštevamo tako, da od prvega člena odvzamemo ali mu dodamo absolutno vrednost drugege člena – odvzamemo tedaj, če je slednji pozitiven, in dodamo, če

Relativna števila torej odštevamo tako, da od prvega člena odvzamemo ali mu dodamo absolutno vrednost drugege člena – odvzamemo tedaj, če je slednji pozitiven, in dodamo, če

Tudi še leta 2002 je ostal pred njenimi vrati, saj je Okwie Enzewor, podpornik družbeno-politične umetnosti in kustos, ki umetnost razlaga skozi družbenopoli- tično

kilogramov. Če to obrnemo na dvojiška števila, bi z ustreznim seštevkom preostalih števil morali dobiti vrednost 64. A če seštejemo vsa preostala števila, dobimo 63, oz. 64) na

V trgovini so imeli na zalogi 19 zabojev, v vsakem zaboju je bilo 20 kladiv... Če povečamo kvadrat nekega števila za 4,

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza)

Kombinirana standardna negotovost u c (y): standardna negotovost merilnega rezultata, če je ta rezultat dobljen iz vrednosti nekega števila drugih veličin (npr. posredno merjene

Ker smo že v prvem tednu junija, torej se približujemo zaključku šolskega leta, boš v tem tednu strnil vse učne snovi jezika, ki smo jih predelali v času šolanja

Ker smo že v prvem tednu junija, torej se približujemo zaključku šolskega leta, boš v tem tednu strnil vse učne snovi jezika, ki smo jih predelali v času šolanja

Ker smo že v prvem tednu junija, torej se približujemo zaključku šolskega leta, boš v tem tednu strnil vse učne snovi jezika, ki smo jih predelali v času šolanja na

Reši neenačbe, če x pripada množici celih števil. Zapiši 4 števila, ki so večja od števila -12, njihova absolutna vrednost pa je manjša kot je absolutna vrednost števila 15..

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik4. Katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če od sedemkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 13.. Katero število

Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu trikratniku prištejemo 103. Za katero število

Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10.. Za katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če so okoli danega števila razporejena manjša in večja števila, pri čemer je število manjših števil enako številu večjih števil in če vsako večje število presega dano

Če prilagodimo vrednosti stroška investicij iz prvega stolpca preglednice 6 s podatki iz preglednice 7, dobimo naslednjo matriko možnih točkovnih ocen stroškov

Koristi, ki jih imajo ljudje, ki kupujejo bio vreč ke, so se pokazale kot zelo dobičkonosne, saj če odštejemo vse stroške, ki jih prinašajo plastične vrečke z

Toda, če obstajajo zadrževalni procesi za formiranje tega prepričanja, ki so enako zanesljivi kot tisti, ki vodijo do prepričanja, in, če bi veljali določeni

Razlika med rezultatoma dveh dolo č itev, ki ju izvede hkrati ali takoj drugo za drugo na istem vzorcu isti analitik pod istimi pogoji, ne sme biti ve č ja od 0,2 g suhe snovi na