• Rezultati Niso Bili Najdeni

Besedilne naloge o številih z rešitvami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Besedilne naloge o številih z rešitvami"

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)

UPORABA ENAČB - TEKSTNE NALOGE I AAA

PAZLJIVO PREBERI NALOGE , IZPIŠI PODATKE, ZAPIŠI USTREZNO ENAČBO IN JO REŠI. NE POZABITI NAPISATI ODGOVORA!

REŠITVE ENAČB POIŠČI V SPODNJI TABELI. PO VRSTI JIH IZPIŠI IN DOBIL BOŠ GEOMETRIJSKI LIK ALI TELO. NARIŠI GA!

x

1. Če nekemu številu prištejemo 18, dobimo 34. Za katero število to velja?

x + 18 = 34

2. Če nekemu številu odštejemo 35, dobimo 78. Določi to število!

3. Vsota dvakratnika in štirikratnika nekega števila je 42. Za katero število to velja?

4. Če od trikratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo 28. Poišči to število!

5. Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9. Določi to število!

6. Vsota dveh števil je 40. Drugo število je za 12 večje od prvega. Določi ti dve števili!

7 6 14 -4 113 13 16 -14 10

A T R O V E K I D

Rešitev: ______________________

UPORABA ENAČB - TEKSTNE NALOGE I BBB

REŠI NASLEDNJE NALOGE. REŠITVE ENAČB TI BODO PO VRSTI DALE IME GEOMETRIJSKEGA LIKA ALI TELESA. NARIŠI GA!

1. Če trikratniku nekega števila odštejemo 2, dobimo 37. Določi to število!

2. Če dvakratniku nekega števila prištejemo 4, dobimo enako kot , če od njegovega trikratnika odštejemo 2. Za katero število to velja?

3. Vsota nekega števila in njegovega naslednika je 43. Kateri števili sta to?

4. Vsota treh zaporednih naravnih števil je 48. Določi jih !

5. Vsota dveh števil je 50. Določi jih, če veš, da je prvo število za 12 večje od drugega!

6. Vsota treh števil je 52. Drugo število je dvakrat večje od prvega, tretje pa petkrat večje od drugega. Izračunaj ta števila!

25 15 19 -4 21 13 -8 6 4 35

I P E D A T L R Z O

Rešitev:______________________

(2)

UPORABA ENAČB - TEKSTNE NALOGE I BBB

REŠI NASLEDNJE NALOGE. REŠITVE ENAČB TI BODO PO VRSTI DALE IME GEOMETRIJSKEGA LIKA ALI TELESA. NARIŠI GA!

1. Če trikratniku nekega števila odštejemo 2, dobimo 37. Določi to število!

2. Če dvakratniku nekega števila prištejemo 4, dobimo enako kot , če od njegovega trikratnika odštejemo 2. Za katero število to velja?

3. Vsota nekega števila in njegovega naslednika je 43. Kateri števili sta to?

4. Vsota treh zaporednih naravnih števil je 48. Določi jih !

5. Vsota dveh števil je 50. Določi jih, če veš, da je prvo število za 12 večje od drugega!

6. Vsota treh števil je 52. Drugo število je dvakrat večje od prvega, tretje pa petkrat večje od drugega. Izračunaj ta števila!

25 15 19 -4 21 13 -8 6 4 35

I P E D A T L R Z O

Rešitev:_____________________

UPORABA ENAČB - TEKSTNE NALOGE I AAA

PAZLJIVO PREBERI NALOGE , IZPIŠI PODATKE, ZAPIŠI USTREZNO ENAČBO IN JO REŠI. NE POZABITI NAPISATI ODGOVORA!

REŠITVE ENAČB POIŠČI V SPODNJI TABELI. PO VRSTI JIH IZPIŠI IN DOBIL BOŠ GEOMETRIJSKI LIK ALI TELO. NARIŠI GA!

x

1. Če nekemu številu prištejemo 18, dobimo 34. Za katero število to velja?

x + 18 = 34

2. Če nekemu številu odštejemo 35, dobimo 78. Določi to število!

