• Rezultati Niso Bili Najdeni

Sporazumevanje je sestavni del našega vsakodnevnega življenja. Nihče ne more živeti, ne da bi se sporazumeval z drugimi ljudmi. S sporazumevanjem človek spoznava svet, v katerem živi, druge ljudi in samega sebe (spreminja svoja stališča, navade, vrednote, vedenje ...). Kljub temu da se naučimo sporazumevati s svojimi bližnjimi že v prvih letih življenja, to še ne pomeni, da se znamo tudi v resnici uspešno sporazumevati. Uspešno sporazumevanje med ljudmi ne poteka avtomatično, temveč je to veščina, ki se je moramo v veliki meri šele naučiti.

Lepo vedenje ni samo narejen nasmeh in prijaznost ter zbirka formalnih kretenj in prisiljene vljudnosti, temveč je veliko več. Gre za kulturno vedenje, s katerim se izognemo nepotrebnim konfliktom in napetostim med sodelavci kot tudi med poslovnimi partnerji.

Uspešno sporazumevanje je namreč del poslovne uspešnosti podjetja in ogledalo naše osebne urejenosti. Z lepo oblikovanim in jezikovno pravilnim dopisom namreč pokažemo vljudnost in spoštovanje prejemnika. Pisno sporočilo mora biti tako vsebinsko dovolj jasno, brez odvečnih besed, saj želimo, da bi sporočilo prebral od začetka do konca, pri tem pa moramo biti pozorni, da smo pri pisanju vljudni in ne uporabljamo neprimernih besed, znakov in podobno.

V raziskavi, ki je bila izvedena v javni in zasebni ustanovi, je sodelovalo 56 zaposlenih.

Namen raziskave je bil ugotoviti poznavanje poslovnega bontona ter poslovno-uradovalnih besedil in rokovanje z njim pri poslovno-uradovalnem sporazumevanju ter preveriti ali so mnenja o tem v eni in drugi ustanovi drugačna.

Rezultati kažejo, da so zaposleni v javni ustanovi veliko bolj pozorni na jezikovno kulturo ter upoštevanje pravil pri poslovno-uradovalnem sporazumevanju, njihovo sporazumevanje z nadrejenimi se razlikuje od pogovora s sodelavci, prav tako pa so pri sporazumevanju bolj togi in ne toliko sproščeni, pri sporazumevanju s sodelavci ne uporabljajo emotikonov ter rade volje opozorijo pošiljatelja na napake v poslovno-uradovalnih besedilih. Rezultati prav tako kažejo, da je zaposlenim v javni ustanovi poslovni bonton pomemben dejavnik pri sporazumevanju ter da upoštevanje le-tega lahko vpliva na uspešnost ustanove. Obenem smo ugotovili, da se zaposleni v zasebni ustanovi sporazumevajo bolj sproščeno s sodelavci in nadrejenimi, poleg tega pa je tudi pisno sporazumevanje bolj sproščeno, pri sporazumevanju s sodelavci uporabljajo tudi emotikone, prav tako pa se strinjajo, da je poznavanje poslovnega bontona izredno pomembno za ustanovo ter da bi se, v kolikor bi bila organizirana dodatna izobraževanja o poslovnem bontonu in pravilih tvorjenja poslovno-uradovalnih besedil, tega udeležili.

Po odgovorih anketirancev lahko sklepamo, da so poslovni bonton in poslovno-uradovalna

besedila pomembni dejavniki za uspešnost v poslovnem svetu. Vsekakor pripomorejo k dobri predstavitvi organizacije, zaposlenih in načinu delovanja. Dobro poznavanje poslovnega bontona ter tvorjenje poslovno-uradovalnih besedil pripomore predvsem k izboljšanju poslovanja, uspešnosti in ugledu organizacije in posameznika.

LITERATURA IN VIRI

LITERATURA

Adamič Vidanovič, D. (2003a). V dvomu klasika. Kapital, 308, 86–87.

Adamič Vidanovič, D. (2003b). Izgled je del imidža poslovne ženske. Kapital, 310, 132–133.

Baguley, P. (1994). Effective communication for modern business. Berkshire: McGraw-Hill Book Company Europe.

Benedetti, K. (2009). Protokol, simfonija forme. Ljubljana: Planet GV.

Bešter, M. (1999). Na pragu besedila 1. Ljubljana: Založba Rokus.

Bogataj, J. (1994). Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril. Ljubljana: Ethno.

Carnegie, D. (2012). S komunikacijo do uspeha: kako izboljšati pisno in ustno komuniciranje ter doseči uspeh v službi in življenju. Priročnik; neleposlovje za odrasle. Tržič: Učila International.

Debeljak, A. (8. 11. 2005). Kultura in strategija poslovnega obdarovanja. Pridobljeno s http://www.podjetnik.si/clanek/kultura-in-strategija-poslovnega-obdarovanja-20050811

Dreo, Z. (2003). Pot v poslovni svet. Priročnik o vedenju v poslovnem svetu, prilagojen za slovenski prostor. Slovenska Bistrica: IZZA d.o.o.

Easler, C. I. (2006). Priprava na poslovni pogovor: kako se sporazumevati, da dosežeš, kar si si zamislil. Ljubljana: Orbis.

Ferbežar, I. (2012). Razumevanje in razumljivost besedil. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Ferjan, M. (1998). Učbeniki za visoke šole. Kranj: Moderna organizacija.

Furlan, S. (2006). Premišljeno in s stilom. Glas gospodarstva, 12, 68–69.

Herbez, D. (2018). Jezik emotikona i stikera u onlajn komunikaciji. Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog doba: zbornik radova. Banjaluka: BLC (Banjaluka College).

Jereb, A. (2006). Moč barv v poslovnem svetu. Pridobljeno s http://www.cenim.se/139-a.html

Johnson, D.W., Johnson, F.P. (1997). Joining Together: Group Theory and Group Skills, Boston. Allyn & Bacon.

Kalin Golob, M. (2001). Jezikovne reže 1. Ljubljana: GV revije.

Kalin Golob, M. (2003). O dopisih. Ljubljana: GV Založba.

Kalin Golob, M. (2015). Pravopis v poslovno-uradovalnih besedilih. V H. Dobrovoljc in T.

Verovnik (ur.), Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih (str. 213–

2201). Ljubljana: Založba ZRC.

Kavčič, B. (2002). Poslovno komuniciranje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Kneževič, A. N. (2005). Se znamo obnašati? Ljubljana: Mladinska knjiga.

Komac, V. (2006). Vam smem dati svojo vizitko? Podjetnik, 4(4), 46–47, 78.

Košnik, B. (2000). Poslovno obdarovanje. Podjetnik, 9(9), 80–81.

Košnik, B. (2001). Kako se rokujemo. Podjetnik 11(11), 94–95.

Kovač Konstantinov, L. (2003). Darilo – pomemben del poslovnega bontona. Kapital, 321, 50–54.

Michelizza, M. (2008). Jezik SMS-jev in SMS-komunikacija. Jeziskoslovni zapiski, str. 17.

Mihaljčič, Z. (2006). Poslovno komuniciranje. Ljubljana: Založništvo Jutro.

Moje delo, spletni marketing d.o.o. (2007). Katalog slovenskih ponudnikov izobraževanj.

Ljubljana: Moje delo, spletni marketing d.o.o.

Možina, S., Tavčar, M. in Kneževič, A. N. (1995). Poslovno komuniciranje. Maribor: Obzorja.

Možina, S., Tavčar, M., Zupan, N. in Kneževič, A. N. (1998). Poslovno komuniciranje.

Maribor: Obzorja.

Mumel, D. (2008). Komuniciranje v poslovnem okolju. Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Novak, F. (1980). Poslovni in uradovalni jezik. Ljubljana: ČGP Delo, Gospodarski vestnik.

Novak, N. (2004). Poslovni bonton. Pridobljeno s http://www.edupool.si/znanje/

znanje_2004/znanje_november.htm

Osredečki, E. (1989). Poslovni bonton: kulture poslovnega komuniciranja. Ljubljana:

Tehniška založba Slovenije.

Petrovčič, V. (2001). Poslovna darila – kdaj, kdaj in kako. Podjetnik, 10(10), 90–92.

Popovič, M. in Zajc, M. (2002). Vstop v poslovni svet. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Salobir, A. (4. 1 2017). Kako ogovoriti človeka v slovenščini?. MMC RTV SLO. Pridobljeno s

https://www.rtvslo.si/kultura/jezikovni-spletovalec/jezikovni-spletovalec-tikanjevikanje-na-polvikanje-in-onikanje/411038 Šircelj, J. (1992). Moderni poslovni bonton. Ljubljana: ČZP Delo.

Šugman Bohinc, L. (2003). Od nezmožnosti ne komunicirati k uspešnemu komuniciranju. Emzin XIII, 81-85.

Tavčar, M. I. (2000). Kulture, etika in olika managementa. Kranja: Moderna organizacija.

Ule, M. (2009). Psihologija komuniciranja in medsebojnih odnosov. Ljubljana: FDV Wetherbe, C., Wetherbe, B. Veščine sporazumevanja. Ljubljana: Orbis

VIRI

Ministrstvo za javno upravo. (2019). Jezik in oblika dopisa. Pridobljeno s https://ua.gov.si/jezik-in-oblika-dopisa

SSKJ. (2014). Ljubljana: DZS.

SSKJ. (2020). Emotikon. Pridobljeno s https://fran.si/iskanje?View=1&Query=emotikon SURS. (2019). Strukturni podatki delovno aktivnega prebivalstva. Pridobljeno s

https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8879

SURS. (2021). Strukturni podatki delovno aktivnega prebivalstva. Pridobljeno s https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/9448

Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. Uradni list RS, št. 58/03.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. Uradni list RS, št. 58/03, 56/15 in 158/20 – ZIntPK-C.

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1). Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17.

PRILOGE