• Rezultati Niso Bili Najdeni

Besedilne naloge-ulomki z rešitvami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Besedilne naloge-ulomki z rešitvami"

Copied!
4
0
0

Celotno besedilo

(1)

BESEDILNE NALOGE – ULOMKI

1. V 5. b razredu je 20 učencev. Šest učencev obiskuje dodatni pouk, osem učencev obiskuje lutkovni krožek, ostali pa so pri športnih dejavnostih. Kolikšen del učencev je pri posameznih dejavnostih?

2. Gozdarji so posadili 64 novih dreves. Med njimi je 24 smrek, 18 jelk, 8

1vseh dreves je hrastov, ostala drevesa pa so breze. Koliko je hrastov in koliko je brez? Kolikšen del vseh dreves predstavljajo smreke in kolikšen del jelke?

3. Posestvo meri 200 hektarjev. Od tega je 20

3 njiv, 5

1 pašnikov, 10

4 vinogradov, ostalo pa je gozd.

Koliko hektarjev je posameznih površin?

4. Ježeva telesna temperatura je poleti 35°C. Med zimskim spanjem se mu temperatura zniža. V oktobru se mu zniža na

7

3 poletne temperature, v januarju pa le na

7

1 poletne temperature.

a) Kolikšna je ježeva telesna temperatura v oktobru?

b) Koliko stopinj meri njegova temperatura v januarju?

c) Za koliko stopinj se mu telesna temperatura zniža v oktobru v primerjavi s poletno temperaturo?

5. V nekem sadovnjaku je 96 sadnih dreves. Sadjar Tonček je imel v letošnjem letu kar precejšnjo škodo.

3

1 dreves so napadli škodljivci,

4

1 dreves pa je pozebla.

a) Koliko dreves so napadli škodljivci?

b) Koliko dreves je pozeblo?

c) Koliko dreves je še zdravih?

6. Na šoli je 400 učencev.

8

3učencev hodi v šolo peš, petino učencev pripeljejo v šolo starši, ostali se vozijo z avtobusom. Koliko učencev hodi v šolo peš, koliko jih pripeljejo starši in koliko učencev se vozi z avtobusom?

7. *Špela je prebrala že 9

5 vseh strani v knjigi, kar je 45 strani. Koliko strani ima knjiga? Koliko strani knjige še mora prebrati?

8. *Miha je bil na izletu. Do kosila je prepotoval 200 km. Do cilja je moral prepotovati še 5 3

celotne poti. Koliko kilometrov je bila dolga njegova pot od začetka do cilja? Koliko kilometrov je še moral prepotovati do cilja?

9. *Tanja je razdelila 6

5 bonbonov. Razdeliti jih še mora 25. Koliko bonbonov ima Tanja? Koliko bonbonov je že razdelila?

10. *Trgovec je prvi dan prodal 24 izdelkov, kar je 5

3vseh izdelkov, ki jih ima na razprodaji. Drugi

dan je prodal še 4

3preostalih izdelkov. Koliko izdelkov še ima?

(2)

BESEDILNE NALOGE – ULOMKI

1. V 5. b razredu je 20 učencev. Šest učencev obiskuje dodatni pouk, osem učencev obiskuje lutkovni krožek, ostali pa so pri športnih dejavnostih. Kolikšen del učencev je pri posameznih dejavnostih?

Dodatni pouk: 6 učencev 20

6 Lutkovni krožek: 8 učencev

20 8 Športne dejavnosti: 6 učencev

20 6

2. Gozdarji so posadili 64 novih dreves. Med njimi je 24 smrek, 18 jelk, 8

1vseh dreves je hrastov, ostala drevesa pa so breze. Koliko je hrastov in koliko je brez? Kolikšen del vseh dreves predstavljajo smreke in kolikšen del jelke?

Smreke: 24 Jelke: 18 Hrasti:

8

1 od 64 = 8 Breze: 14

Skupaj: 64

Hrastov je 8, brez 14, smreke predstavljajo 64

24, jelke pa 64 18 .

3. Posestvo meri 200 hektarjev. Od tega je 20

3 njiv, 5

1 pašnikov, 10

4 vinogradov, ostalo pa je gozd.

Koliko hektarjev je posameznih površin?

Njive:

20

3 od 200 = 30 hektarjev Pašniki:

5

1 od 200 = 40 hektarjev Vinogradi:

10

4 od 200 = 80 hektarjev Gozd: 50 hektarjev

Skupaj 200 hektarjev

4. Ježeva telesna temperatura je poleti 35°C. Med zimskim spanjem se mu temperatura zniža. V oktobru se mu zniža na

7

3 poletne temperature, v januarju pa le na

7

1 poletne temperature.

a) Kolikšna je ježeva telesna temperatura v oktobru?

b) Koliko stopinj meri njegova temperatura v januarju?

c) Za koliko stopinj se mu telesna temperatura zniža v oktobru v primerjavi s poletno temperaturo?

a) Oktober:

7

3 od 35 = 15 Ježeva telesna temperatura v oktobru znaša 15°C.

b) Januar:

7

1 od 35 = 5 Ježeva telesna temperatura v januarju znaša 5°C.

c) Znižala se je za 20°C.

(3)

5. V nekem sadovnjaku je 96 sadnih dreves. Sadjar Tonček je imel v letošnjem letu kar precejšnjo škodo.

3

1 dreves so napadli škodljivci,

4

1 dreves pa je pozebla.

a) Koliko dreves so napadli škodljivci?

b) Koliko dreves je pozeblo?

c) Koliko dreves je še zdravih?

a) Škodljivci:

3

1 od 96 = 32 b) Pozeblo:

4

1 od 96 = 24

c) Zdravih dreves: 96 – 32 – 24 = 40.

6. Na šoli je 400 učencev.

8

3učencev hodi v šolo peš, petino učencev pripeljejo v šolo starši, ostali se vozijo z avtobusom. Koliko učencev hodi v šolo peš, koliko jih pripeljejo starši in koliko učencev se vozi z avtobusom?

Peš:

8

3 od 400 = 150 Starši:

5

1od 400 = 80

Avtobus: 400 – 150 – 80 = 170.

7. *Špela je prebrala že 9

5 vseh strani v knjigi, kar je 45 strani. Koliko strani ima knjiga? Koliko strani knjige še mora prebrati?

9

5 od 81 = 45 (45 : 5) · 9 = 81

Knjiga ima 81 strani. Prebrati še mora 36 strani knjige

8. *Miha je bil na izletu. Do kosila je prepotoval 200 km. Do cilja je moral prepotovati še 5 3

celotne poti. Koliko kilometrov je bila dolga njegova pot od začetka do cilja? Koliko kilometrov je še moral prepotovati do cilja?

PREPOTOVAL 200 km, kar je 5

2 celotne poti

5

2 od 500 = 200 Pot je dolga 500 km. Prepotovati še mora 300 km.

9. *Tanja je razdelila 6

5 bonbonov. Razdeliti jih še mora 25. Koliko bonbonov ima Tanja? Koliko bonbonov je že razdelila?

6

5 razdelila, razdeliti še mora 6

1 , kar je 25 bonbonov

6

1 od 150 = 25 Tanja ima 150 bonbonov, razdelila je že 125 bonbonov.

(4)

*Trgovec je prvi dan prodal 24 izdelkov, kar je 5

3vseh izdelkov, ki jih ima na razprodaji. Drugi dan

je prodal še 4

3preostalih izdelkov. Koliko izdelkov še ima?

Prvi dan: 24 Drugi dan:

4

3 od 16 = 12

Skupaj:

5

3 od 40 = 24 SKUPAJ IMA 40 IZDELKOV, ima še 4 izdelke.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Učitelji imajo zlasti težave pri prepoznavanju učencev, ki so specifično nadarjeni in pri prepoznavanju ustvarjalnih učencev.. Opisi značilnosti nadarjenih otrok so

a) Ugotoviti, katere od treh največjih verskih skupnosti izvajajo konfesionalni verski pouk 3. b) Ugotoviti, kolikšen delež učencev zadnje triade celjskih osnovnih šol

Rezultati kažejo, da več kot polovica učencev (52,5 %) ne obiskuje športnih interesnih dejavnosti v osnovni šoli ter da učenci iz Maribora obiskujejo športne

ostanka, tretji teden pa je prodal toliko krompirja, da mu je za seme ostalo le 120 kg1. Koliko krompirja je prodal

4. Kmet je letos pridelal 2400 kg krompirja. b) Koliko cm 2 papirja potrebujemo za izdelavo

6. Založba na leto izda 12 številk revije GEA. Mesečna naklada revije GEA je14 500 izvodov. Na Osnovni šoli Grede je na revijo GEA naročenih 65 učencev. a) Kolikšna je skupna

Koliko kilometrov je bila dolga njegova pot od zač etka do cilja. Koliko kilometrov je še moral prepotovati

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

49 Graf 5: Delež učencev, ki so pravilno rešili prvih osem trditev na pred- in potestu pri učni vsebini elektrarne, vzroki in posledice nesreče pri delu z elektriko,

Večina (N ≥ 8) učencev ima naslednje prilagoditve: 13 učencev prilagoditev 8 (Naloge za skupinsko delo so jasne.), po 12 učencev prilagoditev 3 (Klopi v učilnici so

Zanimalo nas je, kakšna so stališča učencev do praktičnega pouka in do plesni pred poukom, kako praktični pouk vpliva na znanje in stališča učencev do plesni ter

Uporaba gibalnih dejavnosti pri poučevanju vpliva tudi na motivacijo učencev (Andrejka Kavčič, 2005; Geršak, 2006), pri uporabi gibalnih dejavnostih pri poučevanju pa

V teoretičnem delu predstavljamo, kakšne so učiteljeve naloge pri uresničevanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja, predvsem pri prilagajanju učnega procesa učencem z

Naloge smo predstavili glede na število učencev, ki so dosegli maksimalno število točk, število učencev, ki so dosegli minimalno število točk (0 točk) in glede na število

V diplomskem delu obravnavam povezavo med pogostostjo napak, ki jih učenci delajo pri ulomkih, in stopnjo razumevanja ulomkov pri učencih sedmega razreda osnovne

- kako pogosto učitelji pri oblikovanju ocene učenca s PP pri predmetu šport upoštevajo sodelovanje učencev pri pouku, obiskovanje športnih dejavnosti zunaj pouka, učenčev

Povzetek ugotovitev analize odgovorov učencev: iz analiz odgovorov učencev razberemo, da večino (več kot polovico) učencev vreme pri izvedenem pouku na prostem ni

sploh se ne strinjam a) Poznam učne sposobnosti posameznih učencev. b) Poznam talente posameznih učencev na področju športa. c) Poznam primanjkljaje posameznih učencev. d)

pri reševanju likovne naloge. … je pri učni uri likovne vzgoje nepotrpežljiva.. b razreda so trditve za lastnost »opominja« ocenjevali skoraj enako, odgovori učencev 5.

Graf 38: Poimenovanje alkoholnega dela estra prikazanega s strukturno formulo 30 učencev je alkoholni del estra poimenovalo pravilno kot metanol, 29 učencev ni odgovorilo, 35

Pri prvi povedi je 37 učencev (to je 65 % vseh vprašanih) odgovorilo pravilno. Od tega osem učencev iz 4. Talilni peči seveda rečemo plavž. Napačno je odgovorilo osem učencev,

Na značilnosti posameznih žanrov in tudi ljudskega slovstva v splošnem učenca pri berilu Svet iz besed 8 (2008: 146) napeljejo naloge za samostojno delo učencev: Kakšne so