3. Vsota dvakratnika in štirikratnika nekega števila je 42. Za katero število to velja?

4. Če od trikratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo 28. Poišči to število!

5. Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9. Določi to število!

6. Vsota dveh števil je 40. Drugo število je za 12 večje od prvega. Določi ti dve števili!

7 6 14 -4 113 13 16 -14 10

A T R O V E K I D

Rešitev: ______________________

(3)

UPORABA ENAČB - TEKSTNE NALOGE I CCC

REŠITVE ENAČB SPODAJ V TABELI TI DAJO MATEMATIČEN POJEM. NARIŠI GA!

1. Vsota treh števil je 91. Drugo število je dvakrat večje od prvega, tretje pa dvakrat večje od drugega. Določi ta števila!

2. Vsota med trikratnikom nekega števila in dvema petinama tega števila je 34. Izračunaj to število!

3. 3600 € moramo razdeliti trem učencem. Prvi učenec dobi dvakrat manj kot drugi, tretji pa trikrat več kot drugi. Koliko dobi vsak učenec?

4. Razlika dveh števil je 18, vsota pa je trikratnik manjšega števila. Določi ti dve števili.

5. Razlika dveh števil je 4. Če večje število zmanjšamo za 8, je njegov petkratnik enak vsoti števil. Določi ti dve števili!

36 -12 800 15 13 10 18 12 700 20

Z O I L P R E M A K

REŠITEV: __________________

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

kilogramov. Če to obrnemo na dvojiška števila, bi z ustreznim seštevkom preostalih števil morali dobiti vrednost 64. A če seštejemo vsa preostala števila, dobimo 63, oz. 64) na

V trgovini so imeli na zalogi 19 zabojev, v vsakem zaboju je bilo 20 kladiv... Če povečamo kvadrat nekega števila za 4,

Na enak način seštevamo tudi stolpec iz več kot dveh števil, le prenašati je treba večja števila..

Na enak način seštevamo tudi stolpec iz več kot dveh števil, le prenašati je treba večja števila..

Izračunaj dolžini obeh stranic. 12) Vsota kvadratov treh zaporednih lihih celih števil je 875. Poišči ta tri števila. 13) Obratni vrednosti dveh zaporednih pozitivnih lihih števil

4. Kmet je letos pridelal 2400 kg krompirja. b) Koliko cm 2 papirja potrebujemo za izdelavo

VAJE – DECIMALNA ŠTEVILA 1.) Ulomke zapiši z decimalnim številom. c) Decimalna števila uredi po velikosti... Reši

6. Založba na leto izda 12 številk revije GEA. Mesečna naklada revije GEA je14 500 izvodov. Na Osnovni šoli Grede je na revijo GEA naročenih 65 učencev. a) Kolikšna je skupna

Ulomke zapiši z decimalno številko. Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom. Decimalno število zapiši z besedo. Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23

Ulomke zapiši z decimalno številko. Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom. Decimalno število zapiši z besedo. Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23

Šest učencev obiskuje dodatni pouk, osem učencev obiskuje lutkovni krožek, ostali pa so pri športnih dejavnostih.. Kolikšen del učencev je pri posameznih

Reši neenačbe, če x pripada množici celih števil. Zapiši 4 števila, ki so večja od števila -12, njihova absolutna vrednost pa je manjša kot je absolutna vrednost števila 15..

Prvi notranji kot trikotnika meri tretjino tretjega kota, drugi pa pet tretjin tretjega kota.. *Pravokotni trikotnik ima obseg

Pred koliko leti je bil oče devetkrat starejši od sina, če sta danes stara 12 oziroma 44 let.. Čez koliko let bode otroci skupaj dvakrat starejši

Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik4. Katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo enako, kot če njegovemu trikratniku prištejemo

Če od sedemkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 13.. Katero število

Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu trikratniku prištejemo 103. Za katero število

Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10.. Za katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Definiraj množice števil: naravna števila, cela števila, racionalna števila, realna števila.. Navedi osnovne raˇcunske operacije v

Če so okoli danega števila razporejena manjša in večja števila, pri čemer je število manjših števil enako številu večjih števil in če vsako večje število presega dano