• Rezultati Niso Bili Najdeni

RAZVOJ NOVE POČITNIŠKE PRIKOLICE ACTION

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RAZVOJ NOVE POČITNIŠKE PRIKOLICE ACTION"

Copied!
108
0
0

Celotno besedilo

(1)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA  ODDELEK ZA LESARSTVO   

         

 

Maja ZUPANČIČ   

     

RAZVOJ NOVE POČITNIŠKE PRIKOLICE ACTION 

   

MAGISTRSKO DELO   

Magistrski študij ­ 2. stopnja   

 

             

 

       

Ljubljana, 2022 

(2)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA  ODDELEK ZA LESARSTVO   

                 

Maja ZUPANČIČ   

     

RAZVOJ NOVE POČITNIŠKE PRIKOLICE ACTION 

 

MAGISTRSKO DELO  Magistrski študij ­ 2. stopnja   

   

DEVELOPMENT OF THE NEW CARAVAN ACTION 

 

M. SC. THESIS  Master Study Programmes 

                                   

Ljubljana, 2022

(3)

Magistrsko  delo je zaključek Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Lesarstvo.

Delo  je  bilo  opravljeno  v  sodelovanju  s  podjetjem  Adria  Mobil  d.o.o.  in  na  Katedri  za  lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje. 

 

Senat  Oddelka  za  lesarstvo  je  za  mentorico  magistrskega  dela  imenoval  prof.  dr.  Manjo  Kitek Kuzman, za recenzenta pa doc. dr. Mirka Kariža. 

                 

Komisija za oceno in zagovor: 

 

Predsednik:   

     

   

Član:     

 

  Član:     

   

               

    Datum zagovora: 

 

 

           

             

(4)

  KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA 

    ŠD  Du2 

DK  UDK  728.76.012(043.2) 

KG  Počitniška prikolica, vezana plošča, razvoj novega izdelka, pohištvo  AV  ZUPANČIČ, Maja  

SA  KITEK KUZMAN, Manja (mentorica)/ KARIŽ, Mirko (recenzent)   KZ  SI­1000 Ljubljana, Rožna dolina c.VIII/34 

ZA  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Magistrski           študijski program 2. stopnje Lesarstvo 

LI  2022  

IN  RAZVOJ NOVE POČITNIŠKE PRIKOLICE ACTION  TD  Magistrsko delo (Magistrski študij ­ 2. stopnja)  

OP  X, 68 str., 7 pregl., 66 sl., 20 pril., 38 vir.  

IJ  sl  JI  sl/en 

AI  V magistrski nalogi smo opredelili razvoj počitniške prikolice  v  podjetju  Adria  Mobil.  Opravili smo pregled konkurenčnih produktov proizvajalcev počitniških prikolic ter pri tem izpostavili njihove prednosti, slabosti in podobnosti. Izdelan je  bil  pregled  literature  ergonomije  ter  uporabljenih  standardov  in  materialov.  Na  podlagi analize pregleda obstoječih tlorisov prikolic Action in  tlorisov  preteklih  sezon  smo  konstruirali  s  programsko  opremo  SolidWorks, ki omogoča zasnove elementov poljubnih in tudi zahtevnih oblik, enostavnejše konstruiranje, hitro spreminjanje, odpravo napak že v fazi konstruiranja, izboljšanje izkoristkov materialov  ter  vizualizacijo  izdelka;  notranjost počitniške  prikolice  Action  ­  posteljo, kopalnico, kopalniško pohištvo, tuš, kuhinjski blok, visečo omaro v kuhinji, dineti (sedišče), mizo, omaro ob mizi in omaro hladilnika. Pri oblikovanju  nove  tlorisne  razporeditve  so bili v ospredju pogoji ločene postelje in jedilnice,  večji hladilnik,  velik  shranjevalni  prostor  pod  posteljo,  kuhinja  in  kopalnica.  Z  anketo  smo  analizirali všečnost novega tlorisa  in  ocenjevanje  izbranih  komponent  pri anketirancih. Na podlagi podanih rezultatov smo zaključili, da ima novi tloris v  prikolici  Action  velik  potencial,  ker  je anketirancem všeč, saj so predvsem izpostavili velik shranjevalni prostor pod posteljo, ločeno posteljo in jedilnico ter hladilnik. 

 

(5)

KEY WORDS DOCUMENTATION    

ND  Du2 

DC  UDC 728.76.012(043.2) 

CX  Caravan, plywood, development of a new product, furniture  AU  ZUPANČIČ, Maja  

AA  KITEK KUZMAN, Manja (supervisor)/ KARIŽ, Mirko (co­advisor)  PP  SI­1000 Ljubljana, Rožna dolina c.VIII/34 

PB  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and  Technology, Master Study Programme in Wood Science and Technology 

PY  2022  

TY  DEVELOPMENT OF THE NEW CARAVAN ACTION  

DT  M. Sc. Thesis (Master Study Programmes)  NO  X, 68 p., 7 tab., 66 fig., 20 ann., 38 ref.  

LA  sl  Al  sl/en 

AB  In  this  master's  thesis,  we  examined  caravans,  the  development  of  new  products,  and  the  research  and  development  department  in  the  company  Adria  Mobil.  We  made  an  overview  of  similar  models  of  caravan  from  (our)  rival  companies  and  then  highlighted  their  advantages,  disadvantages  and  similarities.  This  was  followed by an ergonomics review and review of standards and materials that were  used.  Furniture  was  designed  with  the  software  SolidWorks,  which  allows  the  design  of  elements  of  varied  and  demanding  shapes,  easier  construction,  quick  changes,  elimination  of  errors  in  the  design  phase,  improvement  of  material  efficiency  and  visualization  of  the  new  Caravan  Action,  which  includes  a  bed,  bathroom,  bathroom  furniture,  shower,  a  small  kitchen/kitchenette,  hanging  cupboard, kitchen table and a closet for a refrigerator. We focused on designing  a  separate  bed  and  dining  area,  bigger  refrigerator,  larger  storage  under  the  bed,  kitchen and bathroom. After designing the new floor plan for the Action Caravan,  we  also  made  a  questionnaire  about  it.  Based  on  this,  we  analysed  the  degree  of  satisfaction  with  the  new  ground  plan  and  evaluated  the  various.  Based  on  the  results,  we  conclude  that  the  new  floor  plan  for  the  Caravan  Action  has  great  potential,  because  people  like  the  large  storage  space  under  the  bed,  the  separate  bed and dining area and the big refrigerator.  

   

(6)

 

KAZALO VSEBINE   

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA...III  KEY WORDS DOCUMENTATION...IV  KAZALO VSEBINE...V  KAZALO PREGLEDNIC...VII  KAZALO SLIK...VIII  KAZALO PRILOG...X   

 

1 UVOD ... 1

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA ... 1

1.2 CILJI NALOGE ... 2

1.3 HIPOTEZE ... 2 

  2. PREGLED OBJAV ... 3

2.1 PODJETJE ADRIA MOBIL D.O.O. ... 3

2.2 POČITNIŠKA PRIKOLICA ... 4

2.3 RAZVOJ NOVEGA IZDELKA ... 6

2.3.1Razvoj proizvodov v podjetju Adria Mobil d.o.o. ... 7

2.3.2Iskanje idej ... 9

2.3.3Poslovno­tržna analiza ... 9

2.3.4Analiziranje trga in segmentacija kupcev v podjetju Adria Mobil... 10

2.4 PREGLED OBSTOJEČIH MODELOV PRIKOLICE ACTION ... 11

2.5 PREGLED KONKURENCE ... 15

2.6 POZNAVANJE ERGONOMIJE PRI KONSTRUIRANJU PRIKOLICE ... 20

2.6.1Kuhinja ... 20

2.6.2Kopalnica ... 22

2.6.3Jedilni prostor ... 24

2.6.4Postelja ... 25

2.6.5Razsvetljava ... 26

2.8. STANDARDI ... 28 

  3. MATERIALI IN METODE ... 30

3.1 MATERIALI ... 30

3.1.1Materiali karoserije ... 30

3.1.2Materiali notranjega pohištva ... 31

3.2 METODE ... 35

3.2.1Konstruiranje s programsko opremo SolidWorks ... 35

3.2.2Anketa ... 36

3.2.33D tisk ... 37 

(7)

 

4. REZULTATI ... 39

4.1 ISKANJE IN ZBIRANJE IDEJ ... 39

4.2 REZULTATI NAČRTOVANJA POHIŠTVA PRIKOLICE ACTION... 42

4.2.1Kuhinja ... 43

4.2.2Spalni del ... 44

4.2.3Kopalnica in omara hladilnika ... 46

4.2.4Jedilni del ... 48

4.3 REZULTATI ANKETE ... 50 

  5. RAZPRAVA IN SKLEPI ... 63

5.1 RAZPRAVA ... 63

5.2 SKLEPI ... 64 

  6. POVZETEK ... 65 

  7. VIRI ... 66

(8)

KAZALO PREGLEDNIC 

 

Preglednica 1: Prikaz Action modelov (Adria Mobil, 2021)... 13

Preglednica 2: Pregled predhodnih tlorisov prikolice Action ... 15

Preglednica 3: Pregled konkurence ... 17

Preglednica 4: Prednosti in slabosti ankete ... 37

Preglednica 5: Prikaz odgovora na 7. vprašanje v anketi ... 56

Preglednica 6: Preglednica všečnosti in ponovljivost odgovora ... 60

Preglednica 7: Preglednica kritike in ponovljivosti odgovora ... 62  

 

   

(9)

KAZALO SLIK   

Slika 1: Zgodovina izdelkov ... 3

Slika 2: Sestava prikolice ... 5

Slika 3: Postopki razvoja novega izdelka ... 6

Slika 4: Življenjski cikel izdelka ... 6

Slika 5: Bistveni procesi v razvoju izdelka v podjetju Adria Mobil ... 8

Slika 6: Potek analiziranja trga in segmentacija kupcev ... 11

Slika 7: prikaz razlage komercialnega imena ... 12

Slika 8: Potreben prostor v kuhinji pri pomivanju ter prikaz optimalne dosegljivosti ... 21

Slika 9: Levo ­ prikaz optimalnih višin hladilnika; desno ­ višine spodnje omare ... 22

Slika 10: Levo in desno – prikaz potrebnih dimenzij WC prostora ... 22

Slika 11: Prikaz dimenzij tuš prostora ... 23

Slika 12: Levo in desno ­ prikaz optimalnih višin umivalnika za moškega ... 23

Slika 13: Minimalni prostor za 3 osebe ... 24

Slika 14: Levo – prikaz dimenzij sedišča; desno ­ oblazinjena klop za 3 osebe ... 25

Slika 15: Dimenzije za aktivnosti, povezane s spanjem ... 25

Slika 16: Dimenzije postelje za dve oz. eno osebo... 26

Slika 17. Prikaz izvlečne žar plošče ... 27

Slika 18: Levo in desno ­ Prikaz funkcionalnega pohištva v kopalnici z izvlečnim umivalnikom ... 27

Slika 19: Levo in desno ­ Prikaz funkcionalnega pohištva kot shranjevalni prostor pod posteljo in raztegljiva postelja nad jedilnico ... 28

Slika 20: Levo in desno ­ Primer oblikovanja funkcionalnega pohištva z upoštevanjem ergonomije v prikolici Action: dnevna in nočna postavitev U grupe ... 28

Slika 21: Prikaz prikolice s konstrukcijo Comprex ... 30

Slika 22: konstrukcija stene: 1: lesena plošča, 2­ okvir iz poliuretanskih letev, 3  ekspandiran polistiren EPS, 4 poliesterske obloge na zunanji strani; desno ­ konstrukcija  dna: 5 – poliestrske obloge, 6 – ekstrudiran polistiren XPS in 7 – ojačan profil iz lesa ... 30

Slika 23: Levo ­ prikaz tiskane vezane plošče; desno ­ prikaz surove vezane plošče ... 31

Slika 24: Levo ­ prikaz sestave okvirne konstrukcije: tiskana vezana plošča, smrekove letvice in polnilo EPS; desno – vzorec okvirne konstrukcije ... 33

Slika 25: Levo ­ prikaz sestave okvirne konstrukcije; desno – vzorec okvirne konstrukcije  ... 33

Slika 26: Levo ­ prikaz vzmetnice; desno ­ prikaz izbranega tekstila ... 34

Slika 27: Levo ­ prikaz lijaka; sredina ­ kuhalnik s pokrovom; desno ­ hladilnik ... 34

Slika 28: Prikaz opreme kopalnice ­ umivalnik, pipa, tuš pipa in wc školjka ... 34

Slika 29: Levo ­ prikaz stropne luči med kuhinjo in kopalnico; desno ­ prikaz bralnih lučk  ... 35

Slika 30: Levo ­ prikaz uporabljenih stikal; desno – prikaz peči Truma ... 35

Slika 31: Prikaz modelirnika za 3D konstruiranje (part) ... 36

(10)

Slika 32: Prikaz modula za sestavljanje (assembly) ... 36

Slika 33: Levo ­ prikaz 3D tiskalnika Flashforge Creator 3v2; sredina ­ prikaz načina kopiranja in desno – prikaz tiskanja topljivih podpor ... 38

Slika 34: Shematski prikaz tlorisa za novo prikolico Action ... 39

Slika 35: 1. ideja za prikolico notranje dolžine 3610 mm ... 40

Slika 36: 2. ideja za prikolico notranje dolžine 3610 mm ... 40

Slika 37: 1. ideja za prikolico notranje dolžine 3600 mm ... 41

Slika 38: 2. ideja in izbrani tloris za prikolico Action ... 41

Slika 39: Action 391 PD (Adria Mobil, 2021) ... 41

Slika 40: Postavitev vrat in oken ... 42

Slika 41: Končni tloris nove prikolice Action ... 42

Slika 42: Render tlorisa prikolice ... 43

Slika 43: Levo in desno ­ prikaz razporeditve prikolice ... 43

Slika 44: Levo ­ pogled na kuhinjo do spredaj; desno ­ pogled na kuhinjo s strani ... 44

Slika 45: Pogled na kuhinjo in posteljo – vratica za dostop do prostora pod posteljo, dineto  in kopalnico ... 45

Slika 46: Levo ­ postelja s shranjevalnim prostorom in polico nad posteljo; desno ­ prikaz  dvignjene postelje ... 45

Slika 47: Načrt sestave postelje ... 46

Slika 48: Levo ­ pogled v kopalnico in omara hladilnika s hladilnikom, desno ­  pogled na  kopalnico in omaro hladilnika s polico... 47

Slika 49: Načrt sestave toaletnega prostora/kopalnice ... 47

Slika 50: Načrt sestave hladilne omare... 48

Slika 51: Pogled na jedilnico iz notranjosti prikolice ... 49

Slika 52: Levo – tlorisni pogled na jedilnico, mizo, omaro s policami in polico ob  hladilniku, desno ­ prikaz dodatne postelje ... 49

Slika 53: Načrt sestave jedilnice ... 50

Slika 54: 3D model tlorisa prikolice Action ... 51

Slika 55: Spol anketirancev (n=86) ... 51

Slika 56: Starost anketirancev (n=86) ... 52

Slika 57: Število otrok (n=86) ... 53

Slika 58: Država prebivališča (n=86) ... 53

Slika 59: Način preživljanja dopusta (n=86) ... 54

Slika 60: Lastništvo prikolice, avtodoma, vana ali šotora (n=86) ... 55

Slika 61: Ali bi anketiranci kupili prikolico (n=67)? ... 55

Slika 62: Všečnost nove prikolice Action (n=86) ... 56

Slika 63: Ali bi anketiranci kupili novo prikolico Action (n=86) ... 58

Slika 64: Ocena komponent (n=86) ... 59

Slika 65: Povprečna ocena komponent (n=86) ... 59

Slika 66: Izbrana komponenta, ki anketirancem ni všeč (n=44) ... 60  

(11)

KAZALO PRILOG   

Priloga A1: Načrt kopalnice 

Priloga A2: Načrt kopalniške omarice pod lijakom  Priloga A3: Načrt ogledala 

Priloga A4: Načrt viseče omarice v kopalnici  Priloga A5: Načrt kadi 

Priloga B1: Načrt kuhinje 

Priloga B2: Načrt kuhinjskega blok 

Priloga B3: Načrt viseče omarice v kuhinji  Priloga C1: Načrt postelje 

Priloga C2: Načrt police nad posteljo  Priloga D1: Načrt jedilnice 

Priloga D2: Načrt dinete (leva)  Priloga D3: Načrt dinete (desna) 

Priloga D4: Načrt omarice ob dinetah in mizi  Priloga D5: Načrt police nad dineto 

Priloga E: Načrt omare hladilnika 

Priloga F: Načrt stene vrat in okvir vtičnic  Priloga G: Anketni vprašalnik v slovenšini  Priloga H: Anketni vprašalnik v angleščini 

Priloga I: Opis prikolice z renderji v slovenščini in angleščini   

(12)

1  UVOD   

V zadnjih letih se je priljubljenost karavaninga močno povečala. Zanimanje za počitniške prikolice,  avtodome  ali  vane  (kombi) je povečala še zdravstvena kriza, ki je omejila možnosti potovanja in dopustovanja z letali ter v turističnih nastanitvah.  

Počitniške prikolice  so  bile  prvotno  dom  za  nomadske  ljudi,  kot  so  evropski  Romi  ter  ostale potujoče osebe. Narejene so bile iz lesa, vlekli pa so jih konji. Določene so imele v notranjosti tudi peč na drva. Ti vozovi so se sčasoma razširili po vsem svetu. Leta 1885 je William Stables naredil prvo počitniško prikolico, v kateri je potoval po Ameriki (History  of Caravans, 2019).  

 

V začetku 20ih  let  19.  stol. je  bila  prikolica  zgrajena  iz  panelov  in  platna.  Kasneje  so  za  okvir začeli uporabljati vezane plošče iz smrekovega lesa. V cenejših počitniških prikolicah so začeli uporabljati lesonit (vlaknena plošča),  ki  pa  ni  bil  primeren za  hladno  vreme, zaradi tega so začeli za steno uporabljati  dve plošči iz lesonita z vmesnim  prostorom za nameščanje plute, ki je služila za izolacijo. Strehe so bile iz vezanih plošč, prekrite z raztegnjenim platnom. Kasneje so raziskovalci iskali nove načine konstrukcij prikolic  in  tako  se  nekje  od  sedemdesetih  let prejšnjega stoletja uporabljajo sendvič konstrukcije (Jenkinson, 2015).  

 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA   

Zanimanje za karavaning se je zaradi omejene možnosti potovanja zaradi zdravstvene krize  (Covid­19 krize) močno povečala; po podatkih Adria Mobil iz leta 2019/20 je samo v letu  2019 število registracij novih produktov na tem področju presegla 200.000 na letni ravni v  Evropi. Podjetje Adria Mobil d. o. o. je zelo uspešno na področju razvoja počitniških prikolic in se srečuje z izzivi hitrega tempa trga in konkurence, zato je potrebno zagotoviti  nove, drugačne ter izboljšane produkte. 

 

V magistrski nalogi bomo oblikovali in konstruirali pohištvo za počitniško prikolico Action, pri čemer bomo poiskali čim boljše rešitve na področju optimalne ureditev notranjosti  prikolice.  Nova  prikolica  mora  ustrezati številnim  kriterijem:  varnostnim,  trajnostnim, okoljskim, ergonomskim itd. Posebna pozornost bo namenjena količini porabe materiala zaradi zahtev po omejeni masi.   

 

Magistrska naloga bo narejena v sodelovanju s podjetjem Adria Mobil d. o. o. 

     

(13)

1.2 CILJI NALOGE   

Iskali bomo možnosti za izboljšavo stare serije prikolice modela Action Adria Mobil d.o.o. 

ter uvajali nove elemente in materiale ob upoštevanju dizajna izdelka. Cilj naloge je oblikovati  in  konstruirati  sodobno,  multifunkcionalno zasnovano pohištvo za počitniško prikolico Action, namenjeno mladim družinam. Narejen bo pregled glavnih proizvajalcev  počitniških prikolic v istem cenovnem razredu počitniške prikolice Action. Na podlagi pregleda  konkurence,  poznavanja  ergonomije  ter  standardov  bomo  konstruirali  sodobno  tlorisno zasnovo ter izdelali konstrukcijsko dokumentacijo za multifunkcionalno pohištvo.  

1.3 HIPOTEZE   

Skupaj z vodstvom Oddelka za konstruiranje Adria Mobil smo postavili naslednje  hipoteze: 

 

­  Notranjo zasnovo počitniške prikolice Action bomo  konstruirali  s  programsko  opremo  SolidWorks, ki omogoča zasnove elementov poljubnih in tudi zahtevnih oblik, enostavnejše konstruiranje, hitro spreminjanje, odpravo napak že v fazi konstruiranja, izboljšanje izkoristkov materialov ter vizualizacijo izdelka. 

 

­ Predvidevamo, da bomo s pregledom konkurence in študijo ergonomije zbrali potrebne informacije za načrtovanje sodobnih multifunkcionalnih pohištvenih elementov, namenjenih predvsem aktivnim mladim družinam. 

 

­  Z  anketo bomo preverili zanimanje trga za novo zasnovo počitniške prikolice.

Predvidevamo,  da  bo  trg  imel  zanimanje  za  prikolico,  ker  bodo  vpeljane  nove  tlorisne  rešitve, zaradi česar bo izdelek bolj funkcionalen. 

                           

(14)

2.  PREGLED OBJAV 

2.1 PODJETJE ADRIA MOBIL D.O.O. 

 

   

Podjetje  Adria  Mobil  iz  Novega  mesta  je  eden  vodilnih  evropskih  proizvajalcev  počitniških prikolic in avtodomov. Sam evropski vrh kroji že več kot petdeset let in obsega  proizvode počitniških prikolic,  avtodomov  in  vanov,  obenem  pa  ponudbo  avtodomov  in  vanov  dopolnjujejo  z  blagovno  znamko  Sun  Living.  Podjetje  ima  na  evropskem  trgu  karavaninga 6,3­odstotni delež (Adria Mobil, 2019). 

 

Skupina Adria Mobil vključuje še 11 odvisnih družb, od tega tudi Adria Dom, d. o. o.  in  Podgorje,  d.  o.  o..  Od  konca  leta  2017  je  skupina  del  francoske  skupine  Trigano  (Adria  Mobil, 2019). 

 

Začetki podjetja segajo v leto 1965, ko se je rodila znamka Adria z razvojem prve prikolice  Adria 375. Značilni modri pas, ki je znan po vsej Evropi, so uvedli v letu 1978. Istega leta  postane  podjetje tudi  eden  izmed večjih proizvajalcev v Evropi. Leta 1982 razvijejo  svoj  prvi  avtodom,  ki  so  ga  poimenovali  Adriatik,  leta  1995  pa  so  razvili,  kot  eni  prvih  v  Evropi,  van.  Leta  1996  se  je  rodila  Adria  Mobil  in  s  tem  tudi  nova  generacija  prikolic. 

Prikolico Action so premierno predstavili v letu 2005, ko se je proizvodnja preselila v novo  tovarno. V letu 2010 se predstavi novo generacija integriranih avtodomov, serija Sonic. V  letu 2019 pa so ponudili novo luksuzno prikolico Astella (Adria Mobil, 2021) (Slika 1).  

 

     

 

 

 

Slika 1: Zgodovina izdelkov (Adria Mobil, 2021) 

 

1965  1982  1995 

2005  2010  2019 

(15)

2.2 POČITNIŠKA PRIKOLICA   

Počitniška prikolica je priklopno vozilo, namenjeno  bivanju  in  potovanju.  Bivanje  v  prikolici je dovoljeno samo v stanju mirovanja. Sestavljena je iz podvozja in nadgradnje. 

Podvozje omogoča vožnjo in nosi nadgradnjo, torej je temelj prikolice.  Podvozje  sestavljajo naletna naprava, tretje kolo, ruda, okvir šasije, podporne nogice, prema s kolesi in prenosni mehanizem (Barbič, 2021 in Lukšič­Luka, 2005). 

 

Nadgradnjo  prikolice  sestavljajo; karoserija, oprema karoserije in pohištvo ter oprema  bivalnega dela. Karoserija je ohišje prikolice in jo sestavljajo pod, stranske stene, čelna in zadnja stena ter streha. Karoserija vsebuje vhodna vrata, okna, strešna okna, zračnike, ranžirne ročaje, ohišje za plinske jeklenke, okrasne  in  komercialne  nalepke,  tablice,  konstrukcijske in okrasne profile ter spojlerje (Barbič, 2021 in Lukšič­Luka, 2005). 

 

Notranjost prikolice je bivalni del, kjer se vgradi pohištvo in funkcionalno opremo.

Navadno  enoto  sestavljajo  garderobne  omare,  kuhinja  s  kuhalnikom  in  pomivalnim  koritom,  hladilnikom  ter  opcijsko s pečico ali mikrovalovno pečico,  toaletni  prostor  s  kopalnico, spalnico in jedilnico, ki se lahko spremeni v spalni del. Postavitev teh  sestavov  določa notranjo razporeditev  prikolice.  Prikolica  ima  tudi  sistem  za  ogrevanje in hlajenje  (Lukšič­Luka, 2005). Sestava prikolice je prikazana na sliki 2.   

 

Pri prikolicah je potrebno posebno pozornost nameniti masi in obremenitvi. Željena je čim manjša masa  prikolice,  le­ta  pa  mora  biti  enakomerno  razporejena  po  prikolici,  da  je  celotna masa na osovini. Vlečna kljuka je namenjena vleki; obremenitev na kljuki se lahko  giblje v območju med 25 in 80 kg. Pri nepravilni razporeditvi teže lahko pride do izgube  kontrole  med vožnjo (učinka privzdigovanja avtomobila in velikih nihanj  prikolice)  (Barbič, 2021). 

                           

(16)

 

 

Slika 2: Sestava prikolice (Adria Mobil, 2016) 

 

V  Adriini  prodajni paleti najdemo več linij prikolic; med seboj  se  razlikujejo  po  opremljenosti, kvaliteti in ceni. Najdražja izmed  prikolic  je  Astella,  sledi  Alpina,  Adora,  Action, Altea in Aviva: 

 

­  Astella:  prikolica  z  velikimi  bivalnimi  prostori  z  različnimi tlorisi, katero lahko uporabljamo kot statično mobilno hiško ali jo premikamo. 

­  Alpina:  zaradi  vgrajenega  talnega  sistema  omogoča celoletno uporabo.  Po  opremljenosti  je razkošna, praktična, trpežna  prikolica, ki sodi v višji kvalitetni in cenovni rang. 

­  Adora: sodi že v višji cenovni rang zaradi zunanje aerodinamične karoserije ter izbora  notranje opremljenosti. 

­  Action:  prikolica  z izrazito aerodinamično konstrukcijo. Manjša  po  velikosti,  ki  pa  obenem v notranjosti ravno tako ponuja kuhinjo, kopalnico in spalnico oz. jedilnico.  

­  Altea: prikolica višjega ranga od Avive. Prikolica je udobna, preprosta in praktična. 

­  Aviva:  spada  v  najnižji cenovni rang. Prikolica je preprosto opremljena obenem pa zagotavlja udobje. 

     

PODVOZJE 

KONSTRUKCIJA 

OKNA  OGREVANJE IN  

IZOLACIJA 

(17)

2.3 RAZVOJ NOVEGA IZDELKA   

Razvoj  izdelkov  poteka  z določevanjem njihovih tehničnih in trženjskih značilnosti ter lastnosti, ki so pomembne za bodoče kupce. Stroški razvoja novega izdelka so zelo visoki,  vendar  je  ta  dejavnost  nujna,  da  novi  izdelki  nadomestijo  zastarane  ali  izdelke,  katerim  upada prodaja. Če podjetje ne bo razvijalo novih izdelkov, bo sčasoma propadlo. Glavni razlogi za razvoj novih izdelkov so: zastarelost obstoječih izdelkov, spremembe okusov in navad kupcev, konkurenčni izdelki in tehnološki napredek. Razvoj poteka preko številnih stopenj, ki so navedene na sliki 3 (Oblak, 2012): 

 

 

Slika 3: Postopki razvoja novega izdelka (Oblak, 2012) 

 

Vsak izdelek ima svoj življenjski cikel,  ki  je  sestavljen  iz štirih stopenj;  uvajanje,  rast,  zrelost  in  upadanje. Stopnje prikazujejo različne ravni prodaje, običajno se ob različnih stopnjah spreminjajo tudi cena izdelka, število izvedb, distribucija,  komuniciranje in  celo  cilji, ki jih podjetje želi doseči. Življenjski cikel pohištva traja nekje od pet do sedem let  (Oblak, 2012) (Slika 4). 

 

 

Slika 4: Življenjski cikel izdelka (Osolnik, 2010) 

(18)

2.3.1  Razvoj proizvodov v podjetju Adria Mobil d.o.o. 

 

Na sliki  5 so predstavljeni bistveni procesi  v razvoju proizvodov v podjetju Adria Mobil. 

Razvoj je sestavljen je iz 4 podprocesov. Le ti so projektni razvoj, v katerem je 51 stopenj,  ki se začnejo s  pripravo  produktnega  elaborata  in  zaključijo z obvladovanjem tehnične dokumentacije. Sezonski razvoj, katerega sestavlja 45 stopenj in se zaključi z nulto serijo,  proces obladovanje tehnične dokumentacije ter proces homologiranja proizvodov. Procesi  so lahko povezani med seboj ali pa potekajo neodvisno od drugih. Odvisno od potreb, želja in homologacijskih zahtev (Kastrevc, 2003). 

 

Projektni  razvoj  je  razvoj  popolnoma  novega  produkta.  Projektni  razvoj  obsega  pripravo  tehnične dokumentacije  za  prototip.  Izdelava  prototipa  poteka  v  prototipni  delavnici.  Po  izdelavi  prototipa  sledi  validacija  produkta.  Sledijo  dodelave  dokumentacije  in  produkta. 

Nato se izdela tehnična dokumentacija za nulto serijo. Pred izdelavo nulte serije se izdela  pilotni  proizvod,  ki  je  praviloma  en  produkt  iz  nulte  serije.  Nulta  serija  je  izdelava  manjšega števila  enakih  gotovih  proizvodov.  Sledita  pregled  in  dodelava  produkta.  Na  koncu se izdela še nulto serijo (Kastrevc,2003). 

 

Sezonski  razvoj  je  razvoj  oz.  sprememba  obstoječih produktov.  V  sezonskem  razvoju  se  izdela  tabela  sezonskih modelov/proizvodov, določi specifikacija standardne opreme produktov in določi razpoložljive opcijske opremljenosti. Določijo  se  tudi  termini  predstavitve proizvodov (vezano na sejme in trgovske predstavitve). Obsega tudi projektni  razvoj.  Prototip  se  izdela  v  primeru  nove  serije/modela,  ki  ima  popolnoma  nov  tloris  ali  novo  osnovno  vozilo,  sistem  ogrevanja/hlajenja in električno in vodovodno  napeljavo,  homologacije modela, prodajne ali sejemske predstavitve. Pogoji, ki ne upravičijo izdelave prototipa, so spremembe osnovnih materialov ali spremembe v notranji opremi (Kastrevc,  2003). 

   

(19)

 

Slika 5: Bistveni procesi v razvoju izdelka v podjetju Adria Mobil (Kastrevc, 2003) 

 

Procesi morajo ustrezati zahtevam in pričakovanjem kupcev.  Projektni elaborat, tehnična dokumentacija, navodilo za delo, tehnična izhodišča in tehnični opisi so natančni, pravilni  in pravočasno izdelani dokumenti,  ki  ustrezajo  projektnemu  produktu,  ki  je dokončan  v  okviru predvidenih stroškov, časa in predvideni  kakovosti.  Poročila  razvojnih  testiranj  morajo biti izdelana natančno in pravočasno. Prototip  ter  nulta  serija  (serija  prvih  10  produktov)  so  popolnoma  funkcionalni  izdelki,  narejeni  skladno  z  vhodno  definicijo. 

Narejen mora biti natančen seznam vhodnih stroškov za posamezni proizvod. Terminski in  stroškovni plan sezonskega razvoja je natančna, pravilna in pravočasna ocena razvojnih terminov in stroškov. Sledi  opis  sezone,  ki  mora  kupcem  zagotoviti  jasen  in  pravočasen opis  sezonskih  proizvodov,  predvsem  je poudarek  na  novih  spremembah  produktov.  Vso  pripravljeno tehnično dokumentacijo v procesu razvoja  se  urejeno,  sledljivo,  dostopno  in  varno  arhivira.  Prikolice  morajo  pridobiti  tudi  veljavno  homologacijsko  potrdilo  in  certifikat COC o skladnosti vozila. Certifikat COC je dokument, ki dokazuje, da je vozilo  skladno  s  standardi  Evropske  skupnosti  in  je  zanj  dovoljeno  prosto  gibanje  znotraj  Evropske unije. Homologacijski organ je potrebno pravočasno obvestiti o zaključku serije,  koncu  proizvodnje  ali  o  odpoklicu  vozil  v  skladu  z  zahtevami  direktiv  EU  oz.  zakonom 

(20)

držav. Okoljski skupini pa mora podjetje poročati tudi o  okoljskih  zakonskih  zahtevah  (Šenica, 2018 in Kastrevc, 2012). 

 

Gotovi  izdelek  se  pregleduje  po  internih  standardih  kakovosti,  po  katerih  mora  izdelek  ustrezati varnosti in funkcionalnosti. Sestavljeni so iz naslednjih skupin; splošni standardi, osnovni standardi, podvozje, zavore, električna, plinska in vodovodna napeljava, notranja oprema, vodotesnost, testna vožnja, masa proizvoda itd. (Bon, 2005). 

2.3.2  Iskanje idej   

Iskanje in zbiranje idej je ena najpomembnejših pa tudi najtežjih nalog v procesu razvoja novega izdelka. Razvoj novega izdelka naj temelji na potrebah in željah kupcev. Tako moramo vedeti, komu bo izdelek namenjen, kakšna je velikost potencialnega trga in kdaj  bo primeren čas za uveljavitev izdelka na trgu. Za razvoj izdelka so na voljo notranji viri,  zunanji viri in posebni postopki iskanje idej (Dovžan, 1993 in Oblak, 2012): 

 

-  Notranji  viri  lahko  pridejo  s  strani  prodajnikov,  ker  so  ti  v  stiku  s  kupci.  Ideje lahko  podajo tudi ljudje, ki se ukvarjajo s servisno dejavnostjo, montažo ali reševanjem reklamacij. Dober vir idej so tudi panožna združenja oz. raziskovalne institucije, marketing,  oddelek  za  raziskave  in  razvoj  ter  vodstvo  podjetja.  Torej  lahko  vsak  posameznik v podjetju poda idejo, ki je lahko uresničljiva.  

 

-  Zunanji viri so ponudniki, kupci, druge organizacije in posamezniki. Predvsem zamisli  porabnikov in kupcev so ene izmed najpomembnejših virov idej. Sejmi in razstave tudi  lahko  pripomorejo  k  pridobivanju  idej  oz.  pregledu,  kaj  ponuja  konkurenca.  Ideje  se  lahko  pridobi  tudi  s  prebiranjem  razne  strokovne  literature  ali  preko  oblikovalskih  agencij.  

 

-  Posebne analize pa so možganski prepih oz. ˝brainstorming˝, funkcijske analize,  analize problemov, futurologija, morfološke metode in sinektične metode. Možganski prepih je eden izmed najpomembnejših dejavnikov iskanja idej, predstavlja skupino ljudi z različnih strokovnih področij, ki si podajajo ideje med seboj. Skupina ne sme  biti prevelika, saj posamezniki sprejemajo ideje samo s svojega strokovnega področja.

V  skupini  so  lahko  tudi  posamezniki, ki področja ne poznajo  in  podajo  nenavadne  ideje (Dovžan, 1993; Oblak, 2012 in Milfelner, 1991). 

2.3.3  Poslovno­tržna analiza   

S pomočjo poslovo­tržne analize podjetje ugotovi, kakšne so poslovne oz. tržne možnosti za  izdelke,  ki  bi  jih  razvili  iz  posameznih  idej.  Podjetje  mora  ugotoviti  potrebe  trga  po  izdelku  in  verjetnost,  da konkurenca razvije enak izdelek. Najpogostejše metode raziskovanja  trga  so  anketiranje,  intervjuji, opazovanje, ocenjevanje, preizkušanje in

(21)

eksperimentalne  raziskave.  Ideja,  ki  je  v  poslovno­tržni analizi ocenjena najbolje,  lahko  nadaljuje pot v razvoj izdelka (Oblak 2012). 

 

Prva stopnja je določitev tržnega problema  in ciljev tržne raziskave,  le­ti  ne  smejo  biti  preširoko ali preozko zastavljeni. Cilji so lahko postavljeni glede na pretekle dogodke ali  na predvidevanju prihodnjih dejanj. Naslednja faza, ki sledi, je načrtovanje raziskave trga.

Pri tem določimo izvajalca analize, kraj, čas, trajanje in predvidene stroške raziskave. Sledi sama izvedba raziskave trga, pri tem je potrebno paziti, da pridobimo pravilne in konkretne  podatke.  Na  koncu  pridobljene  podatke  analiziramo  in interpretiramo  ugotovitve. Pri  tem  se uporablja matematične in statistične metode ter modele za odločanje (Oblak, 2012). 

 

Področja raziskovanja trga so (Potočnik, 2005): 

-  potrebe (povpraševanje)  -  ponudba (konkurenca)  -  tržne poti 

-  ustreznost izdelka. 

 

Z raziskavo ponudbe in konkurence želimo ugotoviti,  kolikšna je ponudba izdelka,  ki  je  predmet raziskave, tako količinsko kot vrednostno. Na trgu je lahko en sam ponudnik ter več ponudnikov, kar imenujemo konkurenčna  ponudba.  Z  raziskavo  mora  podjetje  ugotoviti značilnosti konkurentov in njihovo delovanje na trgu, zlasti pa, da vsako podjetje  z  istim  izdelkom  ni  konkurent,  saj  lahko  deluje  na  drugih  trgih,  zato  je  potrebno  pri  tem  ugotoviti možnosti širjenja podjetja, prodajna območja konkurence, katera podjetja se usmerjajo  na  isti  trg  in  ali  pri  tem  uporabljajo enake trženjske strategije.  Potrebno  je  preučiti prodajne cene konkurenčnih podjetij ter vse, kar spada pod pogoje plačila, dostave in reklamacije (Potočnik, 2005). 

 

Poznane so različne metode, s katerimi raziskujemo ponudbo in konkurenco. Le­te so: 

 

-  metoda opazovanja, s katero želimo hitro ugotoviti podatke o stanju na trgu. 

-  metoda spraševanja, s katero  izvajamo anketiranje in  tako  izvemo mnenja  s  strani  anketirancev ter 

-  metoda preizkušanja, ki jo uporabljamo pri izdelkih končne porabe in preizkušamo  nove izdelke in podajamo svoje mnenje (Potočnik, 2005). 

2.3.4  Analiziranje trga in segmentacija kupcev v podjetju Adria Mobil   

Analiziranje trga in segmentacija kupcev je v podjetju Adria Mobil d.o.o. sestavljenja iz 13  procesov,  ki  so  predstavljeni  na  sliki  6. Začne se z objavo podatkov  registracij,  ki  jih  objavijo Evropski panožni Instituciji CIVD (The Caravaning Industry Association) in ECF  (European  Caravan  Foundation) ter nacionalne inštitucije po posameznih državah. Sledi

(22)

zbiranje  internih  razvojnih  idej,  ki  jih  podajajo  zaposleni  v  podjetju.  Sledi  posredovanje  potreb  in želja končnih kupcev. Podatke  dobijo  s strani uvoznikov, trgovcev ali končnih kupcev  preko  komunikacijske  verige  ali  spleta.  Sledi  segmentacija  kupcev  o  velikosti  in  gibanju  trgov,  ponudbi  konkurentov  in  zahtev (želja) kupcev in prodajnih trendih. Ti podatki  se  zberejo  skupaj  in  preveri  se  njihova  ustreznost.  Sledi  priprava  analize  trga,  konkurence, kupcev in segmentacija kupcev (geografska, demografska, psihološka in vedenjska). S tem ugotovijo in merijo  zadovoljstvo uvoznikov. Izvedejo tudi ABC oceno  trgovcev in poiščejo končne kupce, njihovo kupno moč, način ter pogostost uporabe vozil.

Ti podatki se uporabijo za učinkovito delovanje in komuniciranje na trgu, določitev sklepov  in  usmeritev  vodstva,  izdelavo  strateškega in letnega plana ter pripravo produktnega elaborata (Grm, 2015). 

 

 

Slika 6: Potek analiziranja trga in segmentacija kupcev v podjetju Adria Mobil (Grm, 2015) 

2.4 PREGLED OBSTOJEČIH MODELOV PRIKOLICE ACTION   

Prikolica Action je ena izmed 6 prikolic, ki jih proizvaja podjetje. Linija Action omogoča 4 različne tlorisne  zasnove  (preglednica  1).  Različne izvedbe so prikazane s  podatki  o  zunanjih  dimenzijah  (dimenzija  od  zunanje  strani  zadnje  do  zunanje  strani  prednje  karoserije), masi (masa prikolice plus masa, katero lahko uporabnik še naloži v prikolico)  ter ceni prikolice z osnovno opremo.   

 

(23)

Vsak tloris ima posebno komercialno oznako, npr. 361 LH; številčni del ponazarja tlorisno  dolžino, črkovna kombinacija  pa  tlorisno  zasnovo  (navadno  izvedbo  postelj in sedežne  enote, ki sta glavna temelja pri kreiranju novih tlorisov) (Slika 7). Action prikolica ima več izvedenk modela, ki se razlikujejo po notranji razporeditvi pohištva. 

 

 

Slika 7: prikaz razlage komercialnega imena (Adria Mobil, 2021) 

 

Adriina prikolica Action ima 4 različne modele. Najmanjši izmed njih je 361 LH, ki meri v notranjosti 3610 mm in omogoča spanje 3 osebam in nima ločene postelje in U grupe. Po  velikosti sta naslednja 391 PH in 391 LH, kateri imata notranjo dolžino 3910 mm. 391 PH  omogoča spanje in bivanje 4 osebam in ima delno ločeno posteljo, pod njo sta shranjevalni  prostor  ter  miza  s  klopjo,  ki  se  ravno  tako  lahko  spremeni  v  posteljo.  Medtem  je  tloris  drugega  modela  enak  tlorisu  prikolice  361  LH,  kljub  temu  da nimata ločenega spalnega dela  in  U  grupe,  je  ta  prikolica opremljena z dolgo in dovolj široko dineto (sedišče),  ki  omogoča spanje 2 osebama brez spreminjanja v posteljo. Zadnji in tudi najdaljši model je 391  PD  z  notranjo dolžino  4010  mm,  ki omogoča bivanje samo 2  osebam,  ima  pa  posledično ločeno  posteljo  in  U  grupo.  Iz  zunanje  strani  se  lahko  dostopa  do  shranjevalnega prostora pod klopjo. 

 

Kuhinjska  oprema  obsega  kuhinjski  blok  s  kuhalnikom,  koritom,  steklenim  pokrovom,  pokrovom  za  rezanje,  kuhinjsko  pipo  in  odcejalnikom.  Nad  kuhinjskim  monoblokom  je  viseča omarica. Vsaka prikolica ima tudi hladilnik. Toaletni prostori obsegajo tuš kad, wc,  ter  umivalnik.  Shranjevalni prostori so pod ležiščem ali samostoječe  omare.  Veliko  panoramsko steklo v prednjem delu zagotovi veliko svetlobe ter razgled (preglednica 1).  

 

(24)

Preglednica 1: Prikaz Action modelov (Adria Mobil, 2021) 

PRIKOLICA ACTION – RAZLIČNI TLORISI

  361 LH 

 

 

Zunanje dimenzije  4010 mm x 2196 mm  Masa: 

935 kg + 165 kg  Cena: 

Od 16.099,00 €  391 PH 

         

Zunanje dimenzije  4310 mm x 2196 mm  Masa: 

1035 kg + 286 kg  Cena: 

Od 17.499,00 €  391 LH 

 

Zunanje dimenzije  4310 mm x 2196 mm  Masa: 

1045 kg + 233 kg  Cena 

Od 17.499,00 €  391 PD 

 

Zunanje dimenzije  4460 mm x 2196 mm  Masa: 

1005 kg + 304 kg  Cena: 

Od 17.499,00 € 

(25)

 

Preglednica 2 prikazuje razvoj tlorisov prikolice Action. Tlorisi se spreminjajo s sezonami 

­ vsaka sezona traja 5 let. Razlogi za spremembo so: pomladitev produkta, nova ponudba,  usmeritev iz prikolice za dve osebi v družinsko prikolico, ki omogoča spanje 3 ali celo 4  osebam,  ter vpeljava čim večjega shranjevalnega prostora (Barbič, 2021). 

 

Prikolica je bila prvič izdelana v letu 2005. Takrat sta bila v ponudbi prva dva tlorisa. Prvi  tloris  341 PH z notranjo dolžino  (razdalja  med  notranjo  stranjo  zadnje  in  prednje  karoserije)  3410  mm  je najkrajši in ga ni več v ponudbi. Tloris je obsegal  samostojni  kuhinjski  blok,  toaletni  prostor,  jedilnico  za  dve  osebi.  V  prednjem  delu  prikolice  se  je  nahajal velik shranjevalni prostor, nad njo pa postelja, ki se je lahko povečala čez jedilnico z izvlečnim posteljnim dnom. Druga prikolica Action 361 PH ima notranjo dolžino 3610,  kjer  je  tloris  v  osnovi  enak  kot  današnji, vendar z drugačnim dizajnom pohištva, ki  se  je  spreminjal na 5 let. Tloris obsega kuhinjo in toaletni prostor v zadnjem delu, jedilnico, ki  se spremeni v posteljo v prednjem delu. Vmes je na levi strani garderobna omara, na desni  hladilnik.  Dizajn pohištva in oblazinjenja se je večkrat spremenil. V prvih izvedbah pa je  kuhinjski  blok  in  toaletni  prostor  oblikovan  v  polkrog, garderobna omara je bila čez celotno višino prikolice.  

 

Tretja  prikolice  361  PT,  ki  danes ni več v  ponudbi,  je  imela  ravno  tako  kopalnico  in  kuhinjo v zadnjem delu. Postelja je bila vmeščena v prednji del prikolice. V vmesnem delu  na levi strani sta bila vmeščena garderobna omara in hladilnik. Na desni strani pa 2 dineti  in miza. Druga dineta je bila v prednjem delu čez celotno širino prikolice. Naslon dinete se  je lahko spustil in tako se je ustvarila postelja.  

 

Zadnja prikolica 361 PD je enake dolžine kot 361 PH in z enakim tlorisom kot prikolica  Action 391 PD. V prednjem delu je vmeščena postelja, v zadnji del prikolice jedilni kot ter  garderobna omara. Vmes je na levo stran vmeščena kopalnica,  na  desno  pa  kuhinjski  monoblok.  

 

Vmes je prišlo tudi do zamenjave dizajna, torej do sprememb v barvi dekorja, sedežnih garnitur ter v zunanjosti prikolice, predvsem v barvah ter obliki oken. 

 

S sezono 2018 so prišle v ponudbo prikolice, ki so bile že opisane  v  poglavju  Pregled  obstoječih produktov med modeli Action. 

         

(26)

Preglednica 2: Pregled predhodnih tlorisov prikolice Action (Adria Mobil, 2007 in Adria Mobil, 2016) 

2.5 PREGLED KONKURENCE    

V pregled so vključena najpomebnejša podjetja, ki izdelujejo vozila za prosti čas in imajo prikolice  v  primerljivem  cenovnem  in  velikostnem  rangu.  To so podjetja Bürstner, Caravelair, Dethleffs, Eriba, Hobby, Knaus in Sprite. Poleg prikaza tlorisa so navedeni še podatki o zunanji dolžini in širini ter cena prikolice z osnovno opremo. Kjer podatek  o  zunanji dolžini in širini ni naveden, je naveden podatek o notranji dolžini in širini –  podatka,  ki določata dolžino in širino bivalnega prostora (preglednica 3). 

 

Po dolžini najbolj izstopa model Sport&Fun, proizvajalca počitniških prikolic Knaus, ki ima notranjo dolžino 4800 mm. Prikolica se razlikuje po tlorisu, ki omogoča nakladanje in prevoz motorja. V ta namen ima na zadnji steni dodatna vrata ter prost hodnik z možnostjo vpetja motorja. V kopalnici je možnost izvleke tuš kadi in zaprtja z zaveso, s čimer je na voljo večji prostor za tuširanje. Pod posteljo je omogočeno tudi shranjevanje koles in

PRIKOLICA ACTION – PRETEKLI TLORISI

  341 PH 

 

     

Zunanje dimenzije 

3810 mm x 2196 mm 

361 LH 

 

     

Zunanje dimenzije 

4010 mm x 2196 mm 

361 PT 

 

 

Zunanje dimenzije 

4010 mm x 2196 mm 

361 PD   

 

Zunanje dimenzije 

4010 mm x 2196 mm 

(27)

drugih večjih predmetov. Prikolica zaradi svoje daljše dolžine  omogoča samostojno  posteljo in jedilni del ter večjo kuhinjo in dodatne shranjevalne omare. 

 

Prikolice, ki so v istem cenovnem rangu, vendar so malenkost večje, so prikolice podjetja  Bűrstner, model Premio Plus 400 TS, ki je zelo prostorna, saj ima dvižno posteljo, pod njo  se nahaja jedilni del. Na ta račun ima večjo kuhinjo z več delovne površine ter dodatno shranjevalno omaro. Prikolica podjetja Caravelair Antares Titanium 390 in model De Luxe  400 SFe podjetja Hobby imata enako tlorisno razporeditev, zelo podobno razporeditev pa  imata tudi prikolici podjetja Bürstner model Premio 435 TS in Aero 410 QS podjetja Dethleffs,  pri  katerih  se  tloris  razlikuje  samo  po  mestu  postavitve  kopalnice  in  kuhinje. 

Podjetje Eriba pa s prikolico Nova Light 425 ponuja drugačen tloris, in sicer se jedilni del  nahaja v prednjem delu, postelja v zadnjem ter ob straneh kuhinja, kopalnica in garderobna  omara. Vsi ti modeli torej ponujajo ločeno posteljo in U grupo, katera se še vedno lahko spremeni v posteljo za 3. in 4. osebo, manjšo kuhinjo in kopalnico ter garderobno omaro. 

 

Prikolice, ki so primerljive velikosti in v istem cenovnem rangu, so Alpine Sport 370 EK,  podjetja  Sprite,  ki  ima  enak  tloris  kot  Action  361  LH,  model  Sport  400  QD,  podjetja  Knaus, ki se od prikolice Action 391 razlikuje samo po mestu postavitve kopalnice. Model  Sport 400 LK ima v prednjem delu in zadnjem delu jedilni kot, ki omogoča več svobode pri  razporeditvi, vendar posledično ni samostojne postelje. Podjetje Eriba ima model Touring  Familia  310,  ki  nima  kopalnice, na ta račun ima ločen jedilni  del  in  posteljo. 

Model  Touring  Familia  320  ima  kopalnico,  vendar  se  zaradi  manj  prostora  jedilni  del  spremeni v ležišče. Podjetje Hobby pa ponuja model Ontour 390 SF, katerega tloris ponuja več prostora v kopalnici z ločenim umivalnikom od tuša in WC­ja. 

 

Podjetji Sprite in Dethleffs ponujata še drugačni prikolici, in sicer Sprite model Basecamp  4 z vhodom iz zadnje strani. Model Coco Lounge od Dethleffs pa je drugačen z notranjo  razporeditvijo kuhinje v prednjem delu, kopalnico v prednjem vogalu, ob strani je jedilni  del in v zadnjem postelja/sedežna, kar omogoči veliko prostora v bivalnem delu. 

                 

(28)

Preglednica 3: Pregled konkurence (Bürstner, 2021; Caravelair, 2021; Dethleffs, 2021; Eriba, 2021; Hobby, 2021; Knaus,  2021 in Sprite, 2021) 

PREGLED KONKURENCE

  Knaus Sport&Fun 480 QL 

 

   

Notranja dolžina: 

4800 mm 

Notranja širina: 

2160 mm  Cena: 

Od 18.190,00 €  Bürstner Premio Plus 410 TS 

 

   

Zunanja dolžina: 

4760 mm 

Zunanja širina: 

2320 mm  Cena: 

Od 16.990,00 €  Bürstner Premio 435 TS 

 

    

Zunanja dolžina: 

4900 mm 

Zunanja širina: 

2220 mm  Cena: 

Od 16.100,00 €  Dethleffs Aero 410 QS 

 

   

Zunanja dolžina: 

5130 mm 

Zunanja širina: 

2300 mm  Cena: 

Od 19.299,00 € 

Se nadaljuje           

(29)

Nadaljevanje preglednice 3 

PREGLED KONKURENCE 

Caravelair Antares Titanium 390    

   

Zunanja dolžina: 

4620 mm 

Zunanja širina: 

2100 mm  Cena: 

/  Hobby De Luxe 400 SFe 

 

 

Zunanja dolžina: 

4787 mm 

Zunanja širina: 

2300 mm  Cena: 

Od 18.050,00 €  Eriba Nova Light 425 

 

   

Zunanja dolžina: 

4860 mm 

Zunanja širina: 

2170 mm  Cena: 

Od 19.990,00 €  Eriba Touring Familia 310 in 320  

 

     

Zunanja dolžina: 

3710 mm 

Zunanja širina: 

2000 mm  Cena: 

Od 19.250,00 € 

Se nadaljuje   

(30)

Nadaljevanje preglednice 3 

PREGLED KONKURENCE 

Hobby Ontour 390 SF   

 

Zunanja dolžina: 

4590 mm 

Zunanja širina: 

2200 mm  Cena: 

Od 15.890,00 €  Knaus Sport 400 QD in 400 LK 

 

   

Notranja dolžina: 

4000 mm 

Notranja širina: 

2160 mm  Cena: 

Od 15.890,00 €  Sprite Alpine Sport 370 EK 

 

Notranja dolžina: 

3720 mm 

Notranja širina: 

2110 mm  Cena: 

/  Sprite Basecamp 

 

   

Notranja dolžina: 

3910 mm 

Notranja širina: 

2000 mm  Cena: 

/  Dethleffs Coco Lounge 

 

     

Zunanja dolžina: 

4560 mm 

Zunanja širina: 

2200 mm  Cena: 

Od 19.884,00 € 

(31)

2.6 POZNAVANJE ERGONOMIJE PRI KONSTRUIRANJU PRIKOLICE     

Pri načrtovanju pohištvenih elementov za prikolico je zelo pomembno poznavanje ergonomije  in  antropometrije. Beseda ergonomija izvira iz grščine,  in  sicer  beseda  ergon  pomeni  delo  in  nomos  zakonitost.  Ergonomija  proučuje funkcionalne zmogljivosti in sposobnosti človeka v procesu proizvodnje ter metode in organizacije dela. Ergonomija kot  znanost je stara več kot 50 let in se je sprva razvila zaradi oblikovanja prilagojenih orodij,  strojev in delovnega okolja človeku, kar je omogočalo lažje delo (Polajnar in sod., 2003; 

Kuzman, 2019). 

 

Ergonomija se je tako na začetku ukvarjala z olajšanjem fizičnega dela, ki so ga nadomestili  stroji,  dandanes  se  veliko ukvarja z olajšanjem dela v pisarni. Razširila se je tudi na druga področja, kot so bivalno okolje, promet in varnost, v bolnišnice, šole, šport in tudi v prosti čas (Polajnar in sod., 2003). Je multidisciplinarna veda, ki pokriva področja antropologije,  fiziologije,  psihologije,  sociologije,  ekologije,  organizacijo  dela,  tehnologijo, tehniko, biomehaniko, ekonomijo in industrijsko oblikovanje (Kuzman, 2019). 

 

Antropometrija  je  znanost  o  merah človeškega telesa. Proučuje razmerja med velikostjo posameznih delov človeškega telesa ter ugotavlja mere telesnih delov (Kuzman, 2019). Če telo miruje, govorimo o statičnih izmerah antropometrijskih spremenljivkah, če se telo giba govorimo o izmerah dinamičnih antropometričnih spremenljivkah, kar se nanaša na gibe v zglobih, doseg rok ter mišično moč (Polajnar in sod., 2003). 

 

V nadaljevanju bodo pregledane ergonomske značilnosti za oblikovanje kuhinje, kopalnice, postelje, sedišča, jedilnega prostora in razsvetljave. Značilnosti so pregledane za bivalne  prostore.  Za  oblikovanje  prikolic gre za ustne dogovore, kjer se čimbolj držimo ergonomskih značilnosti bivalnih prostorov in prilagajamo prostore oz.  elemente,  pri  katerih  lahko  naredimo  kompromis.  Primer  je  npr.  kopalnica,  saj  je v manjših prikolicah manjša,  toliko  da  zagotovi  vse  potrebno,  saj  veliko  uporabnikov  uporablja  kopalnice  v  kampih. Drugi primer je kuhinja, ki v manjših prikolicah obsega manjše pomivalno korito in manjšo kuhalno ploščo ter nekaj  shranjevalnih  prostorov. Pult se poveča s prekrivno ploščo čez pomivalno korito in kuhalno ploščo ali pa se pult izvleče iz strani. 

2.6.1  Kuhinja   

Na področju kuhinj je mnogo ergonomskih načel. Pregledane so glavne značilnosti, saj so kuhinje  v  prikolicah,  predvsem pa v manjših prikolicah,  kot  je  Action, zelo  majhne  in  je  pomembna predvsem višina in globina kuhinjskega pulta ter razdalja od kuhinjskega pulta  do viseče omarice.  

 

(32)

Predvidevana višina delovne plošče je med 850 in 950 mm. Delovna višina tako naj ne bo  previsoka  oz.  prenizka.  Previsoka nam onemogoča pravilno  uporabo krepkega mišičnega trupa, prenizka  pa ustvari neugodni kot med rokami, trupom in nogami. Obenem različna opravila zahtevajo različne višine, zato se priporoča, da je kuhalna plošča postavljena nižje  ter pomivalno korito višje. V  primeru  globine  pomivalnega  korita 175 mm, se priporoča 100 mm višji pult (Polajnar in sod., 2003). 

 

Z  rokami  optimalno  dosegamo  površine v višini med 650 in 1500 mm. V to območje je priporočljivo namestiti hladilnik, pečico, jedilni pribor, servirno posodo, pomivalnik, torej  elemente, ki se veliko uporabljajo. Priporočljiva razdalja med delovno površino in zgornjo visečo omaro je najmanj 500 mm. Za neovirano gibanje zgornjega dela telesa je maksimalna  globina  viseče omarice, ki  je na običajni višini, 400 mm, medtem ko je globina  spodnje  omarice  minimalno  580  mm.  Zaradi  vidnega  napredka  pri  razvoju  pohištvenega okovja, ki nam omogoča drugačne izvedbe odpiranja viseče omarice,  ki  se  čedalje bolj odpirajo  navzgor  ali  pa  se  celo opušča postavljanje visokih zgornjih elementov.  

 

Pomemben  je  tudi  prostor  za  noge.  Minimalna  višina podnožja  je  100  mm,  minimalna  globina 50 mm (globina od sprednje stranice omare), vendar je bolje, če je večja (70 mm do 100 mm). Običajno globina delovnih pultov v kuhinji je 600 mm, čedalje  bolj  so  aktualne globje delovne površine. V kuhinji je pomembna tudi osvetlitev. Priporočila se  velikokrat minimalno razlikujejo, kar opazimo tudi na sliki 8 in sliki 9.  

 

Slika 8: Potreben prostor v kuhinji pri pomivanju ter prikaz optimalne dosegljivosti (Pajnič, 2010) 

 

(33)

         

Slika 9: Levo ­ prikaz optimalnih višin hladilnika; desno ­ višine spodnje omare (Panero in Zelnik, 1987) 

2.6.2  Kopalnica    

Prikoliška  kopalnica  navadno  obsega najnujnejše elemente, kot so WC, tuš in lijak. 

Prostornejše  prikolice imajo večje toaletne prostore, pri veliki večini modelov,  pa  so  ti  prostori  navadno  zminimalizirani  do  te  mere, da še omogočijo uporabo  WC­ja, tuša in lijaka. V pregledu ergonomije smo zato izbrali dimenzije, potrebne za toaletni prostor, tuš kabine in višine umivalnika 

 

Slika  10  prikazuje  mere,  potrebne  za  toaletni prostor. Prostor med školjko in najbližjo  prepreke (zid) naj bo v dolžini 610 mm, da se omogoči normalno vstajanje. Širina školjke oziroma prostor za WC zelo variira. 

 

         

Slika 10: Levo in desno – prikaz potrebnih dimenzij WC prostora (Panero in Zelnik, 1987) 

 

(34)

Dimenzija tuš kabine je odvisna od posameznikovih želja in udobja. Na sliki 11  so  predstavljene priporočene dimenzije tuš kabine. Minimalna višina tuš prhe za odraslo  osebo naj bo 1829 mm, ki omogoča dobro pršenje vode po telesu, pipa pa na višini 1016 do 1270 mm. Te višine so višine rok in omogočajo hitro nastavljanje temperature vode.

Vrata v tuš naj bodo širine 610 mm.  

 

      

Slika 11: Prikaz dimenzij tuš prostora (Panero in Zelnik, 1987) 

Slika  12 predstavlja optimalno višino  umivalnika,  ki  je  500  do  100  mm  pod  skrčenim komolcem uporabnika. Vendar nižje, kot bo postavljen umivalnik, manj vode bo steklo s  komolcev na tla, saj se mora uporabnik prikloniti. Primerna višina umivalnika za ženske je okoli 850 mm ter za moške 900 mm. Medtem ko je za otroke nižja, in sicer med osmim in  devetim letom se priporoča višina 650 mm, vendar višino prilagajamo potem s posebnimi podstavki  za  otroke.  Pipa  oz.  iztok  vode  iz  pipe  naj  bo  nekje  100  mm  nad  gladino  umivalnika.  

 

       

Slika 12: Levo in desno ­ prikaz optimalnih višin umivalnika za moškega (Panero in Zelnik, 1987) 

(35)

2.6.3  Jedilni prostor   

Širina jedilne  mize  oz.  vdolbina  za  noge  oz.  stopala  mora  potekati  vzdolž celotne širine mize. Najmanjša dovoljena širina znaša  600  mm. Upoštevati je potrebno tudi oblikovne  značilnosti. K temu sodi površina miz,  in sicer ne sme imeti bleščečih površinskih premazov,  ki  odsevajo  svetlobo,  vsi  robovi  naj  bodo  zaobljeni  in  brez štrlečih delov, predali  in  raztegljivi  deli  mize  in  naprave  morajo  biti  omejeni  s  prislonom,  električna in plinska napeljava mora potekati izven delovnega območja, s čimer preprečimo poškodbo napeljav (Polajnar in sod., 2003). 

 

Velikost mizne plošče je odvisna od števila ljudi, ki sedi za mizo. Njena višina naj bo med 720  in  750  mm.  Za  eno  osebo  naj  miza omogoči 600 mm širine ter prostora za stol 500 mm. Miza naj bo osvetljena. Osvetlitev naj bo dovolj visoka, da se osebe med seboj vidijo,  da ni premočna ter osvetli mizo po celotni površini (slika 13).  

 

      

Slika 13: Minimalni prostor za 3 osebe (Panero in Zelnik, 1987) 

 

Sedišča so oblazinjena, da se teža osebe razporedi na večjo površino. Napačno je mišljenje,  da debelejše, večje in mehkejše tapeciranje omogoči večje udobje. V primeru premehkega oblazinjenja se telo zvije v mehkobo blazine, le stopalo je naslonjeno na tla. Telo se v tem  primeru stabilizira s pomočjo mišic, ki so bolj obremenjene. Odvečni del blazine se lahko  zvije pod spodnji del stegna in obremenjuje živce v tem predelu stegna. Blazina se lahko upogne  tudi  na  druge strani in povzroči nelagodje v drugih delih telesa. Upoštevati je potrebno  tudi  dejstvo, da bolj ko se telo vgrezne v blazino, težje je  vstati.  Na  sliki  14  so  predstavljene dimenzije širine sedišča, višina  ter  kot  naslonjala.  Na  sliki  15  pa  je  predstavljen prostor za sedenje. 

 

(36)

         

Slika 14: Levo – prikaz dimenzij sedišča; desno ­ oblazinjena klop za 3 osebe (Panero in Zelnik, 1987)  

2.6.4  Postelja   

Slika 16 prikazuje dimenzije postelj za dve oziroma eno osebo. Dimenzije so navedene v  preglednici. Vendar pa navadno telo potrebuje več prostora za spanje,  kot  je  navedeno,  predvsem  v  primeru  postelje  za  dve  osebi,  kjer  je  priporočena širina  1200  mm.  Slika  15  prikazuje  potrebne  razmake  za  aktivnosti,  vezane  na  spanje.  Oseba  na  levi  strani  slike  prikazuje dimenzije za aktivnosti v položaju kleče, oseba na desni strani slike pa višino  postelje, potrebne za vstajanje iz postelje.  

 

      

Slika 15: Dimenzije za aktivnosti, povezane s spanjem (Panero in Zelnik, 1987) 

 

(37)

       

Slika 16: Dimenzije postelje za dve oz. eno osebo (Panero in Zelnik, 1987) 

2.6.5  Razsvetljava   

Razsvetljava igra pomembno vlogo v  poduktih za preživljanje prostega časa. Potrebna je  primerna  osvetlitev  kuhinjskega  bloka  za  kuhanje,  jedilnice  za  osvetlitev  mize  in  za  potrebe branja, kopalnice in spalnice. 

 

Za opis kakovosti razsvetljave prostorov uporabljamo lastnosti, naštete spodaj. Odvisno od namembnosti prostora pa se tem lastnostim pripiše različna teža.  

 

-  Nivo osvetljenosti: vpliva na hitrost, varnost in udobnost zaznave.  

 

-  Omejitev bleščanja: bleščanje se pojavi ob neprimerni porazdelitvi svetlosti oz. zaradi svetlih površin (tudi svetlečih/sijajnih površin). Bleščanje, ki ga povzročajo svetlobni viri,  imenujemo  direktno bleščanje in je v matematični obliki zapisano z indeksom UGR in če je vrednost UGR pod 10, take razsvetljevalne naprave ne povzročajo bleščanja.  

 

-  Harmonična porazdelitev svetlosti: Svetlost predmetov mora biti primerna, drugače povzročajo stalno prisilno adaptacijo in s tem utrujanje oči. 

 

-  Barvni videz: le­ta naj bo naraven in pravilen. Za bivalne prostore se uporablja hladna,  srednja barva svetlobe, v področju barvnega videza 90 > R(indeks barvnega videza) 

> 80.  

 

(38)

-  Barva  svetlobe:  barvo  svetlobe  svetila določa spekter sevane svetlobe. Poznamo tri skupine  barve  svetlobe.  Za  bivalne  prostore  se  uporablja  skupina  ena,  ki  ima  toplo  barvo svetlobe, kar pomeni pod 3300 K barvna temperatura. 

 

-  Smer  svetlobe  in  modeliranje  (sence):  usmerjanje  svetlobe  je  pomembno  pri  poudarjanju  predmetov,  tekstur  itd.  in  vpliva  na  prepoznavanje  in  vidnost.  Z  razprševanjem svetlobe pa vplivamo na sence (Balantič in sod., 2016). 

 

V poduktih za preživljanje prostega časa se velikokrat uporablja funkcionalno pohištvo.

Funkcionalno pohištvo predstavlja pohištvo, ki je zasnovano na način, da omogoča dve ali več funkcij hkrati. Tako se prilagaja različnim funkcijam s preoblikovanjem  prostorskih  razmerij pohištvenih kosov, obenem pa maksimiramo  majhne  prostore.  Vodilo  pri  oblikovanju  tovrstnega pohištva naj  bo  enostavnost  uporabe,  kvalitetna  izdelava  in  funkcionalnost, ki ustreza tudi estetskim kriterijem (Husein, 2020). Na slikah od 17­20 je  prikazano fukncionalno pohištvo v prikolicah Action.  

 

 

Slika 17. Prikaz izvlečne žar plošče (Adria Mobil, 2020) 

   

Slika 18: Levo in desno ­ Prikaz funkcionalnega pohištva v kopalnici z izvlečnim umivalnikom (Caravan, 2021 in Adria  Mobil, 2021)  

 

(39)

   

Slika 19: Levo in desno ­ Prikaz funkcionalnega pohištva kot shranjevalni prostor pod posteljo in raztegljiva postelja nad jedilnico (Caravan, 2021) 

   

Slika 20: Levo in desno ­ Primer oblikovanja funkcionalnega pohištva z upoštevanjem ergonomije v prikolici Action: 

dnevna in nočna postavitev U grupe  (Adria Mobil, 2020) 

2.8. STANDARDI   

Standard  je  dokument,  ki nastane s konsenzom, katerega odobri priznani organ. Določa pravila,  smernice in značilnost za dejavnost ter rezultate. Le­ti  so  lahko  izdelki,  storitve,  procesni  ali  proizvodni  postopki  in  so  namenjeni  za  enkratno ali večkratno uporabo. V standardih lahko najdemo tehnične specifikacije ali natančna merila, ki se uporabljajo kot pravila, navodila ter postopki. Standardi služijo predvsem temu, da so izdelki primerni za  uporabo.  Poznamo  nacionalne  (SIST),  evropske  (EN)  in  mednarodne  (ISO)  standarde  (Gospodarska zbornica Slovenije, 2021). 

 

V  podjetju  Adria  Mobil imajo veliko standardov, ki jih upoštevajo pri  razvoju  novih  produktov za preživljanje prostega časa. Glavna izmed njiju sta: 

 

-  SIST  EN  1645­1 Bivalna počitniška vozila ­  Prikolice  ­  1.  del:  Zdravstvene  in  varnostne zahteve za bivanje; 

-  SIST EN 721:2005 Bivalna počitniška vozila – Zahteve za varnostno prezračevanje. 

 

SIST  EN  1645­1 Bivalna počitniška vozila ­  Prikolice  ­  1.  del:  Zdravstvene in  varnostne  zahteve  za  bivanje  je  glavni  standard  v  podjetju  Adrie  Mobil,  ki  pokriva  zahteve,  ki  so  namenjene za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi med uporabo prikolic pri začasnem ali

(40)

sezonskem bivanju. Standard določa zahteve na področju oblikovanja in konstrukcije vrat, notranje  opreme,  oskrbe  s  pitno  vodo  in odstranjevanja  odpadne vode, naprav, inštalacije ter opozoril. Določa tudi ustrezne preskusne metode. 

 

SIST EN 721:2005 Bivalna počitniška vozila – Zahteve za varnostno prezračevanje določa minimalne varnostne zahteve prezračevanja počitniških prikolic in vsebuje metode za izračun ali testiranje varnosti ventilacije. Vsak bivalni prostor, razen stranišč in kopalnic mora biti opremljen s prezračevanjem. Čim se lahko prostor začasno loči se šteje kot svoj prostor. Prezračevanje mora omogočati sveži dovod zraka in odvajanje zgorevalnih produktov. Pri tem je potrebno zagotavljati da se vsebnost CO2 ne dvigne za več kot 1%

nad vrednostjo, ki je določena za določeno višino meritev in zagotoviti minimalen prostor  ventilacije.  

 

Prikolice in vsa ostala vozila za prosti čas so v Adrii Mobil izdelana v skladu s standardom Thermo­build, ki omogoča uporabo vozila v vsakem letnem času. Za preverjanje standarda so vozila preizkušena v klimatski komori pri temperaturah od ­15°C do 20°C in vlažnosti med  45  %  in  80  %  med  temperaturama  30°C in 60°C. Ob tem preizkušanju pa so vsa vozila  izdelana  iz  naprednih  izolacijskih  materialov,  z  dobro  zasnovanim  ogrevanjem  in  sistemom  za  prezračevanje in optimalnim koreženjem zraka za ogrevanje in hlajenje  (Adria Mobil, 2021). 

 

Poleg zgoraj naštetih dveh glavnih standardov in internega standarda v Adrii Mobil uporabljajo  standarde  in  regulative  za  evropsko tržišče še na naslednjih področjih: 

standardi na področju prezračevanja, varnosti prikolice, plinske napeljave,  vodovodnih  inštalacij,  električnih inštalacij, na področju blazin in vzmetnic in šasije prikolice.

Regulative pa pokrivajo področja okvirne direktive, hrupa, emisij, rezervoarjev,  zadnje  registrske tablice, vrat, ključavnic, tečajev, ogledal, vstopnih stopnic, trdnosti sedežev, zunanje projekcije, tipnih tablic, vgradnje luči, ogrevalnih sistemov, izpušnih cevi, vlečne naprave, pnevmatik, koles, klimatskih naprav in zavor. 

                       

(41)

3.  MATERIALI IN METODE  3.1 MATERIALI 

3.1.1  Materiali karoserije   

Prikolica  Action,  kakor  tudi  vse  ostale  prikolice,  ima  konstrukcijo  karoserije  Comprex  (Slika  21).  Karoserija  Comprex  je  konstrukcija  zunanjih  sten,  stropa  in  poda  prikolice.  

Stene  so  zgrajene  iz  oplemenitene  vezane plošče (1), okvir  iz  poliuretanskih  letev  (2),  ekspandiranega polistirena (EPS) (3) in poliestrske obloge na zunanji strani (4), dno pa iz  poliestrske obloge (5), ekstrudiranega polistirena (XPS) (6) in ojačanega profila iz lesa (7)  (Slika 22). Prikolice so narejene na šasiji AL­KO, omogočajo ogrevalni sistem Truma ali Alde,  sistem  Air­Flow, vgradnja pohištva omogoča dobro kroženje zraka ter pametni nadzor Mach (Adria Mobil, 2021). 

 

 

Slika 21: Prikaz prikolice s konstrukcijo Comprex (Adria Mobil, 2021) 

 

       

Slika 22: konstrukcija stene: 1: lesena plošča, 2­ okvir iz poliuretanskih letev, 3 ekspandiran polistiren EPS, 4  poliesterske obloge na zunanji strani; desno ­ konstrukcija dna: 5 – poliestrske obloge, 6 – ekstrudiran polistiren XPS in 7 

– ojačan profil iz lesa (Adria Mobil, 2020)   

     

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

AI V nalogi smo proučevali tvorbo heterocikličnih aromatskih aminov (HCA) v modelnih mesnih emulzijah, ki smo jim dodali biološko aktivne učinkovine ekstraktov

AI V magistrski nalogi smo ţeleli ugotoviti vpliv lizata trombocitov Lysex TM Premium na rast in diferenciacijo hondrocitov elastičnega in sklepnega

V magistrski nalogi smo preverili medsebojno povezanost kriznih kazalnikov tveganja, na podlagi teoretičnih spoznanj in s kombinacijo kvalitativne in

V raziskavi je analiziran proces razvoja novega izdelka na primeru podjetja na področju izdelave avtodoma v podjetju Adria Mobil, d1. o., ugotovitve pa so nato primerjane

V magistrski nalogi ugotavljam, da v praksi niso zaživeli ukrepi za razvoj sistema informiranja in izobraževanja za socialno podjetništvo, ukrepi za zagotavljanje

V magistrski nalogi smo pri proučevanju povezanosti trženjsko-komunikacijskih aktivnosti z odločitvami gospodinjskih odjemalcev potrdili naše domneve in ugotovili, da

V zaključni projektni nalogi smo obravnavali izhodišča za razvoj blagovne znamke na področju spletnega trženja in prodaje izdelkov v spletni trgovini. Za ta namen smo v

Do sedaj smo v nalogi izpolnili zadane cilje, in sicer smo opredelili pojem in funkcijo mesta, maloprodaje in njune povezanosti, preučili smo znanstveno literaturo